ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
36. schôdza
Číslo: CRD-1648/2020
122
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 14. októbra 2020
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 225)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 225);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 225) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona gestorskému Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 122
zo 14. októbra 2020
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 225)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I, 2. bode poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.“.
Legislatívno-technická úprava
2.V čl. V sa slová „16. novembra“ nahrádzajú slovami „1. decembra“.
V tejto súvislosti sa vykonajú aj nasledovné úpravy:
-v čl. I, 3. bode - § 7b; v čl. II, 2. bode - § 30g a v čl. IV - § 6b sa slová „16. novembra“ nahrádzajú slovami „1. decembra“.
-v čl. I, 3. bode - § 7b; v čl. II, 2. bode - § 30g a v čl. IV - § 6b sa slová „15. novembra“ nahrádzajú slovami „30.novembra“.
Zmena účinnosti sa navrhuje z dôvodu trvania legislatívneho procesu. Z tohto dôvodu je potrebné zmeniť účinnosť zákona tak, aby boli dodržané požiadavky a lehoty stanovené Ústavou Slovenskej republiky [čl. 87 ods. 2 až 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o)].