NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1273/2020
272
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 22. septembra 2020
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Cmoreja, Gábora Grendela a Ľuboša Krajčíra na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 153)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Cmoreja, Gábora Grendela a Ľuboša Krajčíra na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Miloš S v r č e k v. r.
Jozef H a b á n i k v. r.