1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky iniciatívny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).
Cieľom návrhu zákona je:
-transpozícia smernice Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní (ďalej len „smernica“) do legislatívy Slovenskej republiky,
-úprava zákona v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/1776 z 9. októbra 2019, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku,
-nové znenie ustanovenia o užívateľskom podniku zavádzajúce administratívne jednoduchší systém vydávania povolenia a evidencie spotreby daňovo zvýhodneného minerálneho oleja užívateľským podnikom,
-legislatívno-technické úpravy vyplývajúce z poznatkov aplikačnej praxe.
Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. januára 2021 s výnimkou ustanovení upravujúcich odber a použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja užívateľským podnikom a nadobudnutie vybraného minerálneho oleja obchodníkom s vybraným minerálnym olejom, ktorých účinnosť sa navrhuje 1. júla 2021 a ustanovení transponujúcich smernicu Rady (EÚ) 2020/262, ktorých časť sa navrhuje s súčinnosťou od 1. júla 2022 a časť s účinnosťou od 13. februára 2023. Dĺžka legisvakancie ustanovení upravujúcich použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja užívateľským podnikom a nadobudnutie vybraného minerálneho oleja obchodníkom s vybraným minerálnym olejom a ustanovení transponujúcich smernicu Rady (EÚ) 2020/262, je dostatočná na to, aby sa podnikatelia a finančná správa mohli zodpovedne pripraviť na ich uplatňovanie.
Vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie a na informatizáciu spoločnosti, je podrobne uvedený v doložke vybraných vplyvov. Návrh zákona nepredpokladá žiadne vplyvy na sociálne prostredie, na životné prostredie, na služby verejnej správy pre občana a na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Predkladaný návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.
2
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
Termín začiatku a ukončenia PPK
júl 2020
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
júl 2020
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
september 2020
2.Definovanie problému
-transpozícia smernice Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní do legislatívy Slovenskej republiky,
-úprava zákona v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/1776 z 9. októbra 2019, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku,
-legislatívno-technické úpravy zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 98/2004 Z. z.“) vyplývajúce z poznatkov aplikačnej praxe.
3.Ciele a výsledný stav
Transpozícia smernice Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní do legislatívy Slovenskej republiky a legislatívne úpravy zamerané úpravu niektorých ustanovení vyplývajúce z poznatkov aplikačnej praxe.
4.Dotknuté subjekty
Podnikateľské subjekty, ktoré obchodujú s minerálnymi olejmi podľa zákona č. 98/2004 Z. z.
5.Alternatívne riešenia
Nie je alternatívne riešenie. Slovenská republika je povinná transponovať text smernice Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní do legislatívy Slovenskej republiky najneskôr do 13. februára 2023.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú normy strát minerálneho oleja pri jeho preprave, skladovaní a manipulácii.
Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja.
Áno
Nie
3
7.Transpozícia práva EÚ
Návrh zákona transponuje Smernicu Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní do národnej legislatívy v rozsahu tejto smernice.
8.Preskúmanie účelnosti**
Bezpredmetné.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Financovanie predmetných výdavkov bude zabezpečené v rámci limitov rozpočtu verejnej správy na príslušné rozpočtové roky.
11.Kontakt na spracovateľa
Ing. Milan Danišovič, MF SR, sekcia daňová a colná, odbor nepriamych daní, oddelenie spotrebných daní, milan.danisovic@mfsr.sk
12.Zdroje
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
I. Úvod: Ministerstvo financií SR predložilo dňa 3. júla 2020 Stálej pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) na predbežné pripomienkové konanie materiál: „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov“. Materiál predpokladá negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré rozpočtovo zabezpečené a pozitívne a negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie.
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu zásadné pripomienky a odporúčania:
K doložke vybraných vplyvov
Komisia nesúhlasí s tým, že materiál nepredpokladá žiadny vplyv na informatizáciu. V predkladanom návrhu zákona sa zavádza elektronizácia procesov a napr. v bode 92. sa rozširuje elektronická báza údajov colných
4
úradov a finančnej správy. Z uvedeného dôvodu je nutné vyznačiť pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti a vypracovať analýzu vplyvov.
Bod (10) § 6 ktorý sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie: „(5) Na minerálny olej uvedený v odseku 1 písm. f) sa ustanovuje znížená sadzba dane vo výške 0 eur/1 000 kg, ak je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako palivo na výrobu tepla.“. V materiáli nie je zdôvodnené, prečo dochádza k takejto zníženej sadzbe. Keďže sa očakáva zvýšený dopyt po LPG, tak je potrebné, aby boli v Doložke vplyvov zhodnotené ako negatívne vplyvy na životné prostredie očakávaného zvýšeného dopytu po LPG (emisie skleníkových plynov, iné ovzdušie znečisťujúce látky) a to isté platí pri výpočte vplyvu na verejné financie. Vplyvy môžu byť samozrejme aj pozitívne, pokiaľ sa očakáva napr. zníženie dopytu po uhlí. Preto je potrebné tieto vplyvy odhadnúť a uviesť v analýze vplyvov na životné prostredie.
K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie
Komisia žiada predkladateľa o kvantifikáciu odhadovaných nákladov/úspor regulácie v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, a to v každom prípade, v ktorom je takáto kvantifikácia možná, pričom odporúčaným riešením je najmä využitie modelového výpočtu na jeden dotknutý podnikateľský subjekt.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
nesúhlasné stanovisko
s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie.
IV. Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu uvedené v bode II a uvedie stanovisko Komisie do doložky vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok.
Nesúhlasné stanovisko Komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu. Stanovisko Komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu. Predkladateľ možnosť dopracovať materiál podľa pripomienok a zaslať ho na opätovné schválenie Komisie, ktorá môže následne zmeniť svoje stanovisko.
Stanovisko predkladateľa návrhu zákona k stanovisku stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov:
Pripomienka na doplnenie vplyvu na informatizáciu spoločnosti bola akceptovaná a doložka vplyvov bola doplnená o vplyvy návrhu zákona na informatizáciu spoločnosti.
Predkladateľ návrhu zákona k pripomienke k 10. novelizačnému bodu uvádza:
Na minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 12 2711 19 00, skvapalnené plynné uhľovodíky kódu kombinovanej nomenklatúry (LPG) je od 1. mája 2004 nepretržite uplatňovaná sadzba dane podľa účelu jeho použitia, a to, ak bol použitý ako pohonná látka je sadzba dane od 1. januára 2011 182 eur/1 000 kg (pretým 258,91 eura/1 000 kg) a ak bol použitý ako palivo na výrobu tepla je sadzba dane 0,00 eur/1 000 kg. Návrhom zákona sa toto členenie zdaňovania LPG podľa účelu jeho použitia zachováva a nemení. Zmena je len v legislatívno-technickom umiestnení sadzby dane na LPG určeného na použitie ako palivo na výrobu tepla vo výške 0 eur/1 000 kg z doterajšieho § 6 ods. 1 písm. f) druhého bodu zákona v novom § 6 ods. 5 zákona.
Na základe uvedeného predkladateľ návrhu zákona trvá na tom, že uvedená zmena nemá oproti súčasnému legislatívnemu stavu žiadny vplyv na životné prostredie a doložku vplyvov na životné prostredie a nie je potrebné doplniť doložku vplyvov o vplyvy na životné prostredie.
K pripomienke k analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, a to o kvantifikáciu odhadovaných nákladov /úspor regulácie predkladateľ návrhu zákona uvádza, že tieto znížené náklady by mali byť rovnaké na jeden liter motorovej nafty alebo motorového benzínu pre všetky daňové subjekty, a to vo výške rozdielu navrhovanej sadzby dane a základnej sadzby dane na tieto pohonné látky, ktorá by bola ustanovená od 1. januára 2021 v súlade so schválenou štátnou pomocou SA. 49509 Slovensko - Daňové zvýhodnenie biopalív. Tiež sa predpokladá (ako bolo uvedené) zníženie finančných nákladov pre tie subjekty, ktoré si doteraz uplatňovali zníženú sadzbu dane, a to v súvislosti so znížením administratívnej záťaže súvisiacej s preukazovaním splnenia podmienok na uplatnenie zníženej sadzby dane, ktoré ale nie je možné jednoznačne kvantifikovať.
