1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s právom Európskej únie
Názov smernice:
Smernica Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní
Smernica EÚ
Smernica Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „X/2020 Z. z.“)
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len „98/2004 Z. z.“)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej „575/2001“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n. a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Čl. 1
Predmet úpravy
1. Touto smernicou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní, ktoré sa priamo alebo nepriamo vyberajú zo spotreby tohto tovaru (ďalej len „tovar podliehajúci spotrebnej dani“):
a)energetické výrobky a elektrina upravené smernicou 2003/96/ES;
b)alkohol a alkoholické nápoje upravené smernicami 92/83/EHS a 92/84/EHS;
c)tabakové výrobky upravené smernicou 2011/64/EÚ.
N
n. a.
n. a.
98/2004 Z. z.
§ 1
Tento zákon upravuje zdaňovanie minerálnych olejov spotrebnou daňou (ďalej len „daň“) na daňovom území.
Ú
n. a.
n. a.
Transpozícia čl. 1 ods. 1 písm. b) a c) smernice (EÚ) 2020/262 bude
2
2. Členské štáty môžu na osobitné účely vyrubiť ďalšie nepriame dane na tovar podliehajúci spotrebnej dani za predpokladu, že tieto dane v súlade s pravidlami Únie pre zdaňovanie uplatniteľnými na spotrebnú daň alebo daň z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o stanovenie základu dane, výpočet dane, vznik daňovej povinnosti a kontrolu dane, pričom medzi tieto pravidlá nepatria ustanovenia o oslobodení od spotrebnej dane.
3. Členské štáty môžu vyrubiť dane:
a)na iné výrobky, ako je tovar podliehajúci spotrebnej dani;
b)na poskytnuté služby vrátane služieb súvisiacich s tovarom podliehajúcim spotrebnej dani, ktoré nemožno charakterizovať ako dane z obratu.
Vyrubenie takýchto daní však nesmie viesť v obchode medzi členskými štátmi k vzniku formalít spojených s prekročením hraníc.
D
D
n. a.
n. a
predmetom samostatného legislatívneho procesu
Čl. 2
Uplatňovanie Colného kódexu Únie na tovar podliehajúci spotrebnej dani
1. Formality stanovené v colných ustanoveniach Únie pre vstup tovaru na colné územie Únie sa mutatis mutandis uplatňujú na vstup tovaru podliehajúceho spotrebnej dani na územie Únie z jedného z území uvedených v článku 4 ods. 2.
2. Formality stanovené v colných ustanoveniach Únie pre výstup tovaru z colného územia Únie sa mutatis mutandis uplatňujú na výstup tovaru podliehajúceho spotrebnej dani z územia Únie na jedno z území uvedených v článku 4 ods. 2.
N
98/2004 Z. z. a X/2020 Z. z.
98/2004 Z. z.
98/2004 Z. z. a X/2020 Z. z.
§ 2
ods.1 písm. b)
§ 29 ods.1
§ 2
ods.1 písm. b)
b) územím Európskej únie územie členských štátov Európskej únie podľa osobitného predpisu1a) okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno v Talianskej republike, územia Ceuta, Melilla a Kanárske ostrovy v Španielskom kráľovstve, území Francúzskej republiky uvedených v osobitnom predpise, 1aa) územia Alánd, územia britských Normanských ostrovov a okrem území uvedených v osobitnom predpise,1ab)
(1) Dovozom minerálneho oleja sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie minerálneho oleja do voľného obehu2a) v mieste dovozu. Miestom dovozu je miesto, kde sa minerálny olej nachádza v čase prepustenia do voľného obehu. 2a) Na daň a na správu dane pri dovoze minerálneho oleja sa vzťahujú colné predpisy, ak tento zákon neustanovuje inak.
b) územím Európskej únie územie členských štátov Európskej únie podľa osobitného predpisu1a) okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno v Talianskej republike, územia Ceuta, Melilla a Kanárske ostrovy v Španielskom kráľovstve, území Francúzskej republiky uvedených v
Ú
3
3. Odchylne od odsekov 1 a 2 sa Fínsku povoľuje na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani medzi územím uvedeného členského štátu a územiami uvedenými v článku 4 ods. 2 písm. c) uplatňovať rovnaké postupy, aké uplatňuje na prepravu na území uvedeného členského štátu.
4. Články 14 46 sa neuplatňujú na tovar podliehajúci spotrebnej dani, ktorý colný status tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, podľa vymedzenia v článku 5 bode 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013.
n.a.
§ 30 ods.1
osobitnom predpise, 1aa) územia Alánd, územia britských Normanských ostrovov a okrem území uvedených v osobitnom predpise,1ab)
(1) Vývozom minerálneho oleja sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie minerálneho oleja do colného režimu vývoz 25a) a jeho preprava do miesta výstupu. Miestom výstupu sa na účely tohto zákona rozumie miesto, v ktorom bola preprava minerálneho oleja v pozastavení dane ukončená a minerálny olej opustil územie Európskej únie. Minerálny olej po prepustení do colného režimu vývoz 25a) môže prepravovať v pozastavení dane do miesta výstupu len vývozca, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu alebo registrovaný odosielateľ (ďalej len „vývozca“).
n. a.
Čl. 3
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:
1.„oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá v rámci podnikania na základe povolenia od príslušných orgánov členského štátu v daňovom sklade vyrába, spracúva, drží, skladuje, prijíma alebo odosiela tovar podliehajúci spotrebnej dani v režime pozastavenia dane;
2.„územie členského štátu“ je územie členského štátu, na ktoré sa vzťahujú zmluvy v súlade s článkami 349 a 355 ZFEÚ, s výnimkou tretích území;
3.„územie Únie“ sú územia členských štátov;
4.„tretie územia“ sú územia uvedené v článku 4 ods. 2 a 3;
N
98/2004 Z. z.
98/2004 Z. z. a X/2020 Z. z.
98/2004 Z. z. a X/2020 Z. z.
§ 2
ods. 1 písm. f)
písm. c)
písm. b)
§ 2
(1) Na účely tohto zákona sa rozumie
f) prevádzkovateľom daňového skladu osoba, ktorá v rámci podnikania minerálne oleje na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v pozastavení dane vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela,
c) členským štátom územie členského štátu Európskej únie okrem území uvedených v písmene b),
b) územím Európskej únie územie členských štátov Európskej únie podľa osobitného predpisu1a) okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno v Talianskej republike, územia Ceuta, Melilla a Kanárske ostrovy v Španielskom kráľovstve, území Francúzskej republiky uvedených v osobitnom predpise, 1aa) územia Alánd, územia britských Normanských ostrovov a okrem území uvedených v osobitnom predpise,1ab)
b) územím Európskej únie územie členských štátov Európskej únie
Ú
4
5.„tretie krajiny“ sú každý štát alebo územie, na ktoré sa zmluvy nevzťahujú;
6.„režim pozastavenia dane“ je daňový režim uplatňovaný na výrobu, spracovanie, držbu, skladovanie alebo prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, ktorým je spotrebná daň pozastavená;
7.„dovoz“ je prepustenie tovaru do voľného obehu v súlade článkom 201 nariadenia (EÚ) č. 952/2013;
8.„neoprávnený vstup“ je vstup tovaru na územie Únie, ktorý nebol prepustený do voľného obehu v súlade s článkom 201 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 a pre ktorý podľa článku 79 ods. 1 uvedeného nariadenia vznikol colný dlh, alebo by colný dlh vznikol, keby tovar podliehal clu;
9.„registrovaný príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v rámci podnikania príslušnými orgánmi členského štátu určenia oprávnená za podmienok stanovených týmito orgánmi prijímať tovar podliehajúci spotrebnej dani, prepravovaný v režime pozastavenia dane z územia iného členského štátu;
10.„registrovaný odosielateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je príslušnými orgánmi členského štátu dovozu oprávnená v rámci svojho podnikania len odosielať tovar podliehajúci spotrebnej dani v režime pozastavenia dane po prepustení tohto tovaru do voľného obehu v súlade s článkom 201 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 za podmienok stanovených týmito orgánmi;
98/2004 Z. z. a X/2020 Z. z.
98/2004 Z. z. a X/2020 Z. z.
98/2004 Z. z.
98/2004 Z. z.
98/2004 Z. z.
98/2004 Z. z.
98/2004 Z. z.
ods.1 písm. b)
§ 2
ods.1
písm. d)
§ 2
ods.1 písm. g)
§ 29 ods.1
§ 2 ods. 1 písm. i) bod 3
§ 2
ods.1 písm. h)
§ 2
ods.1 písm. o)
podľa osobitného predpisu1a) okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno v Talianskej republike, územia Ceuta, Melilla a Kanárske ostrovy v Španielskom kráľovstve, území Francúzskej republiky uvedených v osobitnom predpise,1aa) územia Alánd, územia britských Normanských ostrovov a okrem území uvedených v osobitnom predpise,1ab)
d) územím tretích štátov územie, ktoré nie je územím Európskej únie,
g) pozastavením dane daňový režim, v ktorom sa vznik daňovej povinnosti posunie na deň uvedenia minerálneho oleja do daňového voľného obehu; pozastavenie dane sa nevzťahuje na minerálny olej, ktorý bol prepustený do osobitného colného režimu,1b) ako aj na dočasné uskladnenie,
(1) Dovozom minerálneho oleja sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie minerálneho oleja do voľného obehu2a) v mieste dovozu. Miestom dovozu je miesto, kde sa minerálny olej nachádza v čase prepustenia do voľného obehu.2a) Na daň a na správu dane pri dovoze minerálneho oleja sa vzťahujú colné predpisy, ak tento zákon neustanovuje inak.
i) uvedením minerálneho oleja do daňového voľného obehu
3. akýkoľvek dovoz minerálneho oleja, na ktorý nenadväzuje pozastavenie dane,
h) oprávneným príjemcom osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá v rámci podnikania opakovane alebo príležitostne na základe povolenia prijíma minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, pričom minerálny olej v pozastavení dane nesmie skladovať ani odosielať,
o) registrovaným odosielateľom osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá je oprávnená v rámci podnikania na základe povolenia odosielať minerálny olej v pozastavení dane po prepustení do voľného obehu,2a) pričom minerálny olej v pozastavení dane nesmie prijímať ani skladovať,
5
11.„daňový sklad“ je miesto, kde oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu v rámci podnikania tovar podliehajúci spotrebnej dani vyrába, spracúva, drží, skladuje, prijíma alebo odosiela v režime pozastavenia dane za podmienok stanovených príslušnými orgánmi členského štátu, v ktorom sa daňový sklad nachádza;
12.„certifikovaný odosielateľ“ je fyzická alebo právnická osoba zaregistrovaná u príslušných orgánov členského štátu odoslania s cieľom odosielať v rámci svojho podnikania tovar podliehajúci spotrebnej dani, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu na území jedného členského štátu a potom prepravený na územie iného členského štátu;
13.„certifikovaný príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba zaregistrovaná u príslušných orgánov členského štátu určenia s cieľom prijímať v rámci svojho podnikania tovar podliehajúci spotrebnej dani, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu na území jedného členského štátu a potom prepravený na územie iného členského štátu;
14.„členský štát určenia“ je členský štát, do ktorého sa tovar podliehajúci spotrebnej dani dodať alebo v ktorom sa použiť v súlade s ustanoveniami tejto smernice;
15.„odpustenie“ je upustenie od povinnosti zaplatiť sumu spotrebnej dane, ktorá ešte nebola zaplatená;
98/2004 Z. z.
X/2020
Z. z.
X/2020
Z. z.
98/2004 Z. z.
a
X/2020
Z. z.
98/2004 Z. z.
a
X/2020
Z. z.
§ 2
ods.1 písm. e)
§ 2
ods.1 písm. p)
§ 2
ods.1 písm. q)
§ 2 ods. 1 písm. c)
§ 10
e) daňovým skladom miesto, kde sa minerálny olej na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v pozastavení dane vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela,
p) schváleným odosielateľom osoba, ktorá v rámci podnikania na základe povolenia podľa § 32 odosiela minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na územie iného členského štátu na podnikateľské účely,
q) schváleným príjemcom osoba, ktorá v rámci podnikania na základe povolenia podľa § 32a prijíma na podnikateľské účely minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na území iného členského štátu.
c) členským štátom územie členského štátu Európskej únie okrem území uvedených v písmene b),
(1) Minerálny olej je oslobodený od dane, ak je určený na použitie
a) na iné účely ako pohonná látka alebo palivo,
b) ako letecká pohonná látka, ktorou na účely tohto zákona je minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 31 a 2710 12 70 a 2710 19 21,
1. pri preprave osôb a nákladov a pri ostatnom poskytovaní služieb vykonávaných lietadlovou technikou v rámci podnikania, pre lietadlovú techniku ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, pre lietadlovú techniku záchranných služieb a pre lietadlovú techniku pre potreby Hasičského a záchranného zboru 4b) pri plnení úloh podľa osobitného predpisu,4c)
2. pre lietadlovú techniku zahraničných ozbrojených síl, zahraničných ozbrojených bezpečnostných zborov a pre lietadlovú techniku zahraničných záchranných služieb,
c) ako lodná prevádzková látka pri preprave osôb a nákladov na Dunaji, ktorý je súčasťou medzinárodnej vodnej cesty vykonávanej v rámci podnikania; lodnou prevádzkovou látkou na účely tohto zákona je minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19, použitý ako pohonná látka alebo palivo,
6
d) v mineralogických procesoch klasifikovaných v nomenklatúre NACE Rev. 2 v kóde 23 "výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov" podľa osobitného predpisu,4d)
e) ako palivo, ako aj na iné účely ako pohonná látka a palivo (ďalej len „duálne použitie“); za duálne použitie sa považuje aj použitie minerálneho oleja na chemickú redukciu, v elektrolytických procesoch a v metalurgických procesoch,
f) v rámci pilotných projektov technického rozvoja ekologicky prijateľnejších produktov alebo pilotných projektov v oblasti vývoja pohonných látok alebo palív z obnoviteľných zdrojov,
g) ako pohonná látka lietadiel a lodí pri vývoji, výrobe, skúšaní a údržbe lietadiel a lodí,
h) na výrobu elektriny.
i) na kombinovanú výrobu elektriny a tepla.
