1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________________________________
Číslo: 1979/2020
306a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 306a) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky
___________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor pri rokovaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 306); (ďalej len gestorský výbor) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 330 z 13. októbra 2020 po prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 306) v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
2
II.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený (§ 75 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. ).
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 306) dňa 13. októbra 2020 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť (uznesenie č. 117 z 13. októbra 2020).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 306) dňa 13. októbra 2020 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť (uznesenie č. 42 z 13. októbra 2020).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 306) dňa 13. októbra 2020 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcim návrhmi (uznesenie č. 50 zo 14. októbra 2020).
IV.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III. tejto správy vyplývajú pozmeňujúce návrhy:
1.V čl. I sa vypúšťa 10. bod.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Vypustenie uvedeného bodu sa navrhuje z dôvodu vhodnosti zachovania súčasného platného stavu.
3
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
2. V čl. I, 12. bode v § 48 odseku 4 písm. t) sa slová „sídle Ministerstva“ nahrádzajú slovami „sídle, ktorého prevádzkovateľom je Ministerstvo“, slová „je ministerstvo investícií oprávnené“ sa nahrádzajú slovami „sú úrad verejného zdravotníctva a regionálny úrad verejného zdravotníctva oprávnené“ a slová „(ďalej len „ministerstvo investícií“)“ sa vypúšťajú.
Úpravou sa precizuje text v súlade s § 3 písm. t) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 134/2020 Z. z. Úpravou sa ďalej precizuje text, nakoľko Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky postavenie sprostredkovateľa voči Úradu verejného zdravotníctva, resp. Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ktorý je prevádzkovateľom tejto služby. Z toho dôvodu sa navrhuje vypustenie úlohy spracovania údajov a uchovávanie údajov v rámci Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako nadbytočnej.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
3. V čl. I, 13. bode, v § 48 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 8.
Zmena reaguje na úpravu textu v bode 12 § 48 odseku 4 písm. t), konkrétne na zmenu oprávnenej osoby na spracovávanie a uchovávanie osobných údajov.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
4. V čl. I, 13. bode, v § 48 odsek 7 prvej vete a druhej vete sa vypúšťajú slová „ministerstvo investícií,“.
4
Zmena reaguje na úpravu textu v bode 12 § 48 odseku 4 písm. t), konkrétne na zmenu oprávnenej osoby na spracovávanie a uchovávanie osobných údajov.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
5. V čl. I, 13. bode, v § 48 ods. 7 sa číslovka „60“ nahrádza číslovkou „30“ a slovo „plynutí“ sa nahrádza slovom „uplynutí“.
V záujme ochrany osobných údajov sa navrhnutá lehota uchovávania osobných údajov skracuje. V druhej časti ide o gramatickú úpravu.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
6. V čl. I, 14. bod znie:
„14. V § 51 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 48 ods. 4 písm. a) d), f) i) a n)“ nahrádzajú slovami „§ 48 ods. 4 písm. a) až d), f) až i), n), r), t), u), y) a z)“.
Úprava povinností pre fyzické osoby vo vzťahu k novým opatreniam uvedeným v § 48 ods. 4.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
7. V čl. I sa za 14. bod vkladá nový 15. bod, ktorý znie:
„15. V § 52 ods. 1 písm. o) sa slová „osobám vykonávajúcim štátny zdravotný dozor“ nahrádzajú slovami „zamestnancom úradu verejného zdravotníctva, zamestnancom regionálnych úradov verejného zdravotníctva a v rozsahu pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva podľa
§ 3 ods. 1 písm. d) g)
zamestnancom alebo príslušníkom týchto orgánov (ďalej len „osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor alebo osoba vykonávajúca epidemiologické vyšetrovanie“)“.“.
Nasledujúce body sa primerane preznačia.
Ide o legislatívno – technickú úpravu v súvislosti so zavedením legislatívnej skratky.
5
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
8. V čl. I, 16. bode, § 54 ods. 3 sa slová „zamestnanci úradu verejného zdravotníctva, zamestnanci regionálnych úradov verejného zdravotníctva a v rozsahu pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva podľa
§ 3 ods. 1 písm. d)
g)
zamestnanci alebo príslušníci týchto orgánov (ďalej len „osoba
vykonávajúca štátny zdravotný dozor alebo osoba vykonávajúca epidemiologické vyšetrovanie“), ktorí“ nahrádzajú slovami „osoby vykonávajúce štátny zdravotný dozor alebo osoby vykonávajúce epidemiologické vyšetrovanie, ktoré“.
