Príloha č. 2
k zákonu č. .../2020 Z. z.
Príjmy kapitol na rok 2021
( v eurách )
Kapitola
Príjmy spolu
Záväznýukazovateľ
Prostriedky zrozpočtu EÚ
a
1
2
3
Kancelária Národnej rady SR
1 400 000
1 400 000
Kancelária prezidenta SR
15 000
10 000
Úrad vlády SR
25 318 000
700 000
24 618 000
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Kancelária Ústavného súdu SR
10 000
9 900
Kancelária Najvyššieho súdu SR
10 000
10 000
Generálna prokuratúra SR
500 000
500 000
Najvyšší kontrolný úrad SR
20 000
20 000
Slovenská informačná služba
200 000
200 000
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
4 300 000
4 300 000
Ministerstvo obrany SR
5 046 620
5 000 000
Ministerstvo vnútra SR
193 418 440
60 000 000
131 397 920
Ministerstvo spravodlivosti SR
24 248 280
18 248 280
Ministerstvo financií SR
100 503 405
38 629 522
61 873 883
Ministerstvo životného prostredia SR
385 186 133
350 000
384 829 133
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
107 505 106
500 000
107 005 106
Ministerstvo zdravotníctva SR
42 235 074
42 235 074
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
224 267 897
15 984 000
208 168 597
Ministerstvo kultúry SR
1 500 000
1 500 000
Ministerstvo hospodárstva SR
353 379 394
84 285 000
269 094 394
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
977 853 004
9 800 000
968 053 004
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
314 934 023
17 342 845
297 491 178
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
230 000
230 000
Štatistický úrad SR
14 196 000
14 196 000
Úrad pre verejné obstarávanie
1 000 000
1 000 000
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
200 000
200 000
Úrad jadrového dozoru SR
9 194 000
9 194 000
Úrad priemyselného vlastníctva SR
3 200 000
3 200 000
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
1 000 000
1 000 000
Protimonopolný úrad SR
1 000 000
1 000 000
Národný bezpečnostný úrad
22 000
20 000
Správa štátnych hmotných rezerv SR
922 000
922 000
Všeobecná pokladničná správa
13 021 442 769
330 000 000
Slovenská akadémia vied
1 000 000
1 000 000
Kancelária Súdnej rady SR
Spolu
15 815 257 145
332 986 621
2 782 531 215