1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
256
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z ... 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 235/2019 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 30/2010 Z. z., zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 212/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 353/2013 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 268/2017 Z. z., zákona č. 352/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 362/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „(ďalej len „únia“)“.
2.V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenami p) a q), ktoré znejú:
„p) schváleným odosielateľom osoba, ktorá v rámci podnikania na základe povolenia podľa § 32 odosiela minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na územie iného členského štátu na podnikateľské účely,
q) schváleným príjemcom osoba, ktorá v rámci podnikania na základe povolenia podľa § 32a prijíma na podnikateľské účely minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na území iného členského štátu.“.
3.V § 4 ods. 9 sa slová „ods. 13“ nahrádzajú slovami „ods. 12“.
4.V § 6 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) motorový benzín2d) kódu kombinovanej nomenklatúry
2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49514 eur/1 000 l,“.
2
Poznámka pod čiarou k odkazu 2d znie:
2d) Napríklad STN EN 228 + A1 Automobilové palivá. Bezolovnatý benzín. Požiadavky a skúšobné metódy (65 6505).“.
5.V § 6 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) plynový olej2f) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16 a 2710 20 19368 eur/1 000 l,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2f znie:
2f) Napríklad STN EN 590 Automobilové palivá. Motorová nafta. Požiadavky a skúšobné metódy (65 6506).“.
6.V § 6 ods. 1 písm. e) sa slová „2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 a 2710 20 39“ nahrádzajú slovami „2710 19 66, 2710 19 67, 2710 20 32 a 2710 20 38“.
7.V § 6 ods. 1 písmeno f) znie:
„f) skvapalnené plynné uhľovodíky kódu kombinovanej nomenklatúry
2711 12 až 2711 19 00 182 eur/1 000 kg,“.
8.V § 6 ods. 2 druhá veta znie:
„Ak minerálny olej uvedený v odseku 5 je ponúkaný na použitie alebo je použitý ako pohonná látka, uplatní sa sadzba dane podľa odseku 1 písm. f).“.
9.§ 6 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Na minerálny olej uvedený v odseku 1 písm. f) sa ustanovuje znížená sadzba dane vo výške 0 eur/1 000 kg, ak je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako palivo na výrobu tepla.“.
10.§ 7 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Normy strát minerálneho oleja
Normy strát minerálneho oleja pri preprave v pozastavení dane, ak preprava tohto minerálneho oleja bola ukončená prijatím v daňovom sklade v pozastavení dane a normy strát minerálneho oleja pri skladovaní a manipulácii pozastavení dane v daňovom sklade a spôsob výpočtu týchto strát ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Vypúšťajú sa poznámky pod čiarou k odkazom 2ea, 2g a 2h.
11.§ 8 až 9c sa vypúšťajú.
12.V § 10 ods. 2 písmeno d) znie:
„d) v pozastavení dane, a to pri zistení chýbajúceho množstva pripadajúceho na technologické straty, manipulačné straty, straty pri skladovaní, prepravné straty a na prirodzené úbytky minerálneho oleja, ak tieto straty technicky zdôvodnené a uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu; straty uznané colným úradom nemôžu byť vyššie ako sú normy strát minerálneho oleja podľa § 7.“.
3
13.V § 10 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) prepravený na daňové územie z iného členského štátu v pozastavení dane ozbrojenými silami iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie; preprava minerálneho oleja v pozastavení dane sa uskutoční podľa § 24 ods. 14.“.
14.§ 11 vrátane nadpisu znie:
㤠11
Užívateľský podnik
(1)Užívateľským podnikom na účely tohto zákona je osoba oprávnená používať daňovo zvýhodnený minerálny olej. Osoba, ktorá chce používať daňovo zvýhodnený minerálny olej, musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja (ďalej len „povolenie na použitie“). Užívateľský podnik je oprávnený používať daňovo zvýhodnený minerálny olej len na účel použitia uvedený v povolení na použitie a odoberať tento minerálny olej len na základe odberného poukazu. Povolenie na použitie sa vyžaduje aj pri použití preukázateľne zdaneného minerálneho oleja užívateľským podnikom na účely použitia podľa § 6 ods. 5 alebo § 10 ods. 1 uvedené v tomto povolení, ak užívateľský podnik postupuje podľa § 15 ods. 1 písm. b).
(2)Užívateľským podnikom je aj osoba
a)podľa § 21, ak vykonáva činnosť užívateľského podniku v iných ako výrobných a skladovacích priestoroch, ktoré uvedené v povolení na prevádzkovanie daňového skladu; k žiadosti o vydanie povolenia na použitie nepredkladá prílohy podľa odseku 7 písm. a), e) a f),
b)oprávnená dodávať letecké pohonné látky podľa § 10 ods. 1 písm. b) priamo do nádrží lietadiel na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1 písm. b); pri odbere a dodaní týchto leteckých pohonných látok v územne vymedzenom priestore letiska sa nevyžaduje odberný poukaz a postup pri preprave podľa § 23 sa neuplatňuje,
c)oprávnená dodávať v územne vymedzenom priestore letiska letecké pohonné látky podľa § 10 ods. 1 písm. b) priamo do nádrží lietadiel na iné účely ako podľa písmena b) pričom pri
1.odbere tohto minerálneho oleja sa nevyžaduje odberný poukaz,
2.odbere a dodaní tohto minerálneho oleja sa postup pri preprave podľa § 23 neuplatňuje,
3.dodaní tohto minerálneho oleja sa ustanovenie § 42 ods. 1 písm. c) nepoužije,
4.dodaní tohto minerálneho oleja vzniká podľa § 12 ods. 2 písm. b) tomuto užívateľskému podniku daňová povinnosť; pri vzniku daňovej povinnosti a podaní daňového priznania postupuje tento užívateľský podnik podľa § 14 ods. 2,
d)oprávnená dodávať minerálny olej uvedený v odseku 3 písm. c), konečnému spotrebiteľovi tohto minerálneho oleja v domácnosti ako palivo na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody,
e)oprávnená na základe povolenia podľa osobitného predpisu6baa) plniť minerálny olej uvedený v odseku 3 písm. c) do tlakových nádob zodpovedajúcich
4
technickým požiadavkám podľa osobitného predpisu6bab) a tento minerálny olej dodávať na konečnú spotrebu.
(3)Daňovo zvýhodnený minerálny olej na účely tohto zákona je minerálny olej
a)oslobodený od dane uvedený v § 10 ods. 1,
b)bez daňovej sadzby podliehajúci postupu pri preprave uvedený v § 4 ods. 8,
c)uvedený v § 6 ods. 5.
(4)Daňovo zvýhodnený minerálny olej podľa odseku 3 je zakázané používať bez povolenia na použitie a dodávať alebo odoberať bez odberného poukazu, ak odsek 2 písm. b) a c) a odsek 5 neustanovujú inak.
(5)Povolenie na použitie a odberný poukaz sa nevyžaduje pri odbere
a)leteckých pohonných látok zahraničnými leteckými spoločnosťami do nádrží lietadiel na ich vlastný pohon a prevádzku,
b)lodných prevádzkových látok zahraničnými lodnými spoločnosťami do nádrží lodí na ich vlastný pohon a prevádzku,
c)minerálneho oleja podľa § 10 ods. 1 písm. b) druhého bodu,
d)minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5 spotrebiteľom tohto minerálneho oleja ako paliva na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody v domácnosti, ktorý je fyzickou osobou,
e)minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5 v tlakových nádobách zodpovedajúcich technickým požiadavkám podľa osobitného predpisu6bab) osobou na jeho konečnú spotrebu alebo na predaj konečnému spotrebiteľovi.
(6)Žiadosť o vydanie povolenia na použitie a o vydanie odberného poukazu musí okrem údajov podľa osobitného predpisu30b) obsahovať
a)adresu umiestnenia prevádzkarní, v ktorých sa skladuje alebo používa daňovo zvýhodnený minerálny olej, ak nie totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)druh a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry daňovo zvýhodneného minerálneho oleja,
c)účel použitia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedeného v odseku 3 písm. a) a b) a predpokladané množstvo ročnej spotreby tohto minerálneho oleja v litroch alebo kilogramoch,
d)identifikačné údaje odberateľa minerálneho oleja uvedeného v odseku 3 písm. c) a predpokladané množstvo ročnej spotreby tohto minerálneho oleja týmto odberateľom v kilogramoch, ak žiadateľ chce dodávať minerálny olej uvedený v odseku 3 písm. c) konečnému odberateľovi tohto minerálneho oleja v domácnosti ako palivo na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody,
e)identifikačné údaje dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, od ktorého bude žiadateľ odoberať daňovo zvýhodnený minerálny olej.
(7)Prílohami k žiadosti podľa odseku 6 sú
a)doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)technická dokumentácia a opis miesta použitia a miesta uskladnenia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a opis spôsobu jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím,
5
c)technická dokumentácia zariadenia, v ktorom sa daňovo zvýhodnený minerálny olej použiť ako pohonná látka alebo palivo, pričom z technickej dokumentácie musí byť zrejmý druh používaného minerálneho oleja a množstvo jeho spotreby takým zariadením,
d)technologický postup a údaje o spotrebe daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ak sa minerálny olej použiť ako surovina alebo pomocný materiál v technologickom procese,
e)údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 8 písm. e),
f)zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.
(8)Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:
a)vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
b)nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
c)nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani ani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti podľa odseku 6 a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom nemala v priebehu desiatich rokov pred dňom podania žiadosti podľa odseku 6 nedoplatky na dani, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na nedoplatky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,18)
d)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,19)
e)nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
f)nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie alebo potvrdené nútené vyrovnanie,
g) vydané povolenie podľa osobitného predpisu,6baa) ak chce byť užívateľským podnikom podľa odseku 2 písm. e).
(9)Colný úrad pred vydaním povolenia na použitie alebo odberného poukazu preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách. Ak tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 8, colný úrad vydá žiadateľovi povolenie na použitie a odberný poukaz do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Colný úrad v povolení na použitie uvedie údaje podľa odseku 6 písm. a) a b) a účel použitia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa odseku 6 písm. c).
