Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
17. schôdza výboru
Číslo: CRD-1979/2020
51
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
z 13. októbra 2020
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 306a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
A.p r e r o k o v a l
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 306a);
B. s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedenú v bode A. tohto uznesenia;
C. p o v e r u j e
poslankyňu Janu Bittó Cigánikovú
predniesť správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Jana B i t t ó C i g á n i k o v á
predsedníčka výboru
Martin B o r g u ľ a
overovateľ výboru