5
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2020
2021
2022
2023
Príjmy verejnej správy celkom
- 113 000,00
- 117 000,00
- 121 000,00
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
z toho:
0
0
0
- vplyv na ŠR
- 113 000,00
- 117 000,00
- 121 000,00
Rozpočtové prostriedky (kapitola VPS FR SR)
- 113 000,00
- 117 000,00
- 121 000,00
EÚ zdroje
- vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Výdavky verejnej správy celkom
435 108,00
279 672,00
0,00
0,00
v tom: kapitola MF SR/0EK 0D IT financované zo ŠR - MF SR (org. MF SR – úrad)
127 908,00
0,00
0,00
0,00
kapitola MF SR/0EK 0D IT financované zo ŠR - MF SR (org. FR SR)
307 200,00
279 672,00
0,00
0,00
z toho:
- vplyv na ŠR
435 108,00
279 672,00
0,00
0,00
Rozpočtové prostriedky
435 108,00
279 672,00
0,00
0,00
EÚ zdroje
0,00
0,00
0,00
0,00
spolufinancovanie
0,00
0,00
0,00
0,00
- vplyv na obce
0,00
0,00
0,00
0,00
- vplyv na vyššie územné celky
0,00
0,00
0,00
0,00
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0,00
0,00
0,00
0,00
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0,00
0,00
0,00
0,00
- vplyv na ŠR
0,00
0,00
0,00
0,00
- vplyv na obce
0,00
0,00
0,00
0,00
- vplyv na vyššie územné celky
0,00
0,00
0,00
0,00
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0,00
0,00
0,00
0,00
Financovanie zabezpečené v rozpočte
435 108,00
279 672,00
0,00
0,00
v tom: kapitola MF SR/0EK 0D IT financované zo ŠR - MF SR (org. MF SR – úrad)
127 908,00
0,00
0,00
0,00
kapitola MF SR/0EK 0D IT financované zo ŠR - MF SR (org. FR SR)
307 200,00
279 672,00
0,00
0,00
Iné ako rozpočtové zdroje
0,00
0,00
0,00
0,00
Rozpočtovo nekrytý vplyv/úspora
0,00
0,00
0,00
0,00
6
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Návrh zákona predpokladá negatívny vplyv na rozpočet súvisiaci s úpravou informačných systémov finančnej správy vo výške 714 780 eur s DPH, a to:
-APV SysNeD586 872 eur s DPH,
-PFS (portál finančnej správy)127 908 eur s DPH.
Do informačných systémov finančnej správy je potrebné zapracovať:
-zavedenie jednej sadzby dane na motorový benzín a jednej sadzby dane na motorovú naftu,
-úpravu sadzby dane na skvapalnené plynné uhľovodíky,
-zmeny v evidencii užívateľských podnikov,
-zmeny u obchodníkov s vybraným minerálnym olejom,
-štruktúrovaný formulár užívateľského podniku na webovom sídle FR SR,
-zmeny v elektronickej databáze, ktorá obsahuje register daňových subjektov,
-nový typ daňového subjektu,
-nový typ prepravy v rámci elektornického systému EMCS,
-normy strát.
Financovanie predmetných výdavkov bude zabezpečené v rámci limitov rozpočtu verejnej správy na príslušné rozpočtové roky.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Návrh zákona transponuje smernicu Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní do legislatívy Slovenskej republiky.
V súvislosti s transpozíciou tejto smernice sa predovšetkým
-zavádza nový typ daňového subjektu, ktorým je schválený odosielateľ a schválený príjemca a
-upravuje sa postup pri preprave minerálneho olej v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely na základe zjednodušeného elektronického administratívneho dokumentu vyhotoveného prostredníctvom elektronického systému.
V súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/1776 z 9. októbra 2019, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku sa upravujú kódy kombinovanej nomenklatúry niektorých minerálnych olejov.
Návrh zákona tiež na základe podnetov z aplikačnej praxe a návrhov zaslaných daňovými subjektami k predbežnej informácii rušia, menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
X zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
X iné
Navrhuje sa jedna sadza dane na
7
-motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49 vo výške 514 eur/1 000 l,
-plynový olej (motorovú naftu) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16 a 2710 20 19
vo výške 368 eur/1 000 l.
