1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
306
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ................ 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., 475/2019 Z. z., 69/2020 Z. z., 119/2020 Z. z., 125/2020 Z. z., 198/2020 Z. z., 242/2020 Z. z., sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „a epidemiologického vyšetrovania“.
2.V § 4 ods. 1 písmeno g) znie:
„g) počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (ďalej len „krízová situácia“) pri ohrození verejného zdravia nariaďuje ďalšie opatrenia, ktorými môže zakázať alebo nariadiť ďalšie činnosti v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas; tým nie je dotknutá právomoc úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva nariaďovať opatrenia podľa § 12 alebo podľa § 48 aj počas krízovej situácie,“.
2
3.V § 5 ods. 4 písm. w) sa za slová „vykonáva štátny zdravotný dozor,“ vkladajú slová „epidemiologické vyšetrovanie,“.
4.V § 6 ods. 3 písm. j) sa za slová „vykonáva štátny zdravotný dozor,“ vkladajú slová „epidemiologické vyšetrovanie,“.
5.V § 7 písm. d) sa slová „úloh pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 3“ nahrádzajú slovami „ich úloh“.
6.V § 7 písmeno j) znie:
„j) nariaďujú opatrenia podľa § 12 ods. 2 alebo podľa § 48; tým nie je dotknutá právomoc úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva nariaďovať opatrenia podľa § 12 alebo podľa §48 aj počas krízovej situácie,“.
7.V § 7 písm. l) sa za slová „štátny zdravotný dozor,“ vkladajú slová „epidemiologické vyšetrovanie,“.
8.V § 12 sa vypúšťa odsek 6.
9.V § 48 ods. 3 a 4 sa za slovom „zdravia“ vypúšťa čiarka a vypúšťajú sa slová „ak v odseku 5 nie je ustanovené inak,“.
10.V § 48 ods. 4 písmeno i) znie:
„i) očkovanie, chemoprofylaxia alebo podávanie protilátok,“.
11.V § 48 ods. 4 písmeno n) znie:
„n) nútená izolácia osoby chorej na prenosné ochorenie alebo osoby podozrivej z prenosného ochorenia alebo karanténa osoby podozrivej z nákazy, ktorá odmieta nariadené opatrenie podľa § 12 ods. 2 písm. f),“.
12.V § 48 sa odsek 4 dopĺňa písmenami r) až z), ktoré znejú:
„r) používanie preventívnych a iných ochranných pomôcok,
s) podmieňovanie vstupu do prevádzkových priestorov poskytovateľov služieb a zamestnávateľov registráciou osobných údajov vstupujúcich osôb na účel epidemiologického vyšetrovania, a to v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo alebo e-mailová adresa; na tento účel poskytovatelia služieb a zamestnávatelia spracúvajú a uchovávajú osobné údaje vstupujúcich osôb v uvedenom rozsahu a na základe písomnej žiadosti povinní ich poskytnúť úradu verejného zdravotníctva a regionálnym úradom verejného zdravotníctva,
t) registrovanie osôb pri vstupe na územie Slovenskej republiky vyplnením elektronického formulára na webovom sídle Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo investícií“) na účel kontroly dodržiavania izolácie alebo karantény a na účel epidemiologického vyšetrovania; na tieto účely je ministerstvo investícií oprávnené spracúvať a uchovávať osobné údaje osôb vstupujúcich na územie Slovenskej republiky v rozsahu meno a priezvisko, krajina navštívená za posledných
3
14 dní, deň vstupu na územie Slovenskej republiky, rodné číslo alebo identifikačné číslo pridelené krajinou pôvodu, dátum narodenia, údaj o zdravotnom poistení, adresa trvalého pobytu, adresa, kde sa osoba podrobí domácej izolácie alebo karanténe v rozsahu mesto alebo obec, ulica, orientačné číslo, poštové smerové číslo, telefonický kontakt, počet osôb žijúcich alebo zdržiavajúcich sa v mieste izolácie alebo karantény, meno a priezvisko všeobecného lekára,
u) izolácia alebo karanténa osôb vstupujúcich na územie Slovenskej republiky,
v) transport osoby chorej na prenosné ochorenie alebo osoby podozrivej z prenosného ochorenia a určenie podmienok tohto transportu,
w) vykonanie mechanickej očisty, dezinfekcie alebo sterilizácie predmetov alebo priestorov,
x) uloženie povinnosti zamestnávateľom prijať hygienické opatrenia na pracoviskách, vrátene zákazu vstupu zamestnancov alebo iných osôb na pracoviská alebo do iných priestorov zamestnávateľa,
y) dodržiavanie určenej vzdialenosti medzi osobami,
z) ďalšie nevyhnutné opatrenia na ochranu verejného zdravia, ktorými môže zakázať alebo nariadiť ďalšie činnosti v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas.“.
