DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
„Hlavným účelom návrhu zákona je vyzdvihnúť význam obetí tých, ktorí sa postavili na odpor proti komunistickému režimu a následne bola ich osobná sloboda obmedzená. Ich príklad môže byť vzorom či inšpiráciou najmä pre mladých ľudí, aby si vážili hodnoty demokracie a slobody.“
Návrh zákona si berie za cieľ:
a)priznať jednorazový príplatok k dôchodku veteránom protikomunistického odboja, ich vdovám, vdovcom a sirotám v symbolickej výške 1 989 eur,
b)zvýšiť veteránom protikomunistického odboja príplatok k dôchodku zo súčasných 5 eur na 10 eur za každý mesiac obmedzenia osobnej slobody,
c)dosiahnuť spravodlivosť aj pre tých, ktorí boli internovaní v centralizovaných kláštoroch počas akcií K a R.
Návrh zákona sa prekladá v súlade s Programovým vyhlásením vlády, v ktorom sa vláda SR zaviazala vyplatiť osobitné príplatky k dôchodkom obetiam komunistického režimu na Slovensku alebo ich príbuzným.
Považuje sa za potrebné prvýkrát v histórií vzdať úctu a oceniť činnosť rehoľníkov a kňazom vykonávajúcich svoju službu v období od 6. októbra 1944 do 17. novembra 1989. Rovnako je zámerom vyzdvihnúť tých politických väzňov, ktorým bolo priznané postavenie veterána protikomunistického odboja, ako aj vdovám, vdovcom a sirotám, ktorí boli rovnako vystavení perzekúciám, v ťažkých podmienkach bojovali často o holé prežitie svojich rodín a spolu s nimi boli vystavení biede, politickému prenasledovaniu a sociálnemu vylúčeniu. Dnes je najvyšší čas na prijatie takejto právnej úpravy, keďže veteráni protikomunistického odboja aj z dôvodu podlomeného zdravia, napríklad z nútených prác v uránových baniach, sa dožívajú veľmi nízkeho veku a ich počet klesá každým mesiacom.
Predkladaný návrh zákona vyvoláva pozitívne sociálne vplyvy, nezakladá žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, ani na informatizáciu spoločnosti a má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1 a 2
V § 1 zákona č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je potrebné rozšíriť predmet zákona o skutočnosť, že sa navrhuje priznanie jednorazového príplatku k dôchodku (ďalej len „jednorazový príplatok“) pre veteránov protikomunistického odboja a súčasne sa týmto veteránom priznáva aj zvýšený nárok na príplatok k dôchodku (viď bod 4 návrhu zákona). Návrhom zákona sa diferencuje medzi politickým väzňom ako takým a politickým väzňom, ktorému bolo priznané postavenie veterána protikomunistického odboja, v dôsledku čoho bolo potrebné odlíšiť aj odkazy nad jednotlivými pojmami a prečíslovať nadväzujúce poznámky pod čiarou.
K bodu 3
Keďže v zákone sa navrhuje zaviesť novú formu príplatku k dôchodku s názvom jednorazový príplatok k dôchodku, z hľadiska prehľadnosti a zrozumiteľnosti právneho predpisu je potrebné odlíšiť, ktoré ustanovenia pojednávajú o príplatku k dôchodku (ako pravidelne opakujúcej sa dávky) a o jednorazovom príplatku k dôchodku.
K bodu 4
Vzhľadom na názov zákona, oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na príplatok je politický väzeň. Definíciu pojmu politického väzňa poskytuje § 6 zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. (ďalej len „zákon o protikomunistickom odboji“), podľa ktorého ide o osobu, ktorá bola v rozhodnom období obmedzená na osobnej slobode napr. aj z náboženských dôvodov.
Navrhuje sa, aby sa explicitne do § 2 ods. 1 písm. c) zákona uviedlo, že oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na príplatok je aj fyzická osoba, ktorá o.i. bola najmenej tri mesiace internovaná v centralizovaných kláštoroch. Boli to práve rehoľníci a kňazi, ktorí boli v komunistickom Československu permanentne prenasledovaní, šikanovaní zo strany štátnej moci, perzekvovaní pre svoje náboženské presvedčenie (napr. Akcie K a R).
Ďalej sa v § 2 ods. 1 písm. d) navrhuje vytvoriť „podskupinu“ politických väzňov, resp. rozlíšiť, či politickému väzňovi priznal Ústav pamäti národa postavenie veterána protikomunistického odboja, a to na účely nároku na zvýšenú výšku príplatku k dôchodku (bod 6 návrhu zákona).
K bodu 5
Ide o legislatívno-technickú úpravu bezprostredne súvisiacu s bodom 4 návrhu zákona.
K bodu 6
Ako bolo naznačené, predkladaným návrhom zákona sa priznáva zvýšený nárok na príplatok veteránom protikomunistického odboja, a to zo súčasných 5 eur na 10 eur, a to za každý mesiac obmedzenia osobnej slobody v rôznych formách. Je potrebné podotknúť, že ostatné oprávnené osoby, vrátane osôb internovaných v centralizovaných kláštoroch, majú naďalej nárok na príplatok vo výške 5 eur za každý mesiac väzby, výkonu trestu odňatia slobody, zaradenia do táborov nútených prác, vojenských táborov nútených prác alebo protiprávneho násilného odvlečenia.
K bodom 7 až 9
Ide o legislatívno-technické úpravy bezprostredne súvisiace s bodom 4 návrhu zákona.
K bodu 10
Vytvára sa nový § 4a, ktorý pojednáva o jednorazovom príplatku k dôchodku Návrhom zákona sa priznáva jednorazový príplatok veteránom protikomunistického odboja v symbolickej výške 1 989 eur. Okrem veteránov protikomunistického odboja oprávnenými osobami aj vdovy, vdovci a siroty, ktorí trpeli v konkrétnom čase obmedzenia osobnej slobody veterána protikomunistického odboja (§ 4a ods. 2).
Priznávanie postavenia veteránov protikomunistického odboja alebo veteránov protikomunistického odboja in memoriam nemožno považovať za uzatvorené a vyčerpané, pretože proces podávania žiadostí a priznávania postavenia stále prebieha. Je pravdepodobné, že o priznanie tohto statusu budú žiadať oprávnené osoby i naďalej, a to aj s prihliadnutím na možnosť priznania hmotnej satisfakcie.
Na vyplatenie jednorazového príplatku, rovnako ako v prípade výplaty príplatku k dôchodku, je príslušná Sociálna poisťovňa, resp. orgán príslušný na výplatu dôchodku podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Na rozdiel od príplatku k dôchodku, v prípade jednorazového príplatku nie je potrebné posielať žiadosť Sociálnej poisťovni, resp. príslušnému orgánu, ale tieto rozhodnú ex offo na základe doručenia údajov Ústavu pamäti národa.
Stanovuje sa, že prvýkrát vyplatí jednorazový príplatok Sociálna poisťovňa alebo príslušný orgán dňa 1. januára 2021, v ostatných prípadoch sa stanovuje lehota 60 dní (napr. v prípade dodatočného priznania postavenia veterána protikomunistického odboja po nadobudnutí účinnosti tohto návrhu zákona).
K bodu 11
V nadväznosti na zavedenie jednorazového príplatku sa explicitne stanovuje, že finančné prostriedky poskytnuté štátom na osobitný účet Sociálnej poisťovne, resp. orgánu príslušnému na výplatu príplatku k dôchodku podľa osobitného predpisu, sa použijú nielen na úhradu príplatku k dôchodku, ale aj jednorazového príplatku.
K bodu 12
Uvádzajú sa prechodné ustanovenia, v zmysle ktorých politický väzeň, ktorému bolo priznané postavenie veterána protikomunistického odboja a poberá príplatok k dôchodku , bude zvýšený príplatok vyplatený najskôr 1. januára 2021.
K Čl. II a III
V snahe dosiahnuť jednoznačnosť právnej úpravy a aj s cieľom vyhnúť sa prípadnej nepriamej novelizácii právneho predpisu sa považuje za potrebné novelizovať zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (Čl. II) a súčasne aj zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Čl. III). V oboch prípadoch sa stanovuje, že štátom pridelené finančné prostriedky alokované na osobitných účtoch príslušných orgánov sa použijú nielen na úhradu príplatku k dôchodku, ale aj jednorazového príplatku k dôchodku.