Navrhované sadzby spotrebnej dane na motorový benzín a na motorovú naftu sa budú uplatňovať bez ohľadu na objem biopaliva, ktoré je v nich primiešané a tiež sa navrhuje neuplatňovať notifikované daňové zvýhodnenie na biopalivá druhej generácie z dôvodu ich nedostatku na trhu.
Z titulu zjednotenia sadzieb benzínu (z 555 a 514 eur/1000 l na 514 eur/1000 l) a nafty (z 393 a 368 eur/1000 l na 368 eur/1000 l) od 1. januára 2021 dôjde k zanedbateľnému výpadku daňových príjmov. Množstvo pohonných látok zdaňovaných vyššou sadzbou dane je minimálne, v roku 2019 činilo 0,2 % z celkového objemu benzínu a 1,6 % z objemu nafty. Priemer rokov 2017-2019 je na úrovni 0,2 % pri benzíne a 1,8 % pri nafte. Zjednotenie sadzieb zníži daňové príjmy nasledovne:
v tis. eur
2021
2022
2023
SD z minerálneho oleja, ESA 2010
-113
-117
-121
SD z minerálneho oleja, cash
-103
-117
-120
Návrh zákona tiež
-upravuje odber a použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja administratívne menej náročným spôsobom,
-ruší platné, ale neúčinné ustanovenia upravujúce povinnosť označovať pohonné látky (motorový benzín a motorovú naftu) identifikačnou látkou pred ich uvedením do daňového voľného obehu na daňovom území,
-zavádza povinnosť prepravovať niektoré minerálne oleje (nafta, benzín a LPG) na daňovom území v daňovom voľnom obehu v rámci podnikania na základe zjednodušeného elektronického administratívneho dokumentu vyhotoveného prostredníctvom elektronického systému,
-legislatívno-technicky upravuje súvisiace ustanovenia zákona s navrhovanými zmenami.
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2020
2021
2022
2023
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
8
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Tabuľka č. 4
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2020
2021
2022
2023
poznámka
Daňové príjmy (100)1
- 113 000
- 117 000
- 121 000
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
- 113 000
- 117 000
- 121 000
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2020
2021
2022
2023
poznámka
Bežné výdavky (600)
0,00
0,00
0,00
0,00
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0,00
0,00
0,00
0,00
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0,00
0,00
0,00
0,00
Tovary a služby (630)2
0,00
0,00
0,00
0,00
Bežné transfery (640)2
0,00
0,00
0,00
0,00
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
0,00
0,00
0,00
0,00
Kapitálové výdavky (700)
435 108,00
279 672,00
0,00
0,00
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
435 108,00
279 672,00
0,00
0,00
RE EKRK 718 Rekonštrukcia a modernizácia
435 108,00
279 672,00
0,00
0,00
Kapitálové transfery (720)2
0,00
0,00
0,00
0,00
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0,00
0,00
0,00
0,00
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
435 108,00
279 672,00
0,00
0,00
9
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2020
2021
2022
2023
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
10
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Všeobecne sa predpokladá, že návrh zákona ovplyvní tie podnikateľské subjekty, ktoré obchodujú s minerálnym olejom. Predovšetkým tie subjekty, ktoré registrované a evidované colnými úradmi podľa príslušných ustanovení zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Na základe zverejnenej predbežnej informácie PI/2020/34 od ukončenia lehoty na predkladanie návrhov a pripomienok uvedených v tejto predbežnej informácii do predloženia návrhu zákona na vnútrorezortné pripomienkové konanie sa uskutočnili verejné konzultácie k pripravovanému návrhu zákona s podnikateľskými subjektami, ktoré obchodujú s minerálnymi olejmi v obmedzenom rozsahu z dôvodu opatrení súvisiacich s COVID-19, a to len formou telefonických hovorov alebo telekonferencií. Hlavnou témou týchto konzultácií bolo oboznámiť podnikateľskú verejnosť s
-transpozíciou smernice Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní do legislatívy Slovenskej republiky a
-oblasťami, ktorých by sa mal dotknúť návrh zákona, a to predovšetkým s návrhom legislatívnej úpravy na odber a požitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a návrh postupu pri preprave pohonných látok na daňovom území v daňovom voľnom obehu so zjednodušeným elektronickým administratívnym dokumentom vyhotoveným prostredníctvom elektronického systému.