(10)Colný úrad vydá žiadateľovi odberný poukaz pre každého dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, v ktorom uvedie lehotu platnosti odberného poukazu a povolené množstvo odberu daňovo zvýhodneného minerálneho oleja. Pri
6
určení množstva odberu daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedeného v odbernom poukaze colný úrad zohľadní údaje uvedené v odseku 7 písm. c) a d) alebo prihliadne na stav zásob daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a použité množstvo daňovo zvýhodneného minerálneho oleja za obdobie 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Colný úrad vydá odberný pokaz v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie doručí žiadateľovi a druhé dodávateľovi daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedenému v odbernom poukaze. Ak užívateľský podnik postupuje podľa odseku 14 alebo podľa § 29 ods. 4, vyhotovenie odberného poukazu určené pre dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja colný úrad nevydáva.
(11)V opakovanej žiadosti o vydanie odberného poukazu, ak sa nezmenili údaje podľa odseku 6, užívateľský podnik uvedie
a)identifikačné údaje,
b)identifikačné údaje dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja,
c)druh a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry daňovo zvýhodneného minerálneho oleja,
d)predpokladané množstvo minerálneho oleja, ktoré chce odobrať v litroch alebo kilogramoch.
(12)Užívateľský podnik je povinný
a)umiestniť daňovo zvýhodnený minerálny olej bezodkladne po prevzatí v mieste použitia alebo uskladnenia uvedeného v prílohe k žiadosti podľa odseku 7 písm. b), alebo dodať konečnému spotrebiteľovi, ak je užívateľským podnikom podľa odseku 2 písm. b) až d),
b)používať len daňovo zvýhodnený minerálny olej uvedený v povolení na použitie,
c)používať daňovo zvýhodnený minerálny olej len na účely uvedené v povolení na použitie,
d)nakupovať alebo inak odoberať daňovo zvýhodnený minerálny olej len od dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedeného v odbernom poukaze; to neplatí, ak použil preukázateľne zdanený minerálny olej na účely použitia uvedené v povolení na použitie, z ktorého si uplatnil vrátenie dane podľa § 15 ods. 1 písm. b),
e)oznámiť colnému úradu zmenu údajov podľa
1.odseku 6 písm. a) do 30 dní odo dňa jej zmeny,
2.odseku 6 písm. b) až e) pred jej zmenou,
3.odseku 7 písm. a) do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu,
4.odseku 7 písm. e) a odseku 8 písm. f) do 15 dní odo dňa ich zmeny,
5.odseku 7 písm. b) až d) najneskôr päť pracovných dní pred ich zmenou,
f)predložiť na požiadanie colného úradu účtovné doklady o nadobudnutí daňovo zvýhodneného minerálneho oleja,
g)viesť evidenciu podľa § 37,
h)spĺňať podmienky podľa odseku 8 počas celého obdobia platnosti povolenia na použitie.
(13)Pri zmene údajov oznámených užívateľským podnikom podľa odseku 12 písm. e) colný úrad s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na použitie. Pri zmene údajov podľa odseku 6 písm. b), c) a e) môže užívateľský
7
podnik použiť daňovo zvýhodnený minerálny olej na účely, ktoré oznámil, keď colný úrad doplní povolenie na použitie a vydá nový odberný poukaz.
(14)Pri odbere minerálneho oleja uvedeného v povolení na použitie z iného členského štátu a na účely uvedené v povolení na použitie postupuje užívateľský podnik podľa
§ 25
primerane, pričom prijatím tohto minerálneho oleja v užívateľskom podniku a umiestnením v jeho sklade sa tento minerálny olej považuje za daňovo zvýhodnený minerálny olej.
(15)Bez povolenia na použitie, odberného poukazu a elektronického sprievodného administratívneho dokumentu vyhotoveného prostredníctvom elektronického systému6c) (ďalej len „elektronický dokument“) podľa § 23 alebo zjednodušeného sprievodného administratívneho dokumentu v písomnej forme (ďalej len „sprievodný dokument“) podľa § 27 možno na daňovom území prijímať alebo dodávať minerálny olej uvedený v odseku 3 písm. b) a minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 25 (kerozín), ak určené na iné účely ako pohonná látka alebo palivo a len ak sa dodávajú v obaloch, z ktorých ani jeden nemá objem väčší ako desať litrov.
(16)Užívateľský podnik môže daňovo zvýhodnený minerálny olej uvedený v povolení na použitie so súhlasom colného úradu dodať inému užívateľskému podniku, ktorý vydané povolenie na použitie tohto minerálneho oleja, alebo daňovému skladu, alebo tento minerálny olej vydať na prepracovanie alebo zneškodnenie podľa osobitného predpisu6ca) pod dohľadom colného úradu, ak
a)vykonáva obmenu daňovo zvýhodneného minerálneho oleja v súvislosti so zabezpečením úloh v oblasti jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení,6d)
b)bol daňovo zvýhodnený minerálny olej znehodnotený v procese použitia uvedeného v povolení na použitie alebo
c)zásoby daňovo zvýhodneného minerálneho oleja nemôže použiť na účely uvedené v povolení na použitie.
