Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“), predkladájú do legislatívneho procesu v Národnej rade Slovenskej republiky poslanci Tomáš Šudík, Jaromír Šíbl, Vojtech Tóth a Jozef Pročko.
Navrhovaným zákonom sa precizuje text zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ z 22. septembra 2010 o ochrane zvierat používaných na vedecké účely v platnom znení (ďalej len „smernica“) konkrétne čl. 23, čl. 41 a čl. 60 vrátane prílohy V smernice z dôvodu, že Slovenská republika transponovala príslušné časti smernice do právneho poriadku iba čiastočne, a to do zákona a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 199/2019 Z. z.
Pre úplnú transpozíciu smernice je nevyhnutné prebratie príslušných ustanovení smernice úpravou a doplnením zákona. Citovanú skutočnosť vytkla Slovenskej republike Európska komisia formálnym oznámením, ktorým iniciuje nové konanie o porušení zmlúv (infringement) registrované pod č. 2018/2160.
Upravuje sa predovšetkým spôsob získania odbornej spôsobilosti na vykonávanie úloh súvisiacich s manipuláciou so zvieratami používanými na vedecké účely alebo vzdelávacie účely, kedy sa vzdelávanie, ktoré doteraz pozostávalo z akreditovaného vzdelávacieho programu (ďalej len „vzdelávací program“) dopĺňa o praktickú prípravu na základe pripomienok Európskej Komisie a následným vykonaním záverečnej skúšky. Zároveň sa návrhom zákona dopĺňajú sankcie za porušenie niektorých povinností vyplývajúcich zo smernice, ktoré boli transponované do nariadenia vlády a zákona, avšak ich porušenie nebolo zahrnuté medzi skutkové podstaty iných správnych deliktov v zákone, čím boli prakticky nevykonateľné.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Predložený návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Nebude mať vplyv na informatizáciu spoločnosti, vplyv na služby verejnej správy pre občana, sociálne vplyvy, vplyv na životné prostredie a ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Pri vypracovaní návrhu zákona predkladateľ spolupracoval s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
B.Osobitná časť
K čl. I
Bod 1
Legislatívno-technická úprava pojmu farmový chov.
Bod 2
Doplnenie primeraného dôvodu na prípady, ktorými sa predíde závažným škodám na úrode, hospodárskych zvieratách, lesoch, chove rýb, vodnom hospodárstve.
Bod 3
Legislatívno-technická úprava nesprávneho vnútorného odkazu.
Bod 4
Upravuje sa spôsob získania odbornej spôsobilosti na vykonávanie úloh súvisiacich s manipuláciou so zvieratami používanými na vedecké účely alebo vzdelávacie účely. Vzdelávanie bude pozostávať z akreditovaného vzdelávacieho programu (ďalej len „vzdelávací program“) a z praktickej prípravy. Vzdelávací program sa uskutočňuje vo vzdelávacom zariadení, ktorým je Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach vo forme akreditovaného vzdelávacieho programu. Praktická príprava sa bude uskutočňovať v schválenom zariadení chovateľa, dodávateľa alebo užívateľa po skončení teoretického vzdelávacieho programu pod dozorom osoby vykonávajúcej dohľad. Po skončení praktickej prípravy vydá schválené zariadenie, v ktorom sa uskutočnila praktická príprava, osobe potvrdenie o absolvovaní praktickej prípravy najneskôr do 10 dní od jej skončenia. Po absolvovaní vzdelávacieho programu a najneskôr do šiestich mesiacov od úspešného absolvovania praktickej prípravy, musí osoba vykonať záverečnú skúšku. Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky osoba získa osvedčenie o získaní odbornej spôsobilosti na manipuláciu so zvieratami používanými na vedecké účely alebo vzdelávacie účely. Po získaní osvedčenia je osoba oprávnená vykonávať tieto činnosti samostatne, bez dohľadu. Povinnosť absolvovať vzdelávací program a praktickú prípravu a vykonať záverečnú skúšku budú mať aj osoby, ktoré držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti, avšak nemanipulovali so zvieratami na vedecké účely alebo vzdelávacie účely viac ako päť rokov. Preto je potrebné, aby kurz absolvovať opätovne.
