NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1618/2020
298
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 23. septembra 2020
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rastislava Schlosára, Martina Beluského, Miroslava Urbana a Petra Krupu na vydanie zákona, ktorým sa mení zákonč. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 207) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v prvom čítaní
r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Miloš S v r č e k v. r.
Jozef H a b á n i k v. r.