(17)Colný úrad odníme povolenie na použitie, ak
a)daňovo zvýhodnený minerálny olej bol opakovane použitý na iné účely ako na účely uvedené v povolení na použitie a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
b)užívateľský podnik prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 8 písm. a) až f),
c)užívateľský podnik prestal spĺňať podmienku uvedenú v odseku 8 písm. g),
d)užívateľský podnik porušuje povinnosti podľa tohto zákona a uloženie pokuty ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
e)užívateľský podnik nepoužil daňovo zvýhodnený minerálny olej uvedený v povolení na použitie na účely uvedené v povolení na použitie v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od dátumu jeho vydania alebo od dátumu posledného odberu daňovo zvýhodneného minerálneho oleja,
f)užívateľský podnik požiadal o odňatie povolenia na použitie,
g)colný úrad zaregistroval užívateľský podnik ako prevádzkovateľa daňového skladu a vydal mu povolenie na prevádzkovanie daňového skladu v mieste umiestnenia jeho prevádzkarní alebo
h)užívateľský podnik vstúpil do likvidácie.
8
(18)Povolenie na použitie zaniká, ak
a)užívateľský podnik podal žiadosť o výmaz z obchodného registra alebo z iného obdobného registra, podal žiadosť o zrušenie živnostenského oprávnenia, oznámil ukončenie podnikania alebo bol užívateľský podnik zrušený, ak nebol zriadený alebo založený na podnikateľské účely,
b)osoba nepodala žiadosť podľa písmena a) dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,19a).
c)užívateľským podnikom je fyzická osoba a táto zomrela alebo nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení tejto fyzickej osoby za mŕtvu, alebo
d)nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie.
(19)Pri odňatí alebo zániku povolenia na použitie sa použije § 21 ods. 10 písm. a) a ods. 11 rovnako. Dňom odňatia alebo zániku povolenia na použitie zaniká platnosť odberných poukazov vydaných tomuto užívateľskému podniku. Colný úrad najneskôr do troch pracovných dní odo dňa odňatia alebo zániku povolenia na použitie alebo odo dňa zrušenia odberného poukazu informuje o týchto skutočnostiach dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedeného v žiadosti podľa odseku 6 písm. e).
(20)Ak užívateľský podnik končí svoju činnosť a zásoby daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ktorý nemôže použiť na účely uvedené v povolení na použitie, so súhlasom colného úradu môže daňovo zvýhodnený minerálny olej dodať inému užívateľskému podniku, ktorý povolenie na použitie tohto minerálneho oleja, daňovému skladu, alebo tento minerálny olej vydať na prepracovanie alebo zneškodnenie podľa osobitného predpisu6ca) pod dohľadom colného úradu. Rovnako postupuje správca konkurznej podstaty užívateľského podniku, súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia uvádza do obehu daňovo zvýhodnený minerálny olej.
(21)Ak sa uplatní postup podľa odsekov 16 a 20, ustanovenia § 42 ods. 1 písm. c) a d) sa nepoužijú. Daňovo zvýhodnený minerálny olej uvedený v odsekoch 16 a 20, ktorý bol zneškodnený podľa osobitného predpisu6ca) pod dohľadom colného úradu, sa považuje za oslobodený od dane podľa § 10 ods. 2 písm. f).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6baa, 6bab, 6c a 19 znejú:
6baa) § 7 a 8 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6bab) Zákon č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6c) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/263 z 15. januára 2020 o informatizácii prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 58, 27.2.2020).
19) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
9
§ 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
15.V § 12 ods. 1 písmeno j) znie:
„j) prijatia minerálneho oleja osobou uvedenou v § 16 ods. 2 alebo ozbrojenými silami iných štátov, ktoré stranami Severoatlantickej zmluvy na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5) ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 10 ods. 2 písm. g) alebo ozbrojenými silami iného členského štátu a ich civilnými zamestnancami na použitie pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie, ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 10 ods. 2 písm. j),“.
16.V § 12 ods. 2 písmeno e) znie:
„e) použitia, dodania alebo ponúkania na použitie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5 ako pohonnej látky,“.
17.V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) vyloženia, preloženia, prečerpania minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. g), ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu na území iného členského štátu a je prepravovaný na podnikateľské účely cez daňové územie na územie iného členského štátu alebo dňom keď sa vymení motorový dopravný prostriedok, na ktorom sa prepravuje tento minerálny olej, okrem vyloženia, preloženia, prečerpania alebo výmeny motorového dopravného prostriedku z dôvodu vyššej moci,“.
18.V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h) prijatia minerálneho oleja na daňovom území na podnikateľské účely uvedeného do daňového voľného obehu na území iného členského štátu,
i) prepravenia minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na daňové územie na podnikateľské účely alebo dňom použitia minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na daňovom území na podnikateľské účely, ak nie je známy deň prepravenia tohto minerálneho oleja na daňové územie na podnikateľské účely a ak daňová povinnosť nevznikla podľa písmena h).“.
19.V § 13 ods. 1 písmeno j) znie:
„j) uvedená v § 16 ods. 2 alebo ozbrojené sily iných štátov, ktoré stranami Severoatlantickej zmluvy, ktoré prijali minerálny olej na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5) ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 10 ods. 2 písm. g), alebo ozbrojené sily iných členských štátov, ktoré prijali minerálny olej na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie, ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 10 ods. 2 písm. j),“.
20.V § 13 ods. 2 písmeno e) znie:
„e) použila, dodala alebo ponúkala na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 5 ako pohonnú látku,“.
10
21.V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) vyložila, preložila, prečerpala minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. g), ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte a je prepravovaný na podnikateľské účely cez daňové územie do iného členského štátu alebo osoba, ktorá vymenila motorový dopravný prostriedok, na ktorom sa prepravuje tento minerálny olej,“.
22.V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h) prijala minerálny olej na daňovom území na podnikateľské účely uvedený do daňového voľného obehu na území iného členského štátu,
i) nie je osobou podľa písmena h) a ako prvá na daňovom území v držbe prepravený minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely, alebo ktorá takýto minerálny olej ako prvá použila, ak nie je známy deň prepravenia tohto minerálneho oleja na daňové územie.“.
23.V § 14 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Platiteľ dane podľa § 13 ods. 2 písm. i), ktorý nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území, je povinný podať Colnému úradu Bratislava daňové priznanie a zaplatiť daň podľa sadzieb dane platných v deň prepravenia alebo použitia minerálneho oleja.“.
24.V § 14 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.
25.V § 15 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) užívateľskému podniku, ktorý v čase použitia preukázateľne zdaneného minerálneho oleja vydané povolenie na použitie a ktorý použil tento minerálny olej na účely použitia uvedené v povolení na použitie; vrátenie dane z tohto minerálneho oleja si užívateľský podnik uplatní súhrne za celý kalendárny mesiac, v ktorom použil tento minerálny olej na účely použitia uvedené v povolení na použitie.“.
26.V § 15 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
27.V § 15 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
28.V § 15 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) dodala na územie iného členského štátu na podnikateľské účely a prijatie tohto minerálneho oleja správca dane iného členského štátu potvrdí príjemcovi minerálneho oleja v inom členskom štáte zaevidovaním správy o prijatí alebo písomnej správy o prijatí; to neplatí pri dodaní minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. g) prvom bode na územie iného členského štátu na podnikateľské účely, pri ktorom je možné vrátiť daň po predložení potvrdenia správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte,“.
29.V § 15 ods. 2 písmeno c) znie:
„c) vyviezla na územie tretieho štátu a uskutočnenie vývozu preukázala colným vyhlásením, v ktorom je colným úradom potvrdený výstup minerálneho oleja z územia Európskej únie, a dokladom o odoslaní alebo preprave minerálneho oleja.“
30.V § 15 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.
11
31.V § 17 nadpise sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „alebo ozbrojeným silám iných členských štátov“.
32.V § 17 odsek 1 znie:
„(1) Daň možno vrátiť Ministerstvu obrany Slovenskej republiky z preukázateľne zdaneného minerálneho oleja dodaného na území Slovenskej republiky bez dane ozbrojeným silám iných štátov, ktoré stranami Severoatlantickej zmluvy alebo ozbrojeným silám iných členských štátov, ktoré prijali minerálny olej na použitie v služobných vozidlách, lietadlách a lodiach týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami (ďalej len „armádne sily iných štátov“) v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5) alebo pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie.“.
33.V § 17 ods. 2 sa slovo „ozbrojených“ nahrádza slovom „armádnych“ a slovo „ozbrojeným“ sa nahrádza slovom „armádnym“.
34.V § 18 ods. 5 sa za slová „technickými normami13)“ vkladajú slová „alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13 a 14 znejú:
13) STN 75 3415 Ochrana vody pred ropnými látkami. Objekty na manipuláciu s ropnými látkami a ich skladovanie (75 3415).
STN 65 0201 Horľavé kvapaliny. Prevádzky a sklady (65 0201).
STN 92 0800 Požiarna bezpečnosť stavieb. Horľavé kvapaliny (92 0800).
14) Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z.“.
35.V § 19 ods. 6 písm. b) sa slová „2710 20 15, 2710 20 17“ nahrádzajú slovami „2710 20 16“.
36.V § 19a ods. 3 sa slová „a odseku 2 písm. b) do 15 dní odo dňa jej vzniku“ nahrádzajú slovami „do 15 dní odo dňa jej vzniku a každú zmenu údajov podľa odseku 2 písm. b) najneskôr 5 pracovných dní pred jej vznikom.“.
37.V § 21 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) identifikačné údaje odberateľa minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5, ak žiadateľ chce dodávať tento minerálny olej konečnému spotrebiteľovi tohto minerálneho oleja v domácnosti ako palivo na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody.“.
38.V § 21 ods. 6 prvá veta znie:
„Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 1 písm. a) a odseku 2 písm. b) a c) najneskôr 5 pracovných dní pred ich vznikom a zmenu údajov podľa odseku 2 písm. d) a f) a odseku 4 písm. g) do 15 dní odo dňa ich vzniku.“.
39.V § 21 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Zmenu skutočností a údajov podľa odseku 2 písm. b) o technickej dokumentácii zariadení na meranie prietoku, teploty, hmotnosti, hustoty minerálneho oleja a na doklad o overení skladovacích zariadení a meracích zariadení je prevádzkovateľ daňového
12
skladu povinný oznámiť do 15 dní odo dňa ich vzniku alebo do 15 dní odo dňa doručenia osvedčenia o overení podľa osobitného predpisu.14)“.
40.V § 21 ods. 7 písm. d) štvrtom bode sa na konci pripájajú tieto slová „alebo navýšená v lehote podľa § 22a ods. 3“.
41.V § 22 ods. 4 sa vypúšťajú slová „prvého bodu“.
42.V § 22 ods. 14 písm. d) úvodnej vete sa slová „až m)“ nahrádzajú slovami „až k)“.
43.V § 23 ods. 1 písm. d) sa za slovami „registrovaný odosielateľ“ vypúšťa čiarka a vkladajú slová „na daňovom území, do daňového skladu na daňovom území alebo“.
44.V § 23 ods. 2 písmeno c) znie:
„c) z užívateľského podniku do iného užívateľského podniku alebo do daňového skladu, ak ide o
1. dodanie leteckých pohonných látok podľa § 11 ods. 2 písm. b),
2. dodanie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa § 11 ods. 16,
3. ukončenie činnosti užívateľského podniku podľa § 11 ods. 20,
4. materiálovú výpomoc so súhlasom colného úradu,“.
45.V § 23 ods. 4 druhej vete, § 23 ods. 9, § 24 ods. 2 druhej vete, § 24 ods. 8 a § 30 ods. 2 sa slovo „zaručeným elektronickým podpisom20b)“ nahrádza slovom „kvalifikovaným elektronickým podpisom20b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:
20b) Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).“.
46.V § 23 ods. 5 a v § 24 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.
47.V § 23 ods. 13 sa písmeno b) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3. odosielateľom tohto minerálneho oleja odosielaného podľa § 11 ods. 16 a 20.“.
48.V § 23 ods. 16 a § 24 ods. 16 sa slovo „prijatí“ nahrádza slovom „dopravení“ a slovo „prijatie“ sa nahrádza slovom „dopravenie“.
49.V § 24 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová „alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie.“.
50.V § 24 ods. 1 písm. b) sa za slovo „do“ vkladá slovo „iného“.
51.V § 24 ods. 12 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie.“.
13
52.V § 24 ods. 14 druhá veta znie:
„Preprava minerálneho oleja v pozastavení dane z územia Európskej únie ozbrojeným silám iných členských štátov, ktoré stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5) alebo z územia Európskej únie ozbrojeným silám iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie alebo z daňového územia ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5) na územie štátov, ktoré stranami Severoatlantickej zmluvy alebo z daňového územia ozbrojeným silám Slovenskej republiky na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie, sa uskutočňuje s osvedčením o oslobodení.“.
53.V § 25 odsek 14 znie:
„Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) oznámiť colnému úradu najneskôr päť pracovných dní pred prijatím tohto minerálneho oleja, zmenu údajov podľa odseku 3 písm. b) najneskôr päť pracovných dní pred ich vznikom a zmenu údajov podľa odseku 3 písm. c) a odseku 4 písm. f) je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 3 písm. a) je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Colný úrad preverí u oprávneného príjemcu údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane alebo vydá nové osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane. Pri vydaní nového osvedčenia o registrácii a povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane pre toho istého oprávneného príjemcu zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo.“.
54.V § 25 ods. 15 písm. b) sa slová „vyrovnanie, povolené vyrovnanie alebo bola povolená reštrukturalizácia“ nahrádzajú slovami „vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie,“.
55.V § 25a odsek 3 znie:
„(3) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na osobu registrovanú colným úradom podľa § 11, § 21, § 25, § 26, § 32 a § 32a, ktorá vykonáva len činnosť súvisiacu s odoberaním a používaním daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, prevádzkovaním daňového skladu, prijímaním minerálneho oleja z iného členského štátu v pozastavení dane, odosielaním minerálneho oleja po jeho prepustení do voľného obehu,2a) odosielaním v rámci podnikania na územie iného členského štátu minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu na daňovom území a s prijímaním v rámci podnikania na daňovom území minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu na území iného členského štátu (ďalej len „registrovaná osoba“).“.
56.V § 25a ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
57.V § 25a ods. 5 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „alebo o vydanie odberného poukazu“.
58.V § 25a odsek 8 znie:
„(8) Colný úrad pred vydaním povolenia na obchodovanie preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 5 a v prílohách podľa odseku 6. Ak tieto skutočnosti
14
a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienku uvedenú v odseku 4, colný úrad vydá žiadateľovi povolenie na obchodovanie do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Obchodovať s vybraným minerálnym olejom je na daňovom území možné len na základe povolenia na obchodovanie vydaného colným úradom.“.
59.V § 25a sa vypúšťa odsek 9.
Doterajšie odseky 10 až 15 sa označujú ako odseky 9 až 14.
60.V § 25a ods. 9 písm. a) sa slová „odseku 5 písm. b) a c) a odseku 6 do 15 dní odo dňa jej vzniku“ nahrádzajú slovami „odseku 5 písm. b) a odseku 6 písm. c) do 15 dní odo dňa jej vzniku, zmenu údajov podľa odseku 6 písm. b) najneskôr 5 pracovných dní pred ich vznikom a zmenu údajov podľa odseku 6 písm. a) do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu.“.
61.V § 25a ods. 11 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.
62.V § 25a ods. 13 prvej vete sa slová „odseku 13“ nahrádzajú slovami „odseku 12“.
63.V § 25a ods. 14 úvodnej vete sa číslo „14“ nahrádza číslom „13“.
64.V § 25b sa vypúšťajú slová „alebo v § 7 ods. 1 a 2“ a slová „alebo § 7 ods. 1 a 2“.
65.V § 25b sa za slovami „§ 6 ods. 1 písm. a)“ vypúšťa čiarka a slová „d) a f)“ sa nahrádzajú slovami „a d)“.
66.Poznámka pod čiarou k odkazu 20e znie:
20e) Príloha č. 1 položka 1.3.8 vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.“.
67.V § 25b ods. 7 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. f) minimálne 150 000 kg“.
68.V § 25b ods. 8 posledná veta znie: „Ak osoba podľa odsekov 1 a 4 alebo odseku 16 distribuuje, predáva na konečnú spotrebu alebo nakupuje na vlastnú spotrebu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) výlučne v spotrebiteľskom balení na konečnú spotrebu, nemusí mať skladovacie zariadenie, pri príjme a výdaji tohto minerálneho oleja nie je povinná postupovať podľa osobitných predpisov21) a nemusí spĺňať podmienky uvedené v odseku 7 písm. b) a c); spotrebiteľským balením sa na účely tohto zákona rozumie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) vložený do obalu21a) a minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) vložený do obalu s menovitým obsahom od 50 do 210 litrov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 21 a 21a znejú:
21) Napríklad zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 157/2018 Z. z. v znení zákona č. 198/2020 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 328/2019 Z. z.
15
21a) § 14 zákona č. 157/2018 Z. z.
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 188/2018 Z. z. o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby v znení vyhlášky č. 433/2019 Z. z.“.
69.V § 25b ods. 14 písm. a) sa slová „finančné riaditeľstvo“ nahrádzajú slovami „Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“)“.
70.V § 25b ods. 14 písm. g) sa za slová „písm. c)“ vkladajú slová „a d)“.
71.V § 25b sa odsek 14 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) postupovať pri preprave minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) podľa § 31.“.
72.V § 25b ods. 15 písm. e) sa slová „a d)“ nahrádzajú slovami „až e)“.
73.V § 25b ods. 15 písm. g), ods. 16 a ods. 18 písm. a) sa slová „uzavretých spotrebiteľských baleniach“ nahrádzajú slovami „spotrebiteľskom balení“.
74.V § 25b sa odsek 15 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) postupovať pri preprave minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) podľa § 31.“.
75.V § 25b sa odsek 18 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) postupovať pri preprave minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) podľa § 31.“.
76.V § 25b ods. 22 sa vypúšťa písmeno a). Súčasne sa zrušuje označenie písmena b).
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 sa vypúšťa.
77.§ 25c sa vypúšťa.
78.V § 27 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová: „písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky“, bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou.
79.V § 27 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 10 sa označujú ako odseky 3 až 9
80.V § 27 ods. 3 sa vypúšťajú slová: „písomne, faxom alebo elektronicky“, bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou.
81.V 27 odsek 4 znie:
„(4) Ak je počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 elektronický systém6c) nedostupný, môže odosielateľ (dodávateľ), ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto prijatia minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 alebo zmeniť príjemcu (odberateľa) okrem príjemcu (odberateľa), ktorým je slovenský zástupca podľa § 16 ods. 3 alebo ozbrojené sily
16
Slovenskej republiky a ich civilní zamestnanci, len ak oznámil colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) informácie spôsobom podľa osobitného predpisu.20a) Odosielateľ (dodávateľ) je povinný požadované informácie zaslať colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) pred zmenou miesta prijatia; odsek 6 sa použije primerane.
82.V § 29 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
83.V § 29 odsek 4 znie:
„(4) Užívateľský podnik pri dovoze minerálneho oleja na účely oslobodené od dane podľa § 6 ods. 5 alebo § 10 ods. 1 je povinný pri prepustení tohto minerálneho oleja do voľného obehu,2a) mať platné povolenia na použitie, platný odberný pokaz a zloženú zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na prepravované množstvo minerálneho oleja. Minerálny olej po jeho prevzatí musí byť bezodkladne umiestnený v sklade užívateľského podniku alebo dodaný konečnému spotrebiteľovi, ak je dovozcom užívateľský podnik podľa § 11 ods. 2 písm. d).“.
84.V § 29 sa vypúšťa odsek 5.
85.§ 31 vrátane nadpisu znie:
㤠31
Postup pri preprave minerálneho oleja mimo pozastavenia dane
na podnikateľské účely
(1)Minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu je možné prepravovať na podnikateľské účely od
a)schváleného odosielateľa na daňovom území schválenému príjemcovi v inom členskom štáte,
b)schváleného odosielateľa v inom členskom štáte schválenému príjemcovi na daňovom území alebo na miesto určenia; miestom určenia sa na účely tohto zákona rozumie miesto uvedené schváleným odosielateľom v zjednodušenom elektronickom administratívnom dokumente vyhotovenom prostredníctvom elektronického systému (ďalej len „zjednodušený elektronický dokument“), na ktoré je minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely prepravený na daňové územie osobe, ktorou je osoba uvedená v § 11, § 25a alebo § 25b ods. 1, 4 alebo ods. 16,
c)schváleného odosielateľa na daňovom území cez územie iného členského štátu schválenému príjemcovi na daňovom území.
(2)Minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) v daňovom voľnom obehu je možné prepravovať na daňovom území v rámci podnikania
a)od odosielateľa, ktorým je distribútor pohonných látok podľa § 25b ods. 1, príjemcovi, ktorým je
1.distribútor pohonných látok podľa § 25b ods. 1,
2.predajca pohonných látok podľa § 25b ods. 4,
3.osoba podľa § 25b ods. 16,
4.užívateľský podnik podľa § 11, ak postupuje podľa § 15 ods. 1 písm. b),
b)medzi dvomi prevádzkami tej istej osoby podľa písmena a),
c)od osoby podľa písmena a) druhého bodu osobe podľa § 21,
d)iným spôsobom ako podľa písmen a) až c), ak s tým colný úrad súhlasil.
