NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
270
VLÁDNY NÁVRH
Ústavný z á k o n
z ... 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky
č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z., ústavného zákona č. 140/2004 Z. z., ústavného zákona č. 323/2004 Z. z., ústavného zákona č. 463/2005 Z. z., ústavného zákona č. 92/2006 Z. z., ústavného zákona č. 210/2006 Z. z., ústavného zákona č. 100/2010 Z. z., ústavného zákona č. 356/2011 Z. z., ústavného zákona č. 232/2012 Z. z., ústavného zákona č. 161/2014 Z. z., ústavného zákona č. 306/2014 Z. z., ústavného zákona č. 427/2015 Z. z., ústavného zákona č. 44/2017 Z. z., ústavného zákona č. 71/2017 Z. z., ústavného zákona č. 137/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 40/2019 Z. z. a ústavného zákona č. 99/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 84 odsek 3 znie:
„(3) Na vyslovenie súhlasu s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4, na prijatie zákona vráteného prezidentom Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) a na voľbu kandidáta na sudcu ústavného súdu podľa čl. 134 ods. 2 je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.“.
2. V čl. 102 ods. 1 písm. t) sa za slová „Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,“ vkladajú slová „predsedu a podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky,“.
3. V čl. 125 ods. 4 sa za slovo „súlade“ vkladajú slová „ústavného zákona,“.
4. V čl. 126 ods. 1 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Ústavný súd rozhoduje kompetenčné spory medzi Najvyšším súdom Slovenskej republiky a Najvyšším správnym súdom Slovenskej republiky.“.
2
5. Čl. 127 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Spolu so sťažnosťou podľa odseku 1 možno podať návrh, aby senát ústavného súdu podal návrh na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1, že všeobecne záväzný právny predpis, jeho časť alebo jeho jednotlivé ustanovenie, ktoré sa týka podanej sťažnosti, odporuje ústave, ústavnému zákonu, medzinárodnej zmluve podľa čl. 7 ods. 5 alebo zákonu. Ak senát ústavného súdu dospeje k záveru, že tento návrh je dôvodný, konanie o sťažnosti preruší a podá návrh na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1. Právny názor ústavného súdu obsiahnutý v rozhodnutí je pre senát ústavného súdu záväzný.“.
6. V čl. 129 ods. 2 sa za slovami „volieb do Národnej rady Slovenskej republiky“ vypúšťa čiarka a slová „volieb do orgánov územnej samosprávy“.
7. V čl. 129 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.
8. V čl. 130 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e) senát ústavného súdu podľa čl. 127 ods. 5,“.
Doterajšie písmená e) až j) sa označujú ako písmená f) až k).
9. V čl. 131 ods. 1 sa za slová „čl. 125b ods. 1,“ vkladajú slová „čl. 126,“, slová „čl. 129 ods. 2 až 7“ sa nahrádzajú slovami „čl. 129 ods. 2 až 6“ a vypúšťa sa tretia veta.
10. V čl. 134 odsek 2 znie:
„(2) Sudcov ústavného súdu vymenúva na návrh Národnej rady Slovenskej republiky prezident Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky navrhuje dvojnásobný počet kandidátov na sudcov, ktorých prezident Slovenskej republiky vymenovať; o návrhoch hlasuje Národná rada Slovenskej republiky verejne po vypočutí osôb navrhnutých Národnej rade Slovenskej republiky. Ak Národná rada Slovenskej republiky nezvolí potrebný počet kandidátov na sudcov ústavného súdu do dvoch mesiacov od uplynutia funkčného obdobia sudcu ústavného súdu alebo do šiestich mesiacov od zániku funkcie sudcu ústavného súdu z iných dôvodov, prezident Slovenskej republiky môže vymenovať sudcov ústavného súdu zo zvolených kandidátov na sudcov ústavného súdu.“.
