B.Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Ustanovuje sa okruh poistencov, ktorí budú mať ochranné limity 12 eur resp. 30 eur bez ohľadu na príjem, ktorý dosahujú. A ustanovuje sa okruh poistencov, ktorí budú mať nulovú spoluúčasť za doplatky na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny s ohľadom na ich výšku dôchodku a zdaniteľný príjem. Ide o zraniteľné skupiny poistencov, a to deti do šiestich rokov veku, osoby, ktoré držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, osoby, ktoré poberateľmi invalidného dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku alebo osoby invalidné a ktorým nevznikol nárok na invalidný dôchodok. Ďalej to osoby, ktoré poberateľmi starobného dôchodku, dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, taktiež osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a nevznikol im nárok na starobný dôchodok a osoby, ktoré poberateľmi predčasného dôchodku a nevznikol im nárok na starobný dôchodok.
Ak pôjde o okruh osôb, ktorí budú mať ochranný limit vo výške 0 eur, bude sa zohľadňovať súčet príjmu, ktorý podlieha dani z príjmov a dôchodok Ak bude tento súčet vyšší ako 60% priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa posudzuje nárok poistenca na limit spoluúčasti, nebude mať okruh osôb ochranný limit vo výške 0 eur ale vo výške 12 eur alebo 30 eur. Aby bolo možné reálne posúdiť príjem podľa zákona o dani z príjmov, môže sa posudzovať iba taký príjem, ktorý bol uplatnený v daňovom priznaní a to v roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa posudzuje limit spoluúčasti, keďže sa limit spoluúčasti posudzuje za prvý štvrťrok, v tomto období ešte údaje o príjme zdravotná poisťovňa z finančného riaditeľstva nemá.
K bodu 2
Vyhodnocovanie splnenia podmienky o výške príjmu musia zdravotné poisťovne vykonávať najneskôr do 90 dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka. Toto vyhodnocovanie bude vykonané z údajov Finančnej správy SR z daňových priznaní.
Zákon ustanovuje hranicu príjmov, od ktorej sa na poistencov nebude vzťahovať nárok na vrátenie sumy limitu spoluúčasti. Táto hranica sa určuje na sumu 60% z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza obdobiu, za ktoré sa limit spoluúčasti určuje.
Keďže sa posudzujú príjmy za celé obdobie, na ktoré sa limit spoluúčasti vzťahuje (3 mesiace), tieto príjmy sa porovnávajú oproti trojnásobku sumy 60% z priemernej mesačnej mzdy, t. j. oproti 180% z priemernej mesačnej mzdy.
Príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, z kapitálového majetku, ostatné príjmy a príjmy z dividend sa posudzujú z vymeriavacích základov pre odvod poistného na verejné zdravotné poistenie z pred dvoch rokov, nakoľko v čase posudzovania nároku na limit spoluúčasti ešte nie známe údaje o týchto príjmoch v danom roku (tieto budú k dispozícii po podaní daňového priznania v nasledujúcom kalendárnom roku).
Pre porovnanie vymeriavacích základov spred dvoch rokov sa použije alikvotná časť prislúchajúca ku kalendárnemu štvrťroku (t. j. jedna štvrtina týchto vymeriavacích základov).
Suma dôchodku sa použije podľa stavu k prvému dňu posudzovaného obdobia. Keďže sa jedná o obdobie troch mesiacov, použije sa trojnásobok takto určenej sumy dôchodku.
Čl. II
K bodu 1
Ustanovuje sa, aby súčasťou účtu poistenca bola aj informácia, či osoba spĺňa podmienky na limit spoluúčasti a aby tam bola uvedená aj čiastka, o ktorú bol limit spoluúčasti prekročený.
K bodu 2
Navrhuje sa doplniť údaj o výške dôchodku, aby bolo možné vypočítať limit spoluúčasti a podmienku výšky príjmu a výšky dôchodku.
K bodu 3
Navrhuje sa ustanoviť prechodné ustanovenie, aby sa údaj o výške dôchodku dohodol v dodatku s uvedenými inštitúciami, aby bola zdravotná poisťovňa schopná vypočítať limit spoluúčasti za prvý štvrťrok.
Čl. III
Navrhuje sa účinnosť vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu a na naviazanie opatrení na rozpočtový rok.
V Bratislave dňa 30. septembra 2020
Igor Matovič v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Marek Krajčí v. r.
minister zdravotníctva
Slovenskej republiky