NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
277
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ....................... 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z. zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 256/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z. zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 310/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 343/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z. a zákona č. 264/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 6 ods. 7 sa slová „táto zdravotná poisťovňa nie je alebo nebola“ nahrádzajú slovami „matka nie je verejne zdravotne poistená“.
2.V § 6 ods. 8 prvá veta znie „Zákonný zástupca dieťaťa môže podať prihlášku v inej zdravotnej poisťovni ako je zdravotná poisťovňa určená podľa odseku 7, a to do 60 dní od narodenia dieťaťa; to platí aj pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorej bol maloletý zverený do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti11) a zariadenie, v ktorom je maloletý umiestnený na základe rozhodnutia súdu.5); ak poistenie dieťaťa vzniklo podľa § 3 ods. 3 písm. h) zákonný zástupca je povinný podať prihlášku v príslušnej zdravotnej poisťovni dieťaťa podľa odseku 7 alebo v inej zdravotnej poisťovni do 60 dní od narodenia dieťaťa.“.
3.V § 8 ods. 1 úvodná veta znie: „Prihláška musí mať písomnú formu,13aaa) ak je podaná elektronickými prostriedkami, musí byť podpísaná elektronickým podpisom;13aab) prihláška musí obsahovať“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13aab znie:
13aab) Čl. 3 bod 10 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. 7. 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES.“.
4.V § 8 ods. 1 písm. a) a h) sa vypúšťajú slová „a čas“.
5.V § 8 ods. 1 písm. b) sa za slová „priezvisko, rodné číslo“ vkladá čiarka a slová „dátum narodenia“.
6.V § 8 ods. 6 sa za slová „obsahovať aj“ vkladajú slová „titul, ak ho poistenec a ho zapísaný v registri fyzických osôb,51d)“.
7.§ 9g vrátane nadpisu znie:
㤠9g
Úhrada nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi, ktorý je poberateľom dôchodku, a má bydlisko v inom členskom štáte
Poistenec, ktorý je verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike, poberá zo Slovenskej republiky starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok, výsluhový dôchodok a dovŕšil dôchodkový vek podľa osobitného predpisu,8ab) invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, a bydlisko v inom členskom štáte, právo na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej v Slovenskej republike v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,1) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
8.Za § 9g sa vkladá § 9h, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 9h
Úhrada zdravotnej starostlivosti pre cudzinca s poskytnutou doplnkovou ochranou
(1)Cudzinec s poskytnutou doplnkovou ochranou,4) ktorý nie je verejne zdravotne poistený podľa tohto zákona a nie je zdravotne poistený v inom členskom štáte nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.1)
(2)Zdravotnú starostlivosť, poskytnutú podľa odseku 1 uhrádza zdravotná poisťovňa s najväčším počtom poistencov.
(3)Náklady vzniknuté podľa odseku 2 uhrádza zdravotnej poisťovni ministerstvo zdravotníctva. Na úhradu tejto zdravotnej starostlivosti sa primerane použije ustanovenie § 9 ods. 4 a 5.
(4)Cudzinec s poskytnutou doplnkovou ochranou sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti preukazuje preukazom cudzinca s poskytnutou doplnkovou ochranou o nároku na úhradu zdravotnej starostlivosti (ďalej len „nárokový preukaz“), ktorý mu vydala zdravotná poisťovňa, určená podľa odseku 2. Nárokový preukaz zdravotná poisťovňa vydáva na základe žiadosti cudzinca s poskytnutou doplnkovou ochranou a oznámenia orgánu, ktorý cudzincovi poskytol doplnkovú ochranu. Platnosť nárokového preukazu je na obdobie poskytnutia doplnkovej ochrany.16hda) Na vydávanie nárokového preukazu a na obsah údajov na nárokovom preukaze sa primerane použije ustanovenie § 10a ods. 1 a 2.
(5)Ak došlo k zániku doplnkovej ochrany, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky bezodkladne o tejto skutočnosti upovedomí zdravotnú poisťovňu s najväčším počtom poistencov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16hda znie:
16hda) § 20 ods. 3 zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
9.V § 10b ods. 1 písm. a) štvrtom bode sa vypúšťajú slová „odchodného, výsluhového príspevku,“.
10.V § 10b ods. 1 písm. a) šiesty bod znie:
,,6. z odchodného, výsluhového príspevku alebo príjmov z rekreačnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,19a)“.
11.V § 11 ods. 7 písmeno q) znie:
„q) azylanta4) v období šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od dátumu udelenia azylu,“.
12.V § 12 ods. 4 sa za slová „§ 24“ vkladajú slová „ods. 1“.
13.V § 13 ods. 11 písmeno a) znie:
„a) bol poistenec zamestnancom alebo osobou podľa § 11 ods. 7,“.
14.V § 13 sa vypúšťajú odseky 13 a 15.
Doterajšie odseky 14 až 19 sa označujú ako odseky 13 až 17.
15.Poznámka pod čiarou k odkazu 16m znie:
16m) Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.“.
16.V § 19 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 13 ods. 18“ nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 16“.
17.V § 19 ods. 19 sa slová „15. novembra“ nahrádzajú slovami „10. novembra“.
18.V § 19 ods. 20 sa slová „§ 13 ods. 14“ nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 13“ a slová „1. decembra“ sa nahrádzajú slovami „15. novembra“.
19.V § 20 ods. 1 tretia veta znie: „Zamestnávateľ je povinný zasielať mesačný výkaz zdravotnej poisťovni elektronicky.“.
20.V § 22 ods. 2 sa písmeno j) dopĺňa piatym a šiestym bodom, ktoré znejú:
„5. zobrazeným preukazom poistenca v mobilnej aplikácii zdravotnej poisťovne, ak ju zdravotná poisťovňa poskytuje,
6. uvedením svojho rodného čísla, ak poistencovi nebol vydaný preukaz poistenca ani občiansky preukaz s elektronickým čipom.“.
21.V § 24 písm. c) sa slová „písomne alebo elektronicky“ nahrádzajú slovom „elektronicky“ a vypúšťajú sa slová „ak zamestnávateľ najmenej troch zamestnancov, je povinný túto zmenu oznamovať príslušnej zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky;“.
22.V § 24 písm. k), l), m) a o) sa vypúšťajú slová „písomne alebo“.
23.V § 24 písm. n) sa vypúšťajú slová „listinnej podobe alebo“.
24.Doterajší text § 24 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ak zdravotnej poisťovni poskytuje údaj o zmene platiteľa poistného z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 7 písm. c), m) a s) úrad podľa § 29b ods. 6, povinnosť platiteľa poistného oznamovať túto zmenu zdravotnej poisťovni nevzniká.“.
25.§ 25a sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Dlžníkom nie je poistenec alebo platiteľ poistného, ak boli pohľadávky voči nemu odpísané podľa § 17c ods. 1 a 2 a zdravotná poisťovňa voči nemu neeviduje žiadne iné pohľadávky na poistnom a na preddavkoch na poistné po splatnosti.“.
26. V § 26 ods. 1 písm. c) sa za slová „§ 24“ vkladajú slová „ods. 1“.
27.§ 27 ods. 3 úvodnej vete sa za slová „preddavkov na poistné“ vkladajú slová „po odpočítaní súčtu preddavkov na nadlimitnú sumu podľa odseku 12 za všetky zdravotné poisťovne“.
28.V § 27 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Výsledok mesačného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu sa zvýši o mesačný preddavok na nadlimitnú sumu podľa odseku 12.“.
29.V § 27 ods. 8 sa písmeno a) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4. výšku mesačného preddavku na nadlimitnú sumu podľa odseku 12,“.
30.§ 27 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12) Mesačný preddavok na nadlimitnú sumu predstavuje jednu dvanástinu podielu zdravotnej poisťovne na nadlimitnej sume podľa § 27aa ods. 4 za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza roku, za ktorého mesiac sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva. Mesačný preddavok na nadlimitnú sumu sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.“.
31.V § 27a ods. 3 sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „po odpočítaní nadlimitnej sumy podľa § 27aa ods. 1 za všetkých poistencov zdravotnej poisťovne“.
32.V § 27a ods. 9 sa písmeno a) dopĺňa štvrtým až šiestym bodom, ktoré znejú:
„4. počet poistencov s nenulovou nadlimitnou sumou podľa § 27aa ods. 1,
5. celkovú sumu, ktorá predstavuje súčet nadlimitných súm za všetkých poistencov podľa štvrtého bodu,
6. celkové priemerné náklady na jedného poistenca (§ 27aa ods. 3),“.
33.V § 27a ods. 9 sa písmeno b) dopĺňa siedmym a ôsmym bodom, ktoré znejú:
„7. podiele na nadlimitnej sume podľa § 27aa ods. 4 za každú zdravotnú poisťovňu,
8. upravenom podiele na nadlimitnej sume podľa § 27aa ods. 5 za každú zdravotnú poisťovňu.“.
34.V § 27a ods. 10 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová „upraveného o upravený podiel na nadlimitnej sume podľa § 27aa ods. 5“.
35.Za § 27a sa vkladá § 27aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠27aa
Nadlimitná suma
(1) Nadlimitnou sumou sa rozumie 80% zo sumy, o ktorú prekračujú skutočné náklady zdravotnej poisťovne na zdravotnú starostlivosť na poistenca 28 ods. 4 písm. b)] súčet štandardizovaných nákladov skupiny určenej indexom podľa § 28 ods. 3 a 20-násobku celkových priemerných nákladov na jedného poistenca vážených počtom mesiacov trvania poistenia v období, za ktoré sa ročné prerozdeľovanie vykonáva.
(2) Štandardizované náklady skupiny určenej indexom podľa § 28 ods. 3 sa určujú ako súčin indexu rizika nákladov pre skupinu a celkových priemerných nákladov na poistenca.
(3) Celkové priemerné náklady na poistenca sa určujú ako podiel celkových nákladov zdravotných poisťovní na zdravotnú starostlivosť na všetkých poistencov 28 ods. 4 písm. b)] a celkového počtu poistencov.
(4) Podiel zdravotnej poisťovne na nadlimitnej sume sa určuje ako súčet nadlimitných súm podľa odseku 1 za všetkých jej poistencov.
(5) Upravený podiel zdravotnej poisťovne na nadlimitnej sume sa určuje ako rozdiel podielu zdravotnej poisťovne na nadlimitnej sume podľa odseku 4 a súčtu mesačných preddavkov na nadlimitnú sumu za rozhodujúce obdobie.
(6)Štandardizované náklady skupiny a celkové priemerné náklady sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.
(7)Ministerstvo zdravotníctva oznamuje úradu do 31. októbra na účel určenia hodnoty nadlimitnej sumy podľa odseku 1 údaje o poistencoch za predchádzajúci kalendárny rok v rozsahu
a) rodné číslo poistenca, pri ktorom hodnota nadlimitnej sumy nie je nulová; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, meno, priezvisko a dátum narodenia,
b) pohlavie,
c) výška skutočných nákladov zdravotnej poisťovne na zdravotnú starostlivosť na poistenca,
d) zaradenie poistenca do skupiny určenej indexom podľa § 28 ods. 3,
e) výška nadlimitnej sumy za poistenca,
f) kód príslušnej zdravotnej poisťovne poistenca.“.
36.V § 29b ods. 12 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na účel preukázania skutočností podľa § 11 ods. 7 písm. j) údaje o dieťati v rozsahu rodné číslo, meno, priezvisko, dátum narodenia a údaje o fyzickej osobe, za ktorú je platiteľom štát podľa § 11 ods. 7 písm. c) pre toto dieťa v rozsahu rodné číslo, meno, rodné priezvisko, priezvisko, dátum narodenia fyzickej osoby“.
37.V § 29b ods. 13 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na účel preukázania skutočností podľa § 11 ods. 7 písm. j) rodné číslo, meno, priezvisko, dátum narodenia dieťaťa a údaje o fyzickej osobe za ktorú je platiteľom štát podľa § 11 ods. 7 písm. m) prvého bodu pre toto dieťa v rozsahu rodné číslo, meno, priezvisko, dátum narodenia fyzickej osoby“.