11. V čl. 134 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Ak nie je ďalej ustanovené inak, funkčné obdobie sudcu ústavného súdu je dvanásť rokov. Ak prezident Slovenskej republiky počas jedného volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky vymenúva nadpolovičnú väčšinu sudcov ústavného súdu, funkčné obdobie prvých šiestich vymenovaných sudcov ústavného súdu je dvanásť rokov a funkčné obdobie ďalších vymenovaných sudcov ústavného súdu je šesť rokov. Ak prezident Slovenskej republiky súčasne vymenúva sudcov ústavného súdu, ktorých funkčné obdobie byť dvanásť rokov a šesť rokov, funkčné obdobie dvanásť rokov majú sudcovia, ktorí pri voľbe kandidátov na sudcov ústavného súdu získali najviac hlasov; v prípade rovnosti hlasov sa rozhodne žrebom. Sudca ústavného súdu ostáva vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia do zloženia sľubu novým sudcom ústavného súdu.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
3
12. V čl. 134 ods. 4 prvá veta znie: „Za sudcu ústavného súdu môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky, dosiahol vek 40 rokov, je bezúhonný, vysokoškolské právnické vzdelanie, najmenej 15 rokov vykonával právnu prax a jeho doterajší život a morálne vlastnosti zárukou, že funkciu sudcu ústavného súdu bude vykonávať riadne.“.
13. V čl. 136 odsek 3 znie:
„(3) Ústavný súd vykonáva disciplinárne konanie voči predsedovi a podpredsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a predsedovi a podpredsedovi Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.“.
14. Čl. 138 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Sudcovi ústavného súdu zaniká funkcia posledný deň mesiaca, v ktorom sudca ústavného súdu dosiahol vek 72 rokov.“.
15. Čl. 139 a 140 znejú:
„Čl. 139
Ak sa sudca ústavného súdu vzdá svojej funkcie sudcu ústavného súdu, ak je odvolaný alebo ak mu zanikla funkcia podľa čl. 138 ods. 3, prezident Slovenskej republiky vymenuje iného sudcu na nové funkčné obdobie podľa čl. 134 ods. 2.
Čl. 140
Podrobnosti o organizácii ústavného súdu, o spôsobe konania pred ním, o postavení jeho sudcov a ich bezúhonnosť ustanoví zákon.“.
16. Čl. 141a vrátane nadpisu znie:
„Čl. 141a
Súdna rada Slovenskej republiky
(1) Súdna rada Slovenskej republiky je ústavným orgánom sudcovskej legitimity.
(2) Predsedu a podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky volí a odvoláva Súdna rada Slovenskej republiky zo svojich členov. Členmi Súdnej rady Slovenskej republiky sú
a)jeden sudca volený a odvolávaný sudcami Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a sudcami Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky zo sudcov týchto súdov,
b)ôsmi sudcovia, ktorých volia a odvolávajú sudcovia ostatných súdov vo viacerých volebných obvodoch, ktoré sa vytvárajú tak, aby na zvolenie alebo odvolanie bol potrebný porovnateľný počet hlasov sudcov,
c)traja členovia, ktorých volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky,
d)traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky,
e)traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.
(3) Za predsedu, podpredsedu a za člena Súdnej rady Slovenskej republiky podľa odseku 2 písm. c) e) možno ustanoviť osobu, ktorá je bezúhonná, vysokoškolské právnické vzdelanie a najmenej 15 rokov odbornej praxe; za člena Súdnej rady Slovenskej republiky podľa odseku 2 písm. c) až e) možno ďalej ustanoviť len osobu, ktorá nie je sudcom.
4
(4) Výkon funkcie predsedu a podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky je nezlučiteľný s funkciou v inom orgáne verejnej moci, so štátnozamestnaneckým pomerom, s pracovným pomerom, s obdobným pracovným vzťahom, s podnikateľskou činnosťou, s členstvom v riadiacom alebo kontrolnom orgáne právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť, ani s inou hospodárskou alebo zárobkovou činnosťou okrem správy vlastného majetku a vedeckej, pedagogickej, literárnej alebo umeleckej činnosti.
(5) Funkčné obdobie členov Súdnej rady Slovenskej republiky je päť rokov. istú osobu možno zvoliť za predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky, zvoliť alebo vymenovať za člena Súdnej rady Slovenskej republiky najviac v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach. Predsedu, podpredsedu a člena Súdnej rady Slovenskej republiky možno pred uplynutím ich funkčného obdobia kedykoľvek odvolať.
