1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2020 2024, v ktorom sa vláda Slovenskej republiky zaviazala prijať opatrenia na prekonanie ekonomickej a sociálnej krízy vyvolanej pandémiou COVID-19 a presadzovať opatrenia na zlepšenie kvality podnikateľského prostredia a zvýšenie konkurencieschopnosti. Návrh zákona je v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace september až december 2020.
V súvislosti s negatívnymi dopadmi šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 bola prijatá právna úprava v zákone č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 62/2020 Z. z.“), ktorá okrem iného mala vytvoriť právny rámec pre poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, a zasiahnutí negatívnymi dopadmi šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Táto právna úprava však dočasný charakter a neposkytuje dostatočnú ochranu podnikateľským subjektom plošne v situácii, kedy sa podnikateľ dostane do finančných ťažkostí, ktoré je možné preklenúť obmedzením pôsobnosti inak prísnych povinností súvisiacich s insolvenciou, ak je skutočne dôvodný predpoklad, že sa poskytnutou dočasnou ochranou umožní tomuto podnikateľovi pokračovať v podnikaní, zabrániť tak strate pracovných miest, know-how a súčasne takáto ochrana prispeje k vyššej miere uspokojenia pohľadávok veriteľov.
Cieľom návrhu zákona je preto poskytnutie dostatočného časového rámca podnikateľom vo finančných ťažkostiach na účely pokračovania v prevádzkovaní podniku podľa vzoru dočasnej ochrany upravenej zákonom č. 62/2020 Z. z. Tento právny inštitút je určený pre podnikateľov, ktorí sa ocitli spravidla vo veľmi vážnej finančnej situácii, v dôsledku ktorej je ohrozená nielen súčasná, ale najmä budúca možnosť prevádzkovania podniku (going concern), ohrozené existujúce pracovné miesta, know-how podniku, schopnosť uhrádzať pohľadávky veriteľov v súvislosti s prevádzkovaním podniku a pod. O poskytnutie dočasnej ochrany v zmysle návrhu zákona bude oprávnený žiadať podnikateľ prevádzkujúci podnik so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky. V súvislosti so zavedením tohto inštitútu sa vytvárajú interaktívne elektronické formuláre, ktoré svojou štruktúrou vychádzajú z už existujúcich formulárov pre dočasnú ochranu podľa zákona č. 62/2020 Z. z. Pre podnikateľa pod dočasnou ochranou sa zavádza možnosť úverového financovania na účel zachovania prevádzky podniku. Podľa návrhu zákona sa dočasná ochrana po splnení zákonom ustanovených podmienok poskytne na obdobie troch mesiacov od jej poskytnutia (t. j. odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto informácie v Obchodnom vestníku), pričom podnikateľovi pod dočasnou ochranou sa umožňuje podať žiadosť o predĺženie dočasnej ochrany na ďalšie tri mesiace. Návrh zákona upravuje aj vzťah dočasnej ochrany poskytnutej podľa zákona č. 62/2020 Z. z. a dočasnej ochrany, ktorá bude poskytovaná na základe návrhu zákona.
Okrem právnej úpravy dočasnej ochrany sa návrhom zákona navrhuje zmena právnej úpravy malého konkurzu v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 7/2005 Z.
2
z.“), ktorá za cieľ zefektívniť a zatraktívniť právnu úpravu tzv. „malého konkurzu“. Cieľom tejto právnej úpravy zlepšiť kľúčové parametre týkajúce sa likvidačných konaní. Inšpiráciou tejto právnej úpravy je právna úprava oddlženia. V malom konkurze sa upravuje pôsobnosť správcu skôr ako administrátora konania, kde riešenie miery uspokojenia jednotlivých veriteľov, ako aj obsah majetkovej podstaty, je viac postavené na iniciatíve veriteľov. Konkurz v prípade malého konkurzu je likvidačným konaním, v ktorom neexistuje záujem na pokračovaní v prevádzke podniku, resp. je zanedbateľný, a tento jednoznačne prevyšuje záujem veriteľov na uspokojení ich pohľadávok. Cieľom návrhu zákona je preto vykonštruovať jednoduché, efektívne, hospodárne a rýchle likvidačné konanie. Upravujú sa súčasne aj zodpovednostné mechanizmy a sankcie, ktoré možno uložiť štatutárnemu orgánu úpadcu za porušenie jeho povinností v malom konkurze.
Účinnosť predkladaného návrhu zákona sa navrhuje od 1. januára 2021 z dôvodu, že návrh zákona bezprostredne nadväzuje na právnu úpravu dočasnej ochrany podľa zákona č. 62/2020 Z. z., ktorá je časovo obmedzená do 31. decembra 2020 a z dôvodu nevyhnutnej potreby prijatia opatrení potrebných na prekonanie ekonomickej a sociálnej krízy vyvolanej pandémiou COVID-19, ako aj na zlepšenie kvality podnikateľského prostredia.
Návrh zákona predpokladá pozitívny a negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívny a negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona nezakladá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, na služby verejnej správy pre občana a na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Materiál bol predmetom riadneho pripomienkového konania. Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky prerokovala materiál dňa 22. septembra 2020. Vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválila návrh zákona 30. septembra 2020.
3
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Vládny návrh zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Vláda Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok:
Ukončenie:
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
August 2020
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
September 2020
2. Definícia problému
V súvislosti s negatívnymi dopadmi šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 na podnikateľské prostredie bola prijatá právna úprava v zákone č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 62/2020 Z. z.“). Táto právna úprava však dočasný charakter a neposkytuje dostatočnú ochranu podnikateľským subjektom plošne v situácii, kedy sa títo podnikatelia dostali do finančných ťažkostí, ktoré je možné preklenúť obmedzením pôsobnosti inak prísnych povinností súvisiacich s insolvenciou, ak je skutočne dôvodný predpoklad, že sa poskytnutou dočasnou ochranou umožní tomuto podnikateľovi pokračovať v podnikaní, zabrániť tak strate pracovných miest, know-how, a súčasne takáto ochrana prispeje k vyššej miere uspokojenia pohľadávok veriteľov. Vláda Slovenskej republiky sa v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na roky 2020 2024 zaviazala prijať opatrenia na prekonanie ekonomickej a sociálnej krízy vyvolanej pandémiou COVID-19 a presadzovať opatrenia na zlepšenie kvality podnikateľského prostredia a zvýšenie konkurencieschopnosti. Súčasne bol uznesením vlády Slovenskej republiky č. 547/2020 k návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace september december 2020 a návrhu Rámcového plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na VIII. volebné obdobie zo dňa 9. septembra 2020 schválený Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace september december 2020, v ktorom je uložená Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky úloha predložiť návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 7/2005 Z. z.“), ktorým sa realizovať Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2020 2024. Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa predkladá vládny návrh zákona, ktorým sa upravuje právny inštitút dočasnej ochrany, ktorý priamo nadväzuje na dočasnú ochranu podľa zákona č. 62/2020 Z. z., vychádza z nej, pričom táto právna úprava nie je časovo obmedzená. Rovnako v súvislosti s uvedenými záväzkami vlády Slovenskej republiky sa navrhuje zmena právnej úpravy malého konkurzu v zákone č. 7/2005 Z. z., ktorá je nastavená v súčasnosti príliš všeobecne, v dôsledku čoho táto právna úprava nenachádza svoje uplatnenie v súčasných podmienkach. Návrh zmeny právnej úpravy za cieľ zefektívniť a zatraktívniť právnu úpravu tzv. „malého konkurzu“.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom vládneho návrhu zákona je poskytnutie dostatočného časového rámca podnikateľom vo finančných ťažkostiach na účely pokračovania v prevádzkovaní podniku podľa vzoru dočasnej ochrany upravenej zákonom č. 62/2020 Z. z. Tento právny inštitút je určený pre podnikateľov, ktorí sa ocitli spravidla vo veľmi vážnej finančnej situácii, v dôsledku ktorej je ohrozená nielen súčasná, ale najmä budúca možnosť prevádzkovania
4
podniku (going concern), ohrozené existujúce pracovné miesta, know-how podniku, schopnosť uhrádzať pohľadávky veriteľov v súvislosti s prevádzkovaním podniku a pod. O poskytnutie dočasnej ochrany v zmysle návrhu zákona bude oprávnený žiadať podnikateľ prevádzkujúci podnik so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky. Podľa návrhu zákona sa dočasná ochrana poskytne v pomerne rýchlom a formálnom súdnom konaní podľa vzoru registrových konaní, pričom sa poskytne na obdobie troch mesiacov od jej poskytnutia (t. j. odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto informácie v Obchodnom vestníku), s možnosťou jej predĺženia na ďalšie tri mesiace. Poskytnutá dočasná ochrana vytvoriť podnikateľovi pod dočasnou ochranou najmä priestor na sanáciu podnikateľskej činnosti tým, že sa mu poskytuje pasívna a aktívna konkurzná imunita, relatívna exekučná imunita, ako aj imunita pred výkonom zabezpečovacích práv, obmedzuje sa možnosť započítania spriaznených pohľadávok, obmedzuje sa ukončovanie zmluvných vzťahov a upravuje sa spočívanie behu niektorých lehôt. Súčasne sa podnikateľovi pod dočasnou ochranou ukladajú povinnosti a priznávajú práva, pričom medzi základné oprávnenia podnikateľa pod dočasnou ochranou patrí oprávnenie uhrádzať „nový dlh“ pred „starým dlhom“ a z „nového dlhu“ prednostne „nespriaznený nový dlh“, pričom pôjde vždy o dlh v súvislosti s bežnou podnikateľskou činnosťou. Upravuje sa tzv. úverové financovanie, ktoré predstavuje jeden z významných nástrojov pri sanácii podniku, vrátane úpravy súvisiacich otázok. Súčasne sa upravujú predpoklady zániku dočasnej ochrany. Dočasnú ochranu môže zrušiť aj súd na základe vlastného podnetu, ako aj na základe kvalifikovaného podnetu, ktorý môže podať akýkoľvek subjekt. Všetky úkony vo vzťahu k aplikácii ustanovení návrhu zákona bude realizovať podnikateľ prostredníctvom na to určených formulárov, ktoré obsahovo vychádzajú z existujúcich formulárov určených pre aplikáciu ustanovení zákona č. 62/2020 Z. z.
Cieľom právnej úpravy malého konkurzu je zlepšiť kľúčové parametre týkajúce sa likvidačných konaní. Inšpiráciou tejto právnej úpravy je právna úprava oddlženia. V malom konkurze sa upravuje pôsobnosť správcu skôr ako administrátora konania, kde riešenie miery uspokojenia jednotlivých veriteľov, ako aj obsah majetkovej podstaty, je viac postavené na iniciatíve veriteľov. Konkurz v prípade malého konkurzu je likvidačným konaním, v ktorom záujem na pokračovaní v prevádzke podniku je zanedbateľný, resp. neexistuje, a tento jednoznačne prevyšuje záujem veriteľov na uspokojení ich pohľadávok. Cieľom návrhu zákona je tak vykonštruovať jednoduché, efektívne, hospodárne a rýchle likvidačné konanie. Upravujú sa súčasne aj zodpovednostné mechanizmy a sankcie, ktoré možno uložiť štatutárnemu orgánu úpadcu.
V súvislosti so zavedením právneho inštitútu dočasnej ochrany a v súvislosti so zmenami vykonaným v zákone č. 7/2005 Z. z. (najmä vo vzťahu k úprave subjektu oprávneného konať voči orgánom finančnej správy) dochádza, v súlade so závermi z rozporových konaní, aj k zmene zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zákone č. 62/2020 sa vypúšťa právna úprava dočasnej ochrany.
4. Dotknuté subjekty
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, orgány finančnej správy, súdy, správcovia, fyzické osoby, právnické osoby.
5. Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenia bola posudzovaná možnosť novelizácie zákona č. 62/2020 Z. z. Táto alternatíva bola posúdená ako neefektívna vzhľadom na nevyhnutnú potrebu plošných a časovo neobmedzených úprav.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? 💧 Áno  Nie
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov.
7. Transpozícia práva EÚ
Nie.
8. Preskúmanie účelnosti**
Preskúmanie účelnosti navrhovaného materiálu bude vykonávané priebežne po nadobudnutí účinnosti a jeho aplikácii.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
5
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
💧 Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
💧 Nie
Čiastočne
💧 Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
💧 Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
Financovanie vládneho návrhu zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude riešené v rámci rokovaní o rozpočte kapitoly Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na rok 2021, v časti prioritných výdavkových titulov, ktorá obsahuje celú oblasť kapitálových výdavkov na roky 2021 až 2023.
11. Kontakt na spracovateľa
JUDr. Alena Hambáleková
Sekcia legislatívy občianskeho a obchodného práva
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Tel.: 02/ 888 91 117
12. Zdroje
Vlastná činnosť Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
6
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2020
2021
2022
2023
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom:
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
87 440
0
0
v tom: 0EK0C - IT financ. zo ŠR – MS SR
0
87 440
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
87 440
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
87 440
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: 0EK0C - IT financ. zo ŠR – MS SR
0
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
87 440
0
0
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Financovanie vládneho návrhu zákona bude riešené v rámci rokovaní o rozpočte kapitoly Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na rok 2021, časti prioritných výdavkových titulov, ktorá obsahuje celú oblasť kapitálových výdavkov na roky 2021 až 2023.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
7
Vládny návrh zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrh zákona zavádza právny inštitút dočasnej ochrany, ktoré základným cieľom je poskytnutie dostatočného časového rámca podnikateľom vo finančných ťažkostiach za účelom pokračovania v prevádzkovaní podniku podľa vzoru dočasnej ochrany upravenej zákonom č. 62/2020 Z. z. Tento právny inštitút je určený pre podnikateľom, ktorí sa ocitli spravidla vo veľmi vážnej finančnej situácii, v dôsledku ktorej je ohrozená nielen súčasná, ale najmä budúca možnosť prevádzkovania podniku (going concern), ohrozené existujúce pracovné miesta, know-how podniku, schopnosť uhrádzať pohľadávky veriteľov v súvislosti s prevádzkovaním podniku a pod. O poskytnutie dočasnej ochrany v zmysle návrhu zákona bude oprávnený žiadať podnikateľ prevádzkujúci podnik so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky. Podľa návrhu zákona sa dočasná ochrana po splnení zákonom ustanovených podmienok poskytne na obdobie troch mesiacov (t. j. odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto informácie v Obchodnom vestníku), s možnosťou jej predĺženia na nasledujúce tri mesiace. Súčasne sa upravujú predpoklady ukončenia a zániku dočasnej ochrany, pričom dočasnú ochranu môže zrušiť aj súd na základe vlastného podnetu, ako aj na základe kvalifikovaného podnetu, ktorý môže podať akýmkoľvek subjekt. Všetky úkony vo vzťahu k aplikácii ustanovení návrhu zákona bude realizovať podnikateľ prostredníctvom na to určených formulárov, ktoré obsahovo vychádzajú z existujúcich formulárov určených pre aplikáciu ustanovení zákona č. 62/2020 Z. z., okrem žiadosti o predĺženie dočasnej ochrany.
Návrhom zákona sa súčasne navrhuje aj zmena právnej úpravy malého konkurzu v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 7/2005 Z. z.“), ktorá za cieľ zefektívniť a zatraktívniť právnu úpravu tzv. „malého konkurzu“, pričom táto úprava konštruuje malý konkurz ako likvidačné konanie, v ktorom neexistuje záujem pokračovať v prevádzke podniku. Návrh zákona upravuje konkurzné konanie smerujúce k vyhláseniu malého konkurzu, ktoré sa začína doručením návrhu na vyhlásenie malého konkurzu na príslušný súd a bude končiť zrušením malého konkurzu alebo iným ukončením konkurzného konania. Návrh na vyhlásenie malého konkurzu sa bude podávať prostredníctvom na to určeného formulára, ktorý bude z obsahového hľadiska vychádzať z existujúceho formulára pre návrh na vyhlásenie konkurzu. Cieľom návrhu zákona je vytvorenie rýchleho a efektívneho procesu likvidácie.
Návrh bude implementovať Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
x kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
r
r + 1
r + 2
r + 3
8
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Predmetný návrh zákona negatívny vplyv na rozpočet kapitoly Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v súvislosti s poskytovaním dočasnej ochrany podnikateľom a vytvorením časovo obmedzeného rámca s nástrojmi na podporu podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktorý im umožniť pokračovať v podnikaní. Za týmto účelom sa vytvárajú interaktívne elektronické formuláre, ktoré štruktúrou vychádzajú z existujúcich formulárov pre dočasnú ochranu, čo vplyv na Informačný systém súdov Súdny manažment (isvs_255), Informačný systém registra úpadcov (isvs_5840) a na Internetové služby rezortu spravodlivosti (IS RS) isvs_239. Celkový dopad na rozpočet je podľa analýzy dodávateľov vo výške 72 867 eur bez DPH, to je 87 440 eur s DPH, pričom podrobnejšie členenie je nasledovné.
Informačný systém súdov Súdny manažment výdavky na spracovanie elektronických podaní a preberanie údajov z nich v celkovej výške 4 512 eur, pričom náklady na jeden človekodeň sú v zmysle aktuálnej SLA vyčíslené na 451 eur bez DPH.
Informačný systém registra úpadcov - výdavky na vytvorenie novej koncovej služby a nového formulára pre podávanie návrhu na malý konkurz v celkovej výške 58 188 eur bez DPH s ohľadom na analýzu, architektúru, implementáciu, testovanie, deployment, PM a nasadenie zmien v informačnom systéme, pričom náklady na jeden človekodeň v zmysle aktuálnej SLA vyčíslené na 450 eur bez DPH.
Internetové služby rezortu spravodlivosti - výdavky na vytvorenie nového formuláru 1200 eur bez DPH, na zmeny existujúcich formulárov 6 267 eur bez DPH a implementáciu používateľsky prívetivého rozhrania portálu a nastavenie informačného systému 2 700 eur bez DPH, celkom vo výške 10 167 eur bez DPH, pričom náklady na jeden človekodeň v zmysle aktuálnej SLA sú vyčíslené na 600 eur bez DPH.
Predmetný návrh zákona bude mať aj pozitívny vplyv na rozpočet v oblasti príjmov, a to z dôvodu príjmov z osobitnej pokuty. Ide však o neočakávané, teda náhodné príjmy, ktoré nie je možné vopred kvantifikovať.
9
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2020
2021
2022
2023
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
10
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2020
2021
2022
2023
poznámka
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
87 440
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 - 711
87 440
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
87 440
0
0
11
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2020
2021
2022
2023
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Predkladaným návrhom zákona vo vzťahu k zavedeniu dočasnej ochrany budú ovplyvnené všetky tie kategórie podnikateľských subjektov, ktoré prevádzkujú podnik, a požiadajú príslušný súd o poskytnutie dočasnej ochrany, ak nejde o podnikateľov v úpadku alebo v predĺžení.
Vo vzťahu k úprave malého konkurzu budú návrhom zákona ovplyvnení len dlžníci, ktorí právnickými osobami, ak splnia zákonom ustanovené podmienky pre vyhlásenie malého konkurzu, a to najmä
a)majú ustanovený štatutárny orgán,
b)štatutárny orgán dlžníka alebo členovia štatutárneho orgánu sú osoby, ktoré nepôsobia ako štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu vo viac ako desiatich právnických osobách zapísaných v obchodnom registri,
c)zložia preddavok na náklady malého konkurzu,
d)neporušujú povinnosť podľa § 40 ods. 2 a 4 Obchodného zákonníka,
e)podľa posledných piatich účtovných závierok nemajú záväzky v sume vyššej ako 1 000 000 eur,
f)podľa posledných piatich účtovných závierok nemajú majetok v hodnote vyššej ako 1 000 000 eur,
g)vo vzťahu k nim nepôsobia účinky začatia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu podľa prvej hlavy.
Vzhľadom súčasnú situáciu ohľadom šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 v podnikateľskom prostrední sa môže počet podnikateľských subjektov ovplyvnených predkladaným návrhom zákona pohybovať rámcovo v stovkách tisícoch, avšak nie je možné tento (či pozitívny alebo negatívny) vplyv presne kvantifikovať, vzhľadom na to, že poskytnutie dočasnej ochrany, ako aj vyhlásenie malého konkurzu závisí výlučne od správania sa dotknutých podnikateľských subjektov, od ich iniciatívy pri podaní návrhu na poskytnutie dočasnej ochrany, predĺženie dočasnej ochrany, návrhu na vyhlásenie malého konkurzu, ako aj od ich následného konania a správania sa pri plnení zákonom ustanovených povinností.
Rovnako môžu predkladaným návrhom nariadenia vlády Slovenskej republiky dotknutí aj veritelia podnikateľa pod dočasnou ochranou (s ohľadom na účinky dočasnej ochrany). Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky nemá k dispozícii informáciu o počte dotknutých veriteľov.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
13
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Predkladaný návrh zákona bol konzultovaný so zástupcami odbornej praxe v rámci prípravy materiálu ako aj v rámci prerokovania uplatnených pripomienok (vrátane zásadných pripomienok) k návrhu zákona.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Predkladaným návrhom zákona sa upravuje možnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu, pričom jedným zo základných podmienok pre vyhlásenie malého konkurzu je zloženie preddavku na úhradu nákladov malého konkurzu. Výška preddavku bude ustanovená všeobecne záväzným vykonávacím predpisom, preto v súčasnosti nie je možné kvantifikovať priame finančné náklady. Priame finančné náklady taktiež nemožno kvantifikovať z dôvodu, že predkladateľ nevie prezumovať počet podnikateľov, ktorý využijú možnosť podať návrh na vyhlásenie malého konkurzu.
Vo vzťahu k dočasnej ochrane možno predpokladať vznik priamych finančných nákladov, ktoré nemusia byť vysoké nakoľko podnikatelia majú v súčasnosti možnosť využiť výhodné financovanie bez poplatkov a s minimálnymi úrokovými sadzbami (anitkorona úvery a antikorova záruky).
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Predkladaný návrh zákona nevyžaduje dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb a ani nezvyšuje náklady súvisiace so zamestnávaním.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Predkladaný návrh zákona nezavádza, neodstraňuje a ani neupravuje existujúce informačné povinnosti podnikateľských subjektov, v súvislosti s ktorými by mali vzniknúť na strane podnikateľských subjektov akékoľvek administratívne náklady.
14
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
0
0
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
0
0
Celkové náklady regulácie
0
0
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Predkladaný návrh zákona nezakladá vplyvy v sledovanej oblasti.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Predkladaný návrh zákona nezakladá vplyvy v sledovanej oblasti.
15
Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
A – nová služba
B – zmena služby
Kód služby
Názov služby
Úroveň elektronizácie služby
(0 až 5)
ks_339278
Podávanie návrhu na vyhlásenie malého konkurzu
5
A
Vytvára sa nová služba verejnej správy
ks_ 339296
Podávanie návrhu na predĺženie dočasnej ochrany
4
ks_339047
Podávanie žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľa - fyzická osoba
4
ks_339048
Podávanie žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľa právnická osoba
4
ks_339049
Podávanie žiadosti o ukončenie dočasnej ochrany podnikateľa
4
6.1. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcich elektronických služieb verejnej správy alebo vytvorenie nových služieb?
(Ak áno, uveďte zmenu služby alebo vytvorenie novej služby, ďalej jej kód, názov a úroveň elektronizácie podľa katalógu eGovernment služieb, ktorý je vedený v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.)
B
Zmena služieb
Nevytvára sa nová služba verejnej správy
ks_339050
Podávanie námietky voči odmietnutiu žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany
4
16
podnikateľa - fyzickej osoby
ks_339051
Podávanie námietky voči odmietnutiu žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľa - právnickej osoby
4
ks_339052
Podávanie podnetu na zrušenie dočasnej ochrany podnikateľa
4
Infraštruktúra
A – nový systém
B – zmena systému
Kód systému
Názov systému
6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy?
(Ak áno, uveďte zmenu systému alebo vytvorenie nového systému, ďalej jeho kód a názov z centrálneho metainformačného systému verejnej správy.)
B
isvs_239
isvs_5840
isvs_255
Internetové služby rezortu spravodlivosti (IS RS)
Informačný systém registra úpadcov
Informačný systém súdov – Súdna manažment
Financovanie procesu informatizácie
Rezortná úroveň
Nadrezortná úroveň
A – z prostriedkov EÚ B – z ďalších zdrojov financovania
6.3. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
(Uveďte príslušnú úroveň financovania a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.)
X
B
Návrh zákona predpokladá zmeny v týchto existujúcich informačných systémoch verejnej správy:
1.Internetové služby rezortu spravodlivosti (IS RS) – (isvs_239)
17
2.Informačný systém registra úpadcov (isvs_5840)
3.Informačný systém súdov – Súdny manažment (isvs_255)
Návrh zákona zavádza nové koncové služby:
Návrh na vyhlásenie malého konkurzu - konkurzné konanie smerujúce k vyhláseniu malého konkurzu v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa začne doručením návrhu na vyhlásenie malého konkurzu na príslušný súd a bude končiť zrušením malého konkurzu alebo iným ukončením konkurzného konania. Návrh na vyhlásenie malého konkurzu sa bude podávať prostredníctvom na to určeného formulára, ktorý bude z obsahového hľadiska vychádzať z existujúceho formulára pre návrh na vyhlásenie konkurzu.
Žiadosť o predĺženie dočasnej ochrany žiadosť o predĺženie dočasnej ochrany sa bude podávať prostredníctvom na to určeného formulára, ktorá bude z obsahového hľadiska vychádzať z formulára žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľa.
Návrh zákona mení a dopĺňa existujúce služby:
1. zmena existujúceho formulára určeného na podávanie žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľa - fyzická osoba - Kód MetaIS: ks_339047. Integrálnou súčasťou žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany je aj predloženie zoznamu majetku žiadateľa spolu s označením tiarch na takomto majetku, zoznamu záväzkov žiadateľa spolu s označením spriaznených veriteľov a zabezpečených veriteľov a zoznamu spriaznených osôb žiadateľa, ktoré musia byť podané prostredníctvom na to určeného formulára.
2. zmena existujúceho formulára určeného na podávanie žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľa právnická osoba Kód MetaIS: ks_339048. Integrálnou súčasťou žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany je aj predloženie zoznamu majetku žiadateľa spolu s označením tiarch na takomto majetku, zoznamu záväzkov žiadateľa spolu s označením spriaznených veriteľov a zabezpečených veriteľov a zoznamu spriaznených osôb žiadateľa, ktoré musia byť podané prostredníctvom na to určeného formulára.
3. zmena existujúceho formulára určeného na podávanie žiadosti o ukončenie dočasnej ochrany podnikateľa Kód MetaIS: ks_339049. Predmetná zmena bude spočívať aj v rozšírenie formulára žiadosti o ukončenie dočasnej ochrany podnikateľa o nový atribút check box pole „Veriteľ“ v súvislosti s navrhovanou úpravou, kedy sa v návrhu zákona zavádza možnosť veriteľa požiadať o ukončenie dočasnej ochrany za predpokladu, že k žiadosti pripojí písomný súhlas nadpolovičnej väčšiny veriteľov podnikateľa pod dočasnou ochranou.
4. zmena existujúceho formulára určeného na podávanie námietky voči odmietnutiu žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľa - fyzickej osoby Kód MetaIS: ks_339050. Predmetná zmena existujúcej služby spočíva aj v úprave názvu konečnej služby na „Podávanie námietky voči odmietnutiu žiadosti fyzickej osoby“ a v rozšírení formulára o combo prvok s výberom číselníkovej hodnoty:
18
-proti potvrdeniu o odmietnutí žiadosti o poskytnutí dočasnej ochrany podnikateľa
-proti potvrdeniu o odmietnutí žiadosti o predĺženie dočasnej ochrany podnikateľa.
5. zmena existujúceho formulára určeného na podávanie námietky voči odmietnutiu žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľa - právnickej osoby Kód MetaIS: ks_339051. Predmetná zmena existujúcej služby spočíva aj v úprave názvu konečnej služby na „Podávanie námietky voči odmietnutiu žiadosti právnickej osoby“ a v rozšírení formulára o combo prvok s výberom číselníkovej hodnoty:
-proti potvrdeniu o odmietnutí žiadosti o poskytnutí dočasnej ochrany podnikateľa
-proti potvrdeniu o odmietnutí žiadosti o predĺženie dočasnej ochrany podnikateľa.
6. zmena existujúceho formulára určeného na podávanie podnetu na zrušenie dočasnej ochrany podnikateľa– Kód MetaIS: ks_339052
Návrh zákona zavádza potrebu úpravy informačného systému súdov Súdny manažment (isvs_255) za účelom spracovania elektronických podaní a preberania údajov z nich.
19
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.
Navrhovateľ zákona: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
2.
Názov návrhu zákona: Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3.
Predmet návrhu zákona jenie je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práve
Čl. 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. ES C 202, 7.6.2016).
b) v sekundárnom práve (uviesť druh, inštitúciu, číslo, názov a dátum vydania právneho aktu vzťahujúceho sa na upravovanú problematiku, vrátane jeho gestora),
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (Ú. v. EÚ L 141, 5. 6. 2015).
c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie (uviesť číslo a označenie relevantného rozhodnutia a stručne jeho výrok alebo relevantné právne vety).
