1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo zdravotníctva SR
Materiál nelegislatívnej povahy
x
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
Keďže na základe mnohých (často aj nesúrodých) novelizácií zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia), dochádzalo k istým interpretačným nezrovnalostiam, je cieľom tohto zákona uvedené interpretačné nedostatky odstrániť, pričom nedochádza k podstatnej zmene obsahu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Ide o legislatívne úpravy majúce prevažne spresňujúci charakter.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom návrhu zákona je úprava príslušných ustanovení zameraných na prevenciu a kontrolu prenosných ochorení v Slovenskej republike.
Cieľom navrhovanej novely je aj potreba legislatívneho zakotvenia niektorých nových právnych nástrojov na boj s pandémiou ochorenia COVID-19. Medzi ne možno zaradiť vylúčenie odkladného účinku odvolania voči rozhodnutiu orgánu verejného zdravotníctva, ktorým bolo nariadené opatrenie podľa § 12 alebo § 48 zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Ak v súčasnosti orgán verejného zdravotníctva nariaďoval opatrenie formou individuálneho správneho aktu (formou rozhodnutia), musel vylúčiť suspenzívny účinok odvolania podľa § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“). Aj keď uvedené bolo nutné iba v prípade opatrenia smerujúcemu voči individuálne určenej osobe (individuálny správny akt rozhodnutie), nie v prípade opatrení prijímaných voči vopred neurčitému okruhu adresátov, určiteľných na základe druhových znakov (hybridný správny akt), v aplikačnej praxi dochádzalo v niektorých prípadoch k tomu, že v rozhodnutí nebol tento odkladný účinok odvolania
2
vylúčený, aj keď mal byť (stačilo, že sa na jeho vylúčenie pozabudlo). Nakoľko však nariadenie opatrenia takmer bez výnimky vyžaduje naliehavý všeobecný záujem alebo hrozí nebezpečenstvo toho, že odkladom jeho výkonu by utrpel účastník konania alebo niekto iný nenahraditeľnú ujmu (predovšetkým na živote a zdraví), je dôvodné odkladný účinok odvolania voči rozhodnutiu vylúčiť priamo v zákone o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Po novom bude teda odkladný účinok odvolania voči rozhodnutiu, ktorým sa nariadilo opatrenie vylúčený priamo v zmysle ustanovenia § 55 ods. 1 správneho poriadku, pretože ho vylučuje osobitný predpis, ktorým je zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Fyzické osoby - podnikatelia, právnické osoby a fyzické osoby.
5.Alternatívne riešenia
žiadne
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
x Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Nie
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
x
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Nie
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
x
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
x
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
x
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
x
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
x
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
x
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
3
Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie a ani vplyv na rozpočet verejnej správy nakoľko nadobudnutím účinnosti tohto zákona nevzniká pre fyzické osoby podnikateľov, právnické osoby alebo orgány verejnej správy povinnosť niečo plniť alebo sa niečoho zdržať. Negatívny vplyv budú mať opatrenia orgánu verejného zdravotníctva, ktoré v prípade nevyhnutnosti budú z dôvodu ochrany verejného zdravia v súlade s týmto zákonom nariaďované.
11.Kontakt na spracovateľa
JUDr. Roman Soska
Úrad verejného zdravotníctva SR
12.Zdroje
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK