V L Á D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
Materiál na rokovanie
Národnej rady Slovenskej republiky
Číslo: UV-20617/2020
270
VLÁDNY NÁVRH
Ústavný zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky
č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Igor Matovič
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava október 2020