38.§ 29b sa dopĺňa odsekom 22, ktorý znie:
„(22) Subjekty uvedené v odsekoch 8, 9, 12 14 a 20 poskytujú úradu údaje o fyzickej osobe, u ktorej došlo k zmene platiteľa poistného z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 7 písm. c), m) alebo s) najmenej raz za 14 dní.“.
39.V § 38ev sa vypúšťajú odseky 7, 11 a 17. Doterajšie odseky 8 20 sa označujú ako odseky 7 až 17.
40.V § 38ev ods. 14 sa slová „ôsmich dní od odvolania krízovej situácie“ nahrádzajú slovami „8. januára 2021“.
41.Za § 38ev sa vkladá § 38ew, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠38ew
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1) Výška mesačného preddavku na nadlimitnú sumu v mesačnom prerozdeľovaní podľa § 27 ods. 12 v rokoch 2021 a 2022 sa určí ako jedna dvanástina z nadlimitnej sumy za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva.
(2) Na výpočet hodnoty nadlimitnej sumy za obdobia podľa odseku 1 sa použije postup, ustanovený v § 27aa s indexmi rizika nákladov, ktoré boli platné v príslušnom období, ktorého sa výpočet týka.
(3) Ministerstvo zdravotníctva oznámi úradu do 15. januára 2021 na účel určenia hodnoty nadlimitnej sumy podľa § 27aa, údaje o poistencoch za rok 2019 v rozsahu
a) rodné číslo poistenca, pri ktorom hodnota nadlimitnej sumy nie je nulová; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, meno, priezvisko a dátum narodenia,
b) pohlavie,
c)výška skutočných nákladov zdravotnej poisťovne na zdravotnú starostlivosť na poistenca,
d) zaradenie poistenca do skupiny určenej indexom podľa § 28 ods. 3,
e) výška nadlimitnej sumy za poistenca,
f) kód príslušnej zdravotnej poisťovne poistenca.
(4) Mesačné prerozdeľovanie podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2021 sa vykoná prvýkrát v marci 2021 za mesiac január 2021.
(5) Ročné prerozdeľovanie poistného za rok 2020 sa vykoná v roku 2021 podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2020.
(6) Subjekty uvedené v § 29b ods. 8, 9, 12 14 a 20 uzatvoria dohodu o poskytovaní údajov podľa § 29b ods. 22 s úradom najneskôr do 30. septembra 2021.
(7) Za azylanta, ktorému bol azyl udelený pred 1. januárom 2021, je štát platiteľom poistného do 30. júna 2021, ak v § 11 ods. 8 nie je ustanovené inak.
(8)Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky do 8. januára 2021 odovzdá zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov na účely zabezpečenia úhrad zdravotnej starostlivosti podľa § 9h ods. 2 zoznam cudzincov, ktorým je poskytovaná doplnková ochrana v rozsahu
a)meno a priezvisko,
b)pohlavie,
c)dátum narodenia,
d)rodné číslo alebo bezvýznamové identifikačné číslo, ak ho má osoba pridelené,
e)adresa prechodného pobytu,
f)dátum, kedy bola doplnková ochrana poskytnutá.
(9)Cudzinec s poskytnutou doplnkovou ochranou sa môže preukazovať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti aj dokladom o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti vydaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020 najdlhšie do 31. marca 2021.“.
Čl. II
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 606/2003 Z. z., zákona č. 207/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 198/2018 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 70/2019 Z. z. sa mení takto:
1.V § 27b sa vypúšťajú písmená a) až d).
Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená a) až d).
2. V § 27c sa vypúšťa odsek 3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18b sa vypúšťa.
3. V § 47b ods. 1 písm. b) sa vypúšťa druhý bod.
Doterajší tretí bod sa označuje ako druhý bod.
Čl. III
Zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z.z., zákona č. 347/2005 Z.z., zákona č. 538/2005 Z.z., zákona č. 660/2005 Z.z., zákona č. 342/2006 Z.z., zákona č. 522/2006 Z.z., zákona č. 661/2007 Z.z., zákona č. 81/2009 Z.z., zákona č. 402/2009 Z.z., zákona č. 34/2011 Z.z., zákona č. 363/2011 Z.z., zákona č. 41/2013 Z.z., zákona č. 220/2013 Z.z., zákona č. 365/2013 Z.z., zákona č. 185/2014 Z.z., zákona č. 53/2015 Z.z., zákona č. 77/2015 Z.z., zákona č. 428/2015 Z.z., zákona č. 356/2016 Z.z., zákona č. 257/2017 Z.z., zákona č. 351/2017 Z.z., zákona č. 87/2018 Z.z., zákona č. 109/2018 Z.z., zákona č. 374/2018 Z.z., zákona č. 139/2019 Z.z. a zákona č. 125/2020 Z. z. sa mení takto:
V § 8 písm. g) sa slová „dokladom o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti;16b)“ nahrádzajú slovami „preukazom cudzinca s poskytnutou doplnkovou ochranou o nároku na úhradu zdravotnej starostlivosti;16b)“ a slová „Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“ sa nahrádzajú slovami „zdravotnej poisťovne s najväčším počtom poistencov“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16b znie:
16b) § 9h ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2020 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z.z., zákona č. 351/2005 Z.z., zákona č. 538/2005 Z.z., zákona č. 282/2006 Z.z., zákona č. 527/2006 Z.z., zákona č. 673/2006 Z.z., zákona č. 272/2007 Z.z., zákona č. 330/2007 Z.z., zákona č. 464/2007 Z.z., zákona č. 653/2007 Z.z., zákona č. 284/2008 Z.z., zákona č. 447/2008 Z.z., zákona č. 461/2008 Z.z., zákona č. 560/2008 Z.z., zákona č. 192/2009 Z.z., zákona č. 214/2009 Z.z., zákona č. 8/2010 Z.z., zákona č. 133/2010 Z.z., zákona č. 34/2011 Z.z., zákona č. 250/2011 Z.z., zákona č. 362/2011 Z.z., zákona č. 390/2011 Z.z., zákona č. 512/2011 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z.z., zákona č. 185/2012 Z.z., zákona č. 313/2012 Z.z., zákona č. 324/2012 Z.z., zákona č. 41/2013 Z.z., zákona č. 153/2013 Z.z., zákona č. 204/2013 Z.z., zákona č. 220/2013 Z.z., zákona č. 365/2013 Z.z., zákona č. 185/2014 Z.z., zákona č. 333/2014 Z.z., zákona č. 53/2015 Z.z., zákona č. 77/2015 Z.z., zákona č. 393/2015 Z.z., zákona č. 422/2015 Z.z., zákona č. 428/2015 Z.z., zákona č. 91/2016 Z.z., zákona č. 125/2016 Z.z., zákona č. 167/2016 Z.z., zákona č. 317/2016 Z.z., zákona č. 356/2016 Z.z., zákona č. 41/2017 Z.z., zákona č. 92/2017 Z.z., zákona č. 257/2017 Z.z., zákona č. 336/2017 Z.z., zákona č. 351/2017 Z.z., zákona č. 4/2018 Z.z., zákona č. 87/2018 Z.z., zákona č. 109/2018 Z.z., zákona č. 156/2018 Z.z., zákona č. 177/2018 Z.z., zákona č. 192/2018 Z.z., zákona č. 270/2018 Z.z., zákona č. 351/2018 Z.z., zákona č. 374/2018 Z.z., zákona č. 139/2019 Z.z., zákona č. 212/2019 Z.z., zákona č. 231/2019 Z.z., zákona č. 383/2019 Z.z., zákona č. 398/2019 Z.z., zákona č. 467/2019 Z.z. a zákona č. 125/2020 Z. z. sa mení takto:
V § 79b ods. 7 sa slovo „osobe“ nahrádza slovom „cudzincovi“ a slová „dokladom o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti58cf)“ sa nahrádzajú slovami „preukazom osoby s poskytnutou doplnkovou ochranou s nárokom na úhradu zdravotnej starostlivosti.58cf)“
Poznámka pod čiarou k odkazu 58cf znie:
58cf) § 9h ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2020 Z. z.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I bodu 38, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2021 a čl. I bodov 11, 24 a 26, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2021.