Príloha č. 4
k zákonu č. .../2020 Z. z.
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2021
01 - Kancelária Národnej rady SR
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2021
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
35 702 322
06M
Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu
34 615 638
Zámer:
Demokratický právny štát ako integrálna súčasť spoločenstva krajín EÚ.
Vybrané ciele:
Zabezpečiť všetky činnosti potrebné pre plynulý chod NR SR.
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
0EK01
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Národnej rady SR
1 086 684
Gestor:04 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
0EK0101
- Systém vnútornej správy
0EK0102
- Špecializované systémy
0EK0103
- Podporná infraštruktúra
0EK0104
- Systém na sledovanie legislatívneho procesu - SSLP
02 - Kancelária prezidenta SR
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2021
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
4 618 572
06N
Reprezentácia štátu a obyvateľov SR
4 477 572
Zámer:
Výkon funkcie prezidenta SR.
06N01
- Reprezentácia štátu a obyvateľov SR
06N02
- Projekty EŠIF 2014-2020
06N0201
- Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
0EK02
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária prezidenta SR
141 000
Gestor:04 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
0EK0201
- Systémy vnútornej správy
0EK0202
- Špecializované systémy
0EK0203
- Podporná infraštruktúra
03 - Úrad vlády SR
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2021
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
69 087 058
06P
Tvorba a implementácia politík
63 280 058
Zámer:
Plnenie programového vyhlásenia vlády SR.
Vybrané ciele:
Zabezpečiť všetky činnosti potrebné pre činnosť vlády SR.
06P02
- Činnosti Úradu vlády SR
06P0201
- Podporné činnosti
06P0207
- Podpora športu a mládeže
06P0214
- Organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny
06P0215
- Boj proti hybridným hrozbám
06P0216
- Podpredseda vlády pre legislatívu a stratégické plánovanie
06P09
- Politiky v oblasti národnostných menšín
06P0905
- Splnomocnenec pre národnostné menšiny
1 /
39
Kód programu
Názov programu
06P0E01
- Riadenie, koordinácia, kontrola a audit EŠIF
06P0E02
- Systémová a technická podpora
06P0F
- Operačný program Technická pomoc 3. programové obdobie
06P0F01
- Prioritná os 1 - Riadenie, kontrola a audit EŠIF
06P0F02
- Prioritná os 2 - systémová a technická podpora
06P0F03
- Horizontálny princíp Udržateľný rozvoj - Prioritná os 1 OP TP
06P0F04
- Programy nadnárodnej spolupráce Prioritná os 1 OP TP
06P0F05
- OP TP OLAF - Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ v SR
06P0I
- Operačný program Efektívna verejná správa
06P0I01
- Operačný program Efektívna verejná správa
06P0I02
- Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (revízia výdavkov)
06P0I03
- Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy
06P0I04
- Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciach verejnej správy
06P0J
- Operačný program Integrovaná infraštruktúra
06P0J01
- Operačný program Integrovaná infraštruktúra - Prioritná os 8 OP TP
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:
0A9
Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti
Zámer:
Informatizovaná spoločnosť s modernou komunikačnou infraštruktúrou.
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
0EK03
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Úrad vlády SR
5 807 000
Gestor:04 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
0EK0301
- Systémy vnútornej správy
0EK0302
- Špecializované systémy
0EK0303
- Podporná infraštruktúra
04 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2021
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
78 023 221
0DV
Fondy EÚ - MIRRI
Zámer:
Sociálno-ekonomická vyrovnanosť regiónov.
Vybrané ciele:
Dosiahnutie maximálnej úspory energie v sektore bývania prostredníctvom komplexnej obnovy bytových domov a to predovšetkým zlepšením tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií, zlepšenie vodných zdrojov, vodovodných sietí, zlepšenie odvádzania a čistenia odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.
0DV01
- Integrovaný regionálny operačný program
0DV0101
- 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
0DV0102
- 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším službám
0DV0103
- 3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
0DV0104
- 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
0DV0105
- 5. Miestny rozvoj vedený komunitou
0DV0106
- 6. Technická pomoc
0DV010A
- 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
0DV010B
- 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším službám
0DV010C
- 3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
0DV010D
- 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
0DV010E
- 5. Miestny rozvoj vedený komunitou
0DV010F
- 6. Technická pomoc
0DV03
- Interreg V-A SK-AT 2014 - 2020
0DV0301
- 2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity
0DV0302
- 3. Podpora udržateľných dopravných riešení
0DV0303
- 1. Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu
0DV0304
- 5. Technická pomoc
0DV0309
- 4. Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce
0DV030A
- 2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity
0DV030B
- 3. Podpora udržateľných dopravných riešení
2 /
39
Kód programu
Názov programu
0DV030C
- 1. Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu
0DV030D
- 5. Technická pomoc
0DV030E
- 4. Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce
0DV05
- Interreg V-A PL-SK 2014 - 2020
0DV0501
- 1. Ochrana a rozvoj prírodného prostredia a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
0DV0502
- 2. Trvalo udržateľná cezhraničná doprava
0DV0503
- 3. Rozvoj cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania
0DV0504
- 4. Technická pomoc
0DV0506
- 1. Ochrana a rozvoj prírodného prostredia a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
0DV0507
- 2. Trvalo udržateľná cezhraničná doprava
0DV0508
- 3. Rozvoj cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania
0DV0509
- 4. Technická pomoc
0DV06
- Program CS ENI HU -SK-RO-UA 2014 - 2020
0DV0601
- 1.3. Podpora miestnej kultúry a historického dedičstva spolu s funkciami turizmu
0DV0602
- 1.6.Udržateľné využívanie ŽP v cezhraničnej oblasti – ochrana prírodných zdrojov, aktivity na zníženie GHG
0DV0603
- 1.7. Rozvoj dopravnej infraštruktúry s cieľom skvalitnenia mobility osôb a tovarov
0DV0604
- 1.8. Podpora spoločných aktivít zameraná na predchádzanie prírodným katastrofám a katastrofám
0DV0605
- 2.7. Rozvoj IKT a zdieľanie informácii
0DV0606
- 2.8. Podpora rozvoja zdravia
0DV0607
- 1.3. Podpora miestnej kultúry a historického dedičstva spolu s funkciami turizmu
0DV0608
- 1.6.Udržateľné využívanie ŽP v cezhraničnej oblasti – ochrana prírodných zdrojov, aktivity na zníženie GHG
0DV0609
- 1.7. Rozvoj dopravnej infraštruktúry s cieľom skvalitnenia mobility osôb a tovarov
0DV060A
- 1.8. Podpora spoločných aktivít zameraná na predchádzanie prírodným katastrofám a katastrofám
0DV060B
- 2.7. Rozvoj IKT a zdieľanie informácii
0DV060C
- 2.8. Podpora rozvoja zdravia
0DV07
- Interreg V-A SK-CZ 2014-2020
0DV0701
- 1. Využívanie inovačného potenciálu
0DV0702
- 2. Kvalitné životné prostredie
0DV0703
- 3. Rozvoj miestnych iniciatív
0DV0704
- 4. Technická pomoc
0DV0705
- 1. Využívanie inovačného potenciálu
0DV0706
- 2. Kvalitné životné prostredie
0DV0707
- 3. Rozvoj miestnych iniciatív
0DV0708
- 4. Technická pomoc
0DV08
- Interreg V-A SK-HU 2014-2020
0DV0801
- 1. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity
0DV0802
- 2. Posilnenie cezhraničnej mobility
0DV0803
- 3. Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a podpora pracovnej mobility
0DV0804
- 4. Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti
0DV0805
- 5. Technická pomoc
0DV0806
- 1. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity
0DV0807
- 2. Posilnenie cezhraničnej mobility
0DV0808
- 3. Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a podpora pracovnej mobility
0DV0809
- 4. Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti
0DV080A
- 5. Technická pomoc
0DV09
- OP Technická pomoc 2007-2013 Prioritná os 1.
0DV0901
- Opatrenie 1.1. Monitorovanie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie
0DV0902
- Opatrenie 1.2. Hodnotenie a štúdie
0DV0903
- Opatrenie 1.3. Informovanie a publicita
0DV0904
- Opatrenie 1.4. Posilnenie administratívnych kapacít a podpora riadenia pomoci
0DV0905
- Opatrenie 1.5. Informačné systémy pre účely riadenia a implementácie
0DV0A
- OP Technická pomoc 2007-2013 Prioritná os 2.
0DV0A01
- Finančné riadenie - opatrenie 2.1
0DV0A02
- Finančná kontrola audit - opatrenie 2.2
0DV0A03
- Posilňovanie administratívnych kapacít - opatrenie 2.3
0DV0A04
- Informačné systémy - opatrenie 2.4
0DV0A05
- Podpora zavádzania inovatívnych finančných nástrojov - opatrenie 2.5
0DV0B
- OP Technická pomoc 2014-2020
3 /
39
Kód programu
Názov programu
0DV0B01
- Riadenie, koordinácia, kontrola a audit EŠIF
0DV0B02
- Systémová a technická podpora
0DV0C
- Operačný program Bratislavský kraj
0DV0C01
- Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel
0DV0C02
- Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava
0DV0C03
- Opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery
0DV0C04
- Opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti
0DV0C05
- Technická pomoc
0DV0D
- Regionálny operačný program
0DV0D01
- Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
0DV0D02
- Opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
0DV0D03
- Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
0DV0D04
- Opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj Infraštruktúry cestovného ruchu
0DV0D05
- Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel
0DV0D06
- Opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb
0DV0D07
- Opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
0DV0D08
- Opatrenie 6.1 Technická pomoc
0DV0D09
- Opatrenie 7.1 Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013
0DV0E
- Cezhraničná spolupráca SR - ČR
0DV0E01
- Opatrenie 1.1 Kultúrny rozvoj a zachovanie tradícií
0DV0E02
- Opatrenie 1.2 Spolupráca a sieťovanie
0DV0E03
- Opatrenie 1.3 Vzdelávanie, trh práce a zamestnanosť
0DV0E04
- Opatrenie 1.4 Rozvoj podnikateľského a inovačného prostredia
0DV0E05
- Opatrenie 1.5 Rozvoj cezhraničného turizmu
0DV0E06
- Opatrenie 1.6 Fond mikroprojektov
0DV0E07
- Opatrenie 2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry a dostupnosti pohraničia
0DV0E08
- Opatrenie 2.2 Zachovanie životného prostredia a rozvoj krajiny
0DV0E09
- Opatrenie 2.3 Zlepšenie informačnej a komunikačnej dostupnosti prihraničia
0DV0E0A
- Podpora riadenia, implementácia, kontrola programu, monitorovanie a propagácia programu
0DV0F
- Cezhraničná spolupráca HU - SK
0DV0F01
- Opatrenie 1.1 Podpora spolupráce v oblasti hospodárstva
0DV0F02
- Opatrenie 1.2 Spolupráca v oblasti vedy, výskumu a inovácií
0DV0F03
- Opatrenie 1.3 Spoločná podpora turizmu
0DV0F04
- Opatrenie 1.4 Spoločné využívanie zariadení zdravotnej starostlivosti a prevencie rizika
0DV0F05
- Opatrenie 1.5 Rozvoj sieťovania, partnerstva, programového a projektového plánovania a kapacít manažmentu
0DV0F06
- Opatrenie 1.6 Spoločné využívanie a rozvoj ľudských zdrojov
0DV0F07
- Opatrenie 1.7 Aktivity Ľudia ľuďom
0DV0F08
- Opatrenie 2.1 Spoločné aktivity na podporu ochrany životného prostredia
0DV0F09
- Opatrenie 2.2 Spoločné aktivity ochrany prírody
0DV0F0A
- Opatrenie 2.3 Výstavba malých ciest, cyklistických trás, verejná doprava
0DV0F0B
- Opatrenie 2.4 Zariadenia pohraničného styku cez hraničné rieky
0DV0F0C
- Opatrenie 2.5 Zlepšenie cezhraničných komunikačných kanálov
0DV0F0D
- Technická asistencia
0DV0G
- Cezhraničná spolupráca AT - SK
0DV0G01
- Opatrenie 1.1 Cezhraničná spolupráca MSP, spolupráca v oblasti výskumu, technológií a vývoja
0DV0G02
- Opatrenie 1.2 Kultúrna spolupráca, spolupráca v cestovnom ruchu
0DV0G03
- Opatrenie 1.3 Vzdelávanie a kvalifikácia, integrácia trhov práce
0DV0G04
- Opatrenie 1.4 Sociálna dimenzia integrácie (sociálne a zdravotné služby)
0DV0G05
- Opatrenie 2.1 Doprava a regionálna dostupnosť (plánovanie, organizácia dopravy a logistika)
0DV0G06
- Opatrenie 2.2 Trvalo udržateľný územný rozvoj a kvalitná regionálna správa/kvalitný regionálny manažment
0DV0G07
- Opatrenie 2.3 Spolupráca a spoločný manažment/spoločné riadenie chránených území
0DV0G08
- Opatrenie 2.4 Energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie, ochrana životného prostredia, manažment rizík
0DV0G09
- Technická pomoc
0DV0H
- Cezhraničná spolupráca PL - SK
0DV0H01
- Opatrenie 1.1 Komunikačná a dopravná infraštruktúra
0DV0H02
- Opatrenie 1.2 Infraštruktúra životného prostredia
0DV0H03
- Opatrenie 2.1 Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu
0DV0H04
- Opatrenie 2.2 Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva
4 /
39
Kód programu
Názov programu
0DV0H05
- Opatrenie 2.3 Vytváranie sietí
0DV0H06
- Technická asistencia
0DV0H07
- Podpora miestnych iniciatív - mikroprojekty
0DV0I
- Operačný program cezhraničnej spolupráce ENPI HU-SK-RO-UA
0DV0I01
- Opatrenie 1.1 Harmonizovaný rozvoj cestovného ruchu
0DV0I02
- Opatrenie 1.2 Vytvorenie lepších podmienok pre rozvoj MSP a podnikania
0DV0I03
- Opatrenie 2.1 Ochrana životného prostredia, trvalo udržateľný rozvoj a riadenie prírodných zdrojov
0DV0I04
- Opatrenie 2.2 Pripravenosť na núdzové situácie (povodne, požiare, zosuvy pôdy)
0DV0I05
- Opatrenie 3.1 Zlepšenie dopravnej infraštruktúry na hraničných prechodoch a vybavenie pre zabezpečenie kontroly na hraniciach
0DV0I06
- Opatrenie 4.1 Inštitucionálna spolupráca
0DV0I07
- Opatrenie 4.2 Neinvestičné projekty Ľudia ľuďom
0DV0J
- Nezrovnalosti rezortu
0DV0K
- Finančný mechanizmus EHP a NFM - 2009 až 2014
0DV0K01
- Technická asistencia FM EHP a NFM 2009-2016
0DV0K02
- Prispôsobenie sa zmene klímy
0DV0K03
- Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností
0DV0K04
- Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva
0DV0K05
- Zelené inovácie v priemysle
0DV0K06
- Cezhraničná spolupráca
0DV0K07
- Domáce a rodovo podmienené násilie
0DV0L
- FM EHP a NFM 2014-2021
0DV0L01
- Fond technickej asistencie FM EHP a NFM 2014-2021
0DV0L02
- Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca
0DV0L03
- Cezhraničná spolupráca - Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť
0DV0L04
- Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov
0DV0L05
- Domáce a rodovo podmienené násilie
0DV0L06
- Fond pre bilaterálne vzťahy FM NFM 2014-2021
0EC
Programy nadnárodnej spolupráce 2014 - 2020
0EC01
- Stredná Európa a Dunaj
0EC0101
- Program spolupráce Stredná Európa 2014 - 2020
0EC0102
- Dunajský nadnárodný program 2014 - 2020
0ET
Výkon funkcie podpredsedníčky vlády a ministerky investícií, regionálneho rozvoj a informatizácie SR
56 556 807
Zámer:
Výkon funkcie podpredsedníčky vlády a ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
0ET01
- Tvorba a implementácia politík
0ET02
- Technická pomoc pre MIRRI SR v rámci OP TP
0ET0201
- OP TP – gestor HP UR – PO 1
0ET0202
- OP TP – SCKO – PO 1
0ET0203
- OP TP – SCKO – PO 2
0ET0204
- OP TP - SRIN - PO 1
0ET0205
- OP TP - SRIN - PO 2
0ET0206
- OP TP - IPC 1 a 2
0ET03
- Technická pomoc pre SO OPII
0ET04
- Národné projekty v rámci OP EVS
0ET05
- Regionálny rozvoj
0ET06
- Regionálny príspevok pre najmenej rozvinuté okresy
0ET07
- Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:
0A905
Technická pomoc OP IS MF SR - ÚV SR
0A90F
Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - ÚV SR
0A90U
3.1 Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásm. prístupu MF SR - ÚV SR
0EJ0102
- Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MIRRI
0EJ08
Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR - ÚPPVII
0EJ0801
- Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe
5 /
39
Kód programu
Názov programu
0EK
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu
Zámer:
Zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu.
0EK13
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
21 466 414
0EK1301
- Systémy vnútornej správy
0EK1302
- Špecializované systémy
0EK1303
- Podporná infraštruktúra
0EK1304
- IOM
0EK1305
- CSRU
0EK1306
- MetaIS
0EK1307
- ITMS
0EK1308
- eID
0EK1309
- IS PEP
0EK130A
- UPVS/CUD
0EK130B
- CYBER
0EK130C
- eDOV
0EK130D
- SNCA
0EK130E
- GOVNET
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
0A901
Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
Gestor:03 Úrad vlády SR
0A90103
- Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni
0A90104
- Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni
0A902
Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry
Gestor:03 Úrad vlády SR
0A90203
- Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivovanie a sprístupňovanie digitálnych dát
0A903
Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Gestor:03 Úrad vlády SR
0A90302
- Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásmového prístupu
0A904
Technická pomoc
Gestor:03 Úrad vlády SR
0A90403
- Technická pomoc pre RO OP IS
0A90404
- Technická pomoc pre SORO a PJ OP IS
05 - Kancelária Ústavného súdu SR
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2021
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
7 347 235
00A
Ochrana ústavnosti
5 849 998
Zámer:
Zabezpečenie ochrany ústavnosti na základe všetkých kompetencií a právomocí Ústavného súdu Slovenskej republiky vyplývajúcich z Ústavy Slovenskej republiky.
Vybrané ciele:
Priebežne konať a rozhodovať vo všetkých veciach, ktoré budú doručené v priebehu roka na Ústavný súd Slovenskej republiky.
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
0EK04
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Ústavného súdu SR
1 497 237
Gestor:04 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
0EK0401
- Systémy vnútornej správy
0EK0402
- Špecializované systémy
0EK0403
- Podporná infraštruktúra
0EK0404
- Jednotný integrovaný informačný systém Kancelárie ÚS SR
6 /
39
06 - Kancelária Najvyššieho súdu SR
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2021
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
16 195 058
01W
Jednotný výklad / aplikácia zákona - program NS SR
16 090 035
Zámer:
Nezávislý, účinný a efektívny systém výkladu zákonov zodpovedajúci európskemu štandardu.
Vybrané ciele:
Každoročne pravidelne vydávať Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu SR a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, s cieľom dosiahnuť jednotnosť v rozhodovaní všetkých súdov všeobecného súdnictva.
01W07
- OP MV SR - Efektívna verejná správa
01W0701
- Zefektívnený Najvyšší súd SR
01W08
- Jednotný výklad/aplikácia zákona - podprogram
01W0801
- Jednotný výklad/aplikácia zákona - prvok
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
0EJ0E
Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR - Kancelária NS SR
Gestor:04 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
0EJ0E01
- Informačný systém KNS SR
0EK05
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Najvyšší súd SR
105 023
Gestor:04 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
0EK0501
- Systémy vnútornej správy
0EK0502
- Špecializované systémy
0EK0503
- Podporná infraštruktúra
07 - Generálna prokuratúra SR
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2021
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
115 422 855
06R
Presadzovanie zákonnosti - program GP SR
111 827 692
Zámer:
Ochrana práv štátu, občanov a právnických osôb.
06R01
- Zachovávanie zákonnosti v trestnom konaní
06R02
- Dodržiavanie zákonov v netrestnej oblasti
06R03
- Riadenie, kontrola a podpora
06R04
- Zefektívnenie činnosti ÚŠP
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
0AU04
Civilný krízový manažment v oblasti prokuratúry - GP SR
20 000
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0EK06
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Generálna prokuratúra SR
3 575 163
Gestor:04 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
0EK0601
- Systémy vnútornej správy
0EK0602
- Špecializované systémy
0EK0603
- Podporná infraštruktúra
0EK0604
- Informačný systém Elektronické služby GP SR
0EK0605
- Pripojenie IS Patrícia GP SR na IS Európskeho prokurátora, napojenie na eEvidence
0EK0606
- Projekt evidencie odsúdení občanov tretích štátov (ECRIS TCN)
08 - Najvyšší kontrolný úrad SR
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2021
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
11 532 806
7 /
39
Kód programu
Názov programu
06S
Nezávislá kontrolná činnosť
10 506 249
Zámer:
Napomáhanie lepšiemu hospodáreniu s verejným majetkom.
Vybrané ciele:
Realizovať nezávislú kontrolnú činnosť v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti v súlade s medzinárodne uznávanými kontrolnými štandardmi.
