Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
13. schôdza výboru
CRD-1648/2020
26
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
z 15. októbra 2020
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 225) – druhé čítanie
A.súhlasí
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 225);
B. odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 225) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C. ukladá
predsedovi výboru
informovať gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny o výsledku prerokovania uvedeného návrhu zákona vo výbore.
Juraj KRÚPA
predseda výboru
Marián SALOŇ
overovateľ výboru
Igor HUS
overovateľ výboru
Príloha k uzn. č. 26
Pripomienky
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 225) – druhé čítanie
___________________________________________________________________________
1.V čl. I, 2. bode poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.“.
Legislatívno-technická úprava
2.V čl. V sa slová „16. novembra“ nahrádzajú slovami „1. decembra“.
V tejto súvislosti sa vykonajú aj nasledovné úpravy:
-v čl. I, 3. bode - § 7b; v čl. II, 2. bode - § 30g a v čl. IV - § 6b sa slová „16. novembra“ nahrádzajú slovami „1. decembra“.
-v čl. I, 3. bode - § 7b; v čl. II, 2. bode - § 30g a v čl. IV - § 6b sa slová „15. novembra“ nahrádzajú slovami „30.novembra“.
Zmena účinnosti sa navrhuje z dôvodu trvania legislatívneho procesu. Z tohto dôvodu je potrebné zmeniť účinnosť zákona tak, aby boli dodržané požiadavky a lehoty stanovené Ústavou Slovenskej republiky [čl. 87 ods. 2 až 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o)].