17
(3)Prepravu minerálneho oleja podľa odsekov 1 a 2 je možné uskutočniť len na základe zjednodušeného elektronického dokumentu, a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise20a), ak § 31a neustanovuje inak. Návrh zjednodušeného elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom,20b) ak sa schválený odosielateľ alebo distribútor pohonných látok s colným úradom nedohodne inak. Minerálnym olejom určeným na podnikateľské účely sa na účely tohto zákona rozumie minerálny olej dodaný na iné účely ako na súkromné účely podľa § 33 ods. 1 alebo v rámci zásielkového obchodu podľa § 34 ods. 1.
(4)Pred začatím prepravy minerálneho oleja podľa odsekov 1 a 2 schválený odosielateľ alebo distribútor pohonných látok vyhotoví návrh zjednodušeného elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu schváleného odosielateľa alebo distribútora pohonných látok. Colný úrad schváleného odosielateľa alebo distribútora pohonných látok elektronicky overí údaje v návrhu zjednodušeného elektronického dokumentu a ak údaje správne, pridelí k návrhu zjednodušeného elektronického dokumentu jedinečný zjednodušený administratívny referenčný kód (ďalej len „zjednodušený referenčný kód“) a zároveň zašle zjednodušený elektronický dokument s prideleným zjednodušeným referenčným kódom schválenému odosielateľovi alebo distribútorovi pohonných látok a správcovi dane iného členského štátu schváleného príjemcu alebo colnému úradu príjemcu podľa odseku 2. Ak údaje uvedené v návrhu zjednodušeného elektronického dokumentu nie správne, colný úrad schváleného odosielateľa alebo distribútora pohonných látok o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu zjednodušeného elektronického dokumentu. Prepravu minerálneho oleja podľa odsekov 1 a 2 je možné začať po pridelení zjednodušeného referenčného kódu, ak § 31a neustanovuje inak. Minerálny olej prepravovaný podľa odsekov 1 a 2 musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci zjednodušený referenčný kód.
(5)Schválený odosielateľ alebo distribútor pohonných látok môže zrušiť zjednodušený elektronický dokument, ak sa nezačala preprava minerálneho oleja podľa odsekov 1 a 2. Preprava minerálneho oleja podľa odsekov 1 a 2 sa začína, keď minerálny olej opustí sklad schváleného odosielateľa alebo distribútora pohonných látok, alebo miesto odoslania na daňovom území, ktoré schválený odosielateľ alebo distribútor pohonných látok oznámil colnému úradu.
(6)Počas prepravy minerálneho oleja podľa odseku 1 môže schválený odosielateľ prostredníctvom elektronického systému zmeniť miesto určenia uvedené v zjednodušenom elektronickom dokumente alebo schváleného príjemcu, a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.20a) Rovnako môže počas prepravy podľa odseku 2 distribútor pohonných látok zmeniť príjemcu podľa odseku 2.
(7)Ak sa minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely prepravuje podľa odseku 1 písm. b), colný úrad schváleného príjemcu je povinný zjednodušený elektronický dokument zaslaný správcom dane členského štátu schváleného odosielateľa zaslať schválenému príjemcovi. Pri preprave minerálneho oleja podľa odseku 2 colný úrad príjemcu podľa odseku 2 je povinný zjednodušený elektronický dokument zaslaný colným úradom distribútora pohonných látok zaslať príjemcovi podľa odseku 2.
18
(8)Ak sa minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území na podnikateľské účely prepravuje cez územie iného členského štátu na daňové územie na podnikateľské účely, je schválený odosielateľ povinný vyhotoviť zjednodušený elektronický dokument a postupovať podľa odseku 4. Schválený príjemca, ktorý chce tento minerálny olej prijať, je povinný postupovať podľa § 32a ods. 6 a podľa odseku 9.
(9)Ak sa minerálny olej prepravuje podľa odsekov 1 a 2, schválený príjemca alebo príjemca podľa odseku 2 je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ukončenia prepravy tohto minerálneho oleja predložiť colnému úradu schváleného príjemcu alebo príjemcu podľa odseku 2 správu o prijatí; správa o prijatí musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom, ak sa schválený príjemca alebo príjemca podľa odseku 2 s colným úradom nedohodne inak. Colný úrad schváleného príjemcu alebo príjemcu podľa odseku 2 elektronicky overí údaje v správe o prijatí a ak tieto údaje správne, potvrdí schválenému príjemcovi alebo príjemcovi podľa odseku 2 zaevidovanie správy o prijatí. Správu o prijatí colný úrad schváleného príjemcu alebo príjemcu podľa odseku 2 po jej zaevidovaní bezodkladne zašle schválenému odosielateľovi alebo distribútorovi pohonných látok a colnému úradu schváleného odosielateľa alebo distribútora pohonných látok. Ak údaje uvedené v správe o prijatí nie správne, colný úrad schváleného príjemcu alebo príjemcu podľa odseku 2 o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa správy o prijatí.
(10)Colný úrad môže prostredníctvom elektronického