06S05
- Nezávislá kontrolná činnosť NKÚ SR
06S06
- Operačný program Efektívna verejná správa
06S0601
- OP EVS Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov
06S0602
- OP EVS Budovanie a rozvoj odborných kapacít za účelom zvyšovania kvality kontrolnej činnosti NKÚ SR
06S07
- Operačný program Technická pomoc
06S0701
- Refundácia mzdových výdavkov zamestnancov NKÚ SR
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
0EJ09
Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR - NKÚ SR
Gestor:04 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
0EJ0901
- Migrácia KIS NKÚ SR a Webového sídla NKÚ SR do Vládneho cloudu
0EK07
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Najvyšší kontrolný úrad SR
1 026 557
Gestor:04 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
0EK0701
- Systémy vnútornej správy
0EK0702
- Špecializované systémy
0EK0703
- Podporná infraštruktúra
0EK0704
- Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR
09 - Slovenská informačná služba
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2021
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
59 964 725
06T
Informačná činnosť
59 964 725
Zámer:
Kvalitné, úplné a včasné informácie o činnostiach ohrozujúcich bezpečnostné a ekonomické záujmy SR.
06T01
- Spravodajská činnosť
06T02
- Ochrana utajovaných skutočností a previerková činnosť
06T03
- Riadenie, podpora, kontrola
06T0301
- Modernizácia informačných systémov
06T0302
- Podporné činnosti
06T04
- Projekty EU
06T0401
- Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti
10 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2021
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
154 709 431
06U
Rozvoj zahraničných vzťahov
113 297 467
Zámer:
Účinné uplatňovanie záujmov SR v zahraničí.
06U09
- Reprezentácia SR v zahraničí
06U0901
- Diplomatická reprezentácia SR v zahraničí
06U0902
- Prezentácia SR v zahraničí
06U0903
- Pracovná sila zo zahraničných miestnych zdrojov
06U0A
- Tvorba a implementácia politík
06U0A01
- Riadenie programov
06U0A02
- Spor Gabčíkovo/Nagymaros
06U0A03
- Spolupráca s tretím sektorom
06U0A04
- Vzdelávanie zamestnancov
06U0A09
- Refundácia výdavkov z operačného programu Technická pomoc
06U0A0A
- Ekonomická diplomacia
8 /
39
Kód programu
Názov programu
06U0A0B
- SK OBSE
0D3
Štátna politika k Slovákom žijúcim v zahraničí
3 529 476
Zámer:
Efektívne a účinné presadzovanie zahranično-politických záujmov SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí v súlade s Koncepciou štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí do roku 2025 (zabezpečovať tvorbu, výkon a koordináciu vo vzťahu k slovenským národnostným menšinám v strednej a východnej Európe a ku krajanským komunitám v západnej Európe a v zámorí).
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:
05T
Rozvojová spolupráca
Zámer:
Plnenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDGs) – odstránenie chudoby, podpora trvalo udržateľného hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja partnerských krajín
05T0A
Rozvojová spolupráca MZVaEZ SR
8 912 821
05T0A01
- Humanitárna pomoc SR
05T0A02
- Rozvojová spolupráca MZVaEZ SR
8 912 821
097
Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií
Zámer:
Efektívne a účinné presadzovanie zahranično-politických záujmov SR v medzinárodných štruktúrach.
09701
Príspevky SR do MO - MZVaEZ SR
21 643 523
0AU
Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR
Zámer:
Poskytovať odbornú pomoc prostredníctvom vysielania civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky
0AU01
Vysielanie civilných expertov do aktivít kríz. manažmentu mimo územia SR - MZVaEZ SR
0D4
SK PRES 2016
Zámer:
Zabezpečiť ukončenie a vyhodnotenie výkonu predsedníctva SR v Rade EÚ
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
00202
MZVaEZ SR - Civilné núdzové plánovanie v SR
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR
06G1M
Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
06G1M01
- Budovanie kapacít a zlepšenie kvality VS v BSK - MZVaEZ SR
06G1N
Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
06G1N01
- Zlepšenie kvality služieb poskytovaných VS a neziskovými organizáciami - MZVaEZ SR
0EJ0C
Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR - MZVaEZ SR
Gestor:04 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
0EK09
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
7 326 144
Gestor:04 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
0EK0901
- Systémy vnútornej správy
0EK0902
- Špecializované agendové systémy
0EK0903
- Podporná infraštruktúra
0EK0904
- Špecializované prvky - IS Elektronické služby
0EK0905
- Špecializované agendové systémy - IS ŠOI na výmenu US
0EK0906
- Špecializované agendové systémy - IS NVIS
0EK0907
- Špecializované agendové systémy - IS Doklady
11 - Ministerstvo obrany SR
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2021
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
1 226 714 431
095
Rozvoj obrany
115 581 296
Zámer:
Moderné, interoperabilné, primerane vyzbrojené a vybavené ozbrojené sily SR.
09504
- Rozvoj infraštruktúry síl
09505
- Rozvoj výzbroje, techniky a materiálu
09506
- Rozvoj komunikačných a informačných systémov
09507
- Rozvoj centrálnej logistiky
9 /
39
Kód programu
Názov programu
096
Obrana
1 104 896 259
Zámer:
Efektívny a hospodárny systém riadenia, velenia, zaručovania a podpory obrany Slovenskej republiky.
09601
- Riadenie a podpora obrany
0960101
- Riadenie obrany
0960102
- Bezpečnostná podpora
0960103
- Správa nehnuteľného majetku
0960104
- Ostatná podpora
0960108
- Špeciálna podpora
09602
- Velenie a zaručovanie obrany
0960201
- Velenie a podpora velenia
0960202
- Pozemná obrana
0960203
- Vzdušná obrana
0960205
- Operácie mimo územia štátu
0960206
- Sily pre špeciálne operácie
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:
06E
Podpora obrany štátu
Zámer:
Podpora obrany štátu s dôrazom na funkčnosť systému obrannej infraštruktúry, na služby a činnosti poskytované OS SR na zabezpečenie obrany štátu a na podporu a všestranné zabezpečenie činnosti ozbrojených síl členských krajín NATO/EÚ pri plnení úloh kolektívnej obrany na území SR v rámci poskytovania podpory hostiteľskou krajinou.
06E0I
MO SR - Výskum a vývoj na podporu obrany štátu
1 050 000
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
00203
MO SR - Civilné núdzové plánovanie v SR
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR
05T0B
Oficiálna rozvojová pomoc - MO SR
22 000
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
06H02
Hospodárska mobilizácia MO SR
5 000 000
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR
0AR07
Ministerstvo obrany SR - Protidrogová politika
Gestor:21 Ministerstvo zdravotníctva SR
0AU06
Účasť civilných expertov na aktivitách kríz. manažmentu mimo územia SR - MO SR
162 376
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0DB02
Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej republike - MO SR
2 500
Gestor:21 Ministerstvo zdravotníctva SR
0EK0A
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo obrany SR
Gestor:04 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
12 - Ministerstvo vnútra SR
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2021
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
3 005 530 687
0D5
Výchova a vzdelávanie mládeže
1 441 602 830
0D501
- Poskytovanie výchovy a vzdelávania v materských, základných a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky
0D502
- Obvodné a krajské kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v regionálnom školstve
0D503
- Vakcíny proti hepatitíde typu A a B
3 878
0D505
- Rozvojové projekty
0D6
Efektívna a spoľahlivá štátna správa
1 340 688 747
0D601
- Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti
0D60101
- Ochrana verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, boj proti kriminalite
0D60102
- Bezpečnosť schengenského priestoru
0D60103
- Prevencia kriminality
0D60104
- Boj proti obchodovaniu s ľuďmi
0D602
- Záchrana života a zdravia - záchranné zložky
0D60201
- Záchrana života a zdravia
0D603
- Okresné úrady
0D60301
- Všeobecná vnútorná správa a živnostenské podnikanie
0D60302
- Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve
0D60303
- Výstavba a bytová politika
0D60304
- Územná vojenská správa
10 /
39
Kód programu
Názov programu
0D60305
- Kataster
0D60306
- Životné prostredie
0D60307
- Pozemkové úpravy a lesné hospodárstvo
0D60308
- Cestná doprava a pozemné komunikácie
0D604
- Archívnictvo
0D60401
- Archívnictvo
0D605
- Azylová politika
0D60501
- Azylová politika
0D606
- Integrovaný záchranný systém
0D60601
- Integrovaný záchranný systém
0D607
- Centrálna podpora
0D60701
- Centrálna podpora
0D60702
- Starostlivosť o ľudské zdroje
11 614 500
0D60703
- Vzdelávanie príslušníkov PZ a HaZZ
0D60704
- Agenda splnomocnencov vlády SR
0D608
- Riadenie a kontrola
0D60801
- Riadenie a kontrola
0D609
- Voľby
572 148
0D60901
- Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
0D60902
- Nové voľby do orgánov samosprávy obcí
0D60904
- Voľby prezidenta Slovenskej republiky
0D60905
- Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
0D60906
- Nové voľby do orgánov samosprávnych krajov
0D60907
- Voľby do Európskeho parlamentu
0D60908
- Referendum
0D60A
- Projekty Európskej únie
0D60A01
- Európsky fond pre utečencov
0D60A02
- Európsky fond pre návrat
0D60A03
- Fond pre vonkajšie hranice
0D60A04
- Fond na spolufinancovanie zahraničnej pomoci
0D60A05
- Fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín
0D60A06
- Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF)
0D60A07
- Fond pre vnútornú bezpečnosť - nástroj pre finančnú podporu vonkajších hraníc a víz (ISF Borders)
0D60A08
- Fond pre vnútornú bezpečnosť - nástroj pre finančnú podporu policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti a krízového riadenia (ISF Police)
0D60A09
- Národný kontaktný bod Európskej migračnej siete
0D60B
- Technická pomoc
0D60B02
- Technická pomoc pre OP EVS
0D60B03
- Technická pomoc pre OP KŽP
0D60C
- Operačný program Kvalita životného prostredia
0D60C01
- OP KŽP - Prioritná os č. 3
0D60C02
- OP KŽP - Prioritná os č. 4
0E9
Operačný program Efektívna verejná správa
60 201 186
Zámer:
Proklientsky orientovaná, transparentná VS poskytujúca svoje služby rýchlo, efektívne a kvalitne v záujme podpory udržateľného rastu, tvorby pracovných miest a sociálnej inklúzie.
0E901
- Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
0E90101
- Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
0E90102
- Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:
002
Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike
Zámer:
Kvalitný plánovací proces zabezpečujúci efektívne používanie zdrojov pri kolektívnej podpore strategických objektov aliancie.
00201
MV SR - Civilné núdzové plánovanie v SR
2 500
0AS
Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike
Zámer:
Efektívna ochrana kritickej infraštruktúry.
