Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
17. schôdza výboru
Číslo: CRD-1979/2020
49
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
z 13. októbra 2020
o určení spravodajcu gestorského výboru pre prvé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 306)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
A. u r č u j e
podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
poslankyňu Janu Bittó Cigánikovú, predsedníčku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo za spravodajkyňu k predmetnému návrhu zákona v prvom čítaní;
B. u k l a d á
predsedníčke výboru
informovať o uznesení výboru predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Jana B i t t ó C i g á n i k o v á predsedníčka výboru
Martin B o r g u ľ a
overovateľ výboru