(Návrh)
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z ... 2020,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 96 ods. 3, § 98 ods. 2, § 99 ods. 2, § 104 ods. 3 a § 466 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, § 86 ods. 3, § 117 ods. 2, § 118 ods. 2 a § 487 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z., vyhlášky č. 120/2007 Z. z., vyhlášky č. 389/2008 Z. z., vyhlášky č. 11/2009 Z. z., vyhlášky č. 95/2009 Z. z., vyhlášky č. 450/2009 Z. z., vyhlášky č. 148/2011 Z. z., vyhlášky č. 94/2012 Z. z., vyhlášky č. 327/2012 Z. z., vyhlášky č. 105/2013 Z. z., vyhlášky č. 428/2013 Z. z., vyhlášky č. 334/2014 Z. z., vyhlášky č. 366/2014 Z. z., vyhlášky č. 84/2015 Z. z., vyhlášky č. 222/2015 Z. z., vyhlášky č. 449/2015 Z. z., vyhlášky č. 206/2016 Z. z., vyhlášky č. 8/2017 Z. z., vyhlášky č. 171/2017 Z. z., vyhlášky č. 407/2019 Z. z., vyhlášky č. 47/2020 Z. z. a vyhláškyč. 108/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. Poznámka pod čiarou k odkazu 63b znie:
63b) § 8 20 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z.
Zákon č..../2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.“.
2. V prílohe č. 2b časti II „Zapisovanie do súdnych registrov na úseku dočasnej ochrany podnikateľov“ prvom bode sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) predĺženie dočasnej ochrany,“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
3. V prílohe č. 2b časti II „Zapisovanie do súdnych registrov na úseku dočasnej ochrany podnikateľov“ druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a námietky proti potvrdeniu o odmietnutí žiadosti o predĺženie dočasnej ochrany.“.
2
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Mária Kolíková
ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
3
(Návrh)
Vyhláška
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z ... 2020,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 204 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 536/2008 Z.z., vyhlášky č. 235/2010 Z.z., vyhlášky č. 514/2011 Z.z., vyhlášky č. 25/2017 Z.z. a vyhlášky č. 254/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Nadpis § 7a znie: „Výška preddavku na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti v konaniach o oddlžení a v malom konkurze“.
2. V § 7a sa za slovo „oddlžení“ vkladajú slová „a v malom konkurze“.
3. § 8 vrátane nadpisu znie:
㤠8
Výška preddavku na úhradu nákladov konkurzu
(1)Preddavok na úhradu nákladov konkurzu vyhláseného podľa prvej hlavy druhej časti je 6 500 eur.
(2)Preddavok na úhradu nákladov malého konkurzu je ........ eur.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Mária Kolíková
ministerka spravodlivosti
Slovenskej republiky