TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s právom Európskej únie
Názov smernice:
Smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny
Smernica ES
Smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „X/2020 Z. z.“)
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len „98/2004 Z. z.“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n. a.)
Číslo
predpisu
Článok I (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Čl. 4 ods. 1
1 Úrovne zdaňovania, ktoré členské štáty uplatňujú na energetické výroby a elektrinu vymenované v článku 2 nemôžu byť nižšie ako minimálne úrovne zdaňovania predpísané touto smernicou.
N
98/2004
Z. z.
a
X/2020
Z. z. čl. I
§ 6
ods. 1
písm. a)
písm. d)
písm. e)
písm. f)
§ 6
ods. 5
(1) Sadzba dane sa ustanovuje takto:
a) motorový benzín2d) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45 a 2710 12 49 514 eur/1 000 l,
d) plynový olej2f) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16 a 2710 20 19 368 eur/1 000 l,
vykurovací olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 62, 2710 19 66, 2710 19 67, 2710 20 32 a 2710 20 38 a 2710 20 90 111,50 eura/1 000 kg
f) skvapalnené plynné uhľovodíky kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 12 až 2711 19 00 182 eur/1 000 kg,
(5) Na minerálny olej uvedený v odseku 1 písm. f) sa ustanovuje znížená sadzba dane vo výške 0 eur/1 000 kg, ak je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako palivo.
Ú
Čl. 7 ods. 1
1. veta
1. Úrovne zdaňovania uplatňované na motorové palivá od 1. januára 2004 a od 1. januára 2010 stanovené v tabuľke A prílohy I.
N
98/2004
Z. z.
a
X/2020
Z. z. čl. I
§ 6
ods. 1
písm. a)
písm. d)
písm. f)
(1) Sadzba dane sa ustanovuje takto:
a) motorový benzín2d) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45 a 2710 12 49 514 eur/1 000 l,
d) plynový olej2f) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16 a 2710 20 19 368 eur/1 000 l,
f) skvapalnené plynné uhľovodíky kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 12 až 2711 19 00 182 eur/1 000 kg,
Ú
§ 6
ods. 5
(5) Na minerálny olej uvedený v odseku 1 písm. f) sa ustanovuje znížená sadzba dane vo výške 0 eur/1 000 kg, ak je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako palivo.
Čl.9 ods.1
1. Minimálne úrovne zdaňovania uplatňované na vykurovacie palivá od 1. januára 2004 stanovené v tabuľke C prílohy I.
N
98/2004
Z. z.
a
X/2020
Z. z. čl. I
§ 6
ods. 1
písm. e)
Sadzba dane sa ustanovuje takto:
vykurovací olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 62, 2710 19 66, 2710 19 67, 2710 20 32 a 2710 20 38 a 2710 20 90 111,50 eura/1 000 kg
Ú
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n. a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiastočná zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n. a. neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)