Príloha č. 6
kk zákonu č. .../2020 Z. z.
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2021
(v eurách)
Rezerva vlády
5 000 000
Rezerva predsedu vlády
2 500 000
Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii
433 190 832
Rezerva na riešenie vplyvov nových právnych predpisov
111 290 655
Rezerva na riešenie krízových situácií mimo času vojny a vojnového stavu a vykonávanie povodňových prác
11 000 000
Rezerva na realizáciu súdnych a exekučných rozhodnutí
20 055 313
Rezerva na mzdy a poistné
74 067 491
Rezerva na negatívne vplyvy pandémie ochorenia COVID-19
1 041 000 000
Spolu
1 698 104 291