NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274 / 2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení zákona č. 272/2008 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 229/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 sa odkaz 1 nahrádza odkazom 1a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
1a) § 6 zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z.“.
2.V § 1 sa za slová „(ďalej len „príplatok“) vkladajú slová „a jednorazového príplatku k dôchodku (ďalej len „jednorazový príplatok“)“, za slová „politickým väzňom1a) sa vkladá čiarka a slová „veteránom protikomunistického odboja1b) a za slovom „väzňovi“ sa vkladajú slová „alebo veteránovi protikomunistického odboja“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
1b) § 10 ods. 2 zákona č. 219/2006 Z. z.“.
3.V nadpise § 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „na uplatnenie nároku na príplatok“.
4.V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c) najmenej tri mesiace internovaná v centralizovaných kláštoroch,3c)
d) uznaná za veterána protikomunistického odboja.“.
5.V § 2 ods. 3 celom texte sa za slovo „väzňovi“ vkladajú slová „alebo veteránovi protikomunistického odboja“.
6.V § 3 ods. 1 prvej vete sa slová „je 5 eur“ nahrádzajú slovami „pre oprávnenú osobu uvedenú v § 2 ods. 1 písm. a) c) je 5 eur a pre oprávnenú osobu uvedenú v § 2 ods. 1 písm. d) je 10 eur, a to“ a slová „prác alebo za mesiac protiprávneho násilného odvlečenia“ sa nahrádzajú slovami „prác, mesiac protiprávneho násilného odvlečenie alebo mesiac internácie v centralizovaných kláštoroch“.
7.V § 3 ods. 1 druhej vete sa slová „prác alebo protiprávneho násilného odvlečenia“ nahrádzajú slovami „prác, protiprávneho násilného odvlečenia alebo internácie v centralizovaných kláštoroch“.
8.V § 3 ods. 1 tretej vete sa slová „prác alebo protiprávneho násilného odvlečenia“ nahrádzajú slovami „prác, protiprávneho násilného odvlečenia alebo internácie v centralizovaných kláštoroch“.
9.V § 3 ods. 4 sa za slovo „väzeň“ vkladajú slová „alebo veterán protikomunistického odboja“.
10.Za § 4 sa vkladá nový § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4a
Jednorazový príplatok
(1)Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na jednorazový príplatok je fyzická osoba, ktorej sa vypláca príplatok podľa § 2 ods. 1 písm. d).
(2)Za oprávnenú osobu na uplatnenie nároku na jednorazový príplatok sa považuje aj fyzická osoba, ktorej sa vypláca príplatok podľa § 2 ods. 3.
(3)Výška jednorazového príplatku je 1 989 eur.
(4)O poskytnutí jednorazového príplatku rozhoduje a jednorazový príplatok vyplatí Sociálna poisťovňa a orgán príslušný na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu.3)
(5)Konanie sa začína na základe doručenia údajov Ústavu pamäti národa podľa osobitného predpisu4a) Sociálnej poisťovni alebo orgánu príslušnému na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu. 3)
(6)Na konanie podľa tohto zákona, , sa vzťahuje osobitný predpis,2) ak jednorazový príplatok priznáva Sociálna poisťovňa, alebo osobitný predpis upravujúci sociálne zabezpečenie policajtov a vojakov,3) ak jednorazový príplatok priznáva orgán príslušný na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu.3)
(7)Sociálna poisťovňa a orgán príslušný na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu3) rozhodne o jednorazovom príplatku a priznaný jednorazový príplatok vyplatí do 60 dní od začatia konania, najskôr však 1. januára 2021.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
4a) § 11a ods. 3 a 4 a § 11b ods. 5 a 6 zákona č. 219/2006 Z. z. v znení zákona č. ..../2020 Z. z.“.
11.V § 5 ods. 1 a 2 sa za slovo „príplatok“ vkladajú slová „a jednorazový príplatok“.
12.Za § 6 sa vkladá nový § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021
Ak si oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. d) uplatnila nárok na príplatok na základe písomnej žiadosti pred 15. novembrom 2020, príplatok vo výške podľa § 3 ods. 1 jej bude vyplatený najskôr 1. januára 2021.“.
Čl. II
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 190/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 135/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z. a zákona č. 46/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 94 ods. 1 písm. b) bode 9 sa za slovo „dôchodku“ vkladajú slová „a jednorazového príplatku k dôchodku“.
Čl. III
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona
č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z. a zákona č. 198/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 285 ods. 1 písm. m) sa za slová „dôchodku“ vkladajú slová „a jednorazového príplatku k dôchodku“.
Čl. IV
Zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.§ 11a sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Ústav pamäti národa je povinný na účely priznania príplatku k dôchodku a jednorazového príplatku podľa osobitného predpisu7aa) písomne oznámiť Sociálnej poisťovni alebo orgánu príslušnému na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu7ab) tieto údaje:
a)titul, meno a priezvisko veterána protikomunistického odboja,
b)dátum a miesto narodenia,
c)rodné číslo.
(4) Lehota na zaslanie údajov podľa odseku 3 je
a)do 30 dní odo dňa priznania postavenia veterána protikomunistického odboja, ak postavenie bolo priznané po nadobudnutí účinnosti tohto zákona,
b)do 30. novembra 2020 v ostatných prípadoch.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7aa a 7ab znejú:
7aa) § 2 ods. 1 písm. d) a § 4a ods. 1 zákona č. 274/2007 Z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení zákona č. .../2020 Z. z.
7ab) Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.§ 11b sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5) Ústav pamäti národa je povinný na účely priznania jednorazového príplatku podľa osobitného predpisu7ac) písomne oznámiť Sociálnej poisťovni alebo orgánu príslušnému na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu7ab) tieto údaje:
a)titul, meno a priezvisko veterána protikomunistického odboja in memoriam,
b)dátum a miesto narodenia,
c)rodné číslo.
(6) Lehota na zaslanie údajov podľa odseku 5 je
a)do 30 dní odo dňa priznania postavenia veterána protikomunistického odboja in memoriam, ak postavenie bolo priznané po nadobudnutí účinnosti tohto zákona,
b)do 30. novembra 2020 v ostatných prípadoch.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7ac znie:
7ac) § 4a ods. 2 zákona č. 274/2007 Z. z. v znení zákona č. .../2020 Z. z.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.