Návrhy a pripomienky daňových subjektov vznesené v rámci lehoty na vyjadrenie k predbežnej informácii a zaslané na základe dohovoru v rámci verejných konzultácií, boli zapracované do návrhu zákona.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Predpokladá sa zníženie priamych finančných nákladov zavedením jednej sadzby dane na motorový benzín a jednej sadzby na motorovú naftu na úrovni doterajšej zníženej sadzby dane na tieto pohonné látky pre približne 2 % daňových subjektov, ktoré doteraz uplatňovali základnú sadzbu dane na tieto minerálne oleje. Tieto znížené náklady by mali byť vo výške rozdielu navrhovanej sadzby dane a základnej sadzby dane, ktorá by bola ustanovená od 1. januára 2021 v súlade so schválenou štátnou pomocou SA. 49509 Slovensko - Daňové zvýhodnenie biopalív. Zároveň sa predpokladá zníženie finančných nákladov pre tie subjekty, ktoré si doteraz uplatňovali zníženú sadzbu dane, a to v súvislosti so znížením administratívnej záťaže súvisiacej s preukazovaním splnenia podmienok na uplatnenie zníženej sadzby dane.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
11
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Nepredpokladajú sa nepriame finančné náklady.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Predpokladá sa zvýšenie administratívnej záťaže pre tie subjekty, ktoré budú povinné požiadať colný úrad o registráciu schváleného odosielateľa, schváleného príjemcu a užívateľského podniku. Predpokladá sa tiež z dlhodobého hľadiska zníženie administratívnej záťaže pre užívateľské podniky (zrušenie odberných poukazov) a daňové subjekty, ktoré uvádzajú do daňového voľného obehu motorovú naftu a motorový benzín (zrušenie povinnosti preukazovania objemu biopaliva v týchto pohonných látkach z dôvodu uplatnenia zvýhodnenej sadzby dane). Uvedené náklady nie je možné jednoznačne kvantifikovať.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
(za rok)
Náklady na celé podnikateľské prostredie (za rok)
Priame finančné náklady
- 10 145 eur (úspora)
- 1 044 923 eur (úspora)
Nepriame finančné náklady
0,00
0,00
Administratívne náklady
0,00
0,00
Celkové náklady regulácie
znížené o 10 145 eur
znížené o 1 044 923 eur
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Nepredpokladá sa vplyv navrhovaných zmien na konkurencieschopnosť a správanie podnikov na trhu.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Navrhovaná zmena nemá vplyv na inovácie.
12
Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
A – nová služba
B – zmena služby
Kód služby
Názov služby
Úroveň elektronizácie služby
(0 až 5)
6.1. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcich elektronických služieb verejnej správy alebo vytvorenie nových služieb?
(Ak áno, uveďte zmenu služby alebo vytvorenie novej služby, ďalej jej kód, názov a úroveň elektronizácie podľa katalógu eGovernment služieb, ktorý je vedený v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.)
B
ks_339008
Podávanie daňového priznania k spotrebnej dani z minerálnych olejov.
4
Infraštruktúra
A – nový systém
B – zmena systému
Kód systému
Názov systému
6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy?
(Ak áno, uveďte zmenu systému alebo vytvorenie nového systému, ďalej jeho kód a názov z centrálneho metainformačného systému verejnej správy.)
B
B
isvs_7205
isvs_7213
Systém správy nepriamych daní (SySNeD)
Portál Finančnej správy (PFS)
Financovanie procesu informatizácie
Rezortná úroveň
Nadrezortná úroveň
A - z prostriedkov EÚ
B - z ďalších zdrojov financovania
6.3. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
(Uveďte príslušnú úroveň financovania a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.)
X
B
13
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona:
Vláda Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)Primárne právo:
-čl. 52 Zmluvy o Európskej únii (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016) v platnom znení,
-čl. 110 113 a čl. 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. C 202, 7.6.2016) v platnom znení.
b)Sekundárne právo:
-smernica Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný
systém spotrebných daní (prepracované znenie) Ú. v. L 58, 27.2.2020), gestor: zatiaľ nebol určený,
-smernica Rady (EÚ) 2019/2235 zo 16. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 336, 30.12.2019), gestor: MF SR,
-smernica Rady 2008/118/ES zo 16.decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných
daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. L 9, 14.1.2009) v platnom znení, gestor: MF SR,
-smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca
spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (Ú. v. ES L 283 31.10.2003; Mimoriadne vydanie Ú.v. kap. 9/zv. 1) v platnom znení, gestor: MF SR, spolugestor: Ministerstvo hospodárstva SR,
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. L 257, 28. 8. 2014), gestori: NBÚ, MIRRI SR, MV SR,
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým
sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. L 269, 10. 10. 2013) v platnom znení, gestor: MF SR,
14
-nariadenie Rady (EÚ) č. 389/2012 z 2. mája 2012 o administratívnej spolupráci
v oblasti spotrebných daní a zrušení nariadenia (ES) č. 2073/2004 (Ú. v. L 121, 8.5.2012) v platnom znení, gestor: MF SR,
-nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica
Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. L 197, 29.7.2009) v platnom znení, gestor: MF SR,
-nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987; Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ kap. 2/zv. 2) v platnom znení, gestor: nebol určený,
-rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/263 z 15. januára 2020 o informatizácii prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 58, 27.2.2020), gestor: zatiaľ nebol určený.
c)Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie:
-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 82/12, Transportes Jordi Besora SL proti Generalitat de Catalunya, [2014].
Výrok rozhodnutia:
Článok 3 ods. 2 smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecnom systéme, držbe, preprave a kontrole tovarov podliehajúcich spotrebným daniam sa vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá zavádza daň z maloobchodného predaja minerálnych olejov, akou je daň z predaja určitých minerálnych olejov dotknutá vo veci samej, keďže takúto daň nemožno považovať za daň, ktorá sleduje špecifický účel v zmysle tohto ustanovenia, pretože cieľ tejto dane, určenej na financovanie výkonu právomocí v oblasti zdravotníctva a životného prostredia dotknutými územnými samosprávnymi celkami, sám osebe nesmeruje k zabezpečeniu ochrany zdravia a životného prostredia.
-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 103/17, Messer France SAS proti Premier ministre a i., [2018].
Výrok rozhodnutia:
1.Článok 18 ods. 10 druhý pododsek smernice Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny sa vykladať v tom zmysle, že do 1. januára 2009 predstavovalo dodržiavanie minimálnych úrovní zdanenia stanovených touto smernicou spomedzi pravidiel zdanenia elektriny stanovených právom Únie jedinú povinnosť, ktorá prináležala Francúzskej republike.
2.Článok 3 ods. 2 smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov sa vykladať v tom zmysle, že zavedenie inej
15
nepriamej dane z elektriny nie je podmienené zavedením harmonizovanej spotrebnej dane a keďže taká daň, o akú ide vo veci samej, nepredstavuje takúto spotrebnú daň, jej zlučiteľnosť so smernicami 92/12 a 2003/96 sa musí posúdiť vzhľadom na podmienky stanovené v článku 3 ods. 2 smernice 92/12 pre existenciu iných nepriamych daní sledujúcich osobitné účely.
3.Článok 3 ods. 2 smernice 92/12 sa vykladať v tom zmysle, že taká daň, o akú ide vo veci samej, môže byť považovaná za „inú nepriamu daň“ vzhľadom na jej environmentálny účel, ktorého cieľom je financovať dodatočné náklady spojené s povinnosťou nákupu zelenej energie, vylúčiac však účely tejto dane týkajúce sa územnej a sociálnej kohézie, ako je realizácia geografického vyrovnania sadzieb a zníženie ceny elektriny pre domácnosti postihnuté chudobou, a čisto administratívne účely, ako je najmä financovanie nákladov na administratívne fungovanie verejných orgánov a inštitúcií, ako je Médiateur national de l’énergie (Národný energetický mediátor) a Caisse de dépôts et consignations (Štátna depozitná pokladnica), pod podmienkou, že vnútroštátny súd overí dodržiavanie pravidiel zdanenia uplatniteľných na účely spotrebných daní.
4.Právo Únie sa vykladať v tom zmysle, že daňovníci môžu žiadať o vrátenie časti takej dane, o akú ide vo veci samej, v závislosti od toho, aká časť z príjmov z tejto dane je určená na financovanie účelov, ktoré nie osobitné, pod podmienkou, že túto daň nepreniesli títo daňovníci na svojich vlastných zákazníkov, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.
