NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon
o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z., zákona
č. 369/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 628/2005
Z. z., zákona č. 16/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č.
335/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 361/2012
Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona
č. 69/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 73/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 8 ods. 7 sa za slová „v písomnej forme“ vkladajú slová „alebo elektronicky“.
2.V § 8 ods. 11 prvá veta znie: „Samosprávny kraj zasiela nariadenie bezodkladne a bezodplatne v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie10aa) každej obci na svojom území.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10aa znie:
10aa) Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.“.
3.V § 8a odsek 4 znie:
„(4) Samosprávny kraj zašle rovnopis právoplatného rozhodnutia súdu podľa odseku 1 bezodkladne a bezodplatne v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie10aa) každej obci, mestu a mestskej časti na svojom území.“.
4.V § 8b odsek 2 znie:
„(2) Samosprávny kraj zašle rovnopis právoplatného uznesenia súdu podľa odseku 1 bezodkladne a bezodplatne v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie10aa) každej obci, mestu a mestskej časti na svojom území.“.
5.V § 11 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) až q) sa označujú ako písmená f) až p).
Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 14a.
6.V § 13 ods. 1 písm. b) znie:
„b) zamestnanca samosprávneho kraja, v ktorom bol zvolený; to neplatí, ak zamestnanec samosprávneho kraja je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie poslanca16b),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16b znie:
16b) § 136 ods. 2 Zákonníka práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z.“.
7.V § 13 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej samosprávnym krajom, v ktorom bol zvolený, alebo“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
8.§ 13 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Ak poslanec v čase ustanovenia do funkcie vykonáva funkciu, ktorá je nezlučiteľná s funkciou poslanca podľa odseku 1, je povinný do 30 dní odo dňa ustanovenia do funkcie poslanca takú funkciu skončiť alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k jej skončeniu.“.
9.V § 16 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Predseda schvaľuje poriadok odmeňovania zamestnancov samosprávneho kraja vypracovaný podľa osobitného predpisu.18aa)”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18aa znie:
18aa) § 1 ods. 3 písm. b) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 102/2010 Z. z.“.
10.V § 16 ods. 10 písm. b) sa za slová „štatutárneho orgánu“ vkladajú slová „alebo člena štatutárneho orgánu“.
11.V § 16 ods. 10 písm. c) znie:
„c) zamestnanca samosprávneho kraja, v ktorom bol zvolený; to neplatí, ak zamestnanec samosprávneho kraja je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie predsedu16b),“.
12.V § 19a ods. 2 sa nad slovo „komunikácie“ umiestňuje odkaz 10aa.
13.Za § 23b sa vkladá § 23c, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 23c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1)Predseda prvýkrát schváli poriadok odmeňovania zamestnancov samosprávneho kraja vypracovaný podľa osobitného predpisu18aa) 16 ods. 3 posledná veta) do 1. februára 2021.
(2)Ak poslanec vykonáva k 1. januáru 2021 funkciu, ktorá je podľa zákona účinného od 1. januára 2021 nezlučiteľná s jeho funkciou poslanca, je povinný do 1. februára 2021 jej vykonávanie skončiť alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k jej skončeniu.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.