Príloha č. 1
k zákonu č. .../2020 Z. z.
Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2021
( v eurách )
Ukazovateľ
a
b
1
Príjmy spolu
15 815 257 145
A.
Daňové príjmy
11 807 955 000
A.1
Dane z príjmov a kapitálového majetku
2 098 274 000
v tom:
daň z príjmov fyzickej osoby
42 356 000
v tom:
zo závislej činnosti
42 315 000
z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu
41 000
daň z príjmov právnickej osoby
1 816 429 000
daň z príjmov vyberaná zrážkou
239 489 000
A.2
Dane za tovary a služby
9 670 170 000
v tom:
daň z pridanej hodnoty
7 038 792 000
spotrebné dane
2 438 989 000
dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti
113 194 000
iné dane za tovary a služby
79 195 000
A.3
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií
23 960 000
v tom:
podiel na vybratých finančných prostriedkoch
23 960 000
A.4
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
15 551 000
B.
Nedaňové príjmy
1 183 849 398
C.
Granty a transfery
2 823 452 747
Tuzemské granty a transfery
40 921 532
Prostriedky z rozpočtu Európskej únie
2 782 531 215
Výdavky spolu
23 864 618 285
Prebytok / Schodok ( +/- )
-8 049 361 140