VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-1622/2020 22. schôdza výboru
58
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
z 15. októbra 2020
k vládnemu návrhu zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 202)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
po prerokovaní
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 202);
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 202) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia;
C.poveruje
predsedníčku výboru, aby výsledky rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci v druhom čítaní spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracovala do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky podľa
§ 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložila ju na schválenie.
Jana Žitňanská
predsedníčka výboru
overovatelia výboru:
Lucia Drábiková
Eduard Kočiš
2
VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Príloha k uzneseniu č. 58
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 202)
____________________________________________________________
1.V čl. I § 11 ods. 4 sa slová „16. novembru“ nahrádzajú slovami „1. októbru“.
Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 31. októbra 2020.
V záujme jednoduchšej implementácie navrhovanej právnej úpravy do informačných systémov Sociálnej poisťovne v legisvakačnej dobe sa navrhuje použiť na prepočet dôchodku vyplácaného v cudzej mene v roku 2020 referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platný 1. októbra 2020, teda pred účinnosťou zákona.
2.Čl. VIII znie:
Čl. VIII
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 97/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z. a zákona č. 275/2020 Z. z. sa mení takto:
V § 33 ods. 2 a § 33a ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.“.
Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 31. októbra 2020.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v záujme jednoznačnosti navrhovanej právnej úpravy.