-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 355/14 „Polichim-SS“ EOOD proti Načalnik na Mitnica Svištov, [2016].
Výrok rozhodnutia:
1.Článok 7 ods. 2 smernice Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS sa vykladať v tom zmysle, že predaj výrobku podliehajúceho spotrebnej dani držaného oprávneným prevádzkovateľom daňového skladu v daňovom sklade vedie k prepusteniu do daňového voľného obehu až v momente, keď tento výrobok fyzicky opustí daňový sklad.
2.Článok 14 ods. 1 písm. a) smernice Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny v spojení s článkom 7 smernice 2008/118 sa vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby vnútroštátne orgány odmietli oslobodiť od spotrebnej dane energetické výrobky, ktoré potom, ako boli oprávneným prevádzkovateľom daňového skladu predané sprostredkujúcemu kupujúcemu, ich tento kupujúci predal konečnému spotrebiteľovi, ktorý spĺňa všetky požiadavky vnútroštátneho práva na oslobodenie týchto výrobkov od spotrebnej dane a ktorému boli tieto výrobky dodané priamo týmto oprávneným prevádzkovateľom daňového skladu z daňového skladu, len z toho dôvodu, že sprostredkujúci kupujúci označený týmto oprávneným prevádzkovateľom daňového skladu ako príjemca uvedených výrobkov nie je konečným spotrebiteľom oprávneným podľa vnútroštátneho práva prijímať energetické výrobky oslobodené od spotrebnej dane.
-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 349/13 Minister Finansów proti Oil Trading Poland sp. z o. o., [2015].
16
Výrok rozhodnutia:
Článok 3 ods. 3 smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov a článok 1 ods. 3 smernice Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby výrobky, ktoré nespadajú do pôsobnosti uvedených smerníc, ako mazacie oleje určené na iné účely ako motorové palivá alebo vykurovacie palivá, podliehali dani upravenej rovnakými pravidlami ako režim zosúladenej spotrebnej dane vyplývajúci z uvedených smerníc, pretože skutočnosť, že uvedené výrobky tejto dani podliehajú, nepredstavuje v obchode medzi členskými štátmi formality spojené s prekročením hraníc.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu Európskej únii:
a)Lehota na prebratie smernice 2003/96/ES: do dňa pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii, t.j. do 1. 5. 2004.
Lehota na prebratie smernice 2020/262/EÚ je stanovená do 31. 12. 2021.
Lehota na prebratie smernice (EÚ) 2019/2235 je stanovená do 30. 6. 2022.
b)Proti SR nebolo začaté konanie v rámci „EÚ Pilot“, ani nebol začatý postup EK ako aj nebolo začaté konanie o porušení podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
c)Smernica 2003/96/ES bola prebratá do zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a do zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
Úplne.
17
B. Osobitná časť
K článku I
K bodom 1 a 117
Legislatívno-technické úpravy súvisiace s vypustením skratky pre Európsku úniu.
K bodu 2
V súlade so smernicou Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní (ďalej len „smernica Rady (EÚ) 2020/262“) sa ustanovuje definícia nových daňových subjektov, ktoré budú oprávnené prepravovať minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu zjednodušeným elektronickým administratívnym dokumentom v systéme elektronických prepráv na daňovom území a na území EÚ.
K bodu 3
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s úpravou ustanovenia o obchodovaní s vybraným minerálnym olejom.
K bodom 4 a 5
Na základe notifikovanej Štátnej pomoci SA. 49509 Slovensko Daňové zvýhodnenie biopalív bude možné v Slovenskej republike od 1. januára 2021 uplatňovať daňové zvýhodnenie len na pokročilé biopalivá (biopalivá druhej generácie) v zmesi s pohonnými látkami. S ohľadom na skutočnosť, že pokročilé biopalivá nebudú na území Slovenskej republiky od 1. januára 2021 dostupné v požadovanom objeme, navrhuje sa stanoviť jednu sadzbu dane na motorový benzín a jednu sadzbu dane na motorovú naftu na úrovni terajšej zvýhodnenej sadzby dane a notifikované daňové zvýhodnenie