Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
29. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1627/2020 - VHZ
70
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 15. októbra 2020
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 197)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 197);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 197) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.u k l a d á
predsedovi výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Peter K r e m s k ý, v.r.
predseda výboru
Rastislav Jílek
Maroš Kondrót
overovatelia výboru
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
29. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 70
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 197)
1.K čl. I
V čl. I bod 15 § 20a ods. 2 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza slovom „alebo“.
Vložením slova „alebo“ sa vyjadruje alternatívne vyjadrenie subjektov na podávanie žiadosti o súhlas na vykonávanie činnosti uvedenej v § 20 ods. 1.
2.K čl. I
V čl. I bod 15 § 20b ods. 2 písm. h) sa slová „súvisiace s odstránením“ nahrádzajú slovami „smerujúce k odstráneniu.
Legislatívno-technická úprava normatívneho textu.
3.K čl. II
V čl. II bod 28 § 99 ods. 8 sa číslica „25“ nahrádza číslicou „24“.
Legislatívno-technická úprava ktorou sa opravuje nesprávna zmena vnútorného odkazu.