11 /
39
Kód programu
Názov programu
0AS01
MV SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike
2 500
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
05T03
Oficiálna humanitárna pomoc Slovenskej republiky do zahraničia
100 000
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
06E0J
MV SR - Miesta riadenia pre obranu štátu
Gestor:11 Ministerstvo obrany SR
06G1Q
OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MV SR
97 008 000
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
06G1Q03
- Technická pomoc
06G1Q04
- Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
06G1Q05
- Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
06H03
Hospodárska mobilizácia MV SR
38 265
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR
09702
MV SR - Príspevky SR do medzinárodných organizácií
2 075 350
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0AR06
Ministerstvo vnútra SR - Protidrogová politika
Gestor:21 Ministerstvo zdravotníctva SR
Vybrané ciele:
Zabezpečením preventívnych aktivít na úrovni regiónov predchádzať užívaniu omamných a psychotropných látok a rizikám s tým spojeným.
0AU02
MV SR - Medzinárodné misie a operácie CKM
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0EJ05
Informačná spoločnosť 2014 - 2020_MF SR - MV SR
Gestor:04 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
0EJ0501
- Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru (ESISPZ MV SR)
0EJ0502
- Rozšírenie projektu Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru (RPESISPZ MV SR)
0EJ0503
- Elektronické služby MV SR na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku - 2. fáza
0EJ0504
- Cloud Ministerstva vnútra SR
0EJ0505
- IS Identifikátor fyzických osôb - 2. fáza (IS IFO - 2. fáza)
0EJ0506
- Elektronický archív Ministerstva vnútra SR - 2. fáza
0EJ0507
- Datacentrum Ministerstva vnútra SR
0EJ0508
- Centrálne komponenty správneho konania vo verejnej správe
0EJ0509
- Zavedenie služieb Platform as a Service
0EK0B
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo vnútra SR
63 811 309
Gestor:04 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
0EK0B01
- Systémy vnútornej správy
0EK0B02
- Špecializované agendové systémy
0EK0B03
- Podporná infraštruktúra
0EK0B04
- Národné informačné systémy
0EK0B05
- Medzinárodné informačné systémy
0EK0B06
- Kritická infraštruktúra
0EK0B07
- IS Register adries
0EK0B08
- Elektronický archív MV SR
0EK0B09
- Elektronický informačný systém na správu expertíznych záznamov a spisov
13 - Ministerstvo spravodlivosti SR
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2021
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
475 897 639
070
Väzenstvo
211 207 739
Zámer:
Výkon väzby, výkon trestu odňatia slobody, ochrana justičných objektov a objektov prokuratúry.
Vybrané ciele:
Zabezpečovať budovanie ubytovacích kapacít pre obvinených a odsúdených v súlade s predpokladanými potrebami väzenstva a požiadavkami Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT).
07001
- Ochrana a zabezpečovanie základných sociálnych práv väzňov
07002
- Budovanie sústavy väzenských objektov a zabezpečenie ich funkcie
07003
- Zdravotná starostlivosť vo väzenstve
07004
- Zamestnávanie odsúdených vo vedľajšom hospodárstve
07005
- Personálne a sociálne podmienky na plnenie úloh zboru
0700501
- Vzdelávanie zamestnancov
12 /
39
Kód programu
Názov programu
0700502
- Preventívna starostlivosť o zamestnancov
07006
- Ochrana inštitúcií justície
08P
Financovanie systému súdnictva
218 584 300
Zámer:
Sudcovská nezávislosť, nestranné konanie a rozhodovanie.
Vybrané ciele:
Zlepšiť pomer právoplatne vydaných rozhodnutí v hlavných agendách k nápadu veci
08P02
- Prevádzka súdov
08P03
- Správa a vymáhanie súdnych pohľadávok
08P04
- Vzdelávanie a školenie zamestnancov v súdnictve
08P0401
- Inštitút vzdelávania MS SR
08P0402
- Justičná akadémia
08P0403
- Vzdelávanie ostatných organizácií
08P05
- Projekty reformy súdnictva
08P0504
- Obchodný register
08P0509
- Projekt e-government
08P08
- Centrum právnej pomoci
08P0A
- Operačný program Efektívna verejná správa
08P0A01
- Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva
08P0B
- Operačný program Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7
08P0B01
- Informačný systém Obchodného registra SR
08P0B02
- IS Centra právnej pomoci
08R
Tvorba a implementácia politík
25 199 180
Zámer:
Efektivita uplatňovania a rozvíjania vládnej politiky v oblasti justície.
Vybrané ciele:
Zabezpečenie všetkých činností potrebných pre činnosť ústredného orgánu štátnej správy.
08R01
- Riadiaca činnosť ministerstva
08R0101
- Riadenie ústredného orgánu
08R0104
- Ľudské práva, boj proti diskriminácii a interetnický dialóg
08R02
- Financovanie odškodňovania
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
0020A
MS SR - Civilné núdzové plánovanie v SR
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR
06G1W
OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MS SR
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
06G1W01
- Intergrácia odsúdených
06H04
Hospodárska mobilizácia MS SR
14 500
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR
0AR08
Ministerstvo spravodlivosti SR - Protidrogová politika
13 800
Gestor:21 Ministerstvo zdravotníctva SR
0AU03
Civilný krízový manažment v oblasti justície - MS SR
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0EJ06
Informačná spoločnosť 2014 - 2020_MF SR - MS SR
Gestor:04 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
0EJ0603
- Informačný systém Centra právnej pomoci
0EJ0604
- Informačný systém Obchodného registra SR
0EK0C
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo spravodlivosti SR
20 878 120
Gestor:04 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
0EK0C01
- Systémy vnútornej správy
0EK0C02
- Špecializované systémy
0EK0C03
- Podporná infraštruktúra
0EK0C04
- Informačné systémy obstarané z prostriedkov EÚ a ŠFM
0EK0C05
- Aplikačné programové vybavenie väzenského informačného systému
0EK0C06
- IS Súdny manažment
0EK0C07
- Servisné služby IS OR - Corwin
0EK0C08
- AZU - Aplikácia na zber údajov
0EK0C09
- Elektronizácia Zbierky listín
0EK0C0A
- Register partnerov verejného sektora
0EK0C0B
- Internetové služby rezortu spravodlivosti
0EK0C0C
- Informačný systém Obchodného vestníka
13 /
39
Kód programu
Názov programu
0EK0C0D
- Integračná platforma eBOX
0EK0C0E
- Elektronický súdny spis RTIS
0EK0C0F
- Informačný systém registra úpadcov
0EK0C0G
- Elektronické služby súdnictva RESS
0EK0C0H
- Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb ESMO
0EK0C0I
- Rezortná elektronická podateľňa
0EK0C0J
- Identifikačný a autentifikačný modul IAM
0EK0C0K
- Bezpečnostný modul BAI
0EK0C0L
- Modul správa používateľov BAI
0EK0C0M
- Infraštruktúra privátnych kľúčov PKI
0EK0C0N
- Integračná platforma rezortu IP BAI
15 - Ministerstvo financií SR
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2021
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
647 838 550
072
Výber daní, cla, odvodov a príspevkov
335 734 938
Zámer:
Efektívny výber daní, cla, odvodov a príspevkov.
Vybrané ciele:
Zvyšovať efektivitu finančnej správy, t. j. zvyšovať podiel hrubého výnosu daní, cla a ostatných príjmov na 1 zamestnanca finančnej správy.
Zabezpečiť úspešnosť výberu daní a cla finančnou správou.
07205
- Výkon funkcií finančnej správy
07206
- Spoločné programy SR a EÚ v oblasti daní a cla
0720601
- Program Customs 2020
0720602
- Program Fiscalis 2020
0720603
- Program Hercule III
0720604
- Fond pre vnútornú bezpečnosť
0720605
- Spoločný vyšetrovací tím
0720607
- Program Horizont 2020 – európsky rámcový program pre výskum a inovácie 2014 – 2020
07207
- Regulácia hazardných hier
074
Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií
79 853 898
Zámer:
Hospodárska politika, ktorá zabezpečí dynamický, ale zároveň aj udržateľný rast ekonomiky.
Vybrané ciele:
Pripravovať kvalitné makroekonomické, daňové a odvodové prognózy tak, aby odchýlka medzi rozpočtovanými a skutočne dosiahnutými daňovými a odvodovými príjmami bola menšia ako 2 % (v metodike ESA 2010).
Postupne zlepšovať bilanciu verejných financií tak, aby Slovensko plnilo všetky pravidlá Paktu stability a rastu.
07401
- Tvorba a implementácia politík
07403
- Kontrola, vládny audit a vnútorný audit
0740302
- Výkon kontrolných a audítorských funkcií vo verejných financiách
074030H
- Riadenie, kontrola a audit EŠIF – prioritná os 1 Operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020
074030I
- Systémová a technická podpora – prioritná os 2 Operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020
074030M
- Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí
074030N
- Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020
074030O
- Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020
074030P
- Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020
07404
- Výkon ďalších funkcií Ministerstva financií SR
0740403
- Systém centrálnej evidencie poplatkov a dostupnosti kontrolných známok na označovanie spotrebiteľských balení liehu a tabakových výrobkov
074040S
- Fond technickej asistencie finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu
074040U
- Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS – prioritná os 1 Operačného programu Efektívna verejná správa 2014 – 2020
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:
14 /
39
Kód programu
Názov programu
0EJ
Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020
Zámer:
Zlepšenie prístupu k IKT a zlepšenie ich využívania a kvality.
0EJ01
Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR
111 933 737
0EJ0101
- Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - PJ MF SR
0EJ02
Technická pomoc 2014 - 2020 - MDV SR - MF SR
0EJ0201
- Technická pomoc pre SO a PJ MF SR
0EJ0A
Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR - projekty úradu MF SR a organizácií kapitoly MF SR
0EJ0A01
- Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému FS SR
0EJ0A02
- Informačný systém elektronickej fakturácie (IS EFA)
0EJ0A03
- Manažment údajov Ministerstva financií Slovenskej republiky – Komplexný projekt pre manažment údajov
0EJ0A04
- Centrálny ekonomický systém – projekt
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
05T09
Rozvojová spolupráca - MF SR
60 000
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
06H05
Hospodárska mobilizácia MF SR
8 500
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR
09703
Príspevky SR do MO - MF SR
79 000
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0AR09
Ministerstvo financií SR - Protidrogová politika
Gestor:21 Ministerstvo zdravotníctva SR
0AU05
Vysielanie civilných expertov do aktivít kríz. manažmentu mimo územia SR - MF SR
5 000
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0DB05
Realizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie v Slovenskej republike - MF SR
Gestor:21 Ministerstvo zdravotníctva SR
0EK0D
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo financií SR
120 163 477
Gestor:04 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
0EK0D01
- Systémy vnútornej správy
0EK0D02
- Špecializované systémy
0EK0D03
- Podporná infraštruktúra
0EK0D04
- Informačný systém pre systém štátnej pokladnice
0EK0D05
- Rozpočtový informačný systém
0EK0D06
- Informačný systém účtovníctva fondov
0EK0D07
- Podporná infraštruktúra pre informačné systémy riadenia verejných financií
0EK0D08
- Centrálny účtovný systém
0EK0D0C
- Jednotný systém štátneho účtovníctva a výkazníctva
0EK0D0D
- Centrálne licenčné zmluvné vzťahy
0EK0D0G
- UNITAS – Zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov
0EK0D0H
- Colný informačný systém
0EK0D0I
- Integrovaný systém finančnej správy – Správa daní
0EK0D0J
- Informačný systém pre podporu boja proti podvodom
0EK0D0K
- Informačný systém pre výmenu informácií finančnej správy
0EK0D0L
- Prierezový informačný systém
0EK0D0M
- Dokumentačný systém
0EK0D0N
- Informačná a kybernetická bezpečnosť
0EK0D0O
- Centrálny ekonomický systém
0EK0D0P
- Informačný systém hazardných hier
0EK0D0Q
- Portál finančnej správy
0EK0D0R
- Centrálny elektronický priečinok
0EK0D0S
- Zaručená elektronická fakturácia
0EK0D0T
- Informačný systém Register vylúčených osôb (IS RVO)
15 /
39
18 - Ministerstvo životného prostredia SR
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2021
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
494 086 286
075
Starostlivosť o životné prostredie
450 445 808
Zámer:
Znížiť zaťaženie životného prostredia, chrániť prírodné dedičstvo, ekologickú stabilitu a krajinnú diverzitu.
