ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
36. schôdza
Číslo: CRD-1622/2020
109
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 13. októbra 2020
k vládnemu návrh zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 202)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 202);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 202) schváliť;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému vládnemu návrhu zákona predsedníčke gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok