VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA A NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
11. schôdza výboru
Č. CRD-1648/2020
34
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
zo 6. októbra 2020
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 225)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
A.súhlasí
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 225)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 225) s pozmeňujúcimi návrhmi, uvedenými v prílohe tohto uznesenia,
C.ukladá
podpredsedovi výboru Petrovi Pollákovi, aby výsledky rokovania výboru spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracoval do písomnej spoločnej správy výborov a predložil ju na schválenie gestorskému výboru.
Eva Hudecová Peter Pollák
Juraj Gyimesi podpredseda výboru
overovateľ
Príloha
k uzneseniu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 34
Pozmeňujúci návrh k tlači 225
1.V čl. I, 2. bode poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.“.
Legislatívno-technická úprava
2.V čl. V sa slová „16. novembra“ nahrádzajú slovami „1. decembra“.
V tejto súvislosti sa vykonajú aj nasledovné úpravy:
-v čl. I, 3. bode - § 7b; v čl. II, 2. bode - § 30g a v čl. IV - § 6b sa slová „16. novembra“ nahrádzajú slovami „1. decembra“.
-v čl. I, 3. bode - § 7b; v čl. II, 2. bode - § 30g a v čl. IV - § 6b sa slová „15. novembra“ nahrádzajú slovami „30.novembra“.
Zmena účinnosti sa navrhuje z dôvodu trvania legislatívneho procesu. Z tohto dôvodu je potrebné zmeniť účinnosť zákona tak, aby boli dodržané požiadavky a lehoty stanovené Ústavou Slovenskej republiky [čl. 87 ods. 2 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o)].