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) uviesť lehotu na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitnú lehotu účinnosti jeho ustanovení,
- bezpredmetné
b) uviesť informáciu o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy,
- bezpredmetné
c) uviesť informáciu o právnych predpisoch, v ktorých sú uvádzané právne akty Európskej únie už prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav,
- bezpredmetné.
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
a) úplne.
20
B. Osobitná časť
K čl. I
§ 1
Ustanovenie vyjadruje účel návrhu zákona, ktorý väzbu na dôvod, pre ktorý je možné podnikateľovi poskytnúť dočasnú ochranu podľa tohto zákona. V súvislosti so súčasnými následkami ekonomického poklesu sa zavádza osobitným zákonom dočasná ochrana, resp. moratórium, ktorá je určená pre podniky, ktoré sa ocitli vo veľmi vážnej finančnej situácii, ktorá spôsobuje, že je ohrozená nielen súčasná, ale najmä budúca možnosť ich prevádzkovania (going concern). Návrh zákona vychádza z právnej úpravy prijatej zákonom č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 62/2020 Z. z.“), pričom základným cieľom a účelom návrhu zákona je poskytnúť životaschopným podnikom možnosť požiadať o dočasnú ochranu za zákonom ustanovených podmienok aj po tom, ako trvanie dočasnej ochrany podľa zákona č. 62/2020 Z. z. zanikne.
Podnikateľom prevádzkujúcim podnik vo finančných ťažkostiach sa poskytuje možnosť žiadať príslušný súd o poskytnutie dočasnej ochrany, ktorej základným účelom je poskytnutie dostatočného časového rámca určeného pre efektívne naštartovanie a riadenie procesu sanácie podniku. Na dočasnú ochranu, rovnako ako to bolo v prípade zákona č. 62/2020 Z. z., je adekvátne použiť model tzv. opt in moratória, pri ktorom sa využívajú postupy a účinky známe z insolvenčných procesov, avšak samotná dočasná ochrana nie je medzistupňom ukončenia prevádzkovania podniku, práve naopak, vytvoriť predpoklady pre ďalšie prevádzkovanie podniku po jej ukončení. Základným cieľom poskytnutej dočasnej ochrany je preto umožniť dotknutým podnikateľom pokračovať v podnikaní, zabrániť strate pracovných miest a know-how a priniesť vyššiu mieru uspokojenia pohľadávok veriteľov.
Ustanovenie o účele dočasnej ochrany význam pre výklad ustanovení návrhu zákona v konkrétnych situáciách. Ten, kto žiada o jej poskytnutie, by mal sledovať jej účel a pre prípad, že takýto účel predstiera, môže byť jeho dočasná ochrana zrušená.
§ 2
Upravuje sa osobná pôsobnosť dočasnej ochrany. O dočasnú ochranu môže požiadať len podnikateľ, ktorý prevádzkuje podnik, pričom rozsah použitia dočasnej ochrany je taktiež determinovaný sídlom podnikania právnickej osoby alebo miestom podnikania fyzickej osoby podnikateľa na území Slovenskej republiky. Vybrané finančné inštitúcie uvedené v odseku 2 z dôvodov, že osobitné predpisy majú pre prípad, že by sa dostali do finančných problémov, osobitné postupy (napr. zákon č. 371/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 90/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov), nespadajú pod pôsobnosť tohto návrhu zákona.
§ 3
Upravuje sa kauzálna príslušnosť súdov na poskytnutie dočasnej ochrany, ktoré na úvod overia predpoklady na poskytnutie dočasnej ochrany, a v zásade vychádzajú len z vyhlásení žiadateľa. Príslušnosť súdu sa určuje podľa sídla právnickej osoby a podľa miesta
21
podnikania fyzickej osoby podnikateľa, ktorý je žiadateľom o poskytnutie dočasnej ochrany.
§ 4
Žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany (ďalej len „žiadosť“) sa bude podávať len prostredníctvom formulára rovnako, ako to upravoval zákon č. 62/2020 Z. z. Iné žiadosti sa kvôli potrebe ich potenciálne hromadného spracovania nepripúšťajú.
Upravuje sa forma podania žiadosti, ktorú bude