Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
17. schôdza výboru
Číslo: CDR-1979/2020
50
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
zo 14. októbra 2020
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 306) a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 306);
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 306);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 306) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi:
1.V čl. I sa vypúšťa 10. bod.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Vypustenie uvedeného bodu sa navrhuje z dôvodu vhodnosti zachovania súčasného platného stavu.
2. V čl. I, 12. bode v § 48 odseku 4 písm. t) sa slová „sídle Ministerstva“ nahrádzajú slovami „sídle, ktorého prevádzkovateľom je Ministerstvo“, slová „je ministerstvo investícií oprávnené“ sa nahrádzajú slovami „sú úrad verejného zdravotníctva a regionálny úrad verejného zdravotníctva oprávnené“ a slová „(ďalej len „ministerstvo investícií“)“ sa vypúšťajú.
Úpravou sa precizuje text v súlade s § 3 písm. t) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 134/2020 Z. z. Úpravou sa ďalej precizuje text, nakoľko Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky postavenie sprostredkovateľa voči Úradu verejného zdravotníctva, resp. Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ktorý je prevádzkovateľom tejto služby. Z toho dôvodu sa navrhuje vypustenie úlohy spracovania údajov a uchovávanie údajov v rámci Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako nadbytočnej.
3. V čl. I, 13. bode, v § 48 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 8.
Zmena reaguje na úpravu textu v bode 12 § 48 odseku 4 písm. t), konkrétne na zmenu oprávnenej osoby na spracovávanie a uchovávanie osobných údajov.
4. V čl. I, 13. bode, v § 48 odsek 7 prvej vete a druhej vete sa vypúšťajú slová „ministerstvo investícií,“.
Zmena reaguje na úpravu textu v bode 12 § 48 odseku 4 písm. t), konkrétne na zmenu oprávnenej osoby na spracovávanie a uchovávanie osobných údajov.
5. V čl. I, 13. bode, v § 48 ods. 7 sa číslovka „60“ nahrádza číslovkou „30“ a slovo „plynutí“ sa nahrádza slovom „uplynutí“.
V záujme ochrany osobných údajov sa navrhnutá lehota uchovávania osobných údajov skracuje. V druhej časti ide o gramatickú úpravu.
6. V čl. I, 14. bod znie:
„14. V § 51 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 48 ods. 4 písm. a) d), f) i) a n)“ nahrádzajú slovami „§ 48 ods. 4 písm. a) až d), f) až i), n), r), t), u), y) a z)“.
Úprava povinností pre fyzické osoby vo vzťahu k novým opatreniam uvedeným v § 48 ods. 4.
7. V čl. I sa za 14. bod vkladá nový 15. bod, ktorý znie:
„15. V § 52 ods. 1 písm. o) sa slová „osobám vykonávajúcim štátny zdravotný dozor“ nahrádzajú slovami „zamestnancom úradu verejného zdravotníctva, zamestnancom regionálnych úradov verejného zdravotníctva a v rozsahu pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva podľa
§ 3 ods. 1 písm. d) g)
zamestnancom alebo príslušníkom týchto orgánov (ďalej len „osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor alebo osoba vykonávajúca epidemiologické vyšetrovanie“)“.“.
Nasledujúce body sa primerane preznačia.
Ide o legislatívno – technickú úpravu v súvislosti so zavedením legislatívnej skratky.
8. V čl. I, 16. bode, § 54 ods. 3 sa slová „zamestnanci úradu verejného zdravotníctva, zamestnanci regionálnych úradov verejného zdravotníctva a v rozsahu pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva podľa
§ 3 ods. 1 písm. d)
g)
zamestnanci alebo príslušníci týchto orgánov (ďalej len „osoba
vykonávajúca štátny zdravotný dozor alebo osoba vykonávajúca epidemiologické vyšetrovanie“), ktorí“ nahrádzajú slovami „osoby vykonávajúce štátny zdravotný dozor alebo osoby vykonávajúce epidemiologické vyšetrovanie, ktoré“.
