ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
36. schôdza
Číslo: CRD-1630/2020
112
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 13. októbra 2020
k vládnemu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 198)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 198);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 198) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému vládnemu návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 112
z 13. októbra 2020
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 198)
___________________________________________________________________________
1. K čl. I, 18. bodu
V čl. I, 18. bode, § 25a ods. 2 písm. c) 1. bode sa na konci pripájajú slová „v Obchodnom vestníku“ a v písm. g) sa za slovo „uznesenia“ vkladajú slová „v Obchodnom vestníku“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky precizuje navrhované ustanovenia doplnením príslušného informačného systému verejnej správy, v ktorom uznesenie o skončení konkurzu a uznesenie o skončení reštrukturalizácie uverejňované.
2. K čl. I, 21. bodu
V čl. I, 21. bode, § 47 ods. 3 písm. b) 1. a 2. bode sa slová „pre vývoz tovaru“ nahrádzajú slovami „o vývoze tovaru“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo zosúlaďuje citované ustanovenie s § 64 ods. 2 písm. b) platného znenia zákona.
3. K čl. I, 31. bodu
V čl. I, 31. bode, § 68b ods. 7 sa slová „viazaná svojím rozhodnutím“ nahrádzajú slovom „povinná“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky spresňuje novelizačné ustanovenie podľa znenia § 68a ods. 4, § 68b ods. 6 a § 68c ods. 9 (čl. I, 31. bod návrhu zákona).