(2) Od dane je oslobodený aj minerálny olej
a) použitý na nevyhnutné prevádzkové alebo technologické účely v podniku na výrobu minerálnych olejov, ktorý je daňovým skladom (
§ 19 ods. 5
), s výnimkou použitia ako pohonnej látky pre dopravné prostriedky,
b) odobratý ako vzorka na účely daňového dozoru alebo inej úradnej kontroly, úradnej skúšky alebo úradného zisťovania v technologicky odôvodnenom množstve,
c) použitý v daňovom sklade (
§ 18 ods. 2
) na vlastné laboratórne skúšky alebo rozbory v technologicky odôvodnenom množstve uznanom colným úradom,
d) v pozastavení dane, a to pri zistení chýbajúceho množstva pripadajúceho na technologické straty, manipulačné straty, straty pri skladovaní, prepravné straty a na prirodzené úbytky minerálneho oleja, ak tieto straty technicky zdôvodnené a uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu; straty uznané colným úradom nemôžu byť vyššie ako normy strát minerálneho oleja podľa § 7,
e) v pozastavení dane, ak bol nenávratne zničený v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyššej moci a ak tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu,
f) preukázateľne znehodnotený, ak je odo dňa znehodnotenia do doby jeho opätovného získania (regenerácie) nepoužiteľný ako pohonná látka alebo palivo,
g) prepravený na daňové územie z iných členských štátov v pozastavení dane osobami uvedenými v
§ 16 ods. 2
alebo prepravený na daňové územie z iných členských štátov v pozastavení dane ozbrojenými silami iných štátov, ktoré stranami Severoatlantickej
7
16.„vrátenie“ je náhrada sumy spotrebnej dane, ktorá už bola zaplatená.
98/2004 Z. z.
a
X/2020
Z. z.
§ 15
zmluvy, a ich civilnými zamestnancami na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom (ďalej len „medzinárodná zmluva“);5) preprava minerálneho oleja v pozastavení dane sa uskutoční podľa
§ 24 ods. 14
,
h) dovezený na daňové územie z územia tretích štátov osobami uvedenými v
§ 16 ods. 2
, alebo dovezený na daňové územie z územia tretích štátov ozbrojenými silami iných štátov, ktoré stranami Severoatlantickej zmluvy alebo ich civilnými zamestnancami, na použitie v rámci aktivít podľa medzinárodnej zmluvy,5)
i) nachádzajúci sa v bežných nádržiach motorových dopravných prostriedkov, pracovných strojov, klimatizačných, chladiarenských a iných podobných zariadení pri vstupe na daňové územie z členských štátov a pri dovoze z územia tretích štátov v množstve podľa osobitného predpisu6a) a ktorý slúži na ich vlastný pohon alebo prevádzku; bežnou nádržou sa na účely tohto zákona rozumie nádrž pevne zabudovaná výrobcom motorových dopravných prostriedkov toho istého typu alebo výrobcom strojov, alebo výrobcom zariadení, ako aj nádrž na plyn, ak plyn slúži ako pohonná látka, a ktorá zároveň umožňuje priame použitie pohonnej látky,
j) prepravený na daňové územie z iného členského štátu v pozastavení dane ozbrojenými silami iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie; preprava minerálneho oleja v pozastavení dane sa uskutoční podľa § 24 ods. 14,
(1) Daň z minerálneho oleja preukázateľne zdaneného na daňovom území možno vrátiť
a) prevádzkovateľovi daňového skladu, ak prevzal taký minerálny olej alebo má minerálny olej zdanený podľa tohto zákona,
b) užívateľskému podniku, ktorý v čase použitia preukázateľne zdaneného minerálneho oleja vydané povolenie na použitie a ktorý použil tento minerálny olej na účely použitia uvedené v povolení na použitie; vrátenie dane z tohto minerálneho oleja si užívateľský podnik uplatní súhrne za celý kalendárny mesiac, v ktorom použil tento minerálny olej na účely použitia uvedené v povolení na použitie.
(2) Daň z minerálneho oleja preukázateľne zdaneného na daňovom území možno vrátiť osobe, ak v rámci podnikania taký minerálny olej
8
a) dodala na územie iného členského štátu na podnikateľské účely a prijatie tohto minerálneho oleja správca dane iného členského štátu potvrdí príjemcovi minerálneho oleja v inom členskom štáte zaevidovaním správy o prijatí alebo písomnej správy o prijatí; to neplatí pri dodaní minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. g) prvom bode na územie iného členského štátu na podnikateľské účely, pri ktorom je možné vrátiť daň po predložení potvrdenia správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte,
b) dodala na územie iného členského štátu formou zásielkového obchodu a predložila potvrdenie správcu dane iného členského štátu príslušného pre príjemcu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte,
c) vyviezla na územie tretieho štátu a uskutočnenie vývozu preukázala colným vyhlásením, v ktorom je colným úradom potvrdený výstup minerálneho oleja z územia Európskej únie, a dokladom o odoslaní alebo preprave minerálneho oleja.
(3) Preukázateľne zdaneným minerálnym olejom na účely tohto zákona je minerálny olej, ak platba dane z tohto minerálneho oleja bola vykonaná podľa osobitného predpisu7aa) alebo započítaná s vrátením dane. Za preukázateľne zdanený minerálny olej sa považuje aj minerálny olej v daňovom voľnom obehu, ktorého nadobudnutie je doložené dokladom potvrdzujúcim jeho nadobudnutie za cenu s daňou a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane v cene minerálneho oleja a ak platba dane z tohto minerálneho oleja po jeho uvedení do daňového voľného obehu bola vykonaná podľa osobitného predpisu7aa) alebo započítaná s vrátením dane.
(4) Vrátenie dane sa uplatní v zdaňovacom období, v ktorom osobe nárok na vrátenie dane vznikol, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania doklad podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3. Ak osoba, ktorá nárok na vrátenie dane, nemá doklad podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3 do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol, nárok na vrátenie dane si uplatní v zdaňovacom období, za ktoré tento doklad priloží k daňovému priznaniu, v ktorom si uplatňuje vrátenie dane, najneskôr však do štyroch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol.
(5) Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, ak splnené všetky podmienky na vrátenie dane. Ak colný úrad v tejto lehote
9
začne daňovú kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane a daň zistená daňovou kontrolou sa neodlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, daň vráti do 15 dní od ukončenia daňovej kontroly. Ak colný úrad zistí, že daň zistená daňovou kontrolou sa odlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, postupuje podľa osobitného predpisu7b) a daň vráti do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, a to vo výške dane uvedenej v právoplatnom rozhodnutí.
Čl. 4
Územná pôsobnosť
1. Táto smernica a smernice 92/83/EHS, 92/84/EHS, 2003/96/ES a 2011/64/EÚ sa uplatňujú na územie Únie.
2. Táto smernica a smernice 92/83/EHS, 92/84/EHS, 2003/96/ES a 2011/64/EÚ sa neuplatňujú na tieto územia, ktoré tvoria súčasť colného územia Únie:
a) Kanárske ostrovy;
b) francúzske územia uvedené v článku 349 a článku 355 ods. 1 ZFEÚ;
c) Alandy;
d) Normandské ostrovy.
3. Táto smernica a smernice 92/83/EHS, 92/84/EHS, 2003/96/ES a 2011/64/EÚ sa neuplatňujú na územia patriace do rozsahu pôsobnosti článku 355 ods. 3 ZFEÚ, ani na tieto ďalšie územia, ktoré netvoria súčasť colného územia Únie:
a) ostrov Helgoland;
b) územie Büsingen;
c) Ceuta;
d) Melilla;
e) Livigno.
4. Španielsko môže formou vyhlásenia oznámiť, že táto smernica a smernice 92/83/EHS, 92/84/EHS, 2003/96/ES a 2011/64/EÚ sa uplatňujú na Kanárske ostrovy s výhradou opatrení na prispôsobenie sa ich mimoriadnej odľahlosti v súvislosti so všetkým alebo niektorým tovarom podliehajúcim spotrebnej dani uvedeným v článku 1 od prvého dňa druhého mesiaca po uložení takéhoto vyhlásenia.
5. Francúzsko môže formou vyhlásenia oznámiť, že táto smernica a smernice 92/83/EHS, 92/84/EHS, 2003/96/ES a 2011/64/EÚ sa uplatňujú na územia uvedené v odseku 2 písm. b), s výhradou opatrení na prispôsobenie sa ich
N
n. a.
n. a.
98/2004 Z. z. a X/2020 Z. z.
98/2004 Z. z. a X/2020 Z. z.
§ 2
ods.1 písm. c)
§ 2
ods.1 písm. b)
(1) Na účely tohto zákona sa rozumie
c) členským štátom územie členského štátu Európskej únie okrem území uvedených v písmene b),
b) územím Európskej únie územie členských štátov Európskej únie podľa osobitného predpisu1a) okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno v Talianskej republike, územia Ceuta, Melilla a Kanárske ostrovy v Španielskom kráľovstve, území Francúzskej republiky uvedených v osobitnom predpise,1aa) územia Alánd, územia britských Normanských ostrovov a okrem území uvedených v osobitnom predpise,1ab)
Ú
n. a.
n. a.
10
mimoriadnej odľahlosti, v súvislosti so všetkými tovarmi podliehajúcimi spotrebnej dani uvedenými v článku 1 alebo niektorými z takýchto tovarov od prvého dňa druhého mesiaca po uložení takéhoto vyhlásenia.
6. Ustanovenia tejto smernice nebránia tomu, aby si Grécko ponechalo osobitný status udelený vrchu Athos, ktorý je garantovaný článkom 105 gréckej ústavy.
n. a.
n. a.
Čl. 5
Územie s osobitným postavením
1. Vzhľadom na dohovory a zmluvy uzavreté s Francúzskom, Talianskom, Cyprom a Spojeným kráľovstvom sa Monacké kniežatstvo, San Maríno, výsostné územia Spojeného kráľovstva Akrotiri a Dhekelia a ostrov Man nepovažujú na účely tejto smernice za tretie krajiny.
2. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani s miestom pôvodu alebo určenia na území:
a) Monackého kniežatstva považovala za prepravu tovaru s pôvodom vo Francúzsku alebo určenú pre Francúzsko;
b) San Marína považovala za prepravu tovaru s pôvodom v Taliansku alebo určenú pre Taliansko;
c) výsostných území Spojeného kráľovstva Akrotiri a Dhekelia považovala za prepravu tovaru s pôvodom na Cypre alebo určenú pre Cyprus;
d) ostrova Man považovala za prepravu tovaru s pôvodom v Spojenom kráľovstve alebo určenú pre Spojené kráľovstvo.
3. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani s miestom pôvodu v obciach Jungholz a Mittelberg (Kleines Walsertal) alebo určená pre obce Jungholz a Mittelberg (Kleines Walsertal) považovala za prepravu tovaru s pôvodom v Nemecku alebo určenú pre Nemecko.
n. a.
N
98/2004 Z. z.
§ 2
ods. 2
(2) Na účely tohto zákona sa obchody uskutočnené s Monackým kniežatstvom považujú za obchody uskutočnené s Francúzskou republikou, obchody uskutočnené s Jungholz a Mittelberg (Kleines Walsertal) sa považujú za obchody uskutočnené s Nemeckou spolkovou republikou, obchody uskutočnené s ostrovom Man sa považujú za obchody uskutočnené so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, obchody uskutočnené so Sanmarínskou republikou sa považujú za obchody uskutočnené s Talianskou republikou a obchody uskutočnené s výsostnými územiami Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Akrotiri a Dhekelia sa považujú za obchody uskutočnené s Cyperskou republikou.
n. a.
Ú
Čl. 6
Zdaniteľná udalosť, čas a miesto vzniku daňovej povinnosti, zničenie a nenahraditeľné straty
1. Tovar podliehajúci spotrebnej dani je predmetom spotrebnej dane v čase:
a) jeho výroby vrátane jeho ťažby, ak je to uplatniteľné, na území Únie;
b) jeho dovozu alebo jeho neoprávneného vstupu na územie Únie.
2. Daňová povinnosť k spotrebnej dani vzniká v čase uvedenia tovaru do daňového voľného obehu a v členskom štáte, v ktorom je tento tovar do daňového voľného obehu uvedený.
N
98/2004 Z. z.
98/2004 Z. z.
§ 4
ods.1
§ 12 ods.1 písm. a) až f)
(1) Predmetom dane minerálne oleje vyrobené na daňovom území, dodané na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezené na daňové územie z územia tretieho štátu.
(1) Daňová povinnosť, ak tento zákon neustanovuje inak, vzniká uvedením minerálneho oleja do daňového voľného obehu dňom
a) vydania minerálneho oleja osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať minerálny olej v pozastavení dane,
b) vlastnej spotreby minerálneho oleja v daňovom sklade,
c) prijatia minerálneho oleja oprávneným príjemcom prepraveného
Ú
11
3. Na účely tejto smernice „uvedenie do daňového voľného obehu“ je ktorákoľvek z týchto možností:
a) prepustenie tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, vrátane neoprávneného prepustenia, z režimu pozastavenia dane;
b) držba alebo skladovanie tovaru podliehajúceho spotrebnej dani mimo režimu pozastavenia dane, a to aj v neoprávnených prípadoch, z ktorého sa spotrebná daň nevyrubila podľa uplatniteľných ustanovení práva Únie a vnútroštátnych právnych predpisov;
c) výroba tovaru podliehajúceho spotrebnej dani vrátane jeho spracovania a neoprávnená výroba alebo spracovanie mimo režimu pozastavenia dane;
d) dovoz tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, pokiaľ nie je tovar podliehajúci spotrebnej dani bezodkladne po dovoze uvedený do režimu pozastavenia dane, alebo neoprávnený vstup tovaru podliehajúceho spotrebnej
98/2004 Z. z.
98/2004 Z. z.
98/2004 Z. z.
98/2004 Z. z.
§ 2
ods. 1 písm. i)
§ 12 ods. 2 písm. a)
§ 12
ods. 1 písm. g)
§ 12
ods. 1 písm. h)
na daňové územie v pozastavení dane,
d) zistenia odcudzenia minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja oslobodeného od dane,
e) zistenia chýbajúceho minerálneho oleja
1. v pozastavení dane s výnimkou minerálneho oleja uvedeného v
§
10 ods. 2 písm. d)
a
e)
,
2. oslobodeného od dane s výnimkou minerálneho oleja pripadajúceho na technologické straty, manipulačné straty, prepravné straty a na prirodzené úbytky, ak tieto množstvá technicky zdôvodnené a uznané colným úradom, ako aj množstva nenávratne zničeného minerálneho oleja v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyššej moci, ak tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom,
f) vyňatia minerálneho oleja z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),
i) uvedením minerálneho oleja do daňového voľného obehu
1. akékoľvek vyňatie minerálneho oleja z pozastavenia dane,
2. akékoľvek vyrobenie minerálneho oleja mimo pozastavenia dane,
3. akýkoľvek dovoz minerálneho oleja, na ktorý nenadväzuje pozastavenie dane,
4. akékoľvek nakladanie s minerálnym olejom mimo pozastavenia dane, ktorý nebol preukázateľne zdanený a ktorého pôvod alebo spôsob nadobudnutia nevie osoba, ktorá s minerálnym olejom nakladá alebo nakladala, preukázať v súlade s týmto zákonom, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s minerálnym olejom ako s vlastným,
(2) Daňová povinnosť vzniká aj dňom
a) zistenia minerálneho oleja, ktorý sa nachádza alebo ktorý sa nachádzal u osoby, ak táto osoba nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja v súlade s týmto zákonom, a to bez ohľadu na to, či nakladá, alebo nakladala s minerálnym olejom ako s vlastným,
1) Daňová povinnosť, ak tento zákon neustanovuje inak, vzniká uvedením minerálneho oleja do daňového voľného obehu dňom
g) vyrobenia minerálneho oleja mimo pozastavenia dane s výnimkou prepracovania zahraničného tovaru v colnom režime aktívny zušľachťovací styk,
h) prijatia colného vyhlásenia na prepustenie minerálneho oleja do voľného obehu, 2a) ak na také prepustenie nenadväzuje pozastavenie dane,
12
dani, pokiaľ colný dlh nezanikol podľa článku 124 ods. 1 písm. e), f), g) alebo k) nariadenia (EÚ) č. 952/2013. Ak colný dlh zanikol podľa článku 124 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 952/2013, členské štáty môžu vo svojom vnútroštátnom práve stanoviť sankciu, pričom zohľadňujú výšku dlhu na spotrebnej dani, ktorý by vznikol.
4. Za čas prepustenia z režimu pozastavenia dane uvedeného v odseku 3 písm. a) sa považuje:
a) čas, keď tovar podliehajúci spotrebnej dani prijal registrovaný príjemca v situáciách uvedených v článku 16 ods. 1 písm. a) bode ii);
b) čas, keď tovar podliehajúci spotrebnej dani prijal príjemca v situáciách uvedených v článku 16 ods. 1 písm. a) bode iv);
c) čas prijatia tovaru podliehajúceho spotrebnej dani na mieste priamej dodávky v situáciách uvedených v článku 16 ods. 4.
5. Úplné zničenie alebo nenahraditeľná strata celého tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane alebo časti tohto tovaru následkom nepredvídateľných okolností alebo vyššej moci, alebo na základe povolenia
X/2020
Z. z.
98/2004 Z. z.
98/2004 Z. z.
X/2020
Z. z.
98/2004 Z. z. a
X/2020
Z. z.
98/2004 Z. z. a
X/2020
Z. z.
§ 42 ods. 1 písm. g)
§ 12
ods. 1 písm. i)
§ 12
ods. 1 písm. c)
§ 12
ods. 1 písm. j)
§ 13
ods. 1 písm. j)
§ 10
ods. 2 písm. d)
g) nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa u nej nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s minerálnym olejom ako s vlastným,
i) vzniku colného dlhu iným spôsobom ako podľa písmena h),
c) prijatia minerálneho oleja oprávneným príjemcom prepraveného na daňové územie v pozastavení dane,
j) prijatia minerálneho oleja osobou uvedenou v § 16 ods. 2 alebo ozbrojenými silami iných štátov, ktoré stranami Severoatlantickej zmluvy na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5) ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 10 ods. 2 písm. g) alebo ozbrojenými silami iného členského štátu a ich civilnými zamestnancami na použitie pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie, ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 10 ods. 2 písm. j),
Ak tento zákon neustanovuje inak, osobou povinnou platiť daň (ďalej len „platiteľ dane“) je osoba,
j) uvedená v § 16 ods. 2 alebo ozbrojené sily iných štátov, ktoré stranami Severoatlantickej zmluvy, ktoré prijali minerálny olej na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5) ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 10 ods. 2 písm. g), alebo ozbrojené sily iných členských štátov, ktoré prijali minerálny olej na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie, ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 10 ods. 2 písm. j),
(2) Od dane je oslobodený aj minerálny olej
d) v pozastavení dane, a to pri zistení chýbajúceho množstva pripadajúceho na technologické straty, manipulačné straty, straty pri skladovaní, prepravné straty a na prirodzené úbytky
13
príslušných orgánov členského štátu na zničenie tovaru sa nepovažuje za uvedenie tovaru do daňového voľného obehu.
6. Na účely tejto smernice sa tovar považuje za úplne zničený alebo nenahraditeľne stratený, ak sa nemôže používať ako tovar podliehajúci spotrebnej dani.
7. Čiastočná strata z dôvodu povahy tovaru, ku ktorej dôjde počas prepravy tovaru v režime pozastavenia dane medzi členskými štátmi, sa nepovažuje za uvoľnenie do daňového voľného obehu, pokiaľ je výška straty pod spoločným prahom pre čiastočnú stratu v prípade uvedeného tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, pokiaľ členský štát nemá primeraný dôvod na podozrenie z podvodu alebo nezrovnalosti. S tou časťou čiastočnej straty, ktorá prekračuje spoločný prah pre čiastočnú stratu pre uvedený tovar podliehajúci spotrebnej dani, sa zaobchádza ako s uvedením do daňového voľného obehu.
8. Členské štáty môžu stanoviť svoje vlastné pravidlá na zaobchádzanie v prípadoch čiastočnej straty v režime pozastavenia dane, ktoré nie zahrnuté v odseku 7.
9. Úplné zničenie alebo nenahraditeľná strata celého tovaru podliehajúceho spotrebnej dani alebo jeho časti, ako sa uvádza v odseku 5, sa musí preukázať k spokojnosti príslušných orgánov členského štátu, v ktorom k úplnému zničeniu alebo nenahraditeľnej strate celého tovaru alebo jeho časti došlo alebo v ktorom sa táto strata zistila, ak nie je možné určiť, kde k nej došlo.
Ak sa stanoví, že došlo k úplnému zničeniu alebo nenahraditeľnej strate celého tovaru podliehajúceho spotrebnej dani alebo jeho časti, zábezpeka zložená v súlade s článkom 17 sa po predložení uspokojivého dôkazu podľa vhodnosti uvoľní celá alebo sčasti.
10. Komisia prijíma delegované akty v súlade s článkom 51, ktorými sa ustanovujú spoločné prahy pre čiastočnú stratu uvedené v odseku 7 tohto článku a v článku 45 ods. 2, pokiaľ ide okrem iného o povahu tovaru, jeho fyzikálne a chemické vlastnosti, teplotu okolia počas prepravy, prepravnú vzdialenosť alebo čas potrebný na prepravu, pričom spresní tovar podliehajúci spotrebnej dani, zodpovedajúci spoločný prah pre čiastočnú stratu ako percentuálny podiel celkového množstva a ostatné relevantné aspekty súvisiace s dopravou tovaru.
Pri absencii spoločných prahov pre čiastočnú stratu členské štáty naďalej uplatňujú vnútroštátne ustanovenia.
D
N
n. a.
98/2004 Z. z.
§ 10
ods. 2 písm. e)
minerálneho oleja, ak tieto straty technicky zdôvodnené a uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu; straty uznané colným úradom nemôžu byť vyššie ako normy strát minerálneho oleja podľa § 7.
e) v pozastavení dane, ak bol nenávratne zničený v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyššej moci a ak tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu,
n. a.
14
Čl. 7
Osoba povinná zaplatiť spotrebnú daň
1. Osobou povinnou zaplatiť spotrebnú daň, ku ktorej vznikla daňová povinnosť, je:
a) v súvislosti s prepustením tovaru podliehajúceho spotrebnej dani z režimu pozastavenia dane podľa článku 6 ods. 3 písm. a):
i) oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu, registrovaný príjemca alebo akákoľvek iná osoba, ktorá prepustí alebo v mene ktorej sa prepustí tovar podliehajúci spotrebnej dani z režimu pozastavenia dane, a v prípade neoprávneného odoslania z daňového skladu akákoľvek iná osoba, ktorá sa na takomto odoslaní zúčastňuje;
ii) v prípade nezrovnalosti, ku ktorej došlo počas prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane a ktorá je vymedzená v článku 9 ods. 1, 2 a 4, oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu, registrovaný odosielateľ alebo akákoľvek iná osoba, ktorá zložila zábezpeku na spotrebnú daň podľa článku 17 ods. 1 a 3, alebo akákoľvek iná osoba, ktorá sa zúčastnila na neoprávnenom odoslaní tovaru a ktorá si bola vedomá alebo si mala byť dostatočne vedomá neoprávnenosti tohto odoslania;
N
98/2004 Z. z.
98/2004 Z. z.
§ 13
ods. 1 písm. a) až f)
§ 28
ods. 5
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, osobou povinnou platiť daň (ďalej len „platiteľ dane“) je osoba,
a) ktorá vydala minerálny olej osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať minerálny olej v pozastavení dane,
b) ktorá je prevádzkovateľom daňového skladu, v ktorom došlo k vlastnej spotrebe minerálneho oleja,
c) ktorá je oprávneným príjemcom