K Čl. IV
V zákone č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. sa stanovuje povinnosť Ústavu pamäti národa zasielať príslušným orgánom potrebné údaje o veteránoch protikomunistického odboja a veteránoch protikomunistického odboja in memoriam, ktoré potrebné na výplatu príplatku k dôchodku a jednorazového príplatku k dôchodku.
K Čl. V
Navrhuje sa účinnosť predkladaného návrhu zákona so zohľadnením potrebnej dĺžky legisvakančnej lehoty symbolicky na 1. januára 2021.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
3. Predmet návrhu zákona:
a)je upravený v primárnom práve Európskej únie, a to v článku 48 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (voľný pohyb osôb, služieb a kapitálu) a článku 34 Charty základných práv EÚ,
b)je upravený v sekundárnom práve Európskej únie, a to v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 05) v platnom znení - čl. 3 ods. 5 vylučuje zo svojej vecnej pôsobnosti dávky, kde členský štát preberá zodpovednosť za škody spôsobené osobám a poskytuje im odškodnenie, napr. v súvislosti s obeťami vojny alebo ich dôsledkov, obeťami trestných činov alebo obeťami znevýhodňovanými z politických alebo náboženských dôvodov,
c)je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie, a to v:
1. rozsudku Súdneho dvora vo veci C–386/02, Josef Baldinger/Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, [2004] - vnútroštátna legislatíva môže odmietnuť poskytnutie príspevku na odškodnenie bývalého vojnového väzňa na základe toho, že v čase podania žiadosti nie je štátnym občanom,
2. rozsudku Súdneho dvora vo veci C-192/05, K. Tas-Hagen and R. A. Tas/Raadskamer WUBO van de Pensioen- en Uitkeringsraad, [2006] - čl. 18 ods. 1 Zmluvy o založení ES (občianstvo EÚ) nepripúšťa takú právnu úpravu členského štátu, podľa ktorej tento štát neprizná svojmu štátnemu príslušníkovi nárok na dávku pre civilné obete vojny len preto, že v čase podania žiadosti nemá dotknutá osoba bydlisko na území tohto, ale iného členského štátu.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)bezpredmetné,
b)v danej oblasti nebol proti Slovenskej republike začatý postup Európskej komisie a ani konanie Súdneho dvora Európskej únie,
c)bezpredmetné.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie
- úplný.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
K 31. júlu 2020 sa eviduje 828 veteránov protikomunistického odboja. Jednorazové náklady na výplatu jednorazového príplatku k dôchodku by boli menej ako 1,7 mil. eur. V prípade, ak by o priznanie postavenia veterána protikomunistického odboja požiadali ďalší politickí väzni, nárast nákladov sa predpokladá v desať tisícoch eur.
Sociálna poisťovňa vypláca príplatok k priamemu dôchodku 1 022 politickým väzňom, v celkovej sume mesačných nákladov vo výške 173 100 eur. Počet poberateľov dôchodku, ktorým sa vypláca príplatok politického väzňa k pozostalostnému dôchodku, je 1 418, v celkovej sume mesačných nákladov 119 900 eur. Ak by sme predpokladali aj zdvojnásobenie celej sumy, celoročné náklady sa zvýšia o 3,5 mil. eur.
V súčasnosti je 75,58% poberateľov príplatku k dôchodku vo výške 80 rokov a viac (19,84% vo veku 70-79 rokov a 3,87% vo veku 60-69 rokov).
Celková očakávaná suma výdavkov na zvýšený príplatok k dôchodku a jednorazový príplatok k dôchodku podľa predloženého návrhu zákona sa teda pohybuje na úrovni 5,2 mil. eur v roku 2021 (3,5 mil. eur v roku 2022 a 3,5 mil. eur v roku 2023). Vzhľadom na vekovú štruktúru obetí komunistického režimu sa, žiaľ, očakávať, že tieto výdavky budú klesať rýchlejšie. Tieto sumy by sa mali v roku 2021, ako aj v ďalších rozpočtových rokoch pokryť v rámci výdavkov sociálnej inklúzie.
Návrh zákona vyvoláva pozitívne sociálne vplyvy pre veteránov protikomunistického odboja a ich vdovy vdovcov a siroty, tiež pre rehoľníkov alebo kňazov slúžiacich v období od roku 1944 do roku 1989.
Návrh zákona nepredpokladá vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.