NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 287/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z.z. a zákona č. 165/2020 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 25 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:
„(8) Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím oprávnenie nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie osoby so zdravotným postihnutím pri posudzovaní dodržiavania jej práv a pri monitorovaní dodržiavania práv osoby so zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu 39aab). Súhlas osoby so zdravotným postihnutím podľa prvej vety na prístup k údajom zdravotnej dokumentácie sa nevyžaduje. Oprávnenie nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie sa uskutočňuje podľa požiadavky komisára v rozsahu a spôsobom podľa § 24 a § 25. Komisár je oprávnený žiadať údaje zo zdravotnej dokumentácie aj formou vydania zdravotnej dokumentácie alebo jej časti spôsobom uvedeným v § 25 ods. 6.
(9) Oprávnenie podľa odseku 8 môže komisár pre osoby so zdravotným postihnutím vykonať aj prostredníctvom lekára alebo psychológa, ktorého komisár poverí na výkon tohto
2
oprávnenia. Lekár podľa prvej vety poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore psychiatria. Psychológ podľa prvej vety vykonáva činnosť v špecializačnom odbore klinická psychológia. Pri nahliadaní do zdravotnej dokumentácie osoby uvedené v druhej a v tretej vete preukazujú poverenie zo strany komisára pre osoby so zdravotným postihnutím formou písomného plnomocenstva34).“.
2.Poznámka pod čiarou k odkazu 39aab znie:
39aab) § 10 Zákona č. 176/2015 Z.z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.