13.§ 48 sa dopĺňa odsekmi 6 až 9, ktoré znejú:
„(6) Ministerstvo investícií poskytuje osobné údaje podľa § 48 ods. 4 písm. t) úradu verejného zdravotníctva a regionálnym úradom verejného zdravotníctva na základe písomnej žiadosti.
(7) Osobné údaje podľa odseku 4 písm. s) a t) môžu ministerstvo investícií, úrad verejného zdravotníctva, regionálne úrady verejného zdravotníctva, zamestnávatelia a poskytovatelia služieb uchovávať po dobu 60 dní odo dňa, kedy im boli poskytnuté. Údaje podľa odseku 4 písm. s) a t) musia ministerstvo investícií, úrad verejného zdravotníctva, regionálne úrady verejného zdravotníctva, zamestnávatelia a poskytovatelia služieb zničiť bezodkladne po plynutí zákonom stanovenej doby na ich uchovávanie.
(8) V opatrení vydanom úradom verejného zdravotníctva pre územné obvody viacerých regionálnych úradov verejného zdravotníctva alebo pre územie celej Slovenskej republiky, môže Úrad verejného zdravotníctva určiť, že regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu nariadiť prísnejšie alebo miernejšie opatrenia v rámci svojho územného obvodu.
(9) Opatrenia podľa odsek 4 písm. s), t), y a z) môže úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva nariaďovať iba počas krízovej situácie.“.
14.V § 51 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam a opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadené príslušným orgánom verejného zdravotníctva; to neplatí v prípade povinného očkovania, ak sú známe kontraindikácie,“.
15.Nadpis deviatej časti znie:
„ŠTÁTNY ZDRAVOTNÝ DOZOR A EPIDEMIOLOGICKÉ VYŠETROVANIE“.
16.V § 54 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Epidemiologickým vyšetrovaním sa zisťujú okolnosti dôležité na vymedzenie ohniska nákazy, posudzujú sa príčiny a spôsoby šírenia prenosných ochorení a vykonávajú sa potrebné opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení; epidemiologické vyšetrovanie sa vykonáva u každej osoby a na miestach, kde možno v súvislosti s prenosným
4
ochorením alebo s podozrením z prenosného ochorenia zistiť skutočnosti dôležité na prijatie protiepidemiologických opatrení.
(3) Štátny zdravotný dozor a epidemiologické vyšetrovanie vykonávajú zamestnanci úradu verejného zdravotníctva, zamestnanci regionálnych úradov verejného zdravotníctva a v rozsahu pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva podľa
§ 3 ods. 1 písm. d) g)
zamestnanci alebo príslušníci týchto orgánov (ďalej len „osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor alebo osoba vykonávajúca epidemiologické vyšetrovanie“), ktorí sa pri výkone štátneho zdravotného dozoru a pri výkone epidemiologického vyšetrovania preukazujú služobným preukazom.“.
17.V § 55 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g) a vkladá sa písmeno h), ktoré znejú:
„g) ukladať na mieste výkonu epidemiologického vyšetrovania opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 12 ods. 2,
h) zisťovať v ohnisku nákazy osobné údaje osôb chorých na prenosné ochorenie, osôb podozrivých z prenosného ochorenia a osôb podozrivých z nákazy v tomto rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, kontaktná adresa, telefonický kontakt, meno a priezvisko všeobecného lekára, údaje o zdravotnom stave v rozsahu potrebnom na zabezpečenie epidemiologického vyšetrovania, údaje o podozrivých faktoroch, vektoroch prenosu, imunite osôb v ohnisku nákazy a ďalšie epidemiologické údaje.“.
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno i).
18.V § 56 ods. 1 písmeno f) znie:
„f) nesplní nariadené opatrenie pri ohrozeniach verejného zdravia podľa § 4 ods. 1 písm. g) alebo § 48 ods. 4 písm. a) až d), f) až i), n), r) až z).“.
19.§ 58 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie
„(5) Právo na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu vykonávania opatrení podľa tohto zákona, ktoré sa týkajú neurčitého počtu osôb, je vylúčené.“.
20.V § 59 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Takto rozhodujú aj o nariadení opatrení podľa § 12 a § 48 ods. 4, ak § 59b neustanovuje inak.“.
21. Za § 59a sa vkladá § 59b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠59b
Vyhlášky na nariadenie opatrení podľa § 12 a § 48 ods. 4
(1) Ak je opatrenia podľa § 12 alebo § 48 ods. 4 potrebné nariadiť na celom území Slovenskej republiky, určitej časti jej územia alebo pre skupinu inak ako jednotlivo určených osôb, nariaďuje ich ministerstvo zdravotníctva 4 ods. 1 písm. g)], úrad verejného zdravotníctva 5 ods. 4 písm. k)] alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva 6 ods. 3 písm. e)] všeobecne záväzným právnym predpisom.
(2) Na všeobecne záväzné právne predpisy vydávané podľa odseku 1 ministerstvom zdravotníctva sa vzťahuje osobitný právny predpis o tvorbe a vyhlasovaní právnych predpisov;68c) tento predpis sa nevzťahuje na všeobecne záväzné právne predpisy vydávané
5
podľa odseku 1 úradom verejného zdravotníctva a regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
(3) Všeobecne záväzný právny predpis úradu verejného zdravotníctva a regionálneho úradu verejného zdravotníctva vydávaný podľa odseku 1, sa označuje názvom vyhláška a nadobúda platnosť vyhlásením v plnom znení vo Vestníku vlády Slovenskej republiky.
(4) Vyhláška úradu verejného zdravotníctva a regionálneho úradu verejného zdravotníctva nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, ak v nej nie je ustanovený neskorší deň nadobudnutia účinnosti.
(5) Úrad verejného zdravotníctva a regionálny úrad verejného zdravotníctva zabezpečia, aby ich vyhláška podľa odseku 1 bola uverejnená aj iným vhodným spôsobom, najmä na úradných tabuliach okresných úradov a obcí na dotknutom území; toto uverejnenie nemá vplyv na platnosť a účinnosť vyhlášky.
(6) Vyhláška úradu verejného zdravotníctva a regionálneho úradu verejného zdravotníctva musí byť okrem toho prístupná na nazretie na orgáne, ktorý ju vydal; vyhláška úradu verejného zdravotníctva aj na každom regionálnom úrade verejného zdravotníctva.“.
22.§ 60 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
"(5) Údaje zistené podľa § 55 ods. 1 písm. h) môžu orgány verejného zdravotníctva uchovávať po dobu 60 dní; po uplynutí doby podľa prvej časti tejto vety musia byť tieto údaje orgánmi verejného zdravotníctva bezodkladne zničené.".
23.Za § 63k sa vkladá § 63l, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠63l
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od .......
Opatrenia úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva vydané do ...................... zostávajú v platnosti a účinnosti 15 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona ako vyhlášky podľa § 59b, ak ich skôr nezruší orgán, ktorý ich vydal.“.
24.Slová "osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami "osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor alebo osoba vykonávajúca epidemiologické vyšetrovanie " v príslušnom tvare.
Čl. II
Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z. a zákona č. 243/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
6
§ 12 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Národné centrum poskytuje súčinnosť orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva37aaa) pri výkone ich pôsobnosti, vrátane poskytovania informácií osobám v súvislosti s postupmi zavádzanými v záujme zamedzenia šírenia choroby COVID-19, a umožňuje týmto orgánom štátnej správy využívať informačné, komunikačné a sieťové technológie národného centra na účel plnenia ich úloh.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37aaa znie:
37aaa) § 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 16 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„to neplatí, ak ide o zakrytie tváre v rozsahu vyplývajúcom z povinnosti alebo odporúčania ustanoveného opatreniami podľa osobitného predpisu,12a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
12a) § 48 ods. 4 písm. r) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č..../2020 Z. z.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.