1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
307
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ............. 2020
o štátnom rozpočte na rok 2021
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2021 sa rozpočtujú sumou 15 815 257 145 eur. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2021 sa určujú sumou 23 864 618 285 eur.
(2)Schodok štátneho rozpočtu na rok 2021 sa určuje sumou 8 049 361 140 eur.
(3)Celkový prehľad príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2021 je uvedený v prílohe č. 1.
(4)Rozdelenie príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2021 je uvedené v prílohách č. 2 a 3. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády Slovenskej republiky sú uvedené v prílohe č. 4.
(5)Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2021 poskytujú do rozpočtov obcí a do rozpočtov vyšších územných celkov dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 5, v celkovej sume 1 641 918 704 eur; z toho do rozpočtov obcí 1 047 964 320 eur a do rozpočtov vyšších územných celkov 593 954 384 eur.
(6)Rezervy štátneho rozpočtu sa v roku 2021 rozpočtujú v celkovej sume 1 698 104 291 eur; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 6.
(7)Celková platba za poistencov štátu1) na verejné zdravotné poistenie na rok 2021 je uvedená v prílohe č. 7.
1) § 13 ods. 14 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2
§ 2
(1)Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) alebo na základe splnomocnenia vlády minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2021 uvedené v prílohách č. 2 7, pričom ustanovenia osobitného predpisu o vykonávaní rozpočtových opatrení2) týmto nie dotknuté. Vláda alebo na základe splnomocnenia vlády minister financií Slovenskej republiky vykonáva v roku 2021 úpravy v systemizácii podľa osobitných predpisov.3)
(2)Úpravami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2021 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 1 %. Úpravami podľa odseku 1 sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 2021 podľa § 1 ods. 2.
§ 3
(1)Štátny príspevok poskytovaný poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu4) na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzavretej pred 1. januárom 2018 sa na rok 2021 určuje vo výške 0 % ročne.
(2)Štátny príspevok pre mladých poskytovaný mladému poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu4) na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzavretej pred 1. januárom 2018 sa na rok 2021 určuje vo výške 2 % ročne.
(3)Štátny príspevok pre mladomanželov poskytovaný mladomanželom z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu5) sa na rok 2021 určuje vo výške 3 % ročne.
§ 4
(1)Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2021 je 10 638 454 489 eur.6)
(2)Vláda je oprávnená v roku 2021 prevziať rámcový úver od Rozvojovej banky Rady Európy na účely financovania výdavkov rozpočtovaných v štátnom rozpočte na roky 2021 2023 v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu do výšky 300 000 000 eur.
(3)Vláda je oprávnená v roku 2021 prevziať rámcový úver od Európskej investičnej banky na účely financovania výdavkov rozpočtovaných v štátnom rozpočte na roky 2021 2023 v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu do výšky 300 000 000 eur.
2) § 15 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3) § 5 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 212/2003 Z. z.
§ 15 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
§ 11 ods. 5 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 74 ods. 3 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4) § 122ya ods. 12 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z.
5) § 88a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6) § 4 ods. 3 zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3
§ 5
(1)Platové tarify7) sa v roku 2021 zvýšia o 0 % od 1. januára 2021, ak sa v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa8) na rok 2021 nedohodne inak.
(2)Stupnice platových taríf9) sa v roku 2021 zvýšia o 0 % od 1. januára 2021, ak sa v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa10) na rok 2021 nedohodne inak.
(3)Stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby11) sa v roku 2021 zvýši o 0 % od 1. januára 2021.
(4)Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Národného bezpečnostného úradu a príslušníkov finančnej správy12) sa v roku 2021 zvýšia o 0 % od 1. januára 2021.
(5)Hodnostné platy profesionálnych vojakov13) sa v roku 2021 zvýšia o 0 % od 1. januára 2021.
(6)Ak sa podľa odseku 1 v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2021 dohodne iné percento zvýšenia platových taríf alebo iný spôsob zvýšenia platov a iný termín účinnosti, rovnaké percento zvýšenia alebo rovnaký spôsob zvýšenia platov a rovnaký termín účinnosti sa v roku 2021 uplatní pri zvýšení platov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby, policajtov, príslušníkov finančnej správy a profesionálnych vojakov.14)
§ 6
(1)Vodohospodárska výstavba, š. p. odvedie za rok 2021 do štátneho rozpočtu osobitný odvod zo zisku po zdanení15) (ďalej len „osobitný odvod“) v sume 200 000 eur.
(2)Na úhradu osobitného odvodu odvedie Vodohospodárska výstavba, š. p. na príjmový rozpočtový účet kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky preddavok v sume 200 000 eur do 31. októbra 2021.
(3)Zúčtovanie osobitného odvodu so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom na zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2021.
7) § 159 ods. 3 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8) § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.
9) § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z.
10) § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
11) § 131 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12) § 85 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 161 ods. 3 zákona č. 35/2019 Z. z.
13) § 157 ods. 5 zákona č. 281/2015 Z. z. v znení zákona č. 377/2019 Z. z.
14) § 85 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 131 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 157 ods. 5 zákona č. 281/2015 Z. z. v znení zákona č. 377/2019 Z. z.
§ 161 ods. 3 zákona č. 35/2019 Z. z.
15) § 8 ods. 3 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
4
(4)Ak na osobitný odvod nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, zníži Vodohospodárska výstavba, š. p. prídely do svojich fondov podľa osobitného predpisu;16) minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitného predpisu16) zostávajú nedotknuté.
§ 7
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
16) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 175/1993 Z. z. o finančnom hospodárení štátnych podnikov.