DÔVODOVÁ SPRÁVA
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov, sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na 2. polrok 2020.
V súčasnosti tvorí trh súkromných rádií 38 subjektov, z toho 12 multiregionálnych, 15 regionálnych a 13 lokálnych držiteľov licencii na rozhlasové vysielanie.
Cieľom navrhovanej právnej úpravy je deregulácia právneho prostredia rozhlasového vysielania, ktorá umožní transformáciu a konsolidáciu trhu a teda umožní rádiám mať viacero programových služieb a lepšie využívanie frekvenčného spektra pri zachovaní duálneho systému vysielania a plurality vysielania.
Z dôvodu, že Stratégia zavádzania pozemského digitálneho rozhlasového vysielania v Slovenskej republike, ktorá bola schválená vládou Slovenskej republiky 11. januára 2017, predpokladá ako jednu zo základných podmienok a možností zavádzania digitálneho rozhlasového vysielania možnosť viacerých programových služieb rozhlasových vysielateľov, navrhuje sa vypustiť obmedzenie počtu licencií na vysielanie programových služieb, ktoré možno udeliť podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
Navrhovaná právna úprava taktiež za cieľ vhodne liberalizovať podmienky poskytovania vybranej mediálnej komerčnej komunikácie pre rozhlasových vysielateľov tak, aby priniesla nové finančné zdroje do tohto segmentu. Nakoľko oblasť vysielania mediálnej komerčnej komunikácie v rozhlasovom vysielaní nie je regulovaná európskou legislatívou, navrhuje sa teda uvoľniť pre rozhlasových vysielateľov podmienky vysielania sponzorovaných programov. Ďalej, s cieľom umožniť rozhlasovým vysielateľom zvýšiť svoje príjmy plynúce z umiestňovania produktov v programoch sa navrhuje, aby bolo v programoch vysielaných v rámci rozhlasovej programovej služby povolené aj iné ako bezodplatné umiestňovanie produktov.
Zároveň sa navrhuje upraviť základ, z ktorého sa vypočíta zákonom ustanovený percentuálny podiel času vysielania slovenských hudobných diel v rozhlasovom vysielaní a to tak, aby sa uvedený percentuálny podiel počítal z celkového času vyhradeného vysielaniu hudobných diel za kalendárny mesiac v čase od 6.00 hodiny do 24.00 hodiny.
Navrhuje sa, aby návrh zákona nadobudol účinnosť 1. januára 2021.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom EÚ.
Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, nemá žiadne sociálne vplyvy, ani vplyv na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana, na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
september 2020
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
Platná legislatíva obsahuje pre súkromných rozhlasových vysielateľov obmedzenie programových služieb – jeden podnikateľ môže získať iba 1 licenciu na programovú službu. V tom sa líši od verejnoprávneho rozhlasu, ktorý má zo zákona 5 programových služieb a tiež od online rádií, ktoré sú vo všeobecnosti menej regulované.
Ďalšie obmedzenia sa týkajú podmienok pre sponzorovanie a umiestňovanie produktov v rozhlasovej programovej službe, ktoré zákon ukladá ekvivalentne televíznym a rozhlasovým vysielateľom, nezohľadňujúc špecifiká rozhlasového vysielania. Vzhľadom na to, že rozhlasoví vysielatelia majú významný príjem z reklamy (multiregionálne – 78 % príjmov, regionálne – 58 %, lokálne – 36 % podľa štátnej štatistiky KULT 2018), obmedzenie možností inzercie komplikuje ich podnikateľskú činnosť a znižuje ich príjmový potenciál.
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Umožnenie viacerých programových služieb a uvoľnenie pravidiel pre spozorovanie a umiestňovanie produktov má za cieľ rozvoj trhu súkromných rozhlasových vysielateľov,
ktorí v súčasnej dobe plnia aj nezastupiteľnú úlohu medzi relevantnými a dôveryhodnými informačnými zdrojmi. Preto je cieľom návrhu zákona umožnenie prípravy rádií na konsolidáciu trhu a efektívne využívanie frekvenčného spektra aj na rozhlasové vysielanie.
Takáto úprava povedie k voľnejšiemu, flexibilnejšiemu a liberálnejšiemu trhovému prostrediu a umožní rozvoj služieb už od roku 2021, čo by mohlo napomôcť stabilizácii trhu rozhlasového vysielania.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Návrh sa bude priamo dotýkať vysielateľov rozhlasových programových služieb, podľa údajov Rady pre vysielanie a retransmisiu v roku 2019 bolo 38 držiteľov licencie na rozhlasové vysielanie.
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
H0: Zachovanie súčasného stavu by naďalej obmedzovalo rozvoj trhu v oblasti rozhlasového vysielania.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
Materiál sa netýka transpozície práva EÚ.
