Cenová ponuka – cenový návrh podľa jednotlivých rokov pri zachovaní 10 ročnej servisnej podpory
Cena za položku č. 1,2,3,4 sa aplikuje len v prvom roku a to s plnením do dvoch mesiacov od účinnosti zmluvy
Cena za položku č. 5 sa aplikuje v každom roku po obdobie piatich rokov
Cena za položku č. 6 sa aplikuje pri uplatnení opcie najskôr v šiestom roku trvania zmluvného vzťahu
1.rok
2.rok
3.rok
4.rok
5.rok
6.rok
7.rok
8.rok
9.rok
10.rok
Cena v € bez DPH (spolu)
DPH
Cena v € s DPH (spolu)
1.
Cena za licenciu pre 400 užívateľov NR SR
*/**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
2.
Cena za 7 terminálov
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3.
Cena za inštaláciu a úvodnú konfiguráciu
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4.
Cena za školenie
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5.
Cena za podporu, údržbu a upgrade softvéru a terminálov (ročný poplatok) na 5 rokov
x
x
x
x
x
6.
Cena za podporu, údržbu a upgrade softvéru a terminálov (ročný poplatok)
x
x
x
x
x
Spolu za cenový návrh
Meno a priezvisko, podpis osoby oprávnenej za záujemcu v PTK
*Pokiaľ záujemca poskytuje prevoditeľnú licenciu (k uhradeniu licenčného poplatku dochádza jednorazovo na začiatku plnenia zmluvy a verejný obstarávateľ sa stáva vlastníkom licencie) nacení položku č. 1 v prvom roku.
**Pokiaľ záujemca poskytuje neprevoditeľnú licenciu (k uhradeniu licenčného poplatku dochádza opakovane (ročne) a verejný obstarávateľ sa nestáva vlastníkom licencie), záujemca nacení položku č. 1 v každom roku trvania zmluvy vrátane možnej 5-ročnej opcie (t.j. uvedie cenu ročnej licencie samostatne v kolonkách 1. rok – 10. rok.