Vybrané ciele:
Zabezpečenie ochrany pred povodňami - zvýšiť podiel územia SR chráneného pred povodňami
Vyčerpať všetky disponibilné prostriedky EÚ a ŠR
Zabezpečiť v rozpočte kapitoly MŽP SR finančné prostriedky na činnosť príspevkových organizácii v pôsobnosti kapitoly
07501
- Ochrana a racionálne využívanie vôd
0750101
- Ochrana kvality a množstva povrchových a podzemných vôd
0750103
- Ochrana pred povodňami
0750107
- Vodné diela (stavby)
0750109
- Výskum a vývoj
075011A
- Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd (2007-2013)
075011B
- Ochrana pred povodňami (2007-2013)
075011G
- Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému
07502
- Ochrana ovzdušia
0750201
- Kvalita ovzdušia
0750208
- Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (2007-2013)
07503
- Odpadové hospodárstvo a environmentálne rizikové faktory
0750301
- Zhodnocovanie odpadov
075030A
- Odpadové hospodárstvo (2007-2013)
07504
- Ochrana a racionálne využívanie geologického prostredia
0750401
- Geologické práce
0750403
- Ostatná činnosť
07505
- Ochrana prírody a krajiny
0750501
- Druhová a územná ochrana
0750508
- Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny (2007-2013)
0750509
- LIFE+
075050B
- Ochrana diverzity vodných vtákov a ich biotopov na východoslov. nížine (SK0121)
075050C
- LIFE (2014 - 2020)
07506
- Územný rozvoj a tvorba krajiny
0750603
- Interreg B CADSES
0750604
- Interreg B CADSES (MID-Taliansko)
07508
- Operačný program Kvalita životného prostredia
0750801
- PO 1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
0750802
- PO 2 - Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
0750803
- PO 3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvnených zmenou klímy
0750804
- PO 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
07509
- Finančný mechanizmus EHP a NFM 2014-2021 - programový dokument MŽP SR
0750901
- Zmierňovanie dopadov a prispôsobovanie sa zmene klímy
076
Tvorba a implementácia politík
40 158 527
Zámer:
Koncipovať a uplatňovať environmentálnu politiku a právo, vykonávať inšpekciu ŽP a zabezpečovať integrovanú starostlivosť o ŽP.
Vybrané ciele:
Zabezpečenie obslužných činností pre ústredný orgán štátnej správy.
Podpora a skvalitňovanie administratívnych kapacít, vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti zamestnancov.
07601
- Koncipovanie a riadenie environ. politiky, koordinácia programov
07602
- Inšpekčná činnosť
07603
- Technická pomoc, posilnenie inštitucionálnych kapacít
0760307
- Technická asistencia INTERREG IIIB
076030B
- Technická pomoc (2007-2013)
076030C
- Technická pomoc pre cieľ Európska teritoriálna spolupráca (OP Stredná Európa a OP Juhovýchodná Európa)
076030D
- PO 5 - Technická pomoc OP KŽP (2014 - 2020)
16 /
39
Kód programu
Názov programu
07604
- Integrovaná starostlivosť o životné prostredie
07607
- Finančný mechanizmus EHP a NFM 2014-2021 - riadenie programového dokumentu MŽP SR
0760701
- Riadenie programu
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
05T02
Oficiálna rozvojová pomoc - MŽP SR
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
06H06
Hospodárska mobilizácia MŽP SR
165 000
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR
0AS07
MŽP SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR
0EJ04
Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR - MŽP SR
Gestor:04 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
0EJ0401
- Register priestorových informácií - II. fáza
0EJ0402
- Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám
0EK0E
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo životného prostredia SR
3 316 951
Gestor:04 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
0EK0E01
- Systémy vnútornej správy
0EK0E02
- Špecializované systémy
0EK0E03
- Podporná infraštruktúra
0EK0E04
- Register priestorových informácií
0EK0E05
- Informačný softvér pre odpadové hospodárstvo
0EK0E06
- Technické vybavenie pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov
20 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2021
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
1 751 342 149
021
Tvorba a implementácia politík
50 370 077
Zámer:
Kvalitné a efektívne vrcholové riadenie a koordinácia programov na úrovni úradu MŠVVaŠ SR.
02101
- Koordinácia, tvorba a implementácia politík
02102
- Zabezpečenie medzinárodnej spolupráce pre vrcholové riadenie programov
0210201
- Štrukturálne fondy
0210202
- Medzinárodná spolupráca a centrálne služby na jej podporu
0210203
- Zabezpečenie mobilít a záväzkov v oblasti vzdelávania
02103
- Informačné zabezpečenie vrcholového riadenia programov
02104
- Usmernenie a koordinácia v oblasti ďalšieho vzdelávania
02107
- Fond na podporu športu
02108
- Príspevky za zásluhy športovcov
026
Národný program rozvoja športu v SR
78 916 065
Zámer:
Optimálne podmienky pre rozvoj športu v rôznych formách a úrovniach a úspešná športová reprezentácia a propagácia Slovenskej republiky.
Vybrané ciele:
Dosiahnuť úspešné umiestnenia športovcami SR na olympijských hrách, paralympijských hrách a deaflympijských hrách.
02601
- Šport pre všetkých, školský a univerzitný šport
02602
- Uznané športy
02603
- Národné športové projekty
02604
- Športová infraštruktúra
02605
- Prierezové činnosti v športe
077
Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov vysokých škôl
588 566 967
Zámer:
Efektívny vysokoškolský systém umožňujúci prístup ku kvalitnému vysokoškolskému vzdelávaniu všetkým občanom, ktorí oň prejavia záujem a preukážu potrebné schopnosti a ktorý tvorí základ výskumno-vývojového potenciálu Slovenska.
Vybrané ciele:
Zvyšovať každoročne percentuálny podiel zahraničných študentov na verejných vysokých školách.
Do roku 2020 zabezpečiť podiel absolventov vysokých škôl vo veku 30 až 34 rokov na rovnakej vekovej skupine na úrovni 40 %.
07711
- Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl
07712
- Vysokoškolská veda a technika
0771201
- Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj
17 /
39
Kód programu
Názov programu
0771202
- Úlohy základného výskumu na vysokých školách iniciované riešiteľmi (grantová agentúra VEGA)
0771203
- Aplikovaný výskum na vysokých školách pre potreby praxe
0771204
- Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca vysokých škôl
0771205
- Úlohy výskumu a vývoja na vysokých školách pre rozvoj školstva (grantová agentúra KEGA)
07713
- Rozvoj vysokého školstva
07714
- Usmerňovanie, koordinácia a podpora aktivít v oblasti vysokého školstva
07715
- Sociálna podpora študentov vysokých škôl
0771501
- Sociálne štipendiá
0771502
- Motivačné štipendiá
0771503
- Podpora stravovania, ubytovania, športových a kultúrnych aktivít študentov a pastoračných centier
078
Národný program výchovy, vzdelávania a mládeže
773 114 569
Zámer:
Vedomosti a zručnosti jednotlivcov získané v systéme regionálneho školstva umožňujúce ich vstup a udržanie sa na trhu práce.
Vybrané ciele:
Každoročne podporovať výchovu a vzdelávanie detí.
Udržať percentuálny podiel žiakov denného štúdia, ktorým sa poskytuje úplné stredné vzdelanie (všeobecné alebo odborné) na úrovni 75 %.
07812
- Rozvoj regionálneho školstva
07813
- Usmerňovanie a transformácia regionálneho školstva
07815
- Informatizačné zabezpečenie regionálneho školstva
07816
- Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov v kariérnom systéme
07817
- Zabezpečenie inšpekčnej činnosti regionálneho školstva
07818
- Podpora detí a mládeže
0781A
- Prostriedky pre regionálne školstvo prevedené z iných kapitol z prost. EÚ a prost. na spolufin. zo ŠR
0781B
- Starostlivosť o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
0781B01
- Rekondičné pobyty pedagógov
0781B03
- Vakcíny proti hepatitíde typu A a B - MŠVVaŠ SR
0781F
- Poskytovanie výchovy a vzdelávania v materských, základných a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky - MŠVVaŠ SR
0781G
- Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve - MŠVVaŠ SR
0AE
Operačný program Výskum a vývoj
Zámer:
Zabezpečenie dlhodobého hospodárskeho a sociálneho rozvoja SR prostredníctvom riešenia kľúčových disparít pri využití kľúčových faktorov rozvoja SR.
0AE01
- Infraštruktúra výskumu a vývoja
0AE0101
- Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja
0AE0102
- Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
0AE02
- Podpora výskumu a vývoja
0AE0201
- Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
0AE0202
- Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
0AE0203
- Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce v Bratislavskom kraji
0AE0204
- Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji
0AE03
- Infraštruktúra vysokých škôl
0AE0301
- Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
0AE04
- Technická pomoc pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
0AE0401
- Technická pomoc pre cieľ Konvergencia
0AE0402
- Technická pomoc pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:
06K
Národný program rozvoja vedy a techniky
Zámer:
Moderný a efektívny systém štátnej podpory výskumu a vývoja.
Vybrané ciele:
Zabezpečovať finančné prostriedky na podporu investovania mimorozpočtových (súkromných) zdrojov na vedu a techniku.
06K0A
Štátne programy MŠVVaŠ SR
06K0A02
- Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
06K0A03
- Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti
18 /
39
Kód programu
Názov programu
06K11
Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja
41 527 088
06K12
Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a technickej politiky
11 927 869
06K13
Štátne programy výskumu a vývoja
06K14
Štátne programy rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja
0AA
Operačný program Vzdelávanie
Zámer:
Vzdelávací systém prispôsobený potrebám vedomostnej spoločnosti a dlhodobej konkurencieschopnosti SR
0AA01
Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy v školstve a ďalšieho vzdelávania ľudských zdrojov
0AA0101
- Premena tradičnej školy na modernú
0AA0102
- Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
0AA0103
- Podpora ďalšieho vzdelávania
0AA03
Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami
0AA0301
- Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít
0AA0302
- Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami
0AA04
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj
0AA0401
- Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj
0AA0402
- Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania
0AA05
Technická pomoc – MŠVVaŠ SR
0AA0501
- Technická pomoc pre cieľ Konvergencia
0AA0502
- Technická pomoc pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
0EA
Operačný program Integrovaná infraštruktúra (v gescii MŠVVaŠ SR)
Zámer:
Vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.
0EA01
Operačný program Integrovaná infraštruktúra – MŠVVaŠ SR
103 797 761
0EA0101
- Podpora výskumu, vývoja a inovácií (špecifické ciele 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1) - MŠVVaŠ SR
0EA0102
- Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji (špecifické ciele 2.1.1, 2.2.1) - MŠVVaŠ SR
0EA0103
- Technická pomoc
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
0020B
MŠVVaŠ SR - Civilné núdzové plánovanie v SR
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR
05T08
Oficiálna rozvojová pomoc - MŠVVaŠ SR (ODA)
2 059 567
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
06G1R
OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MŠVVaŠ SR
64 553 762
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
06G1R01
- Vzdelávanie (prioritná os 1)
06G1R05
- Technická pomoc
06H07
Hospodárska mobilizácia MŠVVaŠ SR
5 297
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR
0970A
Príspevky SR do MO - MŠVVaŠ SR
15 909 869
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Vybrané ciele:
Každoročne zabezpečiť včasné zaplatenie príspevkov do medzinárodných organizácií z oblasti vedy a techniky.
0AR02
MŠVVaŠ SR - Protidrogová politika
36 000
Gestor:21 Ministerstvo zdravotníctva SR
0D403
SK PRES 2016 - MŠVVaŠ SR
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0EJ03
Informačná spoločnosť 2014-2020_MF SR - MŠVVŠ SR
Gestor:04 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
0EJ0303
- Migrácia centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu do vládneho cloudu
0EJ0304
- Manažment údajov pre oblasť vedy a výskumu
0EJ0305
- Migrácia Informačného systému Elektronických služieb vzdelávacieho systému regionálneho školstva (IS EVSRŠ) do Vládneho cloudu
0EK0F
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20 557 258
Gestor:04 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
0EK0F01
- Systémy vnútornej správy
0EK0F02
- Špecializované systémy
0EK0F03
- Podporná infraštruktúra
0EK0F04
- Informačné systémy v regionálnom školstve
0EK0F05
- Informačné systémy vo vysokom školstve
0EK0F06
- Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (EVSRŠ)
0EK0F07
- IS Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu (CUDEO)
0EK0F08
- IS Rezortný informačný systém (RIS)
19 /
39
Kód programu
Názov programu
0EK0F09
- IS SOFIA
0EK0F0A
- EDUNET_SK
0EK0F0B
- Licencie pre školy
0EK0F0C
- Informačný systém E-test
0EK0F0D
- CISCO Net akadémie
0EK0F0E
- Kybernetická bezpečnosť Cybersecurity
21 - Ministerstvo zdravotníctva SR
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2021
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
1 706 862 713
079
Prevencia a ochrana zdravia
65 562 352
Zámer:
Zlepšenie kvality života a zdravia obyvateľstva.
Vybrané ciele:
Zlepšiť a upevniť zdravotný stav obyvateľstva prostredníctvom projektov zameraných na zlepšenie životného a pracovného prostredia a presadzovanie zdravého spôsobu života vrátane stravovania.
07901
- Prírodné liečivé zdroje a prírodné zdroje minerálnych vôd
07902
- Ochrana zdravia a prevencia pred chorobami
0790201
- Programy WHO
0790202
- Kontrola prenosných chorôb
0790203
- Ochrana zdravia
0790204
- Zdravie pre vnútrožilových uživateľov drog
0790206
- Národné monitorovacie centrum pre drogy
0790207
- OP Kvalita životného prostredia
07903
- Národný program podpory zdravia
0790301
- Výchova k zdraviu
0790302
- Edičná činnosť
0790303
- Výchova a vzdelávanie
07904
- Národné preventívne programy
07A
Zdravotná starostlivosť
1 452 856 812
Zámer:
Vysoká kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
07A01
- Poistné za poistencov štátu
1 432 968 028
07A03
- Zdravotné a liečebné výkony
07A0308
- Epidemiologický prieskum a hodn. efektívnosti liečby u drogovo závislých
07A0309
- Metadonová udržiavacia liečba
07A030A
- Paliatívna a hospicová starostlivosť
07A030B
- Zdravotná starostlivosť v zmysle § 9 zákona č. 580/2004 Z .z. (bezdomovci)
07A030C
- Toxikologické centrum
07A030D
- Katalóg a zoznam zdravotných výkonov
07A04
- Modernizácia zdravotných pracovísk a ich technického zázemia
07A0403
- Dobudovanie a inovácia záchrannej zdravotnej služby v SR
18 068 784
07A0408
- Ostatná technika zdravotníckych zariadení
07A040D
- Laboratórna technika
07A040G
- Stavby zdravotníckych zariadení
07A040H
- Budovanie a rozvoj zdravotníckej infraštruktúry
07B
Tvorba a implementácia politík
183 923 318
Zámer:
Realizácia transformačných opatrení v praxi.
07B01
- Riadenie, podpora programov
07B0101
- Riadenie jednotlivých programov v rezorte zdravotníctva (financovanie aparátu)
07B0102
- Zahraničná oblasť v zdravotníctve
07B0103
- Ostatná činnosť v zdravotníctve (SLS, SČK a podobne)
07B0104
- Rozpočet príspevkových organizácií v pôsobnosti MZ SR
07B0106
- Činnosť Komunikačného odboru MZ SR
07B0108
- Lieková politika
20 /
39
Kód programu
Názov programu
07B0109
- Činnosť Sekcie zdravotnej starostlivosti MZ SR
07B010A
- Činnosť Osobného úradu MZ SR
07B010B
- Činnosť Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
07B010D
- Technická pomoc pre prípravu, implementáciu, monitorovanie a kontrolu (3.1.)
07B010E
- Technická pomoc pre hodnotenie a štúdie, informovanie a komunikáciu (3.2.)
07B010F
- Činnosť Sekcie farmácie a liekovej politiky
07B010G
- Prioritná os 6 Technická pomoc Integrovaného regionálneho OP
07B02
- Systém zdravotníctva
07B0203
- Plnenie programu eHEALTH
07B0204
- Zber, spracovanie a analýza údajov
21 886 290
07B020A
- Činnosť Sekcie informatiky MZ SR
07B03
- Vzdelávanie v rezorte zdravotníctva
07B0301
- Vysokoškolské vzdelávanie na zdravotníckych univerzitách
07B0302
- Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
07B0303
- Prevádzka univerzity a vedecko-výskumnej základne
07B0306
- Špecifický program výchovy a vzdelávania v odbore drogových závislosti
07B0307
- Veda a výskum v zdravotníctve
07B04
- Činnosti financované z EÚ - MZ SR
07B0401
- Efektívna verejná správa - MZ SR
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:
0AR
Protidrogová politika
0AR04
Ministerstvo zdravotníctva SR - Protidrogová politika
0DB
Realizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie v SR
Zámer:
Zabezpečenie pripravenosti Slovenskej republiky na riešenie udalostí podliehajúcich MZP SZO.
0DB06
Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej republike - MZ SR
42 478
0DB0601
- Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v SR
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
00209
MZ SR - Civilné núdzové plánovanie v SR
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR
06E03
MZ SR - Zdravotnícka podpora
220 653
Gestor:11 Ministerstvo obrany SR
06G09
Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MZ SR
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
06G0901
- Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania
06G0902
- Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora - MZ SR
06G1K
Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - MZ SR
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
06G1V
OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MZ SR
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
06G1V01
- Prioritná os 4 Operačný program Ľudské zdroje
06H08
Hospodárska mobilizácia MZ SR
1 499 300
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR
06K0J
Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja - MZ SR
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
06K0P
Koordinácia prierezových aktivít a zabezpečovanie realizácie cieľov štátnej vednej a technickej politiky - MZ SR
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
06K17
Výskum vplyvu metalómov a genetických faktorov na zdravie detí
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
09705
Príspevky SR do MO - MZ SR
695 000
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0AA02
Ďalšie vzdelávanie v zdravotníctve ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
0AA0201
- Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve
0AA0202
- Technická pomoc pre cieľ Konvergencia - MZ SR
0AS05
MZ SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR
0EJ0F
Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR - MZ SR
Gestor:04 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
0EJ0F01
- Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva
21 /
39
Kód programu
Názov programu
0EK0G
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo zdravotníctva SR
2 062 800
Gestor:04 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
0EK0G01
- Systémy vnútornej správy
0EK0G02
- Špecializované systémy
0EK0G03
- Podporná infraštruktúra
22 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2021
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
3 282 219 903
07C
Sociálna inklúzia
2 789 772 108
Zámer:
Udržateľné zníženie chudoby a odstránenie sociálneho vylúčenia.
Vybrané ciele:
Znížiť mieru rizika chudoby.
07C01
- Pomoc v hmotnej núdzi
07C0101
- Dávka v hmotnej núdzi
07C0102
- Dotácia na výkon osobitného príjemcu
07C0103
- Dotácia na stravu pre dieťa v hmotnej núdzi
07C0104
- Dotácia na školské potreby pre dieťa v hmotnej núdzi
07C0106
- Náhradné výživné
07C02
- Podpora rodiny
07C0201
- Prídavok na dieťa
07C0202
- Rodičovský príspevok
07C0206
- Ostatné príspevky na podporu rodiny
07C020A
- Štátom platené poistné
361 784 961
07C020B
- Príspevok na starostlivosť o dieťa
07C020D
- Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
07C03
- Kompenzácia sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
07C04
- Iniciatívy v oblasti sociálnej inklúzie
07C040A
- Ostatné iniciatívy
07C040H
- Kompenzačný príspevok baníkom
07C05
- Starostlivosť o ohrozené deti
07C0501
- Náhradná rodinná starostlivosť
07C0502
- Štátne centrá pre deti a rodiny
07C0503
- Neštátne centrá pre deti a rodiny
07C0504
- Prevencia a sanácia (MVO)
07C06
- Nesystémové dávky sociálneho poistenia
155 138 101
07C07
- Vianočný príspevok dôchodcom
310 000 000
07C0A
- Podpora sociálnych služieb
176 597 876
07C0B
- OP EP pre najodkázanejšie osoby
07C0B01
- Sociálne začlenenie najodkázanejších osôb
07E
Tvorba a implementácia politík
182 004 119
Zámer:
Tvorba a realizácia rezortných politík v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR.
07E03
- Riadiaca, koncepčná a výskumná činnosť
07E0301
- Aparát ministerstva
07E04
- Výkon štátnej správy na úseku sociálnych vecí, rodiny, práce a zamestnanosti
07E0401
- Špecializovaná štátna správa
07E0402
- Ostatná štátna správa
07E05
- Implementácia projektov ESF
07E0501
- Implementačná agentúra
07E06
- Európsky orgán práce - ELA
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:
22 /
39
Kód programu
Názov programu
06G
Ľudské zdroje
Zámer:
Vytváranie podmienok na zvýšenie zamestnanosti populácie s dôrazom na zamestnateľnosť znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, na rozvoj moderných služieb zamestnanosti, zlepšenie celkovej situácie v oblasti rovnosti príležitostí, antidiskriminácie a podpory sociálnej inklúzie realizovaním projektov financovaných z rozpočtu EU a spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu.
06G04
Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR
40 421 757
Vybrané ciele:
Znížiť priemernú mieru nezamestnanosti
Znížiť mieru dlhodobej nezamestnanosti (nad 12 mesiacov)
Zvýšiť mieru zamestnanosti žien vo veku 20-64
06G0404
- Národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti
36 472 501
06G040J
- Individuálna štátna pomoc
3 949 256
06G040L
- Príspevok na podporu udržania zamestnanosti
06G040M
- Podpora zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím
06G040N
- Podpora zamestnanosti absolventov
06G040O
- Podpora zamestnanosti aktiváciou
06G1S
OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MPSVR SR
247 305 358
06G1S01
- Zamestnanosť
06G1S02
- Sociálne začlenenie
06G1S03
- Technická pomoc
06G1S04
- Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
0020D
MPSVR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR
06H09
Hospodárska mobilizácia MPSVR SR
45 189
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR
09706
Príspevky SR do MO - MPSVR SR
562 000
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0AR05
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Protidrogová politika
50 000
Gestor:21 Ministerstvo zdravotníctva SR
0EJ0I
Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR - MPSVR SR
Gestor:04 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
0EJ0I01
- Elektronizácia služieb Národného inšpektorátu práce
0EK0H
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
22 059 372
Gestor:04 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
0EK0H01
- Systémy vnútornej správy
0EK0H02
- Špecializované systémy
0EK0H03
- Podporná infraštruktúra
0EK0H04
- IS Riadenie Sociálnych Dávok
0EK0H05
- IS KIDS
0EK0H06
- Informačný Systém Služieb Zamestnanosti
0EK0H07
- Internetový Sprievodca Trhom Práce
0EK0H08
- IS SAP
0EK0H09
- IS SOFTIP
0EK0H0A
- IS DMS
24 - Ministerstvo kultúry SR
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2021
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
292 426 175
08S
Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt
212 793 884
Zámer:
Zvýšenie kultúrneho povedomia občanov v oblasti ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva, umeleckej tvorby a poskytovania kultúrnych služieb.
08S01
- Inštitucionálna podpora štátnymi rozpočtovými a príspevkovými organizáciami
08S0101
- Divadlá a divadelná činnosť
08S0102
- Hudba, koncertná činnosť a umelecké súbory
08S0103
- Výtvarné umenie, fotografia, architektúra a dizajn
08S0104
- Médiá a audiovízia
5 343 830
08S0105
- Knižnice a knižničná činnosť
08S0106
- Múzeá a galérie
23 /
39
Kód programu
Názov programu
08S0107
- Osvetová činnosť a tradičná ľudová kultúra
08S0108
- Ochrana pamiatkového fondu
08S0109
- Literatúra a knižná kultúra
08S010B
- Podpora aktivít Matice slovenskej
08S02
- Dotačný systém MK SR
16 996 097
08S0203
- Obnovme si svoj dom
08S0207
- Podpora návštevnosti kultúrnych podujatí
08S0209
- Kultúra znevýhodnených skupín
08S020F
- Podpora miestnej a regionálnej kultúry
08S03
- Podpora vysielania a tvorby niektorých programov verejnoprávnej inštitúcie - Rozhlasu a televízie Slovenska
08S0303
- Rozhlas a televízia Slovenska
31 000 000
08S04
- Podpora obnovy audiovizuálneho dedičstva a audiovizuálnej kultúry a priemyslu
08S0401
- Príspevok Audiovizuálnemu fondu
11 720 000
08S0402
- Systematická obnova audiovizuálneho dedičstva realizovaná SFÚ
1 400 570
08S05
- Štrukturálne fondy EÚ
08S06
- Podpora umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu
08S0601
- Príspevok Fondu na podporu umenia
20 000 000
08S07
- Fond na podporu kultúry národnostných menšín
08T
Tvorba a implementácia politík
68 924 539
Zámer:
Transparentný, účinný a efektívny systém financovania tvorby, šírenia, ochrany a prezentácie kultúrnych hodnôt a rozvoj kultúrnych služieb v profesionálnej a neprofesionálnej štátnej a neštátnej sfére.
Vybrané ciele:
Skvalitňovať výkon štátnej správy s cieľom efektívneho riadenia a koordinácie programov na úrovni aparátu ministerstva kultúry tak, aby boli splnené všetky úlohy stanovené legislatívnym plánom a plánom práce na príslušný rok.
08T01
- Koncepcia kultúrnej politiky, riadenie a koordinácia programov
08T0101
- Koncepčná a riadiaca činnosť
08T0103
- Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
08T0104
- Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí
08T0105
- Projekt informatizácie kultúry
08T0106
- Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov
08T0107
- Stratégia rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín
08T0109
- Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva
08T010B
- Obnova nástrojového vybavenia a krojových súčiastok
08T010C
- Stratégia nákupu slovacík múzejnej a galerijnej hodnoty
08T010E
- Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR
08T02
- Cirkvi a náboženské spoločnosti
08T0201
- Príspevok na prevádzku cirkevných ústredí
08T0202
- Slovenská katolícka charita
08T0203
- Diakonia ECAV
08T0205
- Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku
08T03
- Technická pomoc IROP PO 3
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
06H0A
Hospodárska mobilizácia MK SR
2 656
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR
Vybrané ciele:
Permanentná aktualizácia údajov krízového plánu o schopnosti MK SR vytvoriť materiálnu základňu pre ochranu kultúrneho fondu.
0AR03
Ministerstvo kultúry SR - Protidrogová politika
Gestor:21 Ministerstvo zdravotníctva SR
0EJ0H
Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR - MK SR
Gestor:04 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
0EJ0H01
- PAMIS
0EK0I
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo kultúry SR
10 705 096
Gestor:04 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
0EK0I01
- Systémy vnútornej správy
0EK0I02
- Špecializované systémy
0EK0I03
- Podporná infraštruktúra
0EK0I04
- ORES - Podpora prezentácie kultúrno-osvetovej činnosti
24 /
39
26 - Ministerstvo hospodárstva SR
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2021
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
493 074 252
07K
Rozvoj priemyslu a podpora podnikania
138 846 232
Zámer:
Zdravé podnikateľské prostredie podporujúce nové investície, zvyšovanie produktivity, inovácie a tvorbu nových pracovných miest.
Vybrané ciele:
Podpora riešenia inovačných projektov s výstupmi s vyššou pridanou hodnotou v priemyselných odvetviach SR (vouchre, klastre)
Dosiahnuť úspory energie v zmysle čl. 7 Smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti
Znížiť regulačné a administratívne zaťaženie podnikateľských subjektov v SR.
07K01
- Reštrukturalizácia priemyselných odvetví
07K0106
- Podpora útlmu a likvidácie následkov ťažby v uhoľnom baníctve
07K010F
- Podpora útlmu rudného baníctva
1 763 396
07K0115
- Národný jadrový fond
377 267
07K0117
- Staré banské diela
07K0118
- Tradície a histórie banských činností
07K0119
- Národný jadrový fond - odvody od prenosovej sústavy a distribučných sústav
72 000 000
07K011A
- Príspevok pre domácnosti za spotrebovaný plyn
07K011B
- Podpora zníženia koncovej ceny elektriny pre podniky
07K011C
- Sanácia environmentálnych záťaží v lokalitách Pohronský Ruskov, Trstená, Bardejov
07K02
- Podpora podnikania
07K0202
- Administrácia podporných programov a schém
07K0205
- Poradenstvo a vzdelávanie pre MSP
07K0208
- Podpora malého a stredného podnikania prostredníctvom siete inkubátorov a metódy Research based spin off
07K0209
- Podpora vzdelávania a poradenstva pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie
07K020D
- Podpora inovačných projektov v rezorte MH SR
07K0211
- Monitoring a výskum MSP
07K0212
- www stránka pre MSP
07K0216
- Národný program zvyšovania produktivity a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky
07K021A
- Akčný plán znižovania administratívneho bremena v SR
07K021D
- Pomoc MSP na trhu EÚ
07K021E
- Posilnenie úverovej kapacity Mikropôžičkového programu
07K021F
- Podpora úspešnej podnikateľskej praxe a výchovy k podnikaniu
07K021G
- Podpora startupov
07K021H
- Podpora internetovej ekonomiky
07K021I
- Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii MH SR
07K04
- Rozvoj zahraničnej spolupráce, obchodu a investícií
07K0402
- Administrácia SARIO
07K0403
- Podpora rozvoja strategických investícií - Investičné stimuly
07K0404
- Podpora rozvoja a zriaďovania priemyselných parkov
07K07
- Podpora realizácie významnej investície Getrag Ford Transmissions
07K08
- Podpora regionálneho rozvoja
07K09
- Podpora projektu Samsung
07K0D
- Energetika
07K0D05
- Podpora energetickej efektívnosti
07K0E
- Inovácie
07K0E03
- Implementácia opatrení Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR
07K0E04
- Podpora alternatívnych pohonov a fungovania Slovenskej platformy pre E-mobilitu
07K0F
- Podpora realizácie významnej investície AU Optronics
07K0G
- Program spolupráce Interreg Europe 2014-2020
07K0H
- Program spolupráce INTERACT III 2014-2020
07K0I
- Podpora realizácie významnej investície Jaguár Land Rover
25 /
39
Kód programu
Názov programu
07L
Tvorba a implementácia politík
30 305 686
Zámer:
Zabezpečením efektívnej podpory uplatňovať a rozvíjať vládnu politiku v oblasti hospodárstva.
07L02
- Podpora rozvoja činnosti občianskych združení na ochranu práv spotrebiteľa
07L03
- Podpora budovania štruktúr v oblasti trhového dozoru na ochranu spotrebiteľa SR
07L04
- Podpora programov rezortu MH SR
07L05
- Administrácia rozpočtových organizácií rezortu MH SR
07L07
- Európske spotrebiteľské centrum
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:
06H
Hospodárska mobilizácia
Zámer:
Efektívne využitie finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných nepretržite na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ostatných zložiek počas krízovej situácie.
06H01
Hospodárska mobilizácia MH SR
2 100 000
Vybrané ciele:
Vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných v stave bezpečnosti, ktoré sú v pôsobnosti MH SR
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
00204
MH SR - Civilné núdzové plánovanie v SR
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR
05T01
Oficiálna rozvojová pomoc MH SR
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
09704
Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií - MH SR
1 000 000
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0AR0C
Ministerstvo hospodárstva SR - Protidrogová politika
Gestor:21 Ministerstvo zdravotníctva SR
0AS03
MH SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike
4 300
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR
0D40J
SK PRES 2016 - MH SR
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0EA02
Operačný program Výskum a inovácie – časť MH SR
318 323 634
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
0EA0201
- Podpora výskumu, vývoja a inovácií - špecifický cieľ 1.2.2
0EA0202
- Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji - špecifický cieľ 2.2.2
0EA0203
- Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP - prioritná os 3
0EA0204
- Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji - prioritná os 4
0EA0205
- Technická pomoc - prioritná os 5
0EJ07
Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR - MH SR
Gestor:04 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
0EJ0701
- Elektronizácia služieb MH SR - 2. fáza
0EK0J
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo hospodárstva SR
2 494 400
Gestor:04 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
0EK0J01
- Systémy vnútornej správy
0EK0J02
- Špecializované systémy
0EK0J03
- Podporná infraštruktúra
0EK0J04
- ES MH SR - Poskytovanie servisných služieb na 60 mesiacov
0EK0J05
- Agendový systém - Hospodársky register
0EK0J06
- Ekonomický informačný systém SAP
27 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
( v eurách )
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2021
Kód programu
Názov programu
Výdavky spolu za kapitolu
1 488 315 299
08V
UDRŽATEĽNÉ LESNÉ HOSPODÁRSTVO
8 025 034
Zámer:
Funkčne integrované lesné hospodárstvo zabezpečujúce ekologickú stabilitu krajiny a posilňujúce hospodársky a sociálny rozvoj regiónov a vidieka.
Vybrané ciele:
Vypracovať a publikovať odborné alebo vedecké články zamerané na efektívne využívanie environmentálneho, ekonomického a sociálneho potenciálu lesov na Slovensku.
08V02
- OBNOVA A ROZVOJ LESNÉHO HOSPODÁRSTVA
08V0201
- Špecifické činností v lesnom hospodárstve
26 /
39
Kód programu
Názov programu
08V0202
- Rozvoj hospodárskej úpravy lesa
08V0203
- Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy
08V0206
- Starostlivosť o národné parky
08V03
- VÝSKUM A ODBORNÁ POMOC PRE UDRŽATEĽNÉ LESNÉ HOSPODÁRSTVO
08V0301
- Výskum na podporu udržateľného lesného hospodárstva
08V0302
- Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo
08W
POTRAVINOVÁ BEZPEČNOSŤ, ZDRAVIE A OCHRANA ZVIERAT A RASTLÍN
2 653 605
Zámer:
Spotrebitelia sú zásobovaní kvalitnými potravinami, je zabezpečená vysoká úroveň zdravia a ochrany zvierat a rastlín.
Vybrané ciele:
V rámci úradnej kontroly potravín vyšetriť z celkového počtu vzoriek stanovený počet odobratých vzoriek na obsah reziduí pesticídov.
08W01
- REGULÁCIA, FORMULÁCIA A VÝKON VETERINÁRNEJ A POTRAVINOVEJ SLUŽBY
08W0101
- Veterinárna a potravinová ochrana a kontrola
08W0102
- Potravinový dozor
08W0103
- Eradikácia chorôb
08W0104
- Kontrola BSE
08W010I
- Odborná činnosť pre bezpečnosť potravín
08W010J
- Koordinácia a zodpovednosť za zdravie zvierat a potravinovú bezpečnosť
08W02
- ZDRAVOTNÁ NEŠKODNOSŤ POTRAVÍN
08W0201
- Diagnostika a skúšanie potravín
08W03
- POZNATKOVÁ BÁZA NA ZABEZPEČENIE KVALITY A BEZPEČNOSTI POTRAVÍN
08W0301
- Výskum na podporu kvality a zdravotnej neškodnosti potravín
08W0302
- Odborná pomoc pre zdravé a kvalitné potraviny
08W04
- REGULÁCIA VSTUPOV, ZDRAVIE A KVALITA RASTLÍN
08W0401
- Zabezpečenie kvalitných a bezpečných vstupov do poľnohospodárstva
090
TVORBA, REGULÁCIA A IMPLEMENTÁCIA POLITÍK
151 956 713
Zámer:
Vysoký štandard tvorby politík a poskytovania služieb všetkým relevantným zúčastneným - farmárom, obyvateľom vidieka, agropotravinárskemu priemyslu, spotrebiteľom, verejnosti a inštitúciám verejnej správy v súlade s princípmi Spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Vybrané ciele:
Podpora včelstiev za účelom zabezpečenia opeľovacej činnosti včiel.
09001
- PODPORA PROGRAMOV
0900101
- Kontrola a zodpovednosť za programy
0900102
- Vzdelávanie
0900105
- Zahraničná spolupráca rezortu
0900106
- Propagácia rezortu
09002
- REALIZÁCIA A ADMINISTRÁCIA FINANČNÝCH SCHÉM
0900201
- Administrácia podporných schém
0900202
- Národné podpory
0900208
- Štátna pomoc
09003
- POZNATKOVÁ PODPORA TVORBY POLITÍK
0900301
- Hodnotenie politík a odvetvová stratégia
0900302
- Koordinácia vedeckovýskumnej činnosti
0900303
- Monitorovanie a prieskum pôdneho krytu SR
09004
- PÔDOHOSPODÁRSKY INFORMAČNÝ SYSTÉM
0900401
- Informatizácia MPRV SR
09005
- ŠTATISTICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM
0900501
- Štatistické zisťovanie
0900502
- Informačné listy MPRV SR
0900503
- ISPU SR - databáza IS
09006
- POZEMKOVÉ ÚPRAVY
0900601
- Pozemkové úpravy a usporiadanie pozemkového vlastníctva
09008
- REGULÁCIA VSTUPOV, ZDRAVIE, OCHRANA A VÝKON VETERINÁRNEJ A POTRAVINOVEJ SLUŽBY
0900801
- Koordinácia vstupov a zodpovednosť za zdravie zvierat a potravinovú bezpečnosť
0900802
- Veterinárna a potravinová ochrana a kontrola
0900803
- Eradikácia chorôb
0900804
- Kontrola BSE
09009
- REGULÁCIA VSTUPOV, ZDRAVIE, OCHRANA A KVALITA RASTLÍN
27 /
39
Kód programu
Názov programu
0900901
- Zabezpečenie kvalitných a bezpečných vstupov do poľnohospodárstva
0900902
- Monitorovanie organizmov škodlivých pre rastliny a rastlinné produkty
091
PODPORA KONKURENCIESCHOPNOSTI POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA
4 027 052
Zámer:
Medzinárodne konkurencieschopný, na spotrebiteľa orientovaný agropotravinársky sektor vytvárajúci environmentálne udržateľný vidiecky ráz.
Vybrané ciele:
Zníženie nepovolenej plemenitby u hospodárskych zvierat.
09103
- RYBNÉ HOSPODÁRSTVO - EFF (Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007-13)
0910303
- Investície do akvakultúry (cieľ Konvergencia )
0910304
- Investície do spracovania a uvádzania na trh (cieľ Konvergencia )
0910305
- Organizácie výrobcov
0910306
- Podpora a rozvoj nových trhov
0910307
- Technická pomoc
091030A
- Investície do akvakultúry (cieľ mimo Konvergencia )
091030B
- Investície do spracovania a uvádzania na trh (cieľ mimo Konvergencia )
091030C
- Podpora a rozvoj nových trhov mimo cieľa Konvergencia
09105
- POZNATKOVÁ PODPORA KONKURENCIESCHOPNOSTI POĽNOHOSPODÁRSTVA
0910503
- Výskum na podporu živočíšnej výroby
0910504
- Odborná pomoc pre živočíšnu produkciu
0910505
- Výskum na podporu rastlinnej výroby
0910506
- Odborná pomoc pre rastlinnú produkciu
0910507
- Komplexný mechanizmus rozvoja rastlinnej a živočíšnej výroby
09106
- PLEMENÁRSKA A KONTROLNÁ ČINNOSŤ
0910601
- Rozvoj a starostlivosť o plemenitbu a šľachtenie hospodárskych zvierat
0910602
- Štátna kontrola plemenitby a šľachtenia hospodárskych zvierat
092
ROZVOJ VIDIEKA
386 984
Zámer:
Životaschopné a ekologicky udržateľné vidiecke prostredie stabilizujúce existujúcu populáciu na vidieku prostredníctvom generovania pracovných príležitostí a vyššej životnej úrovne.
09203
- ZVEĽAĎOVANIE KRAJINY
0920301
- Múzejná činnosť
0CC
STABILIZÁCIA POĽNOHOSPODÁRSTVA A TRHOV S POĽNOHOSPODÁRSKYMI KOMODITAMI
453 916 092
Zámer:
Trvalo udržateľné riadenie zdrojov zabezpečujúce stabilitu poľnohospodárskych trhov, životaschopnú produkciu potravín zvyšujúce konkurencieschopnosť poľnohospodárstva a stabilizujúce príjmy poľnohospodárov.
0CC01
- I. PILIER SPP
0CC0101
- Priame platby 2014 - 2020
0CC0102
- Trhovo orientované výdavky (TOV) 2014 - 2020
0CC03
- Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
0CC0301
- 2. Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach
0CC0302
- 3. Podpora monitorovania, kontroly a presadzovania, a tým zlepšenia inštitucionálnej kapacity a efektivity verejnej správy bez zvyšovania administratívnej kapacity (opatrenie 3.2)
0CC0303
- 5. Podpora marketingu a spracovania
0CC0304
- 7. Technická pomoc
0CC0305
- 8. Zlepšenie a poskytovanie vedeckých znalostí, ako aj zber a správa údajov (opatrenie 3.1)
0CD
ROZVOJ VIDIEKA SR 2014 - 2020
593 407 003
Zámer:
Vyvážený územný rozvoj podporujúci sociálne a ekonomické napredovanie vidieckych oblastí.
Vybrané ciele:
Nakontrahovať projekty zamerané na investície do hmotného majetku, ktoré zlepšujú celkovú výkonnosť a udržateľnosť fariem
0CD01
- 1. Prenos znalostí a informačné akcie
0CD0103
- 1.1. Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností
0CD0104