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
JUDr. Anton Škreko, PhD., generálny riaditeľ sekcie médií, audiovízie a autorského práva MK SR, anton.skreko@culture.gov.sk
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
Správa o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2019
Štatistické zisťovanie KULT 7-01 o vysielaní rozhlasových programových služieb
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Podľa údajov Rady pre vysielanie a retransmisiu v roku 2019bolo na Slovensku 38 súkromných držiteľov licencie na rozhlasové vysielanie, z toho 12 multiregionálnych,15 regionálnych a 13 lokálnych (všetky MSP).
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Verejnosť bola o príprave návrhu zákona, informovaná prostredníctvom predbežnej informácie k návrhu zákona zverejnenej v informačnom systéme verejnej správy Slov-Lex (PI/2020/113) od 24. júnado 7. júla 2020.
K predbežnej informácii sa vyjadrili:
-Asociácia rádií Slovenska
-Asociácia televíznych vysielateľov Slovenska
-vznikajúca Asociácia regionálnych rádií Slovenska.
Dňa 14.7.2020 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zorganizovalo stretnutie so zástupcami všetkých subjektov, ktoré sa k predbežnej informácii vyjadrili a prediskutovalo s nimi prezentované návrhy. S uvedenými subjektmi Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky spolupracovalo pri príprave návrhu zákona aj v ďalšom legislatívnom procese.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Nie.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje
predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Nie.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Nie.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
0
0
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
0
0
Celkové náklady regulácie
0
0
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Navrhovaná úprava povedie k voľnejšiemu, flexibilnejšiemu a liberálnejšiemu trhu s rozhlasovými službami. Podnikateľom prinesie možnosť rozširovať a lepšie zacieľovať svoje služby a oslovovať nových klientov, čo prináša potenciál vyšších príjmov a ďalší rozvoj daného trhu. V súčasnosti nie je možné vyčísliť predpokladaný pozitívny vplyv, pretože nie sú k dispozícii podrobnejšie dáta o štruktúre príjmov súkromných vysielateľov.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Nie.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
1.
Predkladateľ návrhu právneho predpisu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
2.
Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov
3.
Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4 a 5 doložky zlučiteľnosti.
DÔVODOVÁ SPRÁVA
Osobitná časť
K čl. I
K bodom 1, 7, 11, 13, 16 a 17
V dôsledku zmien vo vedení obchodného registra zavedených zákonom č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, na základe zmeny ustanovenia § 27 ods. 2 Obchodného zákonníka, nebude možné do obchodného registra zapísať fyzickú osobu - podnikateľa. Zároveň, na základe § 768s ods. 2 písm. a) bod prvý Obchodného zákonníka v spojení s § 15g ods. 4 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2019 Z. z., dôjde postupne k výmazu doteraz zapísaných fyzických osôb – podnikateľov z obchodného registra.
Vzhľadom na uvedené sa navrhuje vypustiť zo zákona povinnosť vysielateľov a prevádzkovateľov retransmisie, ktorí vykonávajú svoju činnosť ako fyzické osoby podnikatelia, zapísať činnosť vykonávanú podľa tohto zákona ako predmet činnosti do obchodného registra. V nadväznosti na túto skutočnosť sa navrhuje vykonať aj ďalšie súvisiace legislatívno-technické úpravy.
K bodu 2
Navrhuje sa upraviť základ, z ktorého sa vypočíta zákonom ustanovený percentuálny podiel času vysielania slovenských hudobných diel v rozhlasovom vysielaní a to tak, aby sa uvedený percentuálny podiel nepočítal z celkového času vyhradeného vysielaniu hudobných diel za kalendárny mesiac, ale vzhľadom na to, že do podielu času vysielania slovenských hudobných diel sa započítavajú iba slovenské hudobné diela zaradené do vysielania v čase od 6.00 hodiny do 24.00 hodiny, navrhuje sa, aby sa aj tento podiel vypočítaval z celkového času vyhradeného vysielaniu hudobných diel za kalendárny mesiac v čase od 6.00 hodiny do 24.00 hodiny.
Podľa platnej právnej úpravy slovenským hudobným dielam je vysielateľ s licenciou povinný vyhradiť najmenej 25% času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac a vysielateľ na základe zákona najmenej 35% času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac, a to vo vysielaní každej rozhlasovej programovej služby takého vysielateľa osobitne. Na účely výpočtu tohto podielu sa časom vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac rozumie celkový čas vyhradený vysielaniu hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej programovej služby za kalendárny mesiac, pričom do podielu sa započítavajú iba slovenské hudobné diela zaradené do vysielania v čase od 6.00 hodiny do 24.00 hodiny, ktoré nie doplnkovým vysielaním a nie sú z väčšej časti sprevádzané hovoreným slovom.
