ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
36. schôdza
Číslo: CRD-1627/2020
111
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 13. októbra 2020
k vládnemu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 197)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 197);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 197) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému vládnemu návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 111
z 13. októbra 2020
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 197)
___________________________________________________________________________
1.K čl. I
V čl. I bod 15 § 20a ods. 2 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza slovom „alebo“.
Vložením slova „alebo“ sa vyjadruje alternatívne vyjadrenie subjektov na podávanie žiadosti o súhlas na vykonávanie činnosti uvedenej v § 20 ods. 1.
2.K čl. I
V čl. I bod 15 § 20b ods. 2 písm. h) sa slová „súvisiace s odstránením“ nahrádzajú slovami „smerujúce k odstráneniu.
Legislatívno-technická úprava normatívneho textu.
3.K čl. II
V čl. II bod 28 § 99 ods. 8 sa číslica „25“ nahrádza číslicou „24“.
Legislatívno-technická úprava ktorou sa opravuje nesprávna zmena vnútorného odkazu.