(6) Do pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky patrí
a)zabezpečovať plnenie úloh verejnej kontroly súdnictva,
b)prijímať stanovisko, či kandidát na vymenovanie za sudcu spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne,
c)predkladať prezidentovi Slovenskej republiky návrhy kandidátov na vymenovanie sudcov a návrhy na odvolanie sudcov,
d)rozhodovať o pridelení a preložení sudcov,
e)predkladať prezidentovi Slovenskej republiky návrhy na vymenovanie predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, predsedu a podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a návrhy na ich odvolanie,
f)predkladať vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov na sudcov, ktorí by mali pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných súdnych orgánoch,
g)vyjadrovať sa o návrhu rozpočtu súdov Slovenskej republiky pri zostavovaní návrhu štátneho rozpočtu a predkladať Národnej rade Slovenskej republiky stanovisko k návrhu rozpočtu súdov,
h)dohliadať, či sudca spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne po celý čas trvania funkcie sudcu,
i)vykonávať dohľad a konať vo veciach majetkových pomerov sudcu,
j)vydávať zásady sudcovskej etiky v spolupráci s orgánmi sudcovskej samosprávy,
k)ďalšia pôsobnosť, ak tak ustanoví zákon.
(7) Na prijatie uznesenia Súdnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.
(8) Činnosť Súdnej rady Slovenskej republiky riadi a organizuje jej predseda.
(9) Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky môže predložiť ústavnému súdu návrh na začatie konania vo veciach súladu právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 týkajúcich sa výkonu súdnictva.
(10) Podrobnosti o voľbe a odvolávaní predsedu a podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky, o spôsobe ustanovenia a odvolania členov Súdnej rady Slovenskej republiky, o jej pôsobnosti, o zastupovaní predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky, o organizácii a o vzťahoch k orgánom správy súdnictva a k orgánom sudcovskej samosprávy, ako aj o výkone pôsobnosti podľa čl. 141b, ustanoví zákon. Zákon tiež ustanoví volebné obvody pre voľbu a odvolávanie členov Súdnej rady Slovenskej republiky podľa odseku 2 písm. b).“.
5
17. Za čl. 141a sa vkladá čl. 141b, ktorý znie:
„Čl. 141b
(1) Súdna rada Slovenskej republiky prijíma stanoviská podľa čl. 141a ods. 6 písm. b), h) a i) na základe vlastného preverovania, ňou zaobstaraných alebo od štátnych orgánov získaných podkladov a vyjadrenia dotknutej osoby.
(2) O strate predpokladov sudcovskej spôsobilosti sudcu, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne počas trvania výkonu funkcie sudcu, sa rozhoduje v disciplinárnom konaní.“.
18. V čl. 142 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Najvyšší správny súd Slovenskej republiky rozhoduje aj
a) o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy,
b) o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo politického hnutia,
c) o disciplinárnej zodpovednosti sudcov, prokurátorov a ak tak ustanoví zákon, aj iných osôb.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
19. V čl. 143 odsek 1 znie:
„(1) Sústavu súdov tvoria Najvyšší súd Slovenskej republiky, Najvyšší správny súd Slovenskej republiky a ostatné súdy.“.
20. V čl. 145 odsek 3 znie:
„(3) Predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vymenúva na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky zo sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky prezident Slovenskej republiky na päť rokov. Predsedu a podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky vymenúva na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky zo sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky prezident Slovenskej republiky na päť rokov. istá osoba môže byť vymenovaná za predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky alebo za predsedu a podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky najviac v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach. Pred uplynutím funkčného obdobia môže prezident Slovenskej republiky odvolať predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a predsedu a podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky z dôvodov ustanovených v čl. 147.“.
21. V čl. 145a ods. 2 sa za slovo „predsedu“ vkladajú slová „a podpredsedu“.
22. Doterajší text čl. 146 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Sudcovi zaniká funkcia posledný deň mesiaca, v ktorom sudca dosiahol vek 65 rokov. Sudca, ktorý vykonáva funkciu, môže najneskôr tri mesiace pred týmto dňom doručiť prezidentovi Slovenskej republiky písomné oznámenie, že vo výkone funkcie sudcu pokračuje; v takom prípade mu funkcia sudcu zanikne posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom sudca dosiahol vek 68 rokov.“.