K bodom 3 a 4
Vzhľadom na osobitý charakter rozhlasového vysielania sa navrhuje, aby sa do vysielacieho času vyhradeného reklame (max. 20% denného vysielacieho času vysielateľa s licenciou a max. 3% denného vysielacieho času vysielateľa na základe zákona) nezapočítavalo dlhšie
reklamné oznámenie a ani výzva na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku obsiahnutého v písomnej informácii pre používateľov liekov pribalenej k lieku a odporúčanie poradiť sa o použití lieku s osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať lieky, ktoré vysielané v rozhlasovom vysielaní. Pozitívnym efektom toho, že vysielanie dlhšieho reklamného oznámenia nebude časovo limitované, bude potenciálne zvýšenie príjmov rozhlasových vysielateľov plynúcich z vysielania reklamy.
K bodom 5
Nakoľko oblasť vysielania mediálnej komerčnej komunikácie v rozhlasovom vysielaní nie je regulovaná európskou legislatívou, navrhuje sa uvoľniť pre rozhlasových vysielateľov podmienky vysielania sponzorovaných programov. Vzhľadom na špecifický charakter rozhlasového vysielania, označovanie sponzorovaného programu na začiatku a aj na jeho konci, predstavuje pre rozhlasových vysielateľov neprimeranú záťaž. V zmysle predloženého návrhu takýto vysielateľ viac nebude mať povinnosť označiť sponzorovaný program na začiatku a aj na konci programu, ale bude postačujúce, ak tak urobí na začiatku alebo na konci. Takýmto spôsobom sa zabezpečí informovanosť verejnosti o tom, že program je sponzorovaný bez toho, aby boli rozhlasoví vysielatelia neúmerne regulovaní.
K bodu 6
Navrhuje sa explicitne upraviť, že povinnosť zabezpečiť, aby sponzorovaný program priamo nepodporoval predaj, nákup ani prenájom tovarov alebo služieb sponzora alebo tretej osoby, a to najmä osobitnými propagačnými zmienkami o uvedených tovaroch či službách v týchto programoch, sa nevťahuje na označenie sponzora programu v rozhlasovej programovej službe. Takéto ustanovenie zabezpečí rozhlasovým vysielateľom väčšiu právnu istotu pri označovaní sponzora, či v danom označení sponzorovania je alebo nie je osobitná propagačná zmienka. Uvedená zmena odstraňuje nadbytočnú reguláciu a zároveň sa nedotkne nijako ochrany poslucháča ako spotrebiteľa.
K bodu 8
Vzhľadom na skutočnosť, že oblasť vysielania mediálnej komerčnej komunikácie v rozhlasovom vysielaní nie je regulovaná európskou legislatívou, s cieľom umožniť rozhlasovým vysielateľom zvýšiť svoje príjmy plynúce z umiestňovania produktov v programoch sa navrhuje, aby bolo v programoch vysielaných v rámci rozhlasovej programovej služby povolené aj iné ako bezodplatné umiestňovanie produktov.
K bodu 9
Nakoľko oblasť vysielania mediálnej komerčnej komunikácie v rozhlasovom vysielaní nie je regulovaná európskou legislatívou, navrhuje sa uvoľniť pre rozhlasových vysielateľov podmienky vysielania umiesťovania produktov. Vzhľadom na špecifický charakter rozhlasového vysielania, povinnosť označovať umiesťovanie produktov na začiatku a na konci programu, ako aj pri pokračovaní programu po každom prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou, predstavuje pre rozhlasových vysielateľov neprimeranú záťaž. V zmysle predloženého návrhu takýto vysielateľ viac nebude mať povinnosť označiť umiestňovanie produktov na začiatku a na konci programu, ako aj pri pokračovaní programu po každom prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou, ale bude postačujúce, ak tak urobí na začiatku alebo na konci. Takýmto spôsobom sa zabezpečí informovanosť verejnosti o tom,
že v programe umiestňované produkty bez toho, aby boli rozhlasoví vysielatelia neúmerne regulovaní.