Ide o legislatívno – technickú úpravu v súvislosti so zavedením legislatívnej skratky.
9. V čl. I, sa za 16. bod vkladá nový 17. bod, ktorý znie:
„17. V § 55 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „zdravotný dozor“ vkladajú slová „alebo osoba vykonávajúca epidemiologické vyšetrovanie“.“.
Nasledujúce body sa primerane preznačia.
Ide o legislatívno – technickú úpravu v súvislosti so zavedením legislatívnej skratky.
10. V čl. I, 17. bode úvodná veta znie: „V § 55 ods. 1 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:“.
Ide o legislatívno – technickú úpravu.
11. V čl. I, 18. bod znie:
„18. V § 56 ods. 1 písm. f) sa slová „§ 48 ods. 4 písm. a) d), f) i) a n)“ nahrádzajú slovami „§ 48 ods. 4 písm. a) až d), f) až i), n), r), t), u), y) a z)“.
Ide o legislatívno technickú úpravu vo vzťahu k novým opatreniam uvedeným v § 48 ods. 4.
12. V čl. I, sa za 18. bod vkladá nový 19. bod, ktorý znie:
„19. V § 57 ods. 33 písm. m) sa za slová „zdravotný dozor“ vkladajú slová „alebo osobám vykonávajúcim epidemiologické vyšetrovanie“.“.
Nasledujúce body sa primerane preznačia.
Ide o legislatívno – technickú úpravu v súvislosti so zavedením legislatívnej skratky.
13. V čl. I, 20. bode, v § 59 ods. 1 sa slová „Takto rozhodujú aj o nariadení“ sa nahrádzajú slovami „To platí aj pre nariadenie“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
14. V čl. I, 21. bode, v § 59b ods. 1 v prvej vete sa slová „potrebné nariadiť“ presúvajú na začiatok vety za slová „Ak je“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
15. V čl. I, 21. bode, v § 59b ods. 2 sa označenie poznámky pod čiarou „68c)“ nahrádza označením poznámky pod čiarou „68b)“ a na konci sa dopĺňa znenie poznámky pod čiarou k odkazu 68b, ktoré znie:
„Poznámka pod čiarou k odkazu 68b znie:
68b) Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu a to doplnenie poznámky pod čiarou.
16. V čl. I, 21. bode, v § 59b ods. 3 sa slová „vyhlásením v plnom znení“ nahrádzajú slovami „dňom vyhlásenia“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
17. V čl. I, 23. bod znie:
„23. Za § 63k sa vkladá § 63l, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠63l
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným odo dňa vyhlásenia zákona
Opatrenia úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva vydané v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 podľa § 12 alebo § 48 ods. 4 do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa považujú odo dňa účinnosti tohto zákona za vyhlášky podľa § 59b tohto zákona a zostávajú v platnosti a účinnosti nasledujúcich 15 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, ak ich orgán, ktorý ich vydal, nezruší skôr.“.“.
Legislatívno-technické spresnenie znenia prechodného ustanovenia. Keďže týmto návrhom zákona sa mení právna forma dotez vydaných opatrení orgánmi verjného zdravotníctva, ktoré boli vydávané vo vorme hybridných správnych aktov (vydávané pre skupinu inak ako jednotlivo určených osôb), na vyhlášky, upravuje sa aj prechodné ustanovenie tak, aby pokrývalo nie len opatrenia úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva.
18. V čl. I sa vypúšťa 24. bod.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacou so zavedením legislatívnej skratky v 3. – 6. bode
19. V čl. II, § 12 ods. 6 sa slovo „choroby“ nahrádza slovom „ochorenia“.
Ide o legislatívno-technické spresnenie.
20. V čl. III, § 16 písm. d) sa slová „zakrytie tváre“ nahrádzajú slovami „používanie preventívnych a iných ochranných pomôcok“.
C. p o v e r u j e
spoločnú spravodajkyňu výborov Janu Bittó Cigánikovú, aby podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Jana B i t t ó C i g á n i k o v á
predsedníčka výboru
Martin B o r g u ľ a
overovateľ výboru