DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá do legislatívneho procesu skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Účelom predkladaného návrhu zákona je úprava povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom pokročilých biopalív. V súčasnosti je platná povinnosť, ktorá stanovuje, že fyzická a právnická osoba, ktorá uvádza na trh pohonné látky, je povinná uvádzať na trh pohonné látky s obsahom pokročilých biopalív minimálne v referenčnej hodnote vypočítanej z energetického obsahu celkového množstva pohonných látok uvedených na trh, stanovená pre roky 2020 2024 na úroveň 0,5 %. Táto referenčná hodnota bola stanovená predbežne v smernici č. 2015/1513, ktorou sa mení smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (tzv. RED I) ako motivačná hodnota pre rozvoj odvetvia výroby a používania pokročilých biopalív. Slovenská republika tieto predbežné hodnoty v stanovenej lehote transponovala. Následne smernicou č. 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (tzv. RED II) došlo k úprave a prijatiu presnejších minimálnych hodnôt, a to konkrétne na úrovni 0,2 % v roku 2022, s možnosťou dvojitého započítania ich energetického obsahu.
Predkladaný návrh zákona znižuje povinnosť uvádzať na trh pohonné látky s obsahom pokročilých biopalív pre roky 2021 a 2022 na úroveň 0,3 % (bez možnosti dvojitého započítania ich energetického obsahu) z dôvodu zohľadnenia zmeny legislatívy EÚ, t.j. konkretizácie minimálnych hodnôt vyplývajúcich z RED II. Návrh by však tiež mal zabezpečiť dostatočnú stabilitu investičného prostredia s cieľom dosiahnuť postupné zvyšovanie podielu pokročilých biopalív do roku 2025, ktorý je pre tento rok stanovený v súčasnej legislatíve EU na úrovni 1 %, s možnosťou dvojitého započítania ich energetického obsahu.
Iniciatívny návrh skupiny poslancov sa nepredkladá z dôvodu systematického znižovania podielu pokročilých biopalív v doprave, vzhľadom na to, že Slovenská republika eminentný záujem na ďalšom rozvoji obnoviteľnej energie, ktorá je dnes aj v podobe primiešavania biopalív nevyhnutnou podmienkou a súčasťou plnenia cieľov v oblasti OZE a pri znižovaní emisií skleníkových plynov v doprave. Slovenská republika nemá záujem znižovať podiely pokročilých biopalív v doprave v SR v rokoch 2024 - 2030, ich prípadná úprava sa bude riešiť vo vzťahu k vývoju európskej legislatívy v tejto oblasti a po dôkladnej diskusii so všetkými zainteresovanými stranami.
Predkladaný návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, nebude mať sociálne vplyvy ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, nebude mať vplyvy na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana. Od predkladaného návrhu zákona sa neočakáva dopad na podnikateľskú sféru.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K čl. I
Mení sa referenčná hodnota pre roky 2021 a 2022 z pôvodnej úrovne 0,5 % na úroveň 0,3 %.
K čl. II
Dátum účinnosti návrhu zákona navrhujeme 1. januára 2021.