Príloha č. 5
k zákonu č. .../2020 Z. z.
ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM A VYŠŠÍM ÚZEMNÝM CELKOM NA ROK 2021
(v eurách)
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Spolu
a
1
2
3
Dotácie pre obce a vyššie územné celky spolu
1 633 838 704
8 080 000
1 641 918 704
z toho:
Obce
Spolu
1 039 884 320
8 080 000
1 047 964 320
z toho:
A. Dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladničná správa
8 080 000
8 080 000
z toho: Dotácia na individuálne potreby obcí
2 700 000
2 700 000
Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok
5 380 000
5 380 000
z toho: Banská Štiavnica
1 640 000
1 640 000
Bardejov
1 060 000
1 060 000
Levoča
1 100 000
1 100 000
Kremnica
604 000
604 000
Martin
410 000
410 000
Vysoké Tatry
366 000
366 000
Spišské Podhradie
200 000
200 000
B. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce
1 039 884 320
1 039 884 320
Ministerstvo vnútra SR spolu:
1 017 494 349
1 017 494 349
z toho:
a) matričná činnosť podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
7 088 443
7 088 443
b) hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov Slovenskej republiky podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
1 802 000
1 802 000
c) register adries podľa zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
196 596
196 596
d) regionálne školstvo
1 007 561 756
1 007 561 756
e) starostlivosť o životné prostredie
534 854
534 854
f) voľby podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
310 700
310 700
Ministerstvo dopravy a výstavby SR spolu:
8 475 971
8 475 971
z toho:
a) doprava
235 800
235 800
b) pôsobnosti na úseku stavebného poriadku podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a na úseku bývania podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
8 240 171
8 240 171
Štatistický úrad SR spolu:
13 914 000
13 914 000
sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
13 914 000
13 914 000
Vyššie územné celky
Spolu
593 954 384
593 954 384
z toho:
A. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na vyššie územné celky
593 954 384
593 954 384
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu:
593 954 384
593 954 384
z toho:
regionálne školstvo
593 954 384
593 954 384