Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu
Scenár 3: Verejnosť sa zúčastňuje na tvorbe právneho predpisu
Fáza procesu
Subfáza
Kontrolná otázka
Á
N
1.1 Identifikácia cieľa
Bol zadefinovaný cieľ účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu?1)
1.2 Identifikácia problému a alternatív
Bola vykonaná identifikácia problému a alternatív riešení?2)
1.3 Identifikácia zainteresovaných skupín a jednotlivcov3)
Bola vykonaná identifikácia zainteresovaných skupín a jednotlivcov?2)
1. Príprava tvorby právneho predpisu
1.4 Identifikácia záujmov zainteresovaných skupín a jednotlivcov
Bola vykonaná identifikácia záujmov a možných konfliktov zainteresovaných skupín a jednotlivcov?
Boli verejnosti poskytnuté informácie o probléme, ktorý má predmetný právny predpis riešiť?
Boli verejnosti poskytnuté informácie o cieli účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu spolu s časovým rámcom jeho tvorby?
2.1 Rozsah informácií
Boli verejnosti poskytnuté informácie o plánovanom procese tvorby právneho predpisu?
Boli verejnosti poskytnuté relevantné informácie pred začatím tvorby právneho predpisu?
Boli verejnosti poskytnuté relevantné informácie počas tvorby právneho predpisu?
2.2 Kontinuita informovania
Boli verejnosti poskytnuté relevantné informácie aj po ukončení tvorby právneho predpisu?
Boli relevantné informácie o tvorbe právneho predpisu verejnosti poskytnuté včas?
2.3 Kvalita a včasnosť informácií
Boli relevantné informácie o tvorbe právneho predpisu a o samotnom právnom predpise poskytnuté vo vyhovujúcej technickej kvalite?4)
2. Informovanie verejnosti o tvorbe právneho predpisu
2.4 Adresnosť informácií
Boli zvolené komunikačné kanály dostatočné vzhľadom na prenos relevantných informácií o právnom predpise smerom k verejnosti?
3.1 Jasné zadanie procesu tvorby právneho predpisu
Bol zadefinovaný základný rámec procesu tvorby právneho predpisu?5)
Predstavujú zapojení aktéri reprezentatívnu vzorku zainteresovaných skupín a jednotlivcov?
3.2 Zapojení aktéri6)
Reprezentujú zapojení aktéri celkovú heterogenitu zainteresovaných skupín a jednotlivcov?
Bola zapojeným aktérom odoslaná spätná väzba ako bolo s ich návrhom naložené?
3.3 Spätná väzba
Indikujú zapojení aktéri spokojnosť s vyhodnotením ich návrhov k právnemu predpisu?7)
Boli návrhy zo strany zapojených aktérov zapracované do návrhu právneho predpisu?
3. Účasť verejnosti na tvorbe právneho predpisu
3.4 Zapracovanie návrhov zapojených aktérov
Indikujú zapojení aktéri, že ich návrh ovplyvnil konečnú podobu právneho predpisu?7)
Vysvetlivky
1) Cieľ účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu závisí od zamýšľanej intenzity zapojenia verejnosti do tvorby právneho predpisu:
• Scenár 1 - informovať verejnosť o procese tvorby právneho predpisu
• Scenár 2 – zapojiť verejnosť do diskusie o tvorbe právneho predpisu
• Scenár 3 – zapojiť verejnosť do tvorby právneho predpisu
Scenár 4 zapojiť čo najširšiu verejnosť do tvorby právneho predpisu v rovnocennom postavení s predkladateľom právneho predpisu
Cieľ účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu je súčasťou hodnotiacej správy procesu tvorby právneho predpisu (pozri vysvetlivku č. 9).
2) Vypĺňa sa na základe hodnotiacej správy (pozri vysvetlivku č. 9).
3) Zainteresovanými skupinami a jednotlivcami sa rozumejú skupiny alebo jednotlivci, ktorí:
• budú právnym predpisom ovplyvnení a/alebo majú nejaký záujem na výslednej podobe právneho predpisu,
• môžu nejakým spôsobom ovplyvniť, ohroziť alebo znemožniť tvorbu právneho predpisu.
4) Informácie boli poskytnuté v takej forme, aby boli prístupné aj osobám so zdravotným postihnutím a ďalším skupinám osôb znevýhodneným obmedzeným prístupom k informáciám a vo forme, ktorá je strojovo spracovateľná.
5) V základnom rámci procesu tvorby právneho predpisu majú byť zadefinované najmä:
• záväzky a povinnosti zapojených aktérov a ich mandát v procese,
• zvolené participatívne metódy
• preferované postupy rozhodovania,
• spôsob riešenia názorových a hodnotových rozdielov medzi zainteresovanými skupinami.
Základný rámec procesu tvorby právneho predpisu je súčasťou hodnotiacej správy procesu tvorby právneho predpisu (pozri vysvetlivku č. 9).
6) Zapojenými aktérmi sa rozumejú zainteresované skupiny a jednotlivci, ktorí boli aktívne zapojení do tvorby právneho predpisu.
7) Vypĺňa sa na základe stanoviska zapojených aktérov. Stanovisko zapojených aktérov je súčasťou hodnotiacej správy procesu tvorby právneho predpisu (pozri vysvetlivku č. 9).
8) Participatívnymi metódami sa rozumejú napríklad:
Boli splnené ciele a očakávania od účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu na strane predkladateľa právneho predpisu?
3.5 Naplnenie cieľov a očakávaní
Indikujú zapojení aktéri naplnenie svojich cieľov a očakávaní, s ktorými vstupovali do tvorby právneho predpisu?7)
Prispeli zvolené participatívne metódy8) k splneniu cieľa účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu?
Bola kvantita participatívnych metód adekvátna vzhľadom k povahe, komplexnosti a predmetu právneho predpisu?
3.6 Formy procesu tvorby právneho predpisu
Indikujú zapojení aktéri spokojnosť s formou procesu tvorby právneho predpisu a so zvolenými participatívnymi metódami?7)
3.7 Výstup procesu tvorby právneho predpisu
Bolo zapojeným aktérom umožnené pripomienkovať správu o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu?
Bolo vykonané hodnotenie procesu tvorby právneho predpisu?
Bola zverejnená hodnotiaca správa procesu tvorby právneho predpisu?9)
4. Vyhodnotenie procesu tvorby právneho predpisu
4.1 Hodnotenie procesu
Bol splnený cieľ účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu?
• ad-hoc osobné konzultácie s vybranými odborníkmi resp. zainteresovanými skupinami a jednotlivcami,
pracovné a poradné skupiny vytvorené zo zástupcov predkladateľa právneho predpisu a zainteresovaných skupín a jednotlivcov,
• konferencie a workshopy,
• verejné vypočutia,
• diskusné a deliberačné fóra.
Zvolené participatívne metódy súčasťou hodnotiacej správy procesu tvorby právneho predpisu (pozri vysvetlivku č. 9).
9) Hodnotiaca správa procesu tvorby právneho predpisu obsahuje najmä:
• cieľ účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu,
• spôsob identifikácie problému a alternatív riešení,
• spôsob identifikácie zainteresovaných skupín a jednotlivcov,
• spôsob identifikácie záujmov a možných konfliktov zainteresovaných skupín a jednotlivcov,
• spôsob zapojenia zainteresovaných skupín a jednotlivcov do tvorby právneho predpisu,
• zoznam zapojených aktérov,
• zvolené a použité participatívne metódy,
• stanoviská zapojených aktérov podľa zvoleného scenára účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu.
Hodnotiaca správa je prílohou k správe o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu, ak je vypracovaná.