K bodu 10
Z dôvodu, že Stratégia zavádzania pozemského digitálneho rozhlasového vysielania v Slovenskej republike, ktorá bola schválená vládou Slovenskej republiky 11. januára 2017, predpokladá ako jednu zo základných podmienok a možností zavádzania digitálneho rozhlasového vysielania možnosť viacerých programových služieb rozhlasových vysielateľov, navrhuje sa vypustiť obmedzenie počtu licencií na vysielanie programových služieb, ktoré možno udeliť podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
K bodom 12 a14
Prevod licencie za dodržania tých istých podmienok ako pri udelení licencie umožní transparentný vstup nových subjektov/investorov do existujúcich štruktúr redakcií vysielateľov, ak s takýmto prevodom bude súhlasiť Rada pre vysielanie a retransmisiu. Tento spôsob umožní zachovať vybudovanú infraštruktúru rádia alebo televízie, vrátane existujúcich pracovných miest. Doterajšia právna úprava neumožňovala prevod licencie, čím dochádzalo k situácií držania frekvencií aj na úkor rozvoja samotnej programovej služby alebo na úkor známosti skutočného vlastníka a investora programovej služby. Tento nepriaznivý stav bude možné riešiť navrhovanou úpravou. vysielateľovi, ktorý sa rozhodne, umožní pri prevode licencie transparentný vstup iného vysielateľa alebo inej osoby do existujúcej štruktúry, čím môžu byť zachované programové služby ako aj ich moderátori, redakcie a poslucháčske základne. Prevod licencie bude možný len pri zlúčení spoločností alebo pri predaji podniku alebo jeho časti ale výlučne len s činnosťou vysielania programovej služby, teda výlučne s redakciou resp. technickým a personálnym zabezpečením vysielania danej programovej služby.
Rada zároveň taxatívne určené dôvody, za ktorých nemôže udeliť súhlas s prevodom licencie, pričom prevod bez súhlasu je neplatným právnym úkonom. Podmienky, ktoré dôvodom na neudelenie súhlasu postavené tak, aby bola zachovaná transparentnosť vlastníckych vzťahov, pluralita informácií, bezpečnosť z hľadiska možného zneužitia licencie na šírenie nenávistných prejavov, či podmienky, ktoré majú zabrániť špekulatívnym prevodom licencií.
V nadväznosti na túto skutočnosť sa navrhuje upraviť aj znenie § 53 písm. i).
K bodu 15
Legislatívno-technická úprava, ktorá precizuje názov dvanástej časti zákona v nadväznosti na jej obsah.
K bodom 18 a 19
V zmysle navrhovanej zmeny sa umožní prideliť Rozhlasu a televízii Slovenska frekvenciu, pokiaľ si ju sama skoordinuje, aj skôr ako po dvoch rokoch, čím môže Rozhlas a televízia Slovenska efektívnejšie vynakladať prostriedky na vlastné koordinovanie frekvencií tam kde to potrebuje.
K čl. II
K bodom 1 a 3
Navrhované ustanovenia umožňujú šíriť rozhlasovú programovú službu paralelne aj digitálnym štandardom v súčasných možných podmienkach miestnych multiplexov. Cieľom navrhovanej právnej úpravy je podporiť takéto šírenie rozhlasových programových služieb a tým zlepšiť ponuku pre poslucháčov. Zároveň sa tým umožňuje rozširovanie poslucháčskej základne, ktorá bude nevyhnutnou podmienkou pre budúce šírenie rozhlasovej programovej služby digitálne.
K bodu 2
Navrhuje sa vypustiť obmedzenie šírenia programovej služby vo viacerých miestnych multiplexoch. V súčasnosti nie je dôvod na takéto obmedzenie a uvedené ustanovenie brzdí v miestnych multiplexoch vysielanie rozhlasových programových služieb vo viacerých miestnych multiplexoch a aj nad územie 30% čo je v priamom rozpore so Stratégiou zavádzania pozemského digitálneho rozhlasového vysielania v Slovenskej republike.
K bodom 4 a 6
V dôsledku zmien vo vedení obchodného registra zavedených zákonom č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, na základe zmeny ustanovenia § 27 ods. 2 Obchodného zákonníka, nebude možné do obchodného registra zapísať fyzickú osobu - podnikateľa. Zároveň, na základe § 768s ods. 2 písm. a) bod prvý Obchodného zákonníka v spojení s § 15g ods. 4 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2019 Z. z., dôjde postupne k výmazu doteraz zapísaných fyzických osôb – podnikateľov z obchodného registra.
Vzhľadom na uvedené sa navrhuje vypustiť zo zákona povinnosť vysielateľov, ktorí vykonávajú svoju činnosť ako fyzické osoby podnikatelia, zapísať činnosť vykonávanú podľa tohto zákona ako predmet činnosti do obchodného registra. V nadväznosti na túto skutočnosť sa navrhuje vykonať aj zmenu v § 32 písm. d).
K bodu 5
S cieľom zjednotiť právnu úpravu udeľovania licencií na vysielanie programovej služby podľa zákona podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov so zákonom č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov sa navrhuje vypustiť obmedzenie počtu licencií na vysielanie programových služieb, ktoré možno udeliť podľa zákona o digitálnom vysielaní.
K čl. III
Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2021.
Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 30. septembra 2020.
Igor Matovič, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Natália Milanová, v. r.
ministerka kultúry
Slovenskej republiky