1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh
ZÁKON
z .... 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 363/2014 Z. z., zákona č. 24/2015 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 291/2017 Z. z. a zákona č. 110/2018 Z. z. a zákona č. 2/2019 Z. z. a zákona č. 158/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 12 ods. 4 sa slovo „navrhol“ nahrádza slovami „písomne navrhol“, slovo „doručením“ sa nahrádza slovami „uplynutím dvoch mesiacov odo dňa doručenia“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Užívateľ podľa prvej vety je povinný vlastníkovi pozemku spolu s návrhom na uzatvorenie nájomnej zmluvy doručiť aj tlačivo na odmietnutie návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy spolu s tlačivom výzvy na vrátenie pozemku a návratovú obálku na doručenie do vlastných rúk; náklady na doručenie odpovede vlastníka pozemku znáša užívateľ. Ak vlastník uzavrel zmluvu s inou osobou, ako je užívateľ pozemku, je povinný túto skutočnosť užívateľovi pozemku oznámiť spolu s odmietnutím návrhu uzatvorenie nájomnej zmluvy.“.
2.V § 13 ods. 2 prvej vete sa za slovo „nájomné“ vkladá slovo „najmenej“ a vypúšťa sa druhá veta.
3.V § 13 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 10 sa označujú ako odseky 3 až 9.
4.V § 13 ods. 4 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
5.V § 13 ods. 5 až 8 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
6.V § 13 ods. 7 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
7.V § 13 ods. 9 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“ a slová „odseku 8“ sa nahrádzajú slovami „odseku 7“.
2
8.V § 14 ods. 1 sa vypúšťa tretia veta.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.