Predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 5. októbra 2020Číslo: PREDS-249/2020
P O Z V Á N K A
Podľa čl. 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na žiadosť skupiny poslancov zvolávam 14. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky.
Schôdza sa bude konať v rokovacej sále Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava
v stredu 7. októbra 2020 o 13.00 hod.
Poslanci navrhujú prerokovať na schôdzi bod programu:
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k okamžitým opatreniam odstraňujúcim negatívne dopady druhej vlny pandémie COVID-19 (tlač 285).
Boris K o l l á r v. r.