(návrh)
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z ... 2020
o štúdii uskutočniteľnosti investície a štúdii uskutočniteľnosti koncesie
Vláda Slovenskej republiky podľa § 19a ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ........... Z. z. nariaďuje:
§ 1Hodnota investície a koncesie
(1)Štúdia uskutočniteľnosti investície sa vypracuje, ak hodnota investície je rovná alebo vyššia ako 40 000 000 eur.
(2)Štúdia uskutočniteľnosti investície v informatizácii sa vypracuje, ak hodnota investície je rovná alebo vyššia ako 10 000 000 eur a viac ako 50 % výdavkov patrí do rozpočtových podpoložiek ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie uvedených v prílohe.
(3)Štúdia uskutočniteľnosti koncesie sa vypracuje, ak predpokladaná hodnota koncesie1) je rovná alebo vyššia ako 40 000 000 eur.
(4)Hodnota investície a koncesie podľa odsekov 1 3 sa na účely vypracovania štúdie uskutočniteľnosti posudzuje vrátane dane z pridanej hodnoty2).
§ 2Náležitosti štúdie uskutočniteľnosti
Štúdia uskutočniteľnosti investície a štúdia uskutočniteľnosti koncesie sa vypracujú tak, aby obsahovali
a)opis súčasnej situácie a určenie cieľov investície alebo koncesie,
b)analýzu dopytu a ponuky,
c)výber a opis alternatívnych riešení,
d)finančnú analýzu a ekonomickú analýzu,
e)hodnotenie rizík súvisiacich s investíciou alebo koncesiou,
f)ďalšie skutočnosti potrebné na riadne hodnotenie štúdie uskutočniteľnosti.
§ 3
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
1) § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 345/2018 Z. z.
2) Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Príloha
k nariadeniu vlády č. .../2020 Z. z.
Rozpočtové podpoložky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v informatizácii
Kód
Názov
632004
Komunikačná infraštruktúra
632005
Telekomunikačné služby
633002
Výpočtová technika
633003
Telekomunikačná technika
633013
Softvér
633018*
Licencie - časť Autorské práva na softvér alebo analýzu informačno-komunikačného technologického riešenia
633019
Komunikačná infraštruktúra
635002
Výpočtová technika - rutinná a štandardná údržba
635003
Telekomunikačná technika – rutinná a štandardná údržba
635009
Softvér - rutinná a štandardná údržba
635010
Komunikačná infraštruktúra - rutinná a štandardná údržba
636006
Výpočtová technika - nájomné za nájom
636007
Softvér - nájomné za nájom
636008
Komunikačná infraštruktúra - nájomné za nájom
637033
Zálohy na projekty Európskej únie (iba v programoch 0EJ a 0A9)
637040
Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií
711003
Softvér - nákup
711004*
Licencie - časť Autorské práva na softvér alebo analýzu informačno-komunikačného technologického riešenia
713002
Výpočtová technika - nákup
713003
Telekomunikačná technika - nákup
713006
Komunikačná infraštruktúra - nákup
718002
Výpočtová technika - rekonštrukcia a modernizácia
718003
Telekomunikačná technika - rekonštrukcia a modernizácia
718006
Softvér - rekonštrukcia a modernizácia
718007
Komunikačná infraštruktúra - rekonštrukcia a modernizácia
* časť z podpoložky, ktorá predstavuje výdavky na informačné technológie