DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“).
Obciam a mestám v Slovenskej republike je v súčasnosti umožnené prijať všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“), ktorým pre vybrané skupiny občanov umožnia znížiť alebo úplne upustiť od dane zo stavieb alebo dane z bytov (ďalej len „daň“). Aj v prípade že obec takéto VZN prijme, podmienkou zníženia, resp. odpustenia dane je uplatnenie si nároku zo strany daňovníka. V praxi to znamená, že daňovník, ktorému taký nárok vznikol musí daňovému subjektu (t. j. obci) preukázať splnenie podmienok na zníženie alebo odpustenie dane.
V zmysle § 17 ods. 3 písm. d) a e) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) môže byť daň, na základe obcou prijatého VZN, odpustená aj osobám, ktoré dosiahli vek aspoň 62 rokov. Na rozdiel od iných skutočností, ktoré ovplyvňujú nárok na odpustenie dane, sa vek znížiť nemôže. Nárok na oslobodenie alebo zníženie dane taký daňovník v podstate natrvalo, resp. do zrušenia prijatého VZN. Vzhľadom na skupinu daňovníkov, pre ktorú sa VZN prijíma, je dôvodné predpokladať, že osoby nad 62 rokov veku (resp. inú vekovú hranicu stanovenú VZN), majú a budú mať záujem uplatňovať si nárok na zníženie resp. odpustenie dane každoročne.
Na základe vyššie uvedeného a s prihliadnutím na snahu o zníženie administratívnej záťaže obce aj samotných daňovníkov sa navrhuje, aby osoby nad 62 rokov veku neboli povinné každoročne si uplatňovať nárok na odpustenie dane a túto skutočnosť opakovane preukazovať.
V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že upustenie od každoročných žiadostí o odpustenie dane sa aj naďalej týka len tých obcí a miest, ktoré to daňovníkom umožňujú na základe schváleného VZN.
Od predkladaného návrhu zákona možno očakávať isté negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, pričom v rovnakej miere sa očakávajú pozitívne sociálne vplyvy najmä na hospodárenie obyvateľstva. Návrh zákona nebude mať žiaden vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, a ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
Podľa súčasnej právnej úpravy môže správca dane všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti ustanoviť zníženie dane od dane zo stavieb alebo od dane z bytov v zákonom konkrétne vymedzených prípadoch. O úľavu alebo odpustenie dane je však v zmysle § 17 ods. 7 zákona nutné požiadať.
Zámerom zákonodarcu bolo, aby si obce, prostredníctvom VZN a v istých zákonných medziach, mohli samé regulovať úľavy alebo úplné upustenie od dane zo stavieb alebo od dane z bytov. Obce a mestá tento nástroj aj pomerne často využívajú ako jeden z prostriedkov pomoci seniorom.
Viaceré mestá a obce majú záujem vyjsť v ústrety svojim daňovníkom aj v znížení administratívy, a síce v ich odbremenení od nutnosti uplatňovania si nároku na zníženie resp. odpustenie dane. Problém je v tom, že podľa súčasne platného stavu, na to obce nemajú kompetencie. Obec si síce môže určiť vekovú hranicu, od ktorej bude poskytovať zníženie alebo odpustenie dane, ale bez uplatnenia si nároku toto zvýhodnenie nemôže poskytnúť. Dokazuje to aj prípad mesta Trnava1, ktorého VZN obsahujúce automatické uplatnenie si zľavy z dane (bez uplatnenia si nároku) daňovníka staršieho ako 62 rokov bolo prokuratúrou napadnuté ako nezákonné.
Predkladaným návrhom zákona sa preto napráva právny stav tak, aby odrážal filozofiu a zmysel výberu dane zo stavieb alebo dane z bytov, ktoré si obec do istej miery môže sama regulovať.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. januára 2021.
1 Viď napr. https://www.trnavskyhlas.sk/c/27843-narok-na-zlavu-z-dane-si-treba-uplatnit-automaticke-znizenie-nepreslo-prokuraturou.htm
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Od predkladaného návrhu zákona sa neočakávajú žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, nepredpokladajú sa žiadne sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti. Cieľom predloženého návrhu zákona je automatické priznanie daňovej úľavy resp. oslobodenia od dane z dôvodu dosiahnutia veku seniorov v rozsahu ustanovenom vo VZN miest a obcí. Inými slovami, nebude potrebné si tieto nároky uplatniť.
Vzhľadom na to, že niektorí seniori trvale žijúci v obciach, kde príslušné VZN prijaté, si zabudnú uplatniť nárok na zníženie alebo odpustenie dane, predpokladá sa negatívny dopad na rozpočet verejnej správy.
Vzhľadom na to, že objektívne nie je možné presne určiť koľko obcí zľavy alebo odpustenie dane ponúka, ani to koľko oprávnených osôb v tej ktorej obci žije, a ani iné podrobnosti o výške úľav na dani či rôzne stanovených vekových hraniciach od kedy obce zľavu či odpustenie dane ponúkajú, nie je možné vyčísliť konkrétne finančné dopady predloženého návrhu zákona.
V miere rovnajúcej sa negatívnemu vplyvu na rozpočet verejnej správy sa očakávajú pozitívne sociálne vplyvy. Osobitne sa očakáva pozitívny vplyv na hospodárenie vybraných
skupín obyvateľstva, čo v neposlednom rade zníži riziko sociálnej exklúzie jednej z mimoriadne ohrozenej skupiny obyvateľstva – t .j seniorov.
Od predkladaného návrhu zákona sa neočakávajú žiadne vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.