Bod 5
Upravuje sa názov ustanovenia upravujúceho minimálne požiadavky na vzdelanie a odborné vzdelávanie a požiadavky na získanie, udržiavanie a preukazovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie úloh súvisiacich s manipuláciou zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely.
Bod 6
Upresňuje sa vzdelanie osoby, ktorá navrhuje postupy a projekty.
Bod 7
Upravuje sa označenie osoby vykonávajúcej postup na zvieratách.
Bod 8
Dopĺňa sa ustanovenie o osobu, ktorá sa stará o zvieratá v schválenom zariadení chovateľa, dodávateľa alebo užívateľa.
Bod 9
Upravuje sa systém a rozsah preškoľovania a vydávania dokladu o jeho absolvovaní.
Bod 10
Legislatívno-technická úprava.
Bod 11
Ustanovuje povinnosť prevádzkovateľa schváleného zariadenia chovateľa, dodávateľa alebo užívateľa zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov v závislosti od vykonávaných úloh pri manipulácii so zvieratami.
Bod 12
Vypúšťa sa ods. 7 z § 37b s presúva sa úprava do § 37a zákona.
Bod 13
Spresnenie textu, vzhľadom na nesprávne použitie slova „len“.
Bod 14
Upravuje sa možnosť ukladania blokových pokút pri nedodržaní veterinárnych požiadaviek.
Bodom 15 až 17
Dopĺňajú sa skutkové podstaty iných správnych deliktov v súvislosti s úpravou povinností pri manipulácii so zvieratami pri vykonávaní postupov a projektov.
Bod 18
Upravuje sa ustanovenie, aby bolo možné veterinárnym opatrením nariadiť obmedzenie chovu alebo držby zvierat alebo zákaz chovu alebo držby zvierat v prípade nedodržania veterinárnych požiadaviek nie len v prípade hospodárskych zvierat, ale aj spoločenských zvierat.
Bod 19
Upravuje sa ustanovenie o skutočnosť, že lehota na rozhodnutie o schválení projektu 40 pracovných dní zahŕňa aj obdobie hodnotenia projektu. Ide o nesprávne prevzaté ustanovenie smernice.
Bod 20
Vkladá sa nová príloha 5a upravujúca jednotný vzor potvrdenia o absolvovaní praktickej prípravy.
K čl. II
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2021.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu:
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Tomáš Šudík, Jaromír Šibl, Vojtech Tóth a Jozef Pročko.
2. Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
3. Problematika návrhu právneho predpisu je upravená:
a)v primárnom práve
Zmluva o fungovaní Európskej únie, čl. 4 ods. 2 písm. d) a čl. 28 až 44 a 114.
b) sekundárnom práve
- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ z 22. septembra 2010 o ochrane zvierat používaných na vedecké účely (Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010),
c)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. osobitná lehota účinnosti jeho ustanovení,
Smernica 2010/63/EÚ bola transponovaná a predloženým návrhom zákona sa okrem iného odstraňujú nedostatky transpozície uvedenej smernice.
b)informácia o konaní začatom v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie EÚ Pilot č. 8631/16/ENVI, znenie pripomienok Európskej komisie:
V článku 23 ods. 2 smernice sa stanovuje, že personál, ktorý vykonáva úlohy uvedené v písmenách a), c) alebo d), vykonáva svoje úlohy pod dohľadom, kým nepreukáže požadovanú spôsobilosť. Podľa smernice teda personál musí 1. mať príslušné vzdelanie, 2. absolvovať príslušnú odbornú prípravu a 3. preukázať odbornú spôsobilosť. Z toho vyplýva, že dôkaz o získaní relevantného vzdelania sám osebe nezaručuje požadovanú spôsobilosť.
V poslednej vete článku 23 ods. 2 sa stanovuje, že členské štáty zabezpečia splnenie požiadaviek prostredníctvom oprávnení alebo iným spôsobom. Nie je jasné, či
slovenské právne predpisy vyžadujú dohľad po ukončení vzdelávania a odbornej prípravy pred tým, než sa preukáže spôsobilosť. V § 22 ods. 3 nariadenia vlády č. 377/2012 Z. z. sa stanovuje, že dotknutá osoba vykonáva svoje úlohy pod dohľadom, kým nepreukáže požadovanú spôsobilosť. Na splnenie tejto požiadavky treba získať osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou.