Ide o legislatívno – technickú úpravu v súvislosti so zavedením legislatívnej skratky.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
9. V čl. I, sa za 16. bod vkladá nový 17. bod, ktorý znie:
„17. V § 55 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „zdravotný dozor“ vkladajú slová „alebo osoba vykonávajúca epidemiologické vyšetrovanie“.“.
Nasledujúce body sa primerane preznačia.
Ide o legislatívno – technickú úpravu v súvislosti so zavedením legislatívnej skratky.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
10. V čl. I, 17. bode úvodná veta znie: „V § 55 ods. 1 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:“.
Ide o legislatívno – technickú úpravu.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
6
11. V čl. I, 18. bod znie:
„18. V § 56 ods. 1 písm. f) sa slová „§ 48 ods. 4 písm. a) d), f) i) a n)“ nahrádzajú slovami „§ 48 ods. 4 písm. a) až d), f) až i), n), r), t), u), y) a z)“.
Ide o legislatívno technickú úpravu vo vzťahu k novým opatreniam uvedeným v § 48 ods. 4.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
12. V čl. I, sa za 18. bod vkladá nový 19. bod, ktorý znie:
„19. V § 57 ods. 33 písm. m) sa za slová „zdravotný dozor“ vkladajú slová „alebo osobám vykonávajúcim epidemiologické vyšetrovanie“.“.
Nasledujúce body sa primerane preznačia.
Ide o legislatívno – technickú úpravu v súvislosti so zavedením legislatívnej skratky.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
13. V čl. I, 20. bode, v § 59 ods. 1 sa slová „Takto rozhodujú aj o nariadení“ sa nahrádzajú slovami „To platí aj pre nariadenie“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
14. V čl. I, 21. bode, v § 59b ods. 1 v prvej vete sa slová „potrebné nariadiť“ presúvajú na začiatok vety za slová „Ak je“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
15. V čl. I, 21. bode, v § 59b ods. 2 sa označenie poznámky pod čiarou „68c)“ nahrádza označením poznámky pod čiarou „68b)“ a na konci sa dopĺňa znenie poznámky pod čiarou k odkazu 68b, ktoré znie:
7
„Poznámka pod čiarou k odkazu 68b znie:
68b) Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu a to doplnenie poznámky pod čiarou.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
16. V čl. I, 21. bode, v § 59b ods. 3 sa slová „vyhlásením v plnom znení“ nahrádzajú slovami „dňom vyhlásenia“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
17. V čl. I, 23. bod znie:
„23. Za § 63k sa vkladá § 63l, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠63l
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným odo dňa vyhlásenia zákona
Opatrenia úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva vydané v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 podľa § 12 alebo § 48 ods. 4 do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa považujú odo dňa účinnosti tohto zákona za vyhlášky podľa § 59b tohto zákona a zostávajú v platnosti a účinnosti nasledujúcich 15 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, ak ich orgán, ktorý ich vydal, nezruší skôr.“.“.
Legislatívno-technické spresnenie znenia prechodného ustanovenia. Keďže týmto návrhom zákona sa mení právna forma dotez vydaných opatrení orgánmi verjného zdravotníctva, ktoré boli vydávané vo vorme hybridných správnych aktov (vydávané pre skupinu inak ako jednotlivo určených osôb), na vyhlášky, upravuje sa aj prechodné ustanovenie tak, aby pokrývalo nie len opatrenia úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva.
8
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
18. V čl. I sa vypúšťa 24. bod.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacou so zavedením legislatívnej skratky v 3. – 6. bode
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
19. V čl. II, § 12 ods. 6 sa slovo „choroby“ nahrádza slovom „ochorenia“.
Ide o legislatívno-technické spresnenie.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
20. V čl. III, § 16 písm. d) sa slová „zakrytie tváre“ nahrádzajú slovami „používanie preventívnych a iných ochranných pomôcok“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 306) vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 306) s c h v á l i ť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
9
1. Spoločná správa obsahuje 20 pozmeňujúcich návrhov.
Súčasne navrhol, aby sa
- o bodoch 1 20 hlasovalo s p o l o č n e s návrhom gestorského výboru s c h v á l i ť.
2. Poveril spoločnú spravodajkyňu výborov Janu Bittó Cigánikovú predniesť v súlade s § 80 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 306) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo (gestorský výbor) č. 51 zo 14. októbra 2020.
Bratislava, 14. októbra 2020
Jana B i t t ó C i g á n i k o v á, v.r.
predsedníčka
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo