1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Cieľom predloženého návrhu zákona je umožniť samosprávnym krajom využívať elektronickú komunikáciu pri výkone svojich zákonných povinností, vo vzťahu k poslancom zastupiteľstva samosprávneho kraja, obciam, mestám a mestským častiam na svojom území.
Návrh zákona zároveň obmedzuje možnosť poslancov zastupiteľstva byť členom štatutárnych orgánov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií samosprávneho kraja, s cieľom zvýšenia objektivity poslancov pri kontrolovaní činnosti krajských organizácií.
Predkladaný návrh zákona pozítivny vplyv na rozpočet verejnej správy, na životné prostredie a aj na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona nemá žiadny vplyv na podnikateľské prostredie a nezakladá ani žiadne sociálne vplyvy.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
2
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa doplnenie možnosti predkladania vyhodnotených pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia samosprávneho kraja, poslancom zastupiteľstva, elektronickou formou.
K bodom 2 až 4
Navrhuje sa vypustiť pojem výtlačok a doplniť možnosti zasielať nariadenia, rozhodnutia súdov a uznesenia súdov v predmetných veciach elektronicky jednotlivým obciam v kraji.
K bodom 5 a 9
Navrhuje sa rozšíriť obsah kompetencií predsedu samosprávneho kraja, ktorému pribudne možnosť schvaľovať odmeňovací poriadok zamestnancov samosprávneho kraja, podľa vzoru primátorov a starostov miest a obcí. Táto kompetencia v súčasnosti patrí zastupiteľstvu samosprávneho kraja a na základe tohto návrhu zákona bude „prenesená“ na predsedu samosprávneho kraja.
K bodom 6 a 11
V týchto bodoch návrhu zákona sa dopĺňajú (upresňujú) znenia predmetných ustanovení tak, aby bola táto právna úprava v zhode s právnou úpravou podľa súčasne platného zákona o obecnom zriadení.
K bodu 7
Navrhuje sa rozšírenie okruhu funkcií, zamestnaní a činností, ktoré nezlučiteľné s výkonom funkcie poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, vymedzených v platnom a účinnom zákone o samosprávnych krajoch.
Cieľom predmetného návrhu je zabezpečiť kvalitu a objektivitu rozhodovania poslancov pri uplatňovaní zákonom zverenej právomoci.
Aplikačná prax preukazuje, že doterajšia právna úprava obmedzení poslancov ako verejných funkcionárov, kedy počas výkonu verejnej funkcie v orgánoch vyšších územných celkov nemôžu paralelne vykonávať niektoré iné funkcie, zamestnania a činnosti, je nedostačujúca.
Doplnenie predmetného ustanovenia sa navrhuje z dôvodu, že podľa v súčasnosti platného právneho stavu je poslanec samosprávneho kraja oprávnený vykonávať funkciu štatutárneho orgánu alebo jeho člena v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, čo sa javí ako stret záujmov, pretože poslanec svojím rozhodovaním v zastupiteľstve rozhoduje aj o rôznych napr. finančných, majetkových záležitostiach organizácie, v ktorej je štatutárnym orgánom alebo jeho členom a pri rozhodovaní by mohol
3
uprednostniť svoj individuálny záujem v prospech organizácie, kde je štatutárnym orgánom (jeho členom).
Doplneným písmenom c) by sa zároveň dalo do súladu postavenie poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja s postavením poslanca obecného zastupiteľstva, čo je v súčasnosti upravené v § 11 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zároveň do prechodných ustanovení sa navrhuje doplniť lehota, do ktorej je poslanec povinný skončiť alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci ku skončeniu funkcie, zamestnania alebo činnosti, ktorá je podľa tohto návrhu zákona nezlučiteľná s jeho funkciou poslanca.
K bodu 8
V tomto bode návrhu zákona sa dopĺňa ustanovenie, na základe ktorého je novozvolený poslanec povinný, v prípade že v čase zvolenia za poslanca zastáva niektorú z funkcií podľa § 13 ods. 1 zákona o samosprávnych krajoch, vzdať sa tejto funkcie do 30 dní odo dňa, kedy bol zvolený za poslanca príslušného samosprávneho kraja.
K bodu 10
Ide o legislatívno-technické upresnenie, priamo súvisiace s bodom 7 tohto návrhu zákona. Navrhuje sa rozlišovať medzi pojmami "štatutárny orgán" a "člen štatutárneho orgánu", obdobne ako je tomu v prípade právnej úpravy podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Podstata rozlišovania pojmov spočíva v tom, aby sa nezlučiteľnosť funkcie poslanca samosprávneho kraja vzťahovala tak na funkciu štatutárneho orgánu (situácia, v ktorej je poslanec jediným konateľom, resp. štatutárom, a teda tvorí akoby celý štatutárny orgán) ako aj na funkciu len člena štatutárneho orgánu (situácia, v ktorej je poslanec jedným z viacerých členov štatutárneho orgánu, a to aj v prípade, ak nemá oprávnenie konať v mene právnickej osoby samostatne).
K bodu 12
Ide o legislatívno-technické upresnenie, doplnenie odkazu na právnu úpravu podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
K bodu 13
V tomto bode návrhu zákona sa dopĺňajú prechodné ustanovenia, ktoré upravujú najmä prechodnú dobu na prvé splnenie novo zavedenej povinnosti pre predsedu samosprávneho kraja, schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov samosprávneho kraja, a to do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto návrhu zákona, t.j. do 1. februára 2021.
Obdobne v prípade, ak poslanec samosprávneho kraja, ktorý v čase nadobudnutia účinnosti tohto návrhu zákona bude zároveň zastávať funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej
4
samosprávnym krajom, v ktorom bol zvolený, musí sa tejto funkcie vzdať, resp. vykonať iný zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k jej skončeniu. Poslanec je povinný tak urobiť v lehote do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto návrhu zákona, t.j. do 1. februára 2021.
K Čl. II
So zohľadnením legisvakančnej lehoty sa účinnosť návrhu zákona navrhuje od 1. januára 2021.
5
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
6
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Návrh zákona pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy vďaka využívaniu elektronickej formy komunikácie namiesto súčasnej poštovej komunikácie. Ušetrené prostriedky môžu za rok vo všetkých krajoch predstavovať sumu do 30 000 EUR.
Návrh zákona pozitívny vplyv pri šetrení spotreby papiera, ktorú nahradí elektronická komunikácia. Návrh zákona tiež pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti v dôsledku umožnenia elektronickej komunikácie samospráv na základe zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.