Transpozičné ustanovenie sa zameriava najmä na vzdelanie (najmä zákon č. 39/2007 Z. z., pričom sa opiera o pojem „akreditovaný vzdelávací program“. § 37 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. sa týka požiadaviek na získanie, udržiavanie a preukázanie požadovaných spôsobilostí, ale vzťahuje sa len na odbornú prípravu týkajúcu sa usmrcovania zvierat. Nie je v ňom však stanovený jasný systém na preukázanie spôsobilosti po ukončení práce pod dohľadom. Komisia preto zastáva názor, že praktická odborná príprava a práca pod dohľadom do preukázania spôsobilosti v transpozičných právnych predpisoch prinajmenšom čiastočne absentuje. Ide o zásadný problém, lebo práve prechod od zameriavania sa na vzdelanie a odbornú prípravu k oficiálnej povinnosti „preukázať“ spôsobilosť je novým prvkom, ktorý prináša smernica.
Vo svojej odpovedi v rámci EU Pilot orgány SR uviedli, že je potrebné získať osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní, a že podrobný postup posudzovania spôsobilosti sa nachádza v § 18 daného zákona, kde sa stanovujú pravidlá skúšok, ktoré sa môžu uskutočniť na overenie spôsobilosti. Neboli však uvedené žiadne ďalšie informácie a nie je jasné, či sa spôsobilosť na vykonávanie úloh v súvislosti s laboratórnymi zvieratami vymedzuje v národnej sústave kvalifikácií podľa § 21 zákona č. 568/2009 Z. z. Komisia teda aj naďalej zastáva názor, že povinnosť pracovať pod dohľadom do overenia spôsobilosti a vydať oprávnenie po preukázaní spôsobilosti prinajmenšom čiastočne absentujú v transpozičných právnych predpisoch a transpozícia nie je správna.
Článok 41 ods. 1 smernice ukladá členským štátom povinnosť zabezpečiť, aby sa rozhodnutie o schválení prijalo a oznámilo žiadateľovi najneskôr do 40 pracovných dní od prijatia úplnej a správnej žiadosti, pričom táto lehota zahŕňa aj hodnotenie projektu. Hoci vo vnútroštátnej právnej úprave 52 ods. 2 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti) sa vyžaduje, aby príslušný orgán prijal rozhodnutie týkajúce sa schválenia projektu do 40 dní, neuvádza sa, že obdobie 40 dní zahŕňa obdobie hodnotenia projektu. Transpozícia do slovenských právnych predpisov je teda nesprávna.
Článok 60 smernice, v ktorom sa od členských štátov vyžaduje, aby stanovili pravidlá týkajúce sa účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcií za porušenie vnútroštátnych ustanovení prijatých na základe tejto smernice, nebol správne transponovaný do vnútroštátnych právnych predpisov. Hoci v oblasti ochrany zvierat boli stanovené určité sankcie 48 a § 50 zákona č. 39/2007 Z. z.), ako nás informovali aj orgány SR v odpovedi v rámci EU Pilot, tieto sankcie sa nevzťahujú na porušenia ustanovení tohto nariadenia vlády č. 377/2012 Z. z., ktorým sa transponuje väčšina ustanovení smernice.
Z dôvodu nesprávnej transpozície smernice 2010/63/EÚ Európska komisia zaslala v súlade s čl. 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Slovenskej republike formálnu výzvu – porušenie č. 2018/2160.
c)informácia o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších
úprav
zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov; rozsah - kompetencie a povinnosti,
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely; rozsah – povinnosti,
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 436/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely; rozsah: podrobné vykonávacie ustanovenia,
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
5.Návrh nariadenia vlády je zlučiteľný s právom Európskej únie:
úplne
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva
x
– sociálnu exklúziu
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky
Možno očakávať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy z dôvodu príjmu z uložených pokút, negatívny vplyv na podnikateľské prostredie z dôvodu povinnosti zabezpečiť pre svojich zamestnancov potrebnú odbornú spôsobilosť na manipuláciu so zvieratami používanými na vedecké účely alebo vzdelávacie účely a zabezpečiť praktickú prípravu pre tieto osoby.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.