Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Návrhom zákona sa netransponujú predpisy EÚ.
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
júl 2020
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
september 2020
2.Definícia problému
Aplikačná prax:
Z aplikačnej praxe výkonu verejného zdravotného poistenia vyplynula nutnosť riešiť viaceré okruhy, predovšetkým:
-spresnenie popisu postupu uplatnenia práva na výber zdravotnej poisťovne pri narodenom dieťati,
-spresnenie a zjednodušenie definície zárobkovej činnosti,
-ustanovenie obdobia, počas ktorého platí poistné na verejné zdravotné poistenie za azylanta štát,
-zjednodušenie prístupu k zdravotnej starostlivosti v SR pre osoby verejne zdravotne poistené v SR z titulu poberania dôchodku a s bydliskom v inom členskom štáte
-zjednodušenie určenia postupu znižovania minimálneho vymeriavacieho základu, z ktorého sa platí poistné,
-zosúladenie dátumov predkladania údajov k ročnému zúčtovaniu so štátom s dátumami na predkladanie údajov do ročného prerozdelenia poistného,
-zavedenie elektronickej komunikácie platiteľa poistného a zdravotnej poisťovne v plnom rozsahu,
-spresnenie určenia dlžníka zdravotnej poisťovne,
-zjednodušenie preukazovania sa poistencom pri čerpaní a poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
-ustanovenie postupu pri preplácaní zdravotnej starostlivosti, poskytovanej osobám s poskytnutou doplnkovou ochranou.
-elektronizáciu jednotlivých procesov.
Prerozdeľovací mechanizmus:
Naďalej existuje významná skupina poistencov, ktorých náklady na zdravotnú starostlivosť výrazne prekračujú kompenzáciu prostredníctvom ich indexu rizika .
Vykazovanie údajov zamestnávateľom do zdravotnej poisťovne
Súčasné znenie zákona pri predkladaní údajov od zamestnávateľa do zdravotnej poisťovne nezohľadňuje skutočnosť, že tieto údaje už zamestnávateľ v minulosti predložil inému subjektu verejnej správy.
3.Ciele a výsledný stav
Aplikačná prax:
Cieľom predkladaného návrhu právneho predpisu je efektívne riešenie problémov, uvedených v bode 2 tejto doložky v časti Aplikačná prax, cestou spresnenia definícií v zákone a ustanovenia postupov v zmysle potrieb z aplikačnej praxe.
Prerozdeľovací mechanizmus:
Cieľom je eliminácia rizika zdravotnej poisťovne, vyplývajúcej z príliš vysokých nákladov na individuálnych poistencov, ktoré nie sú kryté v rámci existujúceho modelu prerozdelenia cez tzv. nadlimitnú sumu.
Vykazovanie údajov zamestnávateľom do zdravotnej poisťovne
Cieľom novely je umožniť efektívnu výmenu údajov od zamestnávateľa medzi subjektami verejnej správy a upustiť od duplicitnej povinnosti vykazovania pre zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni, ak tieto údaje boli oznámené inému subjektu verejnej správy (napr. Sociálnej poisťovni).
4.Dotknuté subjekty
Poistenci verejného zdravotného poistenia, platitelia poistného, zdravotné poisťovne, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
5.Alternatívne riešenia
Nie sú.
Nultý variant: Platná právna úprava si vyžaduje zmenu, nakoľko vo vyššie popísaných špecifických prípadoch nedefinuje presne vzťahy pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia.
Ak by nedošlo k vydaniu tejto právnej úpravy, naďalej by dochádzalo k vzniku nákladov zdravotnej poisťovne na zdravotnú starostlivosť u individuálnych poistencov, ktoré by neboli kryté v procese prerozdelenia
Ak by nedošlo k úprave, týkajúcej sa nahlasovania údajov zamestnávateľa a k ustanoveniu pravidiel pri výmene týchto údajov medzi subjektami verejnej správy, zamestnávateľ by naďalej musel nahlasovať tieto údaje na viaceré subjekty verejnej správy duplicitne.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek spolu s odôvodnením.
-
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
 Pozitívne
💧 Žiadne
 Negatívne
10.Poznámky
Navrhované legislatívne zmeny nebudú mať žiadny vplyv na rozpočet verejného zdravotného poistenia.
Zjednodušenie prístupu k zdravotnej starostlivosti v SR pre osoby verejne zdravotne poistené v SR z titulu poberania dôchodku a s bydliskom v inom členskom štáte nemá vplyv na rozpočet verejného zdravotného poistenia, nakoľko tieto osoby v súčasnosti majú nárok na úhradu týchto nákladov v plnom rozsahu v štáte bydliska.
Zmena spôsobu preplácania zdravotnej starostlivosti, ktorá je poskytovaná osobám s poskytnutou doplnkovou ochranou nezakladá zvýšené nároky na rozpočet verejnej správy, nakoľko sa jedná iba o zmenu rozpočtovej kapitoly (z Ministerstva vnútra SR na Ministerstvo zdravotníctva SR), z ktorej bude táto zdravotná starostlivosť uhrádzaná.
Zavedenie nadlimitnej sumy do procesu prerozdelenia nemá vplyv na rozpočet verejnej správy (týka sa len prerozdelenia prostriedkov v rámci existujúcich zdravotných poisťovní). Odhadovaný vplyv na rozpočty jednotlivých zdravotných poisťovní (použité dáta o poistencoch za rok 2019) je v tabuľke nižšie.
Zdravotná poisťovňa
počet poistencov, ktorých by sa týkala nadlimitná suma - rok 2019
prerozdeľované nadlimitné náklady (v eur)
dodatočný príjem/výdavok z titulu nadlimitnej sumy (v eur)
VšZP, a. s.
9 386
131 456 771
9 508 391
Dôvera ZP, a. s.
2 814
38 898 425
-5 952 943
Union ZP, a. s.
669
8 594 659
-3 555 448
SPOLU
12 869
178 949 855
0
11.Kontakt na spracovateľa
Veronika Valeková, LLB.Ing. Marián Janiš
tel.: 02 / 59 373 389tel.: 02 / 59 373 350
12.Zdroje
Súvisiace platné právne predpisy, údaje predkladané zdravotnými poisťovňami.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK