Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Júl 2020
Predpokladaný termín predloženia na MPK
Júl 2020
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR
september 2020
2. Definícia problému
Obnova dôvery v právny štát a očista justície si vyžadujú vykonanie systémových zmien v ústavnom nastavení fungovania súdnej moci k čomu sa zaviazala vláda Slovenskej republiky vo svojom programovom vyhlásení. Tomuto účelu je podriadený predkladaný návrh ústavného zákona.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom navrhovanej právnej úpravy je
• reformovať zloženie Súdnej rady Slovenskej republiky,
• zaviesť previerky majetkových pomerov sudcov a sudcovskej spôsobilosti,
• reformovať proces ustanovenia sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
• vykonať zmenu pravidiel konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky,
zaviesť vekový cenzus pre zánik funkcie sudcu všeobecného súdu a sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky a upraviť status sudcov všeobecných súdov
zriadiť Najvyšší správny súdy Slovenskej republiky a v nadväznosti na to nanovo nastaviť právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky.
4. Dotknuté subjekty
Štátne orgány, fyzické osoby, právnické osoby.
5. Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenia boli posudzované, pričom sú popísaný v dôvodovej správe.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?  Áno 💧 Nie
Navrhovaný ústavný zákon vyvoláva potrebu zmeny súvisiacej zákonnej úpravy, ktorú však nemožno charakterizovať ako „vykonávací predpis“.
7. Transpozícia práva EÚ
Nie.
8. Preskúmanie účelnosti**
Preskúmanie účelnosti navrhovaného predpisu bude vykonávané priebežne po nadobudnutí jeho účinnosti.
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
💧 Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
💧 Žiadne
 Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
Návrhom ústavného zákona sa okrem iného navrhuje zriadiť Najvyšší správny súd Slovenskej republiky. Zriadenie tohto súdu sa nezaobíde bez výdavkov na strane štátneho rozpočtu. Vzhľadom na to, že parametre fungovania Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, ktorých poznanie je predpokladom pre správnu analýzu vplyvov na štátny rozpočet je súčasťou zákonnej úpravy, ktorý sa súčasne predkladá do legislatívneho procesu, je doložka vplyvov a s tým súvisiaca analýza vplyvov na štátne rozpočet súčasťou návrhu zákona, ktorým sa „vykonávajú“ ústavné zmeny. Návrh ústavného zákona prinesie do budúcna len potencionálne vplyvy na fyzické a právnické osoby čiže na podnikateľské prostredie.
11. Kontakt na spracovateľa
JUDr. Juraj Palúš, sekcia legislatívy,
juraj.palus@justice.sk
12. Zdroje
Návrh zákona je výstupom pracovnej skupiny zriadenej Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, ako aj verejných konzultácií s najvyššími predstaviteľmi justície, akademickej obce, stavovských organizácií, ako aj mimovládneho sektora.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK