TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 235/2019 Z. z. s právom Európskej únie
Názov smernice:
Smernica Rady (EÚ) 2019/2235 zo 16. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie v rámci Únie
Smernica EÚ
Smernica Rady (EÚ) 2019/2235 zo 16. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie v rámci Únie
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/20004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 235/2019 Z. z. (ďalej len „X/2020 Z. z.“)
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej „98/2004“)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej „575/2001“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n. a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Čl. 1
1.V článku 22 sa pred prvý odsek vkladá tento odsek:
„Za nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva za protihodnotu sa považuje pridelenie tovaru pre ozbrojené sily členského štátu podieľajúceho sa na obrannom úsilí vynakladanom na účely vykonávania činnosti Únie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, na ich použitie alebo na použitie civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, ktorý nezakúpili podľa všeobecných pravidiel zdanenia na domácom trhu členského štátu, ak by dovoz tohto tovaru nemohol byť oslobodený od dane podľa článku 143 ods. 1 písm. ga).“
n. a.
Transpozícia tohto článku bude predmetom samostatného legislatívneho procesu.
2.V článku 143 ods. 1 sa vkladá toto písmeno:
„ga) dovoz tovaru do členských štátov ozbrojenými silami iných členských štátov určeného na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, alebo na zásobovanie ich bufetov alebo jedální, pokiaľ sa tieto ozbrojené sily podieľajú na obrannom úsilí vynakladanom na účely vykonávania činnosti Únie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky;“.
n. a.
Transpozícia tohto článku bude predmetom samostatného legislatívneho procesu.
3.V článku 151 ods. 1 sa vkladajú tieto písmená:
„ba) dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb v rámci členského štátu určených buď pre ozbrojené sily iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, alebo na zásobovanie ich bufetov alebo jedální, pokiaľ sa tieto ozbrojené sily podieľajú na obrannom úsilí vynakladanom na účely vykonávania činnosti Únie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky;
bb) dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb inému členskému štátu určených pre ozbrojené sily akéhokoľvek iného členského štátu, než je samotný členský štát určenia, na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, alebo na zásobovanie ich bufetov alebo jedální, pokiaľ sa tieto ozbrojené sily podieľajú na obrannom úsilí vynakladanom na účely vykonávania činnosti Únie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky;“.
n. a.
n. a.
Transpozícia tohto článku bude predmetom samostatného legislatívneho procesu.
Transpozícia tohto článku bude predmetom samostatného legislatívneho procesu.
Čl. 2
V článku 12 ods. 1 smernice 2008/118/ES sa vkladá toto písmeno:
„ba) ozbrojenými silami akéhokoľvek iného členského štátu, než je členský štát, v ktorom vznikla daňová povinnosť, na použitie týmito ozbrojenými silami, pre civilných zamestnancov, ktorí ich sprevádzajú, alebo na zásobovanie ich bufetov alebo jedální, pokiaľ sa tieto ozbrojené sily podieľajú na obrannom úsilí vynakladanom na účely vykonávania činnosti Únie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky;“.
N
98/2004
Z. z.
a
X/2020
Z. z. čl. I
§ 10
ods. 2
písm. j)
j) prepravený na daňové územie z iného členského štátu v pozastavení dane ozbrojenými silami iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie; preprava minerálneho oleja v pozastavení dane sa uskutoční podľa § 24 ods. 14.
Ú
Čl. 3
1.Členské štáty do 30. júna 2022 prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto opatrení.
Uvedené opatrenia uplatňujú od 1. júla 2022.
N
98/2004
Z. z.
a
X/2020
Z. z. čl. I
Príloha
č. 1
Bod 7
Čl. III.
návrhu zákona
Príloha č. 1 k zákonu č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.
7. Smernica Rady (EÚ) 2019/2235 zo 16. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 336, 30.12.2019).
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I bodov 3, 7 9, 14, 16, 20, 25, 26, 37, 41, 44, 47, 56 63, 65, 67, 76, 83, 93, 94, 96, 97, 99, 101, § 42
Ú
Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
2.Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
575/2001
§ 35 ods.7
ods. 1 písmená a) o) v bode 103, 108, 109 a 111, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2021, čl. I bodov 13, 15, 19, 31 33, 49, 51 a 52, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2022 a čl. I bodov 17, 18, 21 23, 28, 55, 71, 74, 75, 85 89, 91, 92, 95, 98, 100, § 42 ods. 1 písmeno p) v bode 103, 104, 106 a 112, ktoré nadobúdajú účinnosť 13. februára 2023.
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.