6
23. Čl. 147 znie:
„Čl. 147
(1) Prezident Slovenskej republiky sudcu bezodkladne odvolá
a)na základe právoplatného odsudzujúceho rozsudku za úmyselný trestný čin,
b)ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody,
c)na základe disciplinárneho rozhodnutia pre čin, ktorý je nezlučiteľný s výkonom funkcie sudcu,
d)na základe rozhodnutia podľa čl. 141b ods. 2, alebo
e)ak zanikla jeho voliteľnosť do Národnej rady Slovenskej republiky.
(2) Prezident Slovenskej republiky na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky môže sudcu odvolať, ak mu zdravotný stav dlhodobo nedovoľuje, najmenej počas jedného roka, riadne vykonávať sudcovské povinnosti.“.
24. V čl. 148 odsek 1 znie:
„(1) Sudcu možno preložiť na iný súd len s jeho súhlasom alebo na základe disciplinárneho rozhodnutia. Súhlas sudcu s preložením sa nevyžaduje pri zmene sústavy súdov, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie riadneho výkonu súdnictva; podrobnosti ustanoví zákon.“.
25. V čl. 148 odsek 4 znie:
„(4) Za právny názor vyjadrený pri rozhodovaní nemožno sudcu ani prísediaceho sudcu z radov občanov stíhať, a to ani po zániku ich funkcie, okrem prípadov, ak by tým bol spáchaný trestný čin; disciplinárna zodpovednosť sudcu tým nie je dotknutá.“.
26. V čl. 151a ods. 6 sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“.
27. Za čl. 154f sa vkladá čl. 154g, ktorý znie:
„Čl. 154g
(1) Členovia Súdnej rady Slovenskej republiky zvolení sudcami, zvolení Národnou radou Slovenskej republiky, vymenovaní prezidentom Slovenskej republiky a vymenovaní vládou Slovenskej republiky podľa doterajších predpisov sa považujú za členov Súdnej rady Slovenskej republiky podľa tohto ústavného zákona.
(2) Ustanovenie čl. 138 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2021 sa nevzťahuje na sudcu ústavného súdu vymenovaného do funkcie do 31. decembra 2020.
(3) Ustanovenie čl. 146 ods. 2 sa vzťahuje aj na sudcu ustanoveného do funkcie do 31. decembra 2020. Sudcovi, ktorý dosiahol vek 68 rokov pred 1. januárom 2021, zanikne funkcia sudcu uplynutím 31. januára 2021. Inému sudcovi, ktorý dosiahol vek 65 rokov pred 1. januárom 2021 alebo ktorý tento vek dosiahne od 1. januára 2021 do 30. apríla 2021, zanikne funkcia sudcu uplynutím 30. apríla 2021, ak najneskôr tri mesiace pred týmto dňom nedoručí prezidentovi Slovenskej republiky písomné vyhlásenie, že vo výkone funkcie pokračuje.
(4) Najvyšší správny súd Slovenskej republiky začne svoju činnosť dňom, ktorý ustanoví zákon.
7
(5) do začatia činnosti Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky vykonávajú jeho pôsobnosť tie orgány, ktoré ju vykonávali podľa predpisov účinných pred začatím činnosti Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.
(6) Konania začaté pred príslušnými orgánmi podľa odseku 5 pred dňom začatia činnosti Najvyššieho správneho súdu dokončia tieto orgány; ak zákon neustanoví, že ich dokončí Najvyšší správny súd Slovenskej republiky.
(7) Prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky prezidentovi Slovenskej republiky navrhne Súdna rada Slovenskej republiky zo sudcov súdov podľa čl. 143 ods. 1 v znení účinnom do 31. decembra 2020. Ak je do funkcie prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky vymenovaný sudca, ktorý nie je sudcom Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, dňom vymenovania do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sa stáva sudcom Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.
(8) Súdna rada Slovenskej republiky vykonáva pôsobnosť podľa čl. 141a ods. 5 písm. g) v znení účinnom do 31. decembra 2020 do začatia činnosti Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Funkcia predsedu disciplinárneho senátu a člena disciplinárneho senátu zvoleného podľa čl. 141a ods. 5 písm. g) v znení účinnom do 31. decembra 2020 alebo podľa prvej vety zanikne dňom, kedy začne vykonávať svoju činnosť Najvyšší správny súd Slovenskej republiky.“.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I bodov 5, 8 a 26, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2025.