ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
36. schôdza
Číslo: CRD-1631/2020
113
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 13. októbra 2020
k vládnemu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 199)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 199);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 199) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému vládnemu návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 113
z 13. októbra 2020
___________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 199)
___________________________________________________________________________
1.K čl. I, 7. bodu
V čl. I, 7. bode, § 3 ods. 1 písm. h), 2. bode sa slová „skutočnej kontroly“ nahrádzajú slovami „skutočne vykonávanej kontroly“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo zosúlaďuje citované ustanovenie so znením § 3 ods. 1 písm. h) 1. bodu (čl. I, 7. bod návrhu zákona).
2.K čl. I, 18. bodu
V čl. I, 18. bode, § 16 ods. 1 písm. e), 9. bode sa slová „sa za slovo „družstva““ nahrádzajú slovami „sa za slová „obchodnej spoločnosti alebo družstva““.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technicky precizuje zmätočne formulované novelizačné ustanovenie.
3.K čl. I, 32. bodu
V čl. I, 32. bode (§ 38 ods. 4) sa vypúšťajú slová „prvej vete“.
Pozmeňujúci návrh vypúšťa nadbytočné slová, nakoľko § 38 ods. 4 platného znenia zákona obsahuje len jednu vetu.
4.K čl. I, 51. bodu
V čl. I, 51. bode, § 51i ods. 4 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „tieto“.
Pozmeňujúci návrh precizuje predmetné